Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Banttmstr. 
- 35 - 
Barutherstr. . stwt Btl. 
80 etdnbois), St., Ww. 
■ Slensch, F., Ww. 
81 E. ©labow, 0)., Rentier, 
Bauiugarl^,^ ©esdjlv, 
Freher, Ist)., Wäscherin, 
önlliliim, G, ©rüntmnv 
hdlg. 
— (£•., Schuhm. 
Hechel, E, Münzarb. 
Hoffmann, G„ SÜnchbinb. 
JankowSki, 33., Ww. 
Klafsehn, M., Ww. 
Stimme, I., Stfm. T. 
ffirauft, O., Gdmeibmitflr, 
Safimumiu, SB., Maler. 
Merz, F-, Tapez. 
Milkc, A, Schneibermstr. 
Möllendorf, St„ Kutscher. 
Mljliuä, E-, Äfm. 
Stockte, I., a)fnviuc=DB.' 
Verwalt, a. D. 
Suliugcr, H, Stfm. 
Schmida, I., Sdjitciber 
instr. 
Schreiber, O, äRnfdjiiiift. 
Schulz, (?., Hansdien. 
SBapumb, H., Äfm. 
82 E Krüger, H-, Ziminer- 
i»str. • 
Seither, W„ Ww. 
Bechi, H., Stfm. 
Dö»elmaim, F., Bank- 
üeamt. 
SürgcnS, E., Rentiere. 
Kleist, G, HauSdien. 
Lenzner, N., HandelSm. 
Lowinsli, S„ Äfm. 
Maag, 91, Schneider. 
Müller, A., Maurer. 
Pohl,91, HanSmann. 
Reichert, F., Schneider^ 
• mftr. 
Reuter, E, Mechanik. 
Rhauba, F., Weber. 
Iinmar^ig, St., ©es. Auf¬ 
seherin. 
Schulz, 9t., Waschansl. 
Schulze, G, Stfm. 
Stolp, E, Kutscher. 
Thiel, 91, Malermslr. 
Thiele, C, Hansbien. 
Waetzolb, E., Auitsger. 
Assist. 
WillkowSki, ,H„ Äfm. 
Wollt), Geschw., Woll- 
wrarb. 
33 s. (t. ©eorgenlirchstr. 9. 
E Krappes, 9t., Stfm. 
V. Pahnte, St., Kaffeubotc. 
Slpolhekc zum Greif. 
Biegmann, G. W, Stpoitjc!. 
Fischer, 9t., Buchbind. 
— M, Hebamme. 
Lanrentzsch, P. G., Schär- 
zensbrk. 
NaujokS, H, Stfm. 
Schmidt, G., Mechaniker. 
Schatz, 9t., Bicrverlcg. 
Teichert, H., Mützenm. 
Witnandt, 91., Steuer« 
erheb. 
34 cjiftirt nicht. 
Georgcnkirchstr. ->■ 
85 f. a. ©torgtukirchstr. 59, 
E Rothe, I, Schlächter- 
»lsir. 
Bläschke, 35., Maler. 
Fockin, M, Schucidcrmstr. 
iklcin, Gebr., Clavicrlehr. 
Krcischmer, H, Schncider- 
• instr. 
Kiehn, Th, Ww. 
, Knhra», H., Srau. 
•' Matnll, 91-, Maurer. 
" Neuuiann, 9t., Buchdruck. 
Noack, H, Beamt. 
Parchat, 9t., pcns.Schutzin. 
Rehbciu, W., Tischler. 
Riebet, 9t., Bäckermstr. 
86 E Dähnc, L„ Reutier. 
Baake, I., Brieftr. 
Bernhard, O., Kfm. 
Gzempin, S., Haudelsm. 
Dohn, R.. Näherin, 
filatom, S, Haudelsm. 
.Hartwich, E, Näherin. 
Hcinzt, H, Schtoffer. 
ikreß, I., Näherin. 
Neumaun, P., Bergotdcr. 
Pelfch, 2., stfm. 
Piek, W., Tapez. 
Remus, F., Böttcher. 
Saffcu, G-, Mater. 
Schatz, G., Barbier. 
Schräger, H., Dircetrice. 
Schulz, G, Ww. 
Schutze, 9t., Weber. 
t. — Ww. 
Ttsch, ©, Dachdeckcrmstr. 
Thal, ©, Schuhm. 
Tiescler, I, Schutzm. 
Ilrbach, 3, Schuhmmstr. 
Zeplin, O, Näherin. 
87 E Otte, R, Kfm. (Jüden- 
flr. 15.) 
V. Linduer, St., Steuer- 
Auffeh. , . 
Duffe, ©., Tclegrärb. 
87 FenSke, H., HandelSm. 
Frank, D, Kfm. 
Haublitz, G., Püslschaffn. 
Köhler, G, (schul)m. 
Küster, G, Ww. 
Lesscr, H, Äfm. 
Maikstein, M, Tuchhdtg, 
Hirt. Geschw. 
Stolicl, 9t., Schneiderin, 
Schmidt, H, Hebamiuc. 
Schmiljan, L, Ww. 
Schröbet, H., .Handelte 
Sdiotz, O, Leichenträg. 
Schwuchert,B,Ww,Sarg 
Mag. 
Sonuenbrodl, K, Schnhin- 
mflr. 
Siel), E, Ww. 
Trinls, O„ Tischler. 
Zwirnlciu, G., Schuhm. 
38 E Stiemke, I., Lehrer. 
(Stollbuferslr. 18.) 
V. Hinz, SB, Näherin. 
Kaphan, 91, Mützcnfbrk. 
Krämer, W, Lehrer. 
Krause, P, Barbier. 
Lossius, L, Rentiere. 
Rückert, L, Kutscher. 
Schlestuger, F., Magisir. 
Aeanit. 
Wilhetnii, R., Procnrist. 
Zanlk, G., Rentier. 
Hobel, ■ L., Ww, Eier- 
hdlg. T. . 
39 f. a. Fliederstr. 1. 
E Tänzler, O„ Kfm. 
E Voruemann, 9t, Pü^ 
valiere. 
Fröhlich, E, Händler. 
Hirschfetd, I., Kfm. 
Jaioby, I, stfm. 
Kühn, G, Wciuhdt. 
Lindeuau, 9t„ Schankw. 
Lipschütz, O, Dr., Rabbiii. 
Manuheiin, Ww. 
Münz, E., Frau. 
Paul, 9t, Sifchtcrmsfr. 
Fliederstr. ->• 
39a s. a. Fliederstr. 17. 
ELeopoId, G., Ww. 
Arauleukaffe der deutsch. 
Kutslher. G. H. 
Bauer, R, Ww. 
Fcnzlaii, H, Zuschneib. 
Fiebig, Sä, Destillat, 
üübictc, H, Schutzm. 
Nehm, G, Rohrleg. 
Schulz, W, Rentiere. 
Schulze, W, Obsthbl. 
Wolf. I.. Kfm. 
40 E Künzcl, W, Schtosscr^ 
mstr. 
Hcmpel, G„ Ww. 
Hertzbach, G, Buchhalt. 
Jordan, Th, Modistin. 
Pnetz, P., Ww. 
Prob, O„ Schuhmmstr. 
Richter, 9t, Zuschneib. 
'S [filmet, H, Postschaffu. 
Schmidt, G, Magistr. 
Beamt. 
Seliqmau», H, Ww. 
11 E Tictz. G, Privatier. 
Arland, I, Tischlernistr. 
— & Heiuecke, Möbel¬ 
tischlerei. 
Blättennann, F, Lehrer. 
Fahnow, 28, Schiffer. 
D. Fclducr, 6, Flcifchbc- 
schanerin. 
Gabriel, H, Gigirren- 
atbtriu. 
Gärtner, G, Schuh«. 
Guinbrecht.L,Schneiderin. 
Hübner, G, Schlosser. 
Keller, L, Näherin. 
Liiidcmann, H, Tischler 
mstr. 
Mittelstadt, O, Kranz- 
Binderei. 
Mönnig, F, Möbelsbrk. 
Rehseldt Ltachf, 91, -$ut= 
foutntlutcnfbrf. T. 
Scherz, St, Hanbelsm. 
Schltstngcr, F.. stfm. T. 
Schmidt, H, Plätterin. 
Steinbrecher, H, Hau- 
delsm. 
Strauß, D, Tischlermstr. 
Willncr, M, Hansdien. 
Wotschke, 9t., Cigarren- 
fbrk. 
11a E -Gonszewsky, ( 
Post-Secr. 
Block, Barbier. • 
Erbe, P, Tanzlehrer. 
Friese, G, Mntzensbrk. 
©msc, St, Zimmerer. 
Knbasch, C,Kinbcrgardcr. 
Lehmann, G,Böttchcrmstr. 
Nix, SB, Mützcusbrk. 
Scherz, St, Brenumathblg. 
Sötzer, 38, Mützenfbrk. 
Winter, E„ Ww,Go!onial- 
whdlg.1°. 
Wei.lstr. ->• 
42 E Griefe, .91, Ww. 
E Stichler, G, Ww. 
42 ititmiiBem, I, Ww. 
Dähling, F. Maurer. 
Freund, 91, Näherin. 
Fromm, R, Lehrer, 
©ebhard, 01, Schuhm. 
viünlhee, G, Slnsseh. 
Herrinann, L, Näherin. 
Steusrit, 9t, Külschner. 
Stlitfloiu, Th, Rohileger. 
Lawrenz, W, iUlaurcr. 
Neuendorf, G, Bierfahr. 
Reut, I, Gigaircitfbrf. 
Noosc, F, Backcrmstr. 
Schnmlowih, .6, Ww. 
Schumacher, U, 
Stier« 
käuscrin. 
Vichnicncr, M„ Näherin 
Voelz, M. u. SS, Kfltc. 
Waruack, G, ©eh. Kanzl 
Dien. 
43 E Machatfchcck, 91. 
Klempncrmstr. (Süd- 
endc.) 
V. SBoln, 9l, Former. 
Block, 9t, äSlD. 
Brüning, I, Ww. 
Burkhardt, H, SUrnuimtm. 
Dabluck,F,Mil.JnPallbe. 
Detloff, G, Ww. 
Keusch, O, Kohlenhdl. 
©nölrlich, G, Dachdecker^ 
mstr. 
Kahe, G.. Weber. 
Köbbcl, F, Hansdien. 
Krenzke, 91, Tischler. 
Mogwitz, 91, Ww. 
9iübii)cr, H, Stnhlflecht. 
Schulz, H, Tischler. 
Siefert, W, Ww. 
Wieising, K, Gürtler. 
44 E Kaufmann, S, ilteni. 
(Caloinstr. 30.) 
V. Schult, L, Stfm. 
Slhlftld, F, Hansdien. 
Gnc-pcr, G, Stmufcnninrf. 
Gzepat, G, Kellner. 
Fillip, L, Ballschuhm. 
Fischer, TH,Wichscfbrk.1'. 
Fricbe, R„ Rentiere. 
Gebancr, ffi„ Ksm. 
ffieppert, Äfm. 
Hagenstein, SB., Plätteün. 
Hahm, 91, GeschaftSbien. 
Henne, G, Echlächtennstr. 
Hentschel, 9l.. Ww. 
Herrmann, M, Tischler. 
Jänilke, 9t, HauSdien. 
KerZel, G, Buchhalt. 
Stielet, E, Mustter. 
Stöhn, G, Brieftr. 
Krojankcr, N, Schneider- 
initr. 
Lampe, G, Kohlcnhdl. 
Leonhardt, G, Schneiber- 
mstr. 
Leutlof, ©., Hausbien. 
Liebenthal, L, Lederarb. 
Mnndt, E„ Ww, Bettfeb. 
Iteiuig. 
Posner, L, SBers. Juspect. 
Sicuter, 91, lthrenljdl.- 
Risop, H, Slhuhmmstr. 
Rochmann,S, Cigarctten- 
fbtf. 
Rohn, 58, Ww. 
Schneider, O, HauSdien. 
Schult, E.. Darmhbl. 
— E, Kffrau. 
SchLszlcr, E, HanSbien. 
Sowade, I, Feldwebel. 
Spott, R., Buchbind. 
Steudcl, SB, -Stcppcr. 
Thom, 91, HanSbien. 
Titzen, G., StSuchbiub.- 
Wchlcr, St, Möbclpol. 
45 E HaunS, ©, Kfm. 
' (Mühlenstr. 4. 5.) 
V. Seibct, G, Pol. 
Beamt. 
91braham, F, 9lgent. 
Bethkc. G, Droscht. Kutsch. 
Falkenthal, H, Ww. 
Gabbert, G, Erpebient. 
©raper, P, Frau. -. 
Heigis, C, Expebieut. 
f inrichs, ©, Schuhm. 
anzow, M, Ww. 
Kühue, E„ ©etbbnestr. 
Mertzig, M, Schneiber. 
Mollenhaner, M, Packeis. 
Bricstr. 
Müller, St, Ww. 
Mnnbt, L, Ww. 
Nemenünd, 9t, Agent. 
Obst, R, Milchhbl. 
Pommerening,Sl,Schuhm. 
Schulz, SS, Kutscher.' 
— G, Schneibermstr. 
Segall, I., 9(qcut. - 
Steinte, C, Stfm. 
Walk, R, Schristsetz. 
46 E Knoll, H, Fabr. 
(Rotzstr. 5.) 
V. Höfig, St, Verwalt. 
Sfljlmamt, G, Tischler. 
A|chke, 38, Invalide. 
Baltzer, 58, Ww. 
BraunS, G, Kürschner. 
Dochow, Ä, Kuticher. 
Giert, P, Ww. 
41) Gilflcin, H, Fabrk. 
©rnfic, G, HiiuSbicu. 
Helle, H, Stleliitjbt. 
Hcner, G, Stfm. 
Höfig, 91, Hansdien. 
Hollatz, W, HauSdien. 
Horstuiauu, 9t., Sljm. 
Kahkl|, W, Schiil)iii. 
Stlemj, D, iWiitcr. 
SUöstcrlcin, H, Tuchmach. 
Köpke,.F, Schuhm. 
Knkatfch. 91, Schilt)»!. 
Liehr, G, Hansdien. 
Pagelö, F, Schneider. 
Ptht, I, Tischler, 
iliaocwalb, W,Pensionair. 
Nanasch, G, Porzellan- 
hbla. 
Riebet, 58. u. P, Han- 
öetött. 
Sachse, R, Postbeamt. 
Schmer, H, Postbeamt. 
Schickgiamni, W, 
Ziinmerm. 
Schröber, 91, Schichtn. 
— G, Schuhm. 
Schulz, G, Schneibermstr. 
Suckcl, H, Ww. 
Zachäns, 9t, Tischler. 
Ziesewih, 38, Wilbhbl. 
47 s. a. Biischinastr. 13. 
E Schüsjler, H, Stfm. 
(Siöpciiitf.) 
V. Röpuack, .91, Beamt. 
Audach, 91, SLorkosthblg. 
Glkebrecht, L, Biersahr. 
Hülse, 91, Wlv. •• 
Köppe», I, Ww. - 
Kraft, I, Buiterlidlg. 
RöSler, 8, Ww. 
Schindler, L, iiürschner. 
Schwartz, 91, Mutet- 
Gonfect. 
Zielsdj, 91, Klempner. 
-<-"5öüict)iiigftr. -> 
48 f. «. Büschingstr. 20. 
E Spidboch, SB, Hui« 
fürt. 
Fetkenhener, 25, Stfm. 
Freudenreich, O, 
Mechanik. 
Jacob, S, Schneibermstr. 
Jauisch, G, Schuhm. 
Kobcrmaun, SS, Ww. 
Skracmcr, Ksm. 
Locbcl, 91, Ww. 
Schmibt, G„ Destillat. 
SSilbc, P, Resterhdl. 
Zimmermann, R, Grün- 
kramhdl. 
49 E Trenn, SB, Rentier. 
Birnbaum, ©, Destillat. 
Bollmauu, M, Ww. 
Sörann, ,fi„ Ww. 
Ehrcntrcich, H, Lehrer. T. 
Liiders, F, Glasermstr. T. 
Markus, I, Stfm. 
Mälke, I, Plätterin. 
Müller, 91, Ob. Post- 
asstst. 
Pfeifer, I, Pndmacherin. 
Preuße, F, Mitchhdlg. 
Speer, R, Tischler. 
Weiß. 9l„ Stcuercrt). 
Wonns, H, Ww. 
50 E Schimming, M, Ww. 
(Landsbergerstr. 18.) 
©nibener. St. u. G, ©e- 
schw. 
Hinbe, M, Dircetrice. 
Hirschselb, M, Stfm. 
SSorth, N, Ob. Postassist. 
Lcvh, H, Ksm. 
— G„ Schneidcrmstr. 
Männlich, P, Lehrer. 
Pelcrs, F, Eisenb. Sccr. 
Plakc, St, Lehrerin. 
' SchcrCcl, D, Kfm. 
— SB,’ Ww. 
Stolzeuberg, F, ©as- 
anzünd. 
LonbSEcrgerftr. 
la E. Ghlich, G, Rentier, 
(9tm Konigsaraben 10.) 
C. Bartelstr. 
Lmienflr. 
Hirtenstr. 
Limenstr. ->■ 
1 f. c. Linienstr. 235. 
E Brebow, G, Raths- 
maurermstr. (91mKönigs- 
graben 18.) 
V. Sawatzki, F,Iiumerm. 
Behrendt, I, Hanbelsm. 
Borkowski, E, Ww. 
©rimpe, SB, *Sm. 
Jaeobson, I, stfm. 
Lepy, M, Fenerwehrm. 
Schinbel, I, Schuhmmstr. 
V. Jacob, H, ©aslwiUhin. 
Boese, 91, Ingen. 
Scheibe, ZcilgS. Trägerin. 
Schifchke, L, Wäscherin. 
Schüler. Probittiliblrin. 
Wolf, H, Ww. 
2 f. a. Stt. Aleranderstr. 31. 
E ffiöljt, F, Nenlier. 
Bauer, M, Aw. 
Dallach, P, HandetSi». 
Heiiiniof, G, Schneiderin 
Pstna, U, stassenbole. 
Pohl, G, Holzlidl. 
Schenk, 9l, Gastw. 
Schigcl, G„ Frl. 
TiSler, G, Nähclin. 
Watlher, ilt, Klempucr- 
mftr. 
3 E Riedcl, G, Ww. 
Grctack, 33, Schneibcrin. 
Hilfe, SB, Maler. 
HilSmann, G, Schnei- 
berin. 
Jastrow, M, Schneider. 
Sropp, H, Plällanst. 
Lange, F, HanSbien. 
Milifch, M, Schueibmn. 
Scholz, H, Posthilisb. 
Wagener, F, Tischler, 
t E Poppe, 91, Gigeulhum. 
Günther, O, Schlächler- 
meifter. 
Kluge, 31., Stcltncr. 
Stinutling, W, Gastw. 
Leui), L, Giqarrensbrk. 
Solide, I, Beamt. 
Matlow, G, Placalsbrk. 
Rost, I, Ksm. 
Sachs, H, Stfm. 
SBoltt, ©, Mützensbrk. 
5 Holzplatz. 
E Rottnmim, P, Ren¬ 
tiere. 
(Stt. 911eranderstr. 23.) 
Hoffmann, SS, Stohlcitljbt. 
6 E Sviiif, R, Rentiere. 
(Artilleriestr. 27.) 
E Sanfing, 91, Rentiere. 
V. Bütow, SB, Ww. 
Slnibt, F, Schuhm. 
Draffchu. F, Schneider. 
Giiiile, ©, Fonncrinstr. 
Elbe, M, Wäscherin. 
Grbmaim, L, Schuhm- 
mstr. 
HeiSner, G, Bäcker. 
Hillow. H, Gürtler. 
StloS, P, Slnfwärterin. 
Lcbat, L, Iiäherin. 
Qjfmboif, H, Mechanik. 
Rcbbitz, St, Stnlfcher. 
Schilde, B, Wäscherin. 
Schrötter, K, Siäherin. 
Tranbenbcrg, L, Stlcmpn. 
— SB, Lehrer. 
7 E Klosc, SB, Kitlanst. 
Becker, F, Sjrorz. SMaler. 
Behm, P, Echiachtcr. 
Gngel, I, Momerpot. 
Helm, L, Echlonermilr. 
Hirthe, 91, Gastw. 
Liebermann, W, Ww. 
Markschat, St, Magistr. 
Beamt. 
Pott, E, Schneidernistr. 
Schmul, SB, Ww. 
Sechting, St, tirfmtmm* 
t)btg. 
Etübcmnun, M, Ww. 
Wartenberger. SB, Ww. 
Wolter, F„ Manrerpol. 
7a geh. zu Stt. Stleranbcr*. 
str. 2Ga. 
8 f. a. Kl. Aleranderstr. 26. 
E Wobitzka'fche Erben. 
V. Wilcke, F., Verwalt. 
(Zionstirchstr. 23.) 
5Bcriibf,-9t, Ww. 
Bochm, H, Stürfchn. 
Drabe, G, ©ürttermstr. 
Fräbrich, I, Ww. 
Guth, G, Tapez. 
Jorban, F, Schutzm. 
Loth, SB, Stickerin. 
Lubwig, H, Sattler. 
Scheiba, 9t, Bäcker. 
Sibilsly, V, Post-91ssist. 
Tietze, R, Ww. 
Hirtenstr. 
8a E Wintzer, P, Rentiere. 
Zarlhotomae, H, Zu¬ 
schneib. 
Bernau, F, Kfm. 
SBicbcrmann, 2, Schläch 
ter. 
Bock, S, Stfm. 
Hcrrmann, F., Kutscher, 
taufe, I, Beamt. 
Kutzuer, H, Fabrk. 
Nimz, H, Schneider. 
Olim, G„ Geh. Stanzt. 
Qitfpeet. 
Na|chte,H,Schne!dermstr. 
Rode, H, Mater. 
Schwarz, H„ SBuchhalt. . 
Torou, H, Schneidernistr. 
SWiutzer, ©, Fabrk. 
tia Wintzer, G,Kiichcugcr. T. 
Zerienlhiii, 9t, Ww. 
Rieleiiifi, H, SBennit. 
9 E Nechanitztii.91, !>!enlier. 
Franck, H. F, Atakler. 
Mcilick, A, Fuhlgcsch. T. 
10 EGolliiolv, F,Fiihrlj.T. 
©olinz, H, SUiechnmf. 
©olluow & Sohn, 9t, 
Ftthrqcsch. T. 
stiimiubcr, A.. HandclSm, 
Leu;. F, Schmicbeinslr. 
SVloscr, Hanbelsm, 
Pawlowski), O, Boden- 
inftr. 
Pult, F, Knischer. 
üietztaff, Buchlialt. 
Rolher, G, Schueidenuslr. 
Slimumnii, P, Sattler. 
TiSmer, illi., Handelssr. 
Süendschlaa, ©ebr, Spe- 
tulioit. T. 
Wolf, 91, Käsehdl. 
Zanke. St, Kutscher. 
11 E OchS, F, Bildhauer 
(Rene Königstr. 3.) 
9tnibcrgcr, O, Gardero¬ 
biere. 
Bnrow, G„ Rentier. 
— G, Schlächtermstr. 
Deimel, S, Ww. 
Gppt, O, Tischlerei. 
Fischer, M, SBianereiar- 
titelfbrk. 
Franke, 91, Latcmcnan- 
zünd. 
©rolcwcndt, F, Kürschner. 
Gutsche,H,Schneibennstr. 
.Haler, M, Ww. 
Hildebrandl, F, SBricsir. 
Lahayue.SK, SBöttchermstr. 
Lauge, SB, Butterhblrin. 
Lorbeer, W, Weber. 
Promnitz, R, Bildhauer. 
Üiasch, P, Ww. 
3151)1, F, Cchiihmnistr. 
12 E Stoiber, G, Ww. 
Barlsch, G, Ww. 
Beetz, E, Hotzbildh. 
SBcrlram, Th, Schneider. 
Bollert, F, Gärtner. 
SBraim, G, Schneiber. 
Doy§, 91, Schristsetz. 
Gngel, Th, Schneiber. 
Gerlach, H, Hanbelsm. 
Slcut, SS, Frl. 
Stöppon, F, Schutzm. 
Strawitz, Th, Klempner. 
Lehmann, St., Verjich. 
SBeanit. 
Menbelsohn, M, 
Schlächter. • 
Nieotas, 91, Sitberarb. 
Pilz, H, Schutzm. 
Rogaß, G, Kgl. Schloß- 
bien. 
Eatuolka, L. P, Ktcmpncr- 
mstr. 
Schnmann, SLerkäufcr. 
Sctzkorn, W, Schutzm. 
Stockmanu, G, Ww. 
Zeltler, 9t, Ww. 
13 E Geher, I, Eigcnthüm. 
Blanck,F,Handelsm. 
SBraim, G, Näherin. 
SBrückiier, G, Fuhrm. 
Dreszler, F, Haudelsm. 
Francke, G, HaudelSm. 
Friedrich, F., Postbote, 
©enz, F, Frl. 
— E, Wäscherin. 
©tatet,SB, Droscht.Kntfch. 
Groß, 59, Manrerpol. 
Hanlt, F, Fuhrm. 
S.d.Hehbe, 91, Wäscherin. 
Iacoby, St, HaubclLin. 
Picschke, I, Mater. 
Schumacher, 9t„Zithertehr. 
Boß,.P, HauSbicu. 
14 E Buhlmann, D, SRcii- 
tiere. (Linienstr. 239.) 
V. SBuhtummt, SB., Han^ 
dclSsr. 
FrcilaI, Ww. 
©errasch, 9Jt, Wäscherin, 
©icsc, C, Kutscher, 
©täuzer, G, Kaffeubotc. 
Sanbke, G, Fuhrh. 
Hollwitz, Fuhrh. 
Jsmer, I, Skulscher. 
Stlopfch, S, HauSbicu. 
Kürschner, W, Wciuküser. 
SDiüUer, 9t, Ww. 
Schwerin, P,Schuhmmslr. 
Seidler, G, Kutscher. 
Scifcrlin, F, Sfaurcr. 
Tschöpt, 91, Postbeamt. 
Woschebky, SB, Ww. 
Zabel, I., Plällerin. , 
Zimmermann, G, Schuh- 
wfbrk. 
15 s. a. Linienstr. 236. 
E Wegener, H, Golonial- 
whbi. .T. 
Slbraham, N, Stfm. 
SBcburke, 9t, Ww. 
Tegwer, G, Lilhogr. 
Lewinsohn, S.,HanbelSm. 
Lewilt, R, Beraoldeanst. 
Messer, M., ©lajer. 
15 Seidel, G, Plällanst. , 
Watlher, H, Stltmpiier« 
mftr. 
Wentzke, T, GlaP.Lehrerin. 
Werner Nuchf, P, Klemp¬ 
nerei. 
Linienstr. -> 
SW. Barutherstr. 
Bellc-Stlliancestr. 
-<r Belle-91lliancestr. 
1 E Störner, 91b. u. Stug., 
Stille. T. 
E Körner, E, Rentiere. 
Albrecht, E, Ww. 
91ronfohn, Q., Dr., pr. 
Arzl. 
Bode, Th, Schirmsbrk. 
.Gngel, L, Näherin. 
Fausten, 91, Gignmmtjbtg. 
Hahn, F, Ww. 
Soff, 91, Ww. 
Jllige, SB, Ww. 
Seltner, O, Hcilgch. 
Sicbcrl, 91, ©astw. 
Zipvcl, H, Schuhm. 
2 E Seile, 91, 9icnticre. 
(Potsdam.) 
V. Bartkt, P, 9teitlier. 
Btrgmann, 81, Ww. 
Biancoui, G, Ww. 
Gckwarbl, F, Monltur. 
Stcllncr, O, Heitgeh. 
Kunst, M, Frl. 
Meyer, S, Ww. 
Molbenhauer, O, Goto« 
nialwhdtg. 
S!örreuberg,W,DrtchSltr. 
Paechuatz, I, Stgent. 
Schutze, B, Gompt.Dien. 
Schwabc, H„ Frl. 
Schwarz, G, Haudclsm. 
Söffet, Ä, Schneider. 
3 E Sonntag, I, Hcfcfbrk. 
GtauS, 9t, Lichlbruck. 
Dähmel, E, Hansbien. 
furche, H, Schuhm. 
ertt, H, Gcmcmot. 
Gcndert, F, Balltechnik. 
Höhne, SB, HauSbicu. 
Jahncke, 91, Bitt. SSorft. 
Störte, F, Stfm. 
Kurzner, .6, Bürsienm. 
Spelsch, St, Destillat. 
- I, Destillat. 
Richter, 91, Feuerwchrm. 
Schulz, SB, Sergeant. 
Scnii, St, Böttcher. 
Werner, I, Tischler. 
4 ELindcubcrg,G,Rcnticr. 
(With:tmshöht 11.) 
V. Lindeuberg, F, Wein» 
großhdl. T. 
©roß, L, Ww. 
Gülbuer, O, Strchitcct. 
Latour, Th., Schneiber* 
mftr. 
Lipte, 33, Taselbtck. 
Manholb, H, Bobeninstr. 
a. D. 
OrlowSti, F, Martlh. 
Hilssarb. 
Schröber, St, Ww. 
5 E Straßner, I, Stfm. 
(Ghartolleuburg.) 
V. Flemiuiug, 9t, Klemp- 
ltrrmstr. 
Bäckltr, M, Stenogr. T. 
SBalht, R„ Brtnumathdlg. 
SBluschke, E, Schuhm. 
SBöltchtr, H, Typogr. 
Dankert, M, Ww. 
Dauuer, L, Ww. 
Gmmerich, 9l, Ww. 
Fechuer, Kürschner. 
Flcther, G, Kmtsthbl. 
Haiego, Ww. 
Stinne, Ww. 
Klewer, I, Hansbien. 
Knnlh, Th. u". SB, Schnei« 
berinntu. 
Shinze, SS, Sergeant. 
-Lütte & Go, Mineral- 
wasserfbrk. T. 
MeweS. E, Ww. 
Rohloff. 9t, Fabrk. X 
StooS, St, Ww. , 
Röfer, R, Maler. 
Schellen lräger,B, Kellner. 
Schwanke. F, Bahnarb. 
Wehrhan.'SLt., Ww. • 
SBeocr, 9t, Kfm., , 
Wislieeny, 
ßcfchencrftätimg:" E. — Eigenthümer; V. — Verwalter; T. = Drlephon-Äuschluß.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.