Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

• Bchrenftr. 
Bclfortcrstr. 
10 Kilimn-Ndfcharo- 
Straiißenzucht-Gefellsch. 
m. b. H. T. 
Bock, (I., Kaffenbote. 
Burkharb, I., Asm. T. 
Dauzlger. 3., S., Jmport- 
(icjtf). T. 
v. b. ßctiM & Go., a)nnf= 
- gestf T. 
Montan > Gesellscf). m. v. 
Spiegel & Go., (£., Sönnt' 
■' ßcfrfj. T. 
J.7 E .Heim, 2., Banmth 
($ouitv. 6.) 
VHasciiftcin, .6., Portier. 
GaSpcr, 9-, Auustuerfag. 
. (Siilij & Go., SB., 3)lö6cl' 
floffeT. 
Gmutdjfläblcu, G., Ren- 
lictc. 
Stligfofm I., St, Dr, 
glechlsanwalt. T. 
— II., M.. RechtSanw. T. 
Starte, W„ Asm. T. 
Witzelt G. yiitinciiWg.T. 
Zimmermann, (£., Wngen- 
sbrk. T. 
18. 19 E Groeff, S„ Aauffr. 
(Nr. 20a.) 
" Hotel Hohenzollern. T. 
Giler, H., qcpr. Heilqeh. 
Gwest.J, ül'ciiigroiifjMg.T. 
Pape, H., Hotclvcs. T. 
20 E Boehni, G)„ Asm. T. 
Boclim, I., Ncnticre. T. 
Bnrq, 91., Aohlenhblg. 
Eiigr. T. 
Dampfziegelei ». Jfioit- 
werk HcnnigSdorf Aug. 
Burg. T. ‘ 
Lehman», St, Portier. 
81 E Schleip, B.,Pianofbrk. 
Nötiger, G„ Gastw. T. 
> (ililBcct, Friseur. T. 
Graiimann, F., Kassenbote. 
Jmmobil.-Gomp!oir 6. iit. 
6. H. T. 
SKojsnec & Jsenthal, Sc- 
tcctiv-Jnst. T. 
Ncincmcr, G., Friseur. 
Weise, G., Ww. 
SSäultow, E., Aanlgcsch. T. 
82 E Denver, A., Gisenhdl. 
' (Ballstr. 9.) 
Brandt, G., Schneibermstr. 
©lientanit, Fr.A., Graveur. 
Hübuer, O., Schlossermstr. 
356n, Minna, Gastw. 
Kühne, H., Gastw. 
Loos, G., Schneidcrmstr. 
• Rirolai, G., Tapezmslr. 
Salomonsky, ©., Bank¬ 
gesch. 
Schneider, vor«. Brinck 
& Go., W., Schuhmmstr. 
(f. Nachtrag.) 
Schumacher, O., Asm. (s 
Nachtrag.) 
Stlaub,W.,Schncidermstr. 
(i- Skachtrag.) 
Witzke & Strauß, Herren- 
garberobenhblg.(s.Nach 
iraq.) 
23 E Reis, I-, Brauereibes. 
(Nürnberg.) 
• V. Franz, G„ Gastw. 
(Frauzösischestr. 1—3.) 
Ford. B-, Frl. 
— & Nabow, Holland. 
Liqueurstube. 
• Ftiebiänber,A.,Baukgefch. 
besser, Nathan & Go., 
(Gom. ®cs.), Bankgesch. 
Neumann, 23., Klcidcrm. T. 
Pricstap, 35., Schnhm- 
nistr. T 
- ' B., y, 
. $„ K-.. 
Siechen, M., Gastw. 
Wallet, H„ Eier Gugr. T. 
24 -E Siechen, F.,x Rentier. 
V. Schariiowsli, G., Por¬ 
tier. 
Bauland Seestratze, G. m. 
6. H. T. 
BauvereinReiuickendorfer- 
str. in Liq. T. 
Biersreund, A. SB., Gi= 
garren-Juw. T. 
GUn>tt,£i.,Gchneibcrm[lr.T. 
Fabian, SS., Kfm. 
Günther, G., Photogr. T 
.• Hoppe, A., Diener. 
Krause, £>., Rechtsanw. T. 
— P-, Dr., Rechtsanw. lt. 
Notar. T. 
Garnier, I-, Kfm. T 
Siechen, Biergroßhdl. 1°. 
Wolff, SS., fifm. T. 
So. 26 s. a. Fricdrichstr. 165. 
E Pschorr, G., Brauerei- 
bes. (Münchens 
. V. Priutz, F., Gastw. 
Loeser & Wolfs, Gigarren- 
, hdlg. T. 
-<r Friebrichstr. -> 
Rabow, B., Frl. 
Seeqer, F., Kassenbote. 
26a s. o. Friedrichstr, 82, 
E Ewest'sche Erven. 
Giocft, 3„ iSJeliigroftljM.T. 
- S., Ww. 
Hnth, G., Asm. 
— H., Kfm. 
27 E Glimmet!, C„ Asm. 
((«enlljmnilr. U2.) 
V. Stiller, ,(i., Hauswart. 
Aostro, P., Schneibermstr. 
SUmmilliij, H„ Frau. 
Goldschmidt.H., Gastw. 
Grnse, G., Friseur. T. 
(Sumont, O-, Agentur« 
gesch. T. 
Hansen, ffl., Asm. 
.Voffiimmi, F., Uhrenfbrk. 
Holz, I., RechlSanw. T. 
Kahle, Th.. llhrm. 
Kühn, F., Phoiogr. Art. T. 
Pfeiffer, F., Herrcu-Gav 
derob. 
Seidemann, 35., Tapcz. 
28 EVoß, G.,Schueidcru>sir. 
Buiuuert, A., Hoffriscur. 
Eichbera, L., Hotelbesriu. 
Fehse, F-, Portier. 
Hauneiuan», T., Kfm. 
Heckskl^er & Gotliicb, 3!üit= 
uctjidj. Bur. T. 
Hinz, F., »tasseubote. 
Jaqert, G., Gontobücher- 
fbrk. T. 
Klein, 91., Buchdrnckerci. T. 
Schulye, H., Pavierhdl. T. 
Truich & Bo», Milit. 
Effectensbrk.'N 
29 Eo. Bemstorff, A., Graf, 
Kammerherr (Rauchstr. 
5.) 
E Schwarhkopff, G., Vau- 
mstr. (Gr. Lichtcrselde.) 
V.Paasche, E., Vorstchcrin. 
„ChnstlicheL Hospiz." 
.yotel. T. 
Deuische evaug. Buch- u. 
Traktat Ges. T. 
Bolle, P., Rahmenskrk. 1°. 
Krause, M. SS., Gigarreu- 
hdlg. T. 
29a s. a. Gharlottensir. 48. 
E Laudshoff, H., Rentier. 
(Bellevucstr. 12.) 
E Tarlau, A., Kfm. 
(Bellcouestr. 14.) 
V. Lust, F., Portier. 
Amsler & Nuthardt, 
Hof-Kunsthdl. T. 
Charlottenstr. 
30 s. a. Gharlotteustr. 35. 
E Singe, GInrn, Gigen- 
tliüm. (Sirntzburq i. G.) 
E Waller. M.. Ww. T. 
V. Berg, F.. Portier. 
Beuder, E.,Schauspieler>u. 
Deutsche Torsbriguettes- 
fabrit. G. m. b. H. T. 
Japliet, S„ Baulcom- 
»liifion. T. 
Loewy jr., Nchf., L., 
Bankgesch. T. 
Rosenthal, I., Papierhdl. 
Schultze, H., Asm. 
— Sohn, O., Gigarrcu- 
hdlq. 
31 E Born & Busse, Bank¬ 
gesch. T. 
Terraiiigcscllschast 
Gckardisberz. 
Gourad, W., Kassenbote. 
Scnfelb, H., Portier. 
32 Neubau. 
E Berliner Handelsbank. 
33 E Levy, I., Rentiere. T. 
Heimann, H., Bert. Buch- 
hdl. 
Lcvy, M., Fabrlbes. T. 
Mcrzbach, Gebr., Bauk- 
gesch. T. 
Meyer, G., Zimmerver- 
mietherin. 
Schweizer, I., Portier. 
3t s. a. Markgrnfenftr. 52. 
E The Mutual, Lebens- 
Bers. Ges. (Ncw-Äork.) 
V. o. Gablcnz.'G., iyrhr., 
Dircet. (Tancnzicu- 
ftr 20.) 
Homborg, 33., Buchhdl. 
Rosen, A., Gontobücher- 
fbrk. T. 
Schoppmeyer's Bnchhdlg. 
Wilhelm Homborg.L. 
Marigrasenstr. 
35 E Pommctfchc Hypothek. 
Stet Bank. T. 
V Lemke, P., Verwalt. 
Zielte, G., Portier. 
36 E Gitgeler, F. A., Asm. 
Gugeler, 3t, Kfm. 
- & Sohn, H. M., 
Pinfelfbrk. T. 
Landgraf, H., Asm. 
Ruhe, I., Frl. 
Schirm, H., Portier. 
• SBtchftImann, B., Spitzen. 
37 E Zanik'schc Erbe». 
Erb, G. F.. «gl. Hof 
Snlllermflr. 
— Jul., Sattleruistr. T. 
I!8. 39 s. a. Französischestr. 
35 ii. HedwiaSkirchaassc. 
E Dresdner Bank. T. 
Gniudeiwerbs-Gesellsch. 
m. 6. H. T. 
Gönne, P., Portier. T. 
Itemmler, A., Kasseubotc. 
idimpfcrl, G„ Knsscubotc. 
Lindner,W.,Stenograph.1'. 
HedwigKlirchgasse. ->• 
Opern-Platz. ->■ 
40 geh. z. Kgl. Bibliothek. 
41 E FiScnS. 
Echneiber, I., Maschinist. 
42 E FiscuS. 
Aönigl. Bibliothek. 
Hiymaim, I., Aiblioth. 
Beamt. 
13. 44 E Direkt, d. Dis¬ 
konto Gesellschaft. T. 
Laubbank, «cl. Ges. T. 
fiefterr. Ungar. Gen. 
Gonsulat. 
Rumnn. Gen. Gonsnlnt. 
Grich, G., Bnuldiicct. 
Sinbf, L., Portier. 
Tesch, SB., Portier. 
Ulrich, O., Bnukoireet. 
45 geh. z. Gharlottensir. 
35a. 
Gharlottensir. -> 
16 E Nnschbnu, Gh., Frnu 
Geh.Legnt.3!ath. 
(Weimars 
Biro» v. Giirlaud, H., 
Prinzessin, 
zu Guleuburg, St., Grnf, 
06. Hofmarschnil. T. 
Friebläuder, F., Juwelier. 
Jacob, F., Aaffenbote. 
Koch, I., Poitier. 
MaguuS, P., Neiiiier. 
47 E Breest & Gclpckc, 
Baulhaus. T. 
V. Weicher!, St., Wacht- 
mstr. a. 2. (Rosmarieu- 
ftr.9Ö 
Bert. Maklcr-Berein. T. 
Biach.G., Reichsb.Agent.1'. 
Locwenhcrz Siachslg., 31., 
Banlacsch. T. 
Nagel, I., Portier. 
Siemthal, L„ Direkt. 
48 E Warschauer & Go., R., 
 i. T. 
Lenz, F., Portier. 
Menbeissolm > Barthokby, 
E., um. Dr. 
Passmi, L., Pros. T. 
Warschauer, 3t., Banquier. 
49 s. a. Friedrichstr. 82a. 
Abmiiiiiiration. 
Ocffcntlicher Feuernielber. 
Schultheiß Bicrauöschauk. 
Stöhn, M., Gastw. T 
Friebrichstr. -> 
50—52 s. a. Friebrichstr. 163. 
164.  Unt.bjaiiibcii22.23 
lt. Baffslttc. 
E Slcticn-Bauverein 
„Paffage". T. 
Post-Ami Nr. 49. 
Passage-Hotel gnriti. T. 
Panagc-Pauoplicum. 
Bau- u. Terraingcsch. Al¬ 
fred Jahrmark, Stabt- 
Enumftr. a. D. & Go. T. 
Brinkniaiiii, G., Klempneri 
mstr. 
Busch, G., Gastw. T. 
Gzech, H., Baugesch. T. 
Gllersicl, H., Frau, Pew 
sionat. 
Feiftcl, B.,Herren-Moben. 
Golbstein, 28., Direkt. T. 
Gruub, F., Portier. 
Gühmann B., Portier. 
Günther, R., Portier. 
Heilscher, F., Hausinspect. 
ffiarmtmtt, G., Täpfenustr. 
Airsiein, W., Destillat. T. 
Koch, 9t-, Portier. 
Kronhaufen, P„ Kfm. 
Maun, M., Hoielbes. T. 
Maiare, SB., Kfm. T 
Meifel, Astn. 
Neuchatel Asphalte Com¬ 
pany Limiteb. T. 
Nenmaun, 3t, Street. T. 
9tüni6erger,G., Maschinist. 
Otto, 23., Friseur. 
Riemer, G., GaSanfseh. 
Traine, Ph.. Asm. T. 
Tzschöckel, M., Malerin. 
Waaculnecht, I., Billet- 
hbl. T. 
23agler, 3t., Kassirer. 
53 E Reimann, H., Asm- 
V. Lenz, G-, Portier. 
53öoIbl>ci-(i6nti mn Duero, 
G. in. b. H. T. 
Slbtnhnm, F., Bankgesch. 
Sllexanber, O. H., SDaui. 
gesch. T. 
Ebenste!«, E.,Schneider. T. 
Feig, I., Bankgesch. 
JonaS, Sl„ Rentiere. 
Krentcr, ®„ Kaffenbote. 
u. MutiuS, I., OK). Mit- 
tergutSbes. 
SchmalowSky, G., Diener. 
51 E Pittliifi, I., Gonf 
merz. 3!ath. (Thiergar- 
teufte. 20.) 
Deutsche Stufe»bahn-Ge< 
sellschaf! m. b. H. T. 
„Friebriq Wilhelm", 
Prenß. LebenS- ». Ga- 
ran>ie-Bcrs. Stet. Ges. 
Blaeschc, M., Poitkrsrmi. 
Galö, Ed. Bankgesch. T. 
Danttn, 31., Eisenb. Unter«. 
Golbschmibt,B.,Bankgesch 
Horwitz. H., 3!echtSau>v. T. 
Lanban, W, Bankgesch. T. 
Lippclt, H., Kassenbieu. 
Müller, P., I., Slrchilect. T. 
Müller & Go., P. Joh'S 
Schulbankfbrk. T. 
Schmibt, A., Glaser. T. 
Schulze, F., Kaffenbote. 
Üracgcr, St., Just. Rath's. 
Zimmermaun, G., Friseur. 
55—57 s. a. Unt. d. Linden 
17. 18. 
E Stet. Bauvcrciu „Unt. 
b. Linbcit". T. 
Neue Bcrl. Omnib. Stet. 
Ges. T. 
Thealer „Uitt.&.2iiiben."T. 
Liuden-Galeuc. T. 
Fritzsche, I., Dircet. T. 
Kerber, M., Portier. 
Longino, St., Maler. 
RicdcL Go.,Tclcgr.Anlag. 
SchntiM, Ww., Pensionat. 
Streiter, G., Gastw. T. 
Weiß, L.. Kunsthdl. 
Windmnller, H., Neuheit. 
Vertrieb. 
— Pensionat. 
-<r Linben-Galerte. ->• 
58 E Walter, H„ Banquier. 
(Kursmsteustr. 126.) 
E AronL, SB., Banquier. T. 
Slrons & Walter, Bank¬ 
gesch. T. 
Drilliche Gesellich. zur 
Venver!hg. b.J. Reuse 
scheu Polente f. Her¬ 
stellung v. Gigarren- 
Masch. T. 
Aapitza, SB., Portier. 
Meyer, Gebr., Bank¬ 
gesch. T. 
59 E Stern, I., SBiiitquicr.T. 
Kroschel, R., Kassenbote. 
Loll, H., Portier. 
Stern, I., Bank-Commiff 
60. 61 E „Friebrich Wil¬ 
helm", Preuß. Lebcus- 
u. Garantie-Bers. Stet. 
Ges. T. 
Fabrenwaldt, F., Portier. 
Juliitsburqer, Ab., Geu. 
Direkt. T. 
62EvMeichröder'scheGrbcn. 
V. Schüler, 3t, Asm. 
(Goffowstr. 5). 
Beuilage, SL, Kassenboie. 
Kloeg, L„ Portier. 
63Ev.Bleichröber'scheGrbeu. 
V. Schüler, St., Asm. 
(Gonotoslr. 5). 
Kgl. Grotzbritailu. Seit. 
Gousulal. 
SBleichröber, S., Bank¬ 
gesch. T. 
Fuchs, C„ Diener. 
Helwig, W., Portier. 
Schulze, St., Sgeleuchter. 
Silldorf, ©., Maschinist. 
-4r Al. Mnuerstr. 
64. 65 E Boigssche Grben. 
V. Schutz, St., Hotelbes. T. 
Hotel Windsor. T. 
Wichert, G„ Borkosthblg. 
66 E Militair-Fißeus. 
Geh. Mililair-Gnbiitet. T. 
v. Hahuke, 23., General b. 
Ins., Gre. T. 
— 31, Preni. Lieut. 
— 23., Prem. Stellt 
— St., Refereiibar. 
Hermann, G., Bur. Dien. 
Kraus, F., Bur. Dieu. 
Krüger, (£., Boteninstr. 
Sauge, G., Feldwebel. 
Mehlhase, G., Portier. 
Mielenz, I., Geh.Hofrath. 
Werner, 21., Ww. 
-<r Weißenburgers!r. -> 
1 s. a. Weißenbnrgerstr. 14. 
E Nieolas, Ch., Asm. 
Böhm, SB., Schneiderin. 
Gollbohm, I., Ww. . 
Gräßner, L., Kassenbote. 
Gnnderntann. O., SB. 
Telegr. Slsfist. 
Langenhagen, G., Magistr. 
Betnnt. 
Lippert, P., Ww. 
Löhnwitz, G., Kfm. 
Sy, O„ Kfm. T. 
2 E Kopf, A„ Schuhmmstr. 
Stblcr, St., Asm. 
Beckumun, I., Zeugwart. 
Bülow, H., Tischler. 
Garow, G-, Ghem. Wasch. 
aust. 
Glowacki, F., Alempuer. 
.Heilt, G., Privatwächt. 
Hohmaim, L., Näherin. 
Sattfe, H., Tischler. 
Kopf, 31., Ww., Privat 
Lasse, G., Schmied. 
Raasch, I., Gelbgieß. 
Röber, St., Näherin. 
Sonniges, St, Asm. 
3 E Preuß. Immobilien- 
Stet. Bank. 
V. Porözack, P., Schichm. 
Gzeczior, M., Schneider. 
Grdmann, 3(., Aohlenhdl. 
Herels, SB., Strumpfwirk. 
Hohmann, Th., Schitci- 
dennstr. 
Aoschnick, St., Molkereibef. 
Lampel, G., Haudelssr. 
Löbel, 23., Maler. 
Lud, G., Schneidermstr. 
Reimers, H., Makler. 
Reiukc, 23., Schuhuiinstr. 
SRitlf, P., Holzbildh. ■ 
vgeichcRcrfläniitg: E — Eigenthümer' V. = SBerlvotter; 1°. — Telephon-Anschluß. 
67 E Sielte, (£., Sleiitieee. 1 
BergwerkSvercin Hohen 
kirchen, Stet. Ges. 
Waarenbörse, ®. m. b. H. 
Gulp, M., Asm. 
GberS, W., Kassenbote. 
Frenkel, @., Bankgelch. T. 
Kopetzky & Glc., Bank¬ 
gesch. T. 
Slclfc, O., Banquier. T. 
Schwarz, St., Portier. 
Simon, F., Sienlier. T. 
68 E zn SolmS-Barnlh, 
fflrnf.T. (aufUlüschdorf/ 
V. Lichte, 31., ä'cnunlt. 
69 E Berlinische LebenS- 
Sßerf. Gesellsch. T. 
V. Schieske, F., Poilier. 
u. Dönhoff, (9., Graf, 
Hofmarschall a. D. 
Gntmerichä, G., Bur. Die». 
Gehlia, 3t, Tapez. T. 
Grosch, Q, Bnr. Dien. 
Heifig, F., Gen. Agent T. 
Lange, P., Dircet. 
Loppe, G., Kammerbien. 
MatheuS, I., Bnr. Diener. 
Schatvallcr, A., Gen. 
Agent T. 
Specht, St., Kaffenbote. 
70 E Großherzogt. Babischer 
FiScnS. 
Gtoßherzoqlich Babische 
Gesandtschaft. 
v.Jaqeiitann, G., Badischer 
Gesanbter. 
Dorsch, G., Sekret 
Mayborn, W, Portier. 
71 E Fiscns. 
Ministerinm bet geistt. !k. 
Slngelegcnh.T. 
Gerstenkorn, R, Geh. 
Anttzl. Dien. 
Kalbheun, I., Boteurnsir. 
Schulze, Sl„ G?h. Stechn. 
Rath. T. 
72 E Fiseus. 
Ministerium bet geistt- 
2t. Angelegenh. T. 
Gabriel, M., Geh. Aanzt. 
Dien. 
Küpper, W., Geh. Aauzl. 
Dien. 
Thom, G., Geh. Aanzt 
Dieu. 
SBoigt, F., Geh. Kanzl. 
Dien. 
Wilhelmstr. -> 
K. Belfortcrstr. 
Weißeuburqerstr. 
Straßburg. 
Sir. 
Prenzlauer3Mee 
; Siebciibof. 
SirT 
Stöbt. 
Wasser«. 
Golnmmftr. 
» Sachse, G., Anpellmsir. 
Echugh, H., Kellner. 
Stio&wliiM, C., Tapez. 
4 E SUrilinevStiiblCroucrci 
P. b’.öeniciife & Go.T. 
Bnrean b. VIII. Pol. 
Haiiptmannsch. 
Spar- u. Crebit-Verei» 
ehem. Aampsgenossen. 
(e. G. in. 6. H.) 
Stuft, P, Brauerei-Ju- 
spckt. 
Hank, F., Postaiul-Slssist. 
d'Heureuse, P„ Asm. 
v. Malhahu, H, Frhr., 
Pol. Hauptm. 
Trost, St, Ww. 
Turek, H., Braiimstr. 
SBölkel, W., Ww. 
5 E Spiering, G., Slenliere. 
(Weißensee.) 
E Schnribet, W., Maurer 
mstr. T. 
Bonninann, E., Gigarren 
fbrk. 
Gzakowitz, L.< Handschuh 
ininslr. 
DamS, I., Aohlenhblg. 
Biete, L., Näherin. 
Gabbey, G., Bietnalien- 
hdlg. 
AaitlumiS, St., Mobistin. 
Kaßner, F., Schuem. 
iletteimann, E., Ww. 
Alotz, D., 3!äherin. 
Araufe, H., Schnhmmstr. 
Siebig, I., Kutscher. 
Plath, 3t, HanSbien. 
3i!chler, 3t., Schneibermstr. 
3iofiitSli, I., Schneider 
mstr. 
SalptiiS, ©., GaS- je. 
Slut 
— 23., vw. Kanzl. Rath. 
Schärske, I., Maurer. 
Schugarbt, G„ Aorbm. 
Telschow, G„ Modistin. 
SSoltoroiaf, I., Stellni. 
6 E Schlungbaum, Th., Gi= 
feilt. Seer. a. D. (Phi- 
lippstr. 5.) 
V.DrewS, G., Telegraph. 
Beiuseu, F., Aelluer. 
SButkenaiier, G., Maler. 
Gallaubi, G. Tischler. 
Glaßinaun, F., Bäcker. 
Anoche, G., Tischler. 
Pätzolb, G.,Grünkramhdl. 
Scheidig,P.,Ww., Spund 
fbit 
Schröder, P., Tapez. 
Schwan, F., Zuschneid. 
Stolpe, F., Kutscher. 
E Stil, 3t., Gigenthüm. 
Aämntcr, E., Schueider- 
utstr. 
Aenncroeg, P., Kfm. 
Kumpel, H., Steiubruck. 
Lor, F., Molkereibef. 
Martiuat, P„ Barbier. 
Maiiborf, O., Schueiber- 
mstr. 
gtubwiuski. St-, Ww. 
Strauch, W., Zimuterut. 
Wagner, SB., Putzmacherin. 
3 s. a. Straßdurqerstr. 30. 
E Glimtfe, St, Kfm. 
(SicgtnundShof 7.) 
V. Kopf, St, Post-Assist 
Below, O., Schuhmmstr. 
SBiederutauu, I., Bur. 
Vorsieh. 
Fischer, G., Haudelsm. 
Günther, SB., Kürschuer- 
mftr. 
teimbs, St., TisHler. 
leugel, G., Maneuriu. , 
fiünitfe. F.. Gastw. 
Pufe, G., Aürfchuermstr. 
Reinhard, L., Kürschner- 
mstr. 
Wilsnack, 3t, Mechanik. 
Straßburgerstr. 
9 E Glinicke, G., Rentier. 
(Klopstockstr. 60.) 
V. Schröber, G., Telegr. 
Beamt. (Nr. 10.) 
Blaß, I., Bnchbtitb. 
Bulik, St, Bntterhdl. T. 
Damntenhagen, 3t, HanS- 
bien. 
Ditmack, F„ Möbelpot 
Fischer, K., Schriftsetz. 
Franz, P., Schlächler. 
Freund, H., Posament 
Härtung, St, Itmmerpot. 
Hertrich, I., 2Lw. 
Pitsch, H., Beamt. 
3>eiitsbcrg, H., Droscht. 
Kutscher. 
Schröder, St., Mus. Lehr. 
Thiele,H., Wirtbschaiteriu. 
Toepffer, P., Buchhalt 
SBoigt, H„ Schiffs-Gapit 
a. D. 
10 E Glinicke. ©., Rentier. 
(Klopstockstr. 60.) 
V. Schröder, G., Telegr. 
- Beamt • > 
10 süstitel, Gh.. Näherin. 
Böhme, G., Bäcker. 
Finger, P., Waschsrau. 
Gchrke, M., Näherin. 
Olitiboro, G., Schlosser. 
Olrojj, St., Bur. Vorsieh. 
Grundke, H„ SöilMiauer. 
Haucl. Th., Asm. 
Hnndt, St, Ww. 
Krause, H„ Stil loSrlctln. 
Lehman», SB., Maurer. 
Sooft, H., Knischer. 
Mack, Ä., Asm, 
SWniitei], 23., Aütfchiicr. 
Muhtmeister, S., öiüu« 
kramhbl. 
Stic#, SB., Biersahr. 
Schöps, G., Bnchhbl. 
Schulz, ©., Aulscher. 
Meirich, St, Ww. 
SBegcner, W., Stell»,. 
Zlchoke, H., HauSdieu. 
11 E Dannenbcig.St, 31cn« 
tiere(Thiergatte»str.S4.) 
V. Zicfcler, H., peiif. 
Schult m. 
Bot», Sl., Gigattenlibla. 
DzubaS, I., Asm. 
Herrmann, G., DtechSler- 
mstr. 
Alans, F., Privatier. 
Anop, M., Fuhrh. 
Ainilf), St, Tischler. 
Moritz, I., HaudelSm. 
Pape, A., Tischler. 
Rohr, G., Molkereibef. 
Schmatzhagcu, P., 
Schlächtenustr. 
Schüler, F„ Maler. 
Schwaubl, I., Biersahr. 
Tänzer, H., Schneider. 
Wenzel, H, Brieftr. 
12 E Wincklcr.A., 3!ci>licre. 
VGtchstädt,G.,Ptobenehm. 
Silier, SS., Ww. 
Berwinsky, L., Maler. 
Binder, 3t., Bierfahr.' 
Blanck, 28., Zimmerm. 
Brinck, I., SBügter. 
Gasper, 3t., Maurer. 
GzatowitzL, Handschuhm. 
Degner, B., Wi. 
DörksenZ., Breuumathdt. 
Ghrengniber, W., 3!eichSb. 
Buchhalt 
Froehlich.M„ Schneiberiil. 
Garbe, F., Haudelsm. 
Haqen, G., Taxator. 
Heimann, I., Handelsm. 
Heilscher, Auguste, Holz- 
ljbl. 
fein. St., Maurer, 
cinrich, H., Maurer. 
Kaiser, I., Ww. 
Kamke, G., Lehrer. 
Kniger,G.,Goto»iatwhdlg. 
Auchenbecker, F., Auch. 
Angler, G., Schuf)m. 
Aurth, L.. Ww. 
Lange, St, Lehrer. 
Lochow, St., Tischler. 
Nathanson, M.,Kürschner. 
Rücker, 3t, Maurer. 
Sarinisli, S., Näherin. 
Schill, P., chem. Fabrk. 
Schmibt, G., Metallbreh. 
SchnmatowSky, 23., 
Reisender. 
Sommerburg, M., Wäsche- 
näherei. 
Weber, G., Maschinist. 
Welzel, G., Schneider. 
13 E Walter, H., Klemp- 
»cnnstr. 
SluberS, R.. Schneiber. 
Dnllinger, P., Böttcher. 
-DohmS, 3t., Schreiber. 
Fiebach, G„ Staafer. 
Heilscher,3t,Grünkramhbl. 
Hemsler,O.,Verl.Buchhdt 
Hübet, W., SBitilcrmslr. 
Karlliim, SS., Simntenn. 
Kluge, H., Weber. 
Kowalsty, St, Tuchm. 
Lawrmz. F., Böücher. 
Lukat, F.. Gementarb. 
Marquardt, 23., Weber» 
mstr. 
Miclke, R-, Schankw. 
Plath, H.. Postschnffn. 
Schnitz, 3t, Zimmerntstr. 
Setdl, I., Brauer. 
Sommerselb.G.^HauSdien. 
Sperlinq. O.. Maschinist. 
Stein, 23., Aürschuer. 
Stöhr, G., Schneider. 
Thaetmeyer, O., Maler. 
Wartcnbcrg, R„ 
Schlächter. 
14 E Meyer, O„ Asm. 
(Slckentr. 132. 133.) 
V. Straff), G., Dachdecker» 
mstr. 
Bilstein, L.. Schnhmmstr. 
Boehme. F. W„ Groß- 
destillat. 
Brennicke, 3t., Vergolb.- 
Giögc, St, Schnhmmstr. 
Graupuer, I., Tischler. 
.Hitf(h6etg.®.,GifcnhHg."n
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.