Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

Wilmersdyrf ntii Halcnsee 
22A 
Wilmersdorf mit Halensee Theil V. 
4 E. Dleiiito, B)„-Stfjanlro. 
Mischer, B., Plätterin. 
Frei), J.,Jaloufiefbr. • 
Friedrich, A., Slfiu. 
IScrbtrt, (?., Locomoliv 
heiz. 
fiaps, 91., Buch druck. 
Koch, 91.', Sccr. 
Liiideubcrg, A., 93stljit= 
Btmut. 
9toofe, W., Bahnarb. ‘ 
Schmidt, E., Maurer. • 
— G„ Rcdact. 
2rane, £).; Sccr. 
WicSner, H-, Schlaffer. 
Zinnu ermann, F., Tifchter 
mflr. ■ 
B E öascfofs & Kurz, Bau 
gesell. (Berlin,Bachstr.9). 
V. Biedermann, M-. g-mu, 
Bydekarcken, H., ScfchöftS- 
führ. 
». ElponS, E-, litt). Düci’lt. 
Kaiser, H., Rciscudcr. 
Kusserow, E„ Kfm. 
Thiel,-, N., Maln. 
6 E Äiietoc, H., liimmcr« 
mflr. (Gljartottcuüg. 
Santitr. 56). 
V. Sohlet, C., Tischler. 
Bakenccker, St, Postbote. 
Vrosi, öl.. Renlier. 
Bröficke, ft.. Bildh. 
Fischer, M., Ksm. 
Güthlci», 3l., Vahnmstr. 
Hampel, E., Bauiiulcr 
nehm. 
Jhde, F., Kanzlisl. 
Krause, ($., ©ciisbanit. 
Neumami,-M-, Frl. 
Schubert, A., Golmtia(li) 
hdsg. 
Scescld, ß„ Eiseub. SBcrf- 
ntffrv ■ 
. EmirS, F'.t Ger. Beamt. 
Stoäfisch.A-, 3iafjn6camt. 
Tispner, R.', Beamt. 
7 E Nei!!»a,>„^tz., gugciiicur. 
Sithnaitn, 6„ Stickerin. 
Kniehase, E., Banquier. 
Koch, P., Jnspector. 
fiöllinct, R., SB». 
Leiuke, E., ReHeiider. 
Manche»), C., Lehrerin. 
Scheescr, A., Slot. Bor- 
sleh. n. D. 
8 E Nickel, C„ Maurermstr. 
(Gniuewald, Wiuller- 
slr. 28.) 
V. Krause, H., Arbeit. 
Brühn, K., Redacteur. 
- A.. Frl. 
CaSpary, I., Bur. Asnst. 
Hiigcr, A., Baiitbeamt. 
Wolfsolin, Ph., Kfm. 
Baustellen. 
E Jung, C., Zimmcrmitr. 
(Kro»Prinzenda»lin 4.) 
Kronprinzeiidamm. 
Kirchhof d. Eotonic Grüne- 
toalb. 
E Kurfülstcndamm - Ge- 
sellsch. i. Liq. 
V. Röhr, H., Ob. Gärtner. 
Friedrichsrilherstr. 
(geh. z. Postbez. Gnine- 
. wald.) ' - 
Knrsürstcndaniur. -V 
1 Raatz, 51., Eigenth. (Knr- 
fiuitenbamm 129.) 
Rendtc, F., Sfm. 
Schwartz, Rechn.-Rath. 
Seeland, H., Kfm. 
■ Zander, fl„* Kohle,chdl. 
2 E Raatz/ 3s., Eigenth. 
(finrfürftcutiamm 129.) 
Dierkcs, 3t, Schnlimmstr. 
itnlfof, C., Stfui. 
Reiß, H.. Rechn. Rath. 
Oelfchig.E., Frl.. Rentiere. 
Petrasch, 81., Proo. 
Steuer-Direct. Sect. 
Wendt, 38., Gürtlermstr. 
8 E Goitschalk, Schlosser 
mflr. (3Bifmcrs&orf, 
Bingerstr. 8.) 
Bast, H., Ingen. 
Bertram, L., Kfm. 
Bischofs, M., um. Land¬ 
ser. Räch. 
Brackow, E., Gülerezped. 
Edekmünii, M., (Tiaarmi= 
hdlg. 
Eickhosi, C., Glasermstr. 
Gerdsmaun, A., Maler. 
Metzncr, ®:; Rentier. 
Wislhnewski, M., Por^ 
tierfr. 
Zicsemer, H., Rentier. 
i E Hei», M., Stirn. T. • 
■ Gundermann, A., Priva¬ 
tiers. 
Hein, I., Kstii. T. 
—Gebr., Bremimathdlg.1'. 
4 Krarnma»», M., Priva^ 
tiere. 
Richter, P.7 Apotheker. T. 
Vowieng, F., Eisenb. 
Betr. Sccr. 
5 E (Schulst, M., Maler. 
(WilmerSdoif, Uhland: 
,'tr. 103.) • 
V. WiemerS, 23., Maurer. 
Barthel, K., Maler. 
Eichuer, Chr., Echankw. 
Grüuing, ($., Schneider- 
nistr. 
Giihrs,6icschw.,Stickerinn. 
Hager, R., Inge». 
Hövermanii, W., Wein- 
küfer. 
Michaelis, 0., Sfm. 
Ulbrich, H., Loeomoliv 
6 E^Vlaalj, 9(., Eigenth 
(Knrsürftcndamm 129.) 
Söfenfc, SB., Ufirni. 
Geiüler, (£., kieonieler. 
Lübsen, £)., Mfm. 
Schulze, H., Slat. Assist. 
Schwerin, H„ Dachdeck. 
Wäiker, Cl., Schneiderin. 
7 ELoreuz.C.,Ksni. jTempel- 
hos, Riuabahmtr. 55.) 
V. Mahlte, K., Portier. 
Euleustein, A.. Rentiere. 
Gunckcl, P., 4lfm. " 
Hagemann, A., Photogr. 
Hansel, R..'Ingen. T. 
ikamlah, P., Geh. 3!egistr. 
Klapper, (?., Redacteur. 
Stall, Tb., fifm. 
Krause, O., Bantbcami. 
Schcndel, L., Dr. phil 
Ströser, G., Sfm: • 1 " 
Hobrechlslr. -> 
Georg Wilhclmstr. 
(geh. z. Poslkez. Grunewald.) 
Heuricttcu-Platz. 
1 E Koebike, P., Kfm. 
V. Kapell, 38., Verwalt. 
Banck, 9(., 38iu. 
Brnnst, G„ dto. Forstmstr. 
Draeger, A.. Ksm. 
Grog, 9t., Butlcrhdt. 
Mcycr, 33., Gastw. T. 
Oehlenschlägcr. Th., Sfm. 
ZurOcwcsle, F., Magistr. 
Vur. Assist. 
Pachnicke, H., Dr. phil. 
Vaht. R., Bauuistr. 
2 Baustelle. 
EKoeblke, P., Äfm.(Nr.l.) 
3 Baustelle. 
E Ruhm, I., Sfm. (Ber¬ 
lin, Anhaltstr. 5.) 
4—0 Baustellen. 
E Horwitz, I. & S., Kftte. 
(Srrliii,. Kurfürstci!- 
damm 37. 38.) 
7—11E Freund, ©., Di'.pliil. 
Jodtucr, A., Ob. Gärt>u 
12—10 Bauslellcii. 
E Haruisch, iy„ Maurcr- 
rnflr. (Berliu, Warten- 
burgslr. 24.) 
17 Nenban. 
E Jung, C., Umniermstr. 
(Kronprinzcndainni 4.) 
Lühcnslr. " 
18—22 Baiiktellcii. 
E Lehman», H., Ksm. 
(Berlin, Wilhclinstr. 50.) 
23'91ciiCnii. 
E U. <5torjclv5/i, K., R 
Bauinstr. (Nr. 24b.) 
24 Nenban. 
E u. SkürzewSki, K.. Reg. 
Baumstr. (Nr. 24b.)' 
24a E u. SiövgcmSli, 
Reg. Baumstr. (Nr.24b.) 
Brzozowski, M., Portier. 
KasprowSki, I., Gastw. 
v. Mantenffel, gen. Zögen, 
G., vieueralnias. z. D. 
Mariens, Ph., Verlret. 
Pitsch, H., Ksm. 
Tschöppe, E., Dr. phil. 
24b E v. Skorzewsti, 4: 
Reg. Baumstr. 
Bachniann, E., Lehrer. 
Conrad, Ül, jtfm. 
Meyer, ©., Lehrer. 
Miretzkli, O„ Kfm. 
Rosenthal, M., Kfm. 
Schönfeld, K., Schau spiel. 
Schubert, O., Ingen. 
-<r Ringbahnstr. 
Hobrechtstr. 
(geh. z. Postbez. Erunewald.) 
Kurfürsteirdamm. 
geh. z., Kurfürstcndamm 
126. . 
geh. z. Voothstr. L 
-<r Boothftr. 
ß E Gninprecht, N., Bank- 
gesch. '(Berlin, Jägerslr. 
18.) 
V. Kowalk, M„ Barbier. 
(Boothstr. 6.) 
iSrogln, H., Lehrer. 
Klnnicke, 3t., Rentier. 
Hausf, ;W., Ksm. 
Hoffmann, F., Ww. 
HuraL.H., Ätaurer. 
Rorbcnholz, 31., Dr.jur., 
Ger. Afsess. n. D. 
Schmidt, G., Stfm. 
Schulz, F., Sfm. 
8 E Stegemauu, 31., Maler 
mflr. (Berlin, Reimckrii- 
dorserslr. 53.) 
V. 33roblewki, Th., Milch- 
hdl. 
Freefe. G., Bclr. Sccr. 
a. D. 
Klemanu, F„ Rentier. 
Klamman», E., DiciUitr. 
Kühne, I., Schriftstellerin. 
Przedccka, E., Privaliere 
Wieuke, G„ Frl. 
10 E Milsch, Chr., Zisch (er- 
mftr. (Berlin, Barnim> 
slr. 20.) 
V. Ziebarth, H., Sccr. 
Böhme, ©., Schnhm. 
Bratuscheck, I., um. Pros. 
Haftn, O., Malermstr. 
Hoffmau», E., Ilrchiteet. 
Sgczmarek, $[., Wächter. 
Koenigsbeck, M., L^ausühr. 
Mcisjner.E.,Sch»eider»lslr. 
Moebius, Th., tilu. Gei. 
Ruch: - 
Seemann, C., Reitjiattbcf; 
Voigt, P., Utjrm. 
12 E Ei hier, E„ Ziminer- 
mstr. T. 
Kundt I., H., Lient. 
Äunz, 31., SSlv. 
MeHer, St., Schtächlcrmsir. 
Moebius, M., Sfm. 
Olden, H., Schriflslell. 
Pollack, A„ Ksm. 
14 E Sinnt), 3(„ Eigenth. 
(Kurfürstendamm 129.) 
Bester, M., Ksm. 
Busse, I., Geil. Bectr. 
Paebhold, R., Ger. Sccr. 
Sauerland, O., ftfm. 
Zierolt, F„ Schlächter. 
16 geh. z. Fricdrichi-rnher. 
slr. 7. 
Friedrichsruherstr. -> 
Johann Georgstr. 
(gch. z. Postbez. Grünem ald.) 
-<- Kurfürstcndamm. 
1—3 Banstellen. 
E Werner, 3f„ Sfm. 
(Berlin, Chauffeestr. 3.) 
E Fabriee, C., Ssin. 
(Berlin, Bayreucherstr. 
18.) 
4—7 Baustellen.. 
E Mahnkopf, C., Ksm. 
(Nr. 8.) 
8 E Arahukops, E„ Näh- 
masch. Grotzhdlg. T. 
Schotjch, C., Hauswart. 
9s Slcbitter, £>., Stiers. In- 
• spcet. 
Sprung, C., Mechanik. 
10 E. Fahnkow, I., ülcnticr. 
(Ringbahnstr. 115). 
V. Gicseac, St, Lehrer a. D. 
(Ringbahnsir. llu). 
Gerke, H., Schneidermslr. 
Jachwiv, R., Banlbeaml. 
.Matthes, £>., Fatnk. 
Müllcr, ®., Schauspielerin. 
Nowack, I., »w. Postmstr. 
Ratsch, 3t., llcaniliii. 
Rosenbanii!, £, Gi>ntrn(. 
Schellenberg. ffi-l». 
Schwedhelni, 4t., Kaff. 
Assist. 
11 E Sociucuismf, 6., Ksm. 
AShclm, F.. Beaml. 
Dih», C„ 3inf. Iusveit. 
Deichsel, P., Slat. Diät. 
Fviedtmaiw, Privaliere. 
Ojiäin, <!(., Schuljnnustr. 
STranfj, C., Lehrer. 
MajewSki, P., Diälar. 
Oppermaiin. F.. Portier. 
Pajisr, Ä., Schmied. 
Piziblllta, SB., Zimmmit. 
Rath, M., Privaliere. 
Raus, 5-, V»r. Slffift. 
Silke, A.. Bw. 
12 E Nobkothen, F, Reg. 
Baumstr. 
13 E Lorenz, 3(., Maurer 
mftr. (IViliu). 
Vöttje, M., Sciicnh&fg. 
Sieberich, ©., Üiviibaut. 
Elzc, .6.', 4lfm. T. 
Gailschinietz, 3t., Coloniat- 
milbig. 
' Herbitleb, SB, erpcd. Sccr. 
Äeidell, P., Tcrfetdeck. 
,^"E Suren,1, 9(„ jfficturet- 
mstr. (Berlin). 
Sauer, E., Ingen. 
Müller,. M., sBajitlicauit. 
— C., Mechanik. 
Paififltii, 33., Etanfcr. 
Poumji), C., 35m. 
Schcndel, G., Äfm. 
Töpfer, F.. Ob. Kellner. 
15 i. o. Westsalischcflr. 55. 
E Freilag, 31., Bauimter- 
uehui. 
Maclgcr, E., Bcamt. 
Maugerap, H., Rcikciid. 
Pelkowski, H., 4lfm. 
Regner, ©., Colsuialw- 
hdlg. 
Sprecher, 3)!., Schloffcr- 
mstr. 
Westfälischestr. 
16ECordcl,O.,Schriftsteller. 
LBlueiitfjot, H., Kfm. 
17 E Cordei,O.,Schriftsteller. 
(Nr. 16.) 
18. 19 Baustelle». 
E Cchrepffcr, F., Sfm. 
(Berlin, Rojzslr. 27.) 
E Fciters, M., Lehrer. 
(Berlin, Grcuadierslr. 
30.) 
20 E Lcichscnring, Ä., um. 
Street. 
21 Baustelle. 
E Hcier, A., SJautenuflr. 
(Berlin, Oiraefcftr. 40.) 
-<r Kursürstendamm. ->■ 
Johann Sigis-, 
mundftr. 
(geh. z. Postbez. Gnincwald.) 
Kursürstendamm. -> 
1 SBauftcltc. 
E Otivcn, 3(., Sfm. 
(Berlin.) 
2 E Fromholz, B, Ww., 
Rcnt. (Nr. 3.) 
Haase, 6., Ingen, 
v. 38edell, F., Lieut. a. D. 
E Fromholz, B., Ww., 
Reut. 
• Schmidt, E. Sfm. 
4 E Cordct.O., Schriflflctt. 
(Nr. 10.) 
Eggen, E., Sfm. 
Hochstrasscr, H., fifm. 
5 E Cordct, O., Schriststctl. 
(Nr. 16). 
Westfälischestr. 
-9 Baustellen. 
E Meyer, 6. SS., Sfm. 
(Berlin, Steglitzcrstr. 
45. 46). 
giingbahiistr. 
9a s. a. Ringbahnstr. 116. 
E Fahukow, F., Rentier 
(Riligbahirstr. 115). 
V. Gicfecte, St, Lchrcr a. D. 
(Riiigdahuftr. 115). 
Eisenschmiot, O.; Rentier. 
Hansen, P., Rentier«. 
Kronprmzcn-amm. 
(geh. z. Postbxz. Cos. Grunc- 
wald.) 
Bornstädterslr. 
1 E Schulz, 6., Holzhdl. 
(Bornslädteistr. 1.) 
V. Backhauseii, 31., Kfm. 
(Nr. 3.) 
Benda, Ch. P., Banqnicr. 
Gichmmm, P., Rentiere.. 
SroutfS., Irvf. - 1 
Srüger, 6.i Sicnticr. 
Landahn, S„ Rentier. 
Putsch, F„ Rentier. 
Siogcr, L., Schauspielen». 
Schmidt, 6, SSeinfjblg.T. 
E Schutz. E„ Holzhdl. 
(Borustädlerstr. 1.) 
V. Backhaiise», 91., Stfm. 
(Nr. 3.) 
Etsncr, O.. Buchhaft. 
Fcllliluck, G., Bcamt. 
Filtf, W., Peiisionair. 
4toch, 9t., Colouialwhdlg. 
Suff, E„ Stfm. 
Ouast, P„ Kaff. Gontrol. 
Schmieden, O., Plättanst, 
3 E Schulz, t?.; Hofzhdl. 
(Borustäblcrstr. 10 
. V. Baikhaufen, 3t„ 4tfm- 
Briimiow, I., eiv. (Set 
' Rath. 
Danuhoff, B., Ww. 
Fiiirlk, Siechn. Rath. 
' Michaelis» Ch., Lchnhm. 
3 Nctzband, .6., Schlosser. 
Pohf, I., Mus. Lehrer. 
Saryii, A., L'ildh. 
4 E. Jung, K., Zimnitrmflr.T. 
Damienherg, tS„Fr't.,9icut. 
Jung, W., Stfchitcrt. 
Schildhauer, H., Bäcker 
mflr. 
Schönbeck.R.,Major a.D. 
Titz, P., Slrchitcet. 
Siolfmaiui, H., Agent. 
5 E Lüdecke, F., Commerz. 
Rath. (Charlollciiburg. 
Camieistr. 4.) 
V. Schmohl. 3l., Maurer. 
Coh», I., Bautbcamt. 
Drcsduer, 3l„ Dr. pliil 
Erdmann, ®-, Landfch 
Gürlii. 
Früiidt, Sä., Hotclbef. 
(ijüllmauu, 31., Schuhm- 
mslr. 
Hciuau, W., Kellner. 
Slraiiimiuit, F., Borkost 
hdlrin. 
Pafchke, H., 3!eg. 3!ath. 
Soenncrl, H., Kfm. 
Slclvicr, E., Zimmerrn. 
Wolff, E., Siigcii. 
Siclcr, G., Dr. phil. 
C E Wilhelm, R., Baumstr. 
(Berlin, Schilifts. 15.) 
Eeck, S„ iVtanufactiirro: 
hdlg. 
Eich, 3i„ Bankdireel. 
Hci»',e, Karlogr. 
ßcnif, O., Barbier. 
Meier, K., 3Ieg. Baumstr. 
Neniuaiin, C, Pol. Sccr. 
Plötz, I., Geh. 3iegislr. 
Pohleiiz, ©., Schücider- 
instr. - 
zu Pnllitz, E„ Ga»S Edler 
Herr, Oberst a. D. 
7 E Lchrnaiiii. 03., Eigculh. 
George, (£., Ww. 
Steift, H., Kfm. 
Koch, P., Loroiiioiivsühr. 
Koppliu, G., Maurer. 
Maurer, H., Sfm. 
^Michaelis, 31.,3ia6u6camt. 
Plötz, H., Sfm. 
Schuchardt, 31., Ww. 
Seemann, C.. 4tsm. 
Streich, I., Gärtner. 
Zimmcmiami, H., Kam- 
inerger. Sccr. 
E Sander, 3t, Bitdh. 
(Berlin, Kastauien-Allee 
31.) 
V. Ftcischer. ®„ Sfm. 
Bcrghotz,M.,Sprachtchrc- 
rin. 
Setter, 33., Slat. Assist. 
Hoffmann, St, Tischler. 
v. Kirschy, H., Hanptm. 
a. D. 
Lewi, M„ Rciiliere. 
Pfund, 2)1, Sdiriftflcft. 
Schütz, G., Ltpolheler. 
- I., Ww. 
Servaes, M., Sängerin. 
Zettel, H„ Bur. Gel). 
9—13 Baustellen. 
E, Jung, E., Simmcrmsir. 
(Nr. 4.) 
Bornslädtetstr. ->• 
Forsterweg.-> 
14—17 Baustellen. • 
E Hauke, H., Baumstr. 
(Berlin, Säniggr«6crstr. 
123b.) 
Bornimer str. 
18. 19 geh. Knrfürslen- 
dainm 119. 
—Borustädlerstr. ->■ 
Knrsiirstendainm. 
(0. 101-139 geh. z. Post¬ 
bez. Eol. Grunewald.) 
(SruuSft. d. SJeieinS f. Ve- 
lociped-Wcttfahrcn geh. z. 
Eharlolleubiirg.) 
1-73 s. Berlin. 
Gcniarf. Eharlotteii- 
bnrg. ->■ 
74—78 Banslellcil. 
Wilmersdorferstr. -> 
^9—87 Baustrllcu. 
-4r Afbrccht-Rch'.tfcsstr. 
88. 89 Bauslellcii. 
-<- Eicerostr. 
90—92 Bauslettc». 
91tftotflr. 
93—96 Banstelleii. 
-<r Hectorstr. 
97—100 Baustellen. 
-^-Joachim Friedrichstr. ->• 
101 E Bcr>islcin,N.,Renticr. 
(Berlin, 3!oonstr. 4.) 
Kraft, F., Gärtner. 
!102—105 Baustellen. 
E Hanke, H., Baumstr. 
(Berlin, 4iöuiggrätzcr- 
str. 123b.) 
Grundst. d. Vereins f. Ve- 
lociped-Wetlfahren. 
E. Braun, S., Banguier. 
(Berlin.) 
V. A!ai, F., Neunkahn- 
Beiwalt. 
Verein f. Velocipcd-33ctt- 
fafjren.' 
Liischer, H., ßiastlu. T. 
10» -110 Baustellen. 
E Soest, ».,■ Dr. Pros. 
(Bcr'tiu,3tcgcntcnftr.l9.) 
Katharinenstr. ->■ 
111 Baustelle. 
E Soest, 33., Dr. Pros. 
(Berlin,Rcgcutc»flr.l9.) 
112 E Ellrolt, H„ Manrcr- 
ntflr. (Berlin, Natibor- 
str. 19.) 
V. Osminsti, St., Purtier. 
Afdring, W„ Peiifioimir. 
Slnerbach, M., Stichilrct. T. 
— & (£o„ M, Sifinchcucr 
Glasmalerei. T. 
Reich, 3!., Sfm. 
Fischer, I., Schauspieler. 
Gebauer, W., Redacteur. 
Lehmbeck, Th., Jugin. 
Lee-ke, (£., Zapfet. 
Medicke, E., Väckcrmstr. 
Noneiibcrg, 9(„ Ww. 
Schmida, F., 4lfm. 
Schiuitz, Th., Kellner. 
113 E Ellrott, H., Manrer- 
mstr. (Berlin, illatiöot- 
str. 19.) 
V. 9!ahi>, O., Tapcz. 
Hentschkc, G., Tnchm. 
Kiescler, F., Stfm. 
Maecker. E„ Privaliere. 
Matuwiecky.St.Biirstenm. 
Müiichmeycr, A., Rentier. 
Obst, £>., Äfm. 
Pahl, I., um. Geh. Rath. 
Schutze, 38., Magislr.Seer. 
Siede, E., Bertretcr.- 
— E., Colonialwhdlrin. 
Wallbcrq, Privaliere. 
Witte, H„ Kfm. 
114 E 3>blfer, T., Beamt. 
Slfdriug, 33., Schloss nmftr. 
Bergcr, P., Sfm. 
Drager, F., Tischler. 
Diiptc, O., ÄKusiker. 
Ehrlich, F., Sfm. 
Gebert, H., Ww. 
.ttöiiifl, G., 3!ciilicr. 
Kolhe, 31., Correspoiid. 
Pcrit, H., Ww. 
Wulf, H., Pmu. Lieut. 
a. D. 
115 E Süstet, P., Gastw. T. 
V. Hoppe, 3t, Tischler. 
Frobüb. G., Bankbeamt. 
Laiuberl.O., Reg.Baumstr. 
Naffiii, I., Töpfermftr.'T. 
Pctcrfen, H., Zimmern!. 
Sauer, I., Schlächlcrinftr. 
Saute, Schauspielerin. 
Schelle, E., Rentier. 
Schillc, C., Feuer -3tffee. 
Jnfpect. 
<- Heiirietten-Pfatz. 
116 E Müller, 3t, Rentier. 
Teutsche Fahrradfabr. 
„Stnriiivogel". T. 
tiomHageii; H.. Gastw. T 
». d. Heyden, L., Frsran. 
Iahn, H., Lehrerin. 
Kalleuheiiu, 31, Iahlmstr. 
Hilf. 
Könne, E., Weinhdtg. T. 
Lehiuauii, G., Ztgs/Spe- 
dit. T. . 
Maimstadt, E., Reuttere. 
Schilling, M., Lehrerin. 
Weiiigärtiier, E., Sfm. 
117 E Easke, C„ Rentier. 
V. Werner, H., Gärtner. 
3l»k(a>u. H., Fiihrgcsch. 
Stufichßger, W, Strchitect. 
Feddcrmaiiii, 3t, crp.Sccr. 
Strusiu#, P., Friseur. 
Roestel, ß., Reisender. 
Schulz, 3t, Schnhiii. 
Wagiier, I.. Sfm. 
118 E Heljue, 3t, Molkerei- 
— 6ef.- 
Polizei-Wache f. Hafensee. 
Groii, Dr., pr. Sfrzt. 
Scuenich, Tl,., ®a|tro. T. 
Fatz, M.. Ww. 
Haffes, I., Tifchferei. - 
Longitcugct, M, fifm. 
9!agel, 3)!., 3trdjitett. 
Scheibe!, C., Schriftsetz. 
Sewacs, F., Dr., Schrift¬ 
steller. 
Halcnseeer Eisenbahn- 
Brücke. 
119. 120 9tcstaura«t Knr- 
sürsteupark. • - 
E Meyer, W., Gastw. T. 
Böhiu, ®„ Kutscher.' 
Kappes, St., Obsthdlriii. 
121 iRcftaurant Kaiser Wif- 
hcfmgarten. 
E Gerting, ,fi., Gastw. 
(Teinpelhof). 
Vurghard, $(., Gastw. T 
Boruimerstr. -> 
122—125 Wirthshaus Ha-, 
lensee. 
E Markwald^schc Erben. 
Saeger, C., Gastw. T. 
Königs-Sltfee. -> 
Hobrechtstr. -> 
126 E Paul, 3t, Gastw. T. 
Crüger, F., Schlächter« 
mftr. T. 
Hauke. K., Buchhalt. 
Heimlich, St., Dr., Ob. 
Stabsarzt a. D. 
Manii. P., Magistr. Buch¬ 
halt. 
Met,er, ffl., Slrchitect.' 
Schwager, P., Stat. Diät. 
127 E Hcuze, A., Gastw. 
Fültercr, I., Gcmüsehdf. 
Griihter,R., Cigarrenhdta. 
Krahu, W., Gärtner. 
Srügcrniaim.D., Coloiiial« 
whdlg. T. 
Soljfa, fe, Tischler. 
— M.< Fran, Hebainme 
Schnnck, 91., Ob. Lehrer 
Streese, P„ Buffctier. 
Boothstr. ->• 
128 E Zoche, M.. 3)!aur«. 
mftr. 
Berghans, M., Posament- 
whdtz. ■ 
Eickhoff, C., Gfasermstr. 
Eisenträger, 38., Hof» 
• Schtächlcnnstr. T. ■ ' 
Herz, H., Portier. 
Rockes, 3t, 3Bro.,.S3tuntcn* 
hdfg. 
Schall er & Kehf, Fahr- 
radhdlg. T. 
Scqmer, Gefchw., Pri- 
»atiereii. 
Teggc, H., Privatier, 
Watson, G. H., Dr., Zahn¬ 
arzt. 
Wernecke, W., Dr., pr. 
Sfrzt. 
129 E Raatz, 3t, Eigen¬ 
thum. T. 
Haag, E., Sfm. 
Milz, 33., Magistr. Secr. 
Raatz, G., Gastw. T. 
Schiftiiia, H., Dinetoc. 
Schulz, R.,Badeanstbef.1'. 
Hebet, L-, Manrernistr. 
FriedrichSrnherstr. ->■ 
Hafcnfccct Güterbahirhof, 
Lagerplätze. 
E Fiscus. 
Heilt, Gebr., Brennmal- 
hdfg. 
Saiifmami, (?. W., Brcn»- 
mathdfg. T. 
Zander, 3t. C., Breuumat- 
m 
Hateuseeer Eisenb. 
Brücke. ->■ ' , 
Ringbahnhof. -> 
130 Baustelle. 
E Lewy. G., Reg. Sau« 
mflr. (Berlin, Brücken« 
Allec 33). 
131 EPreicher,W.,Architect. 
Gart], M-, Jirae». 
Srafjnicr, (T„ Dr..plril. 
Piefcholtka, W.,PoI.D!en. 
132 E Prcschcr, W.,Architekt. 
(Nr. 131). 
Galslcr,G.,Schauspiefcri». 
jkocbckc. P., Ww. 
Lindhorst, F., Agent 
Luscher, H„ Gastw. 
Meyer, E. u. H., Kslte. 
Olleubnrg, 31., Gastw. X 
9iaurelow, G-, Ksm. 
Sauden, E., Ww., 31 tut 
Tausch, H., Reiitier. 
132a E Köbcke, P-, Kfm. 
(Gcorq Wilhclmstr. 1). 
LiSiiicski, 3t.,Sd)utjmaftt. 
133 E Lerch, Oiefir., Kille. 
(Berlin, Stegfitzerstr. 
82). 
V. Stepbach, E., Purtier. 
(9ir. 134)... 
3lders, E„ Rentier. 
Vainrasch, 6., Bur. Assist. 
. Ftaschmaiiii, 38., Rentier. 
■ Geilster, K., Pensionair. 
Götz, $., Äfm. 
„ Hemvler, M.. PrivatieiL 
Sturth, E., Gärtner. 
Laugmeyer, Th.,Biergrob» 
HWff- 
Orlmauu, 38., S|tn. 
Schwartj & Eoi, F. 9, 
Malermstr. T. 
Tröget; O., Brldh.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.