Path:
Volume V. Vororte 23. Neu= Weißensee

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

Neu-Weißettsee 
303 
Neu-Weihettsee 
B geh. z: Gäblcrstr. 23. 
6 ach. z. Pistori»sstr.M—33. 
7 geh. z. Pistotiusstt. 118b. 
8 f. a. Wilhclmstr. 30. 
E Palleschkc,A.,Schmied c- 
mstr. 
Bleich. L., SkUmrasfr. 
Kunigk, E., Schlächtetmstr. 
Michaelis, I., 38m. 
Reiuhatt, G., Schmiede- 
rnftv. 
Schüler, 31., Schaukw. 
8 geh. z. Gäblctstr. 45. 
Elsaßstr. 
■<- Konig-Chauffee. ->• 
1 ach. z. Köniq-Ghaussee 67. 
2 E Äacker, F, Schlachtet« 
mflr. 
3 E Adler, 91., Milchhdl. 
Becker, F., Tischler. 
Kape, H,., Kohleiihdl. 
4 E ©cito', C., Privatier. 
Weihrauch, H., Bauuntel- 
uehm. 
6 E Laube, M., Oiafiro. 
Scdaustr. 
ß E Schade, W., Pfetdehdl. 
(Rölkcslr. 14a.) 
V Schüler, F., Maurer. 
Adler, A., Stirn. 
Koch, ©., HandelSiu. 
7 E Schertzberg, H., 
Schaukw, 
Baum, I., Haudelsm. 
~ Gutsche, H., Fuhth. 
Krüqer, F., Schuln». 
1 Schlesinget, 91., Tischler. 
Tachwitz, Ä., Fnhrh. 
8 E Sander, H.,Gigenthüm. 
- Arendt, C., Giseub. Arb. 
• Soiit, 28., Droschkeu- 
Fnhrh. 
Söwel, F, Klempner. 
’ Oswald. SB., Klempner. 
9 E Rapuiund, <!)(., Jvinit. 
Napiuuud, E., Maut er. 
10 E etiitch, M., äst»., 
Gaslw. 
Strasiburgstr. 
11 ach. z. @tmjj6nrgftr. 44. 
12 E Georgi, W., Stlcmpilcr 
mstr. 
Grynowiy, St., Schlihm. 
Jiostmum, I., .ßoitdcBm. 
13^ E Gntkind, V., Beamt. 
Golisch.H., Wm., Schaulw. 
Kau!», O., Sleiudmck. 
Shmtf, A., Fuhrh. 
Nietliug, O., Schuhm. 
Nischke, G., Tischler. 
14 Admiuistraitoit. 
V. Distelbarth, N., Kfm. 
(Sedanstt. 46.) 
Fiedler, li, ftuiichcr. 
Paetzold, H., (ilöttitcr. 
3161)1, K., Haudelsm. 
Schulze, 91., Maler. 
Weis, I., Hansdien. 
.Wolf, Ä., Lutscher. 
15E Gtos;kopf,E.,Bäckermsit. 
Panntzke, K., Schlöffet. 
16 E Strasiburgcr, W 
Schaukw. 
Schwarz, J.,Ku»ststepPer. 
-<r Metzstt. ->■ 
Vausielleu. 
E Banges.- f. Mittelwohn. 
(Berlin.) 
„ -<- Bclfottstr. ->■ 
Äanstelleu. 
ß. Baugcf. f. Mittel¬ 
wohn. (Berlin.) 
Metzstr. -> 
158 s. a. Metzstr. 21. 
E Pczuch, G., Ksm. (Ber¬ 
lin). 
V Axt. SL Ww. 
Mörke, F., Bur. Diener. 
Ncumann, H.^ Zimmenn. 
- Richter, H„ Ww. 
Aiemer, 3-, Tischler. 
Ziehlke, G-, Fuhrh. 
E8a Baustelle. 
E Stein,A., Kfin. (Berlin. 
Burgstr. 27.) 
B9 E Becker, Frau, Statt. 
(Berlin, Lutzowstr. 6.) 
V.Apclt,H..Droschk.Kutsch. 
Jüdling, I., Ww. 
Scholz, A.,Dioschk.Kutsch. 
MEHcydecke,C.,Molkcreibcs. 
61 geh. z. Stratzburgstr. 45. 
StraMurgstr. -> 
62 Administration. 
V. Distelbarth, R., fifm. 
(Sedanstr. 46.) 
Boese, O-, Schuhm. 
! Buddc, C., Gattner. 
Gichberger, I., Ww. 
Franke, L, Schlosser. 
Hohn, F., Haudelsm. 
Heiutze, T., Klempner. 
62 Klimck, F., Schuhm. 
Kmse, A., Kutscher. 
Knllowatz, F., Schneider« 
urstr. 
Okrcnt, I., Weber. 
Peschel, 91., Schneider. 
Piotcnhauer, P., Ww. 
Strecker, G., Beamt. 
63 Garten geb. z. 64. 
64 E Schiller, E., Schlächter 
mstr. 
Grapenthin, Th., Schläch¬ 
ter. 
Kobold, P„ Glasschleif. 
Notz, L., Ww., Reut. 
Stets, E., Steinmetz. 
Thotmanu, G., Bietvetleg. 
65EL-ielct,J.,Kfn,. (Berlin.) 
V. Elkan, S., Verwalt. 
(Loffjringmilr. 43.) 
Dombrowsky.F., Zuaerw 
fbr. 
Karbatsch.A., Schuhuunstr. 
66 Holzplatz.. 
ESch!tliug.Gebt.,Ba»un- 
mhm. (.^ciiicrS&orfct 
Koch, ©., Btcuumaterhdl. 
Scdaustr. 
67 geh. z. Sedanstr. 49. 
68 E Klinqcuberg, H., 
Haudschuhui. 
V. Schmidt, H„ Arbeit. 
Berndt, 91., Ww. 
Oiüitlljci; G., Hauptlchr. 
Hcutschel/ (£•„ Fabtk. 
Leifetmanu, W., Pserdeb. 
Schaff». 
Schcühorn, K., Lehrerin. 
Schietich, H„ GeuSdarm. 
Schmidt, H., Landw. 
Trebbiu, H., Hauptlehr. 
69 -E> Aoofmaui!, Rentier 
(Berlin). 
V. Üoeppeu, G., Möbelpol. 
Bituermcister, £>., Kasi. 
Beamt. 
Bchn.W., Droschk. Fuhrh. 
Scmtier, I.. Musiker. 
Aauchl, F., Schlächternistr. 
70 E Baumcycr, 91., Schlach- 
terutstr. 
Brandt, K., Bäcketmstr. 
Gifmimim, Ä., Fnoatide. 
— Sl\, Schlosser. 
■Ciifc, O., Aahuatb. 
Lange, W., Bahuatb. 
Neupert, $!., Ww. 
Rüdiger, O., Schuhm. 
Seidel, 33., Maurer. 
Weier, Ww. 
71 cristiii nicht. 
72 EWangemanu,L.,Rentier. 
Foltyu, A., Ftau, Ta- 
pezgesch. 
König-Chaussee. -> 
Fricdrichstr. 
Lehdetstr. 
1 f. a. Lehderstr. 5. 
E Ollmami, E., Ww. 
Bahn, 91., Näherin. 
Gäbeleiu, H.', Backermstr. 
Grobe, H., ftfm. 
Hintz, F., Tischler. 
Stick, Mafltflr! Beamt. 
Sandmann, Ä., Zimmer- 
pol. 
Schliep, E.,Manuorschlcif. 
SchüIck.J., Schueidcrmstr. 
Warkotfch, Drechsler. 
2 E Tcrraiu - Gesellsch. 
Weifiensee i. Li!>.(BcrllU, 
Hciliaegeiststr. 38.) 
V. Stübiug, &, Maurer- 
mftr. (Nr. 7.) 
Richter, I., Ww. 
Rosenfeld, F., Tischler. 
Weber, A., Dreher. 
E Terrain - Gesellsch. 
Weitzenseei. Lig.(Betlin, 
Hciliacgeislstr. 38.) 
V. Stübiug, E., Maurer- 
ntstr. (Nr. 7). 
Bergemaun, K., Schreiber. 
Hülsmann, F., Tapez. 
Mitschkc, G„ Weber. 
Poüeck, I., Ciqamuhdlg. 
Skrzeutwa, 9i.,Gigenthüin. 
Weslphal, C., Beamt. 
WollNY, L., ZeitgSsped. 
4 E Ncue»dorf,L.Landelsm. 
Grützmauu, 3t., Stellm. 
Säckel, M„ Ww. 
Kohl, H., Ksm. 
Müller, St, Schlosser. 
Nenendorf, ®., Tischler. 
Pelz, R., Ciaarreusbrk. 
Rögetiug, W., Zimmerm. 
Schlink, E., Möbelpol. 
Woliersdorf, H., Fuhth. 
5 s. a. Streustr. 121. 
E Loofmaiin, 21., Gastw. 
Bülck, 3t., Kfm. 
Doepel, P., Maler. 
Gerlach, I., Bahnbeamt. 
^ltrmaim, P., 5)ta(ermftr. 
Seidel, P., Maurer. 
Sotmeberger, G., Möbct 
pol. 
Thiel, G„ Tischler. 
Stteusir. -y 
6 Baustellc. 
E Tcrraiu - Gesellsch. 
Weihcnsee i. 2iq.(58trltit, 
Heiliqegeiststr. 38.) 
7 E Tetraiu - Gesellsch. 
Weiftenfeci. Liq.(Beclin, 
Heiligegeisistr. 38.) 
V. Stübiug, 6., Maurer- 
mstr. 
Siehe, O., Böttcher. 
Förster, A„ Schlossermstr. 
Hagelstcin,31.,Tischlcruistr. 
Hämmcrling. 91, Sluischa 
Löffler, E., Cpiiinereiarb 
Lünew, O., Cigancuarb. 
Matztiorf, 91., Tilchlcruistr 
Moder, 3t„ Maurer. 
Rir, L, Gasanst. Slrb. 
Schmidt, P., äiatSicr. 
Schupp», G., Tischler. 
Teipelkc. L., Mechaniker. 
Weitz, F., Schachtmstr. 
E Tcrraiu - Gesellsch. 
WcifiCitscct.Siq (Berlin, 
Heiliaegeiststr. .18.) 
V. Stübiiiq, E., Manrcr- 
tustr. (Sir. 7.) 
Altmanu, H.. Lackitcr. 
Frost, H., Wächter. 
Gcrcholu, 31., Tischler. 
Heinrich, C., Tischler, 
illakci, I., Lehrer. 
Schulze, St., Tischler. 
9. 10 Baustellen. 
E Tcrraiu - Gesellsch. 
Deistensce i. Siij. (Ber¬ 
lin, Heiligcgeiststr. 38). 
Langhaus str. -> 
11 s. a. Laughansstr. 9. 
E Ftöhliq, L., 9lcntict 
(ÄUafldcbiirq): 
V. Distelbarth, R., Kfm. 
• (Scdaustr. 46). 
©äffte, 31., Schlosser. 
Julian, E., Maler. . 
Treichcl,M.,Productcnhdl. 
Weiszbcrg, G, Kutscher. 
12 EKmzius.P., Buchdruck. 
Bey. S., Gärtner. 
Heistg, I-, Schlächter. 
Leistuer, 91., Tischler. 
Ott, (ii., Tischler. 
Peglow, 9t, StttfftOer. 
13 E Jager, M., Weber- 
mstr. 
14 Baustelle. 
E Martini. (?., Fuhth. 
(Weitzeusce, Garten- 
ftr. 2). 
15 E Beucker.H., .Handelsm. 
Thiele, C. u. M., Frls., 
Lehrerin. 
16 E Büttner, S., Schankw. 
Herkt, St., Dachdeck. 
Jabouski, 91., Sintschcr. 
Meiland, H. u. P., Maler. 
Schröder, L., Schneider- 
mstr. 
17 E Oettel.O., SrechLler- 
mftr. 
Brandt, Schtiftfetz. 
Jankowsky, G„ Bw. 
Kanemskq. Gv Schlosser. 
Stöbe, 3)1., Ww. 
Prüfer? St, Schlosser. 
18 E Bencker, H., Handclsm. 
(Nr. 15) 
Bciickcr, G, Weber.. 
Christukat, F., Bäcker, 
19 E Kusche, G., Fuhrh. 
20 geh. z. Gäblcrstr. 52. 
21 geh. z. Gäblcrstr. 51. 
GMetstr. ->■ 
Gharlottenbnrgcrstr. -> 
22—24 s. a. Charlottcn- 
buraerstr. 162. lGä 
E tzolzbearbeiinngssbr. 
Ges. m. b.H. 
Mosier, W.. Portier. 
25 E Holzbcarbcitnngssbr. 
Ges. in. 6. H. (Nr. 
22—24.) 
Nöthe, C.. Gastw. 
26 E Holzbcarbcitnngssbr. 
Gcs. m. 6. H. (Nr. 
22-24.) 
Bemis, G., Schlosser. 
Gieseler, F., Tischler. 
Scholz, O.. Maschinist. 
Stuhlmachcr, 91., ©laset. 
Tcsmar, O., Töpfer. 
27 E Kaihol. Curatial- 
Gcmeindc Weitzensee. 
V. Przynirzhnski, F., 
Curatus. 
Tauschcr, I., Kirch. Die». 
28 E Kathol. CuratiÄ- 
Gemeinde Weis;ensee. 
Kathol. ’ St. Josephs 
Psan-Skirchc. 
29 E Gain, £., ÜB». 
GrontoU, 9t., Schirmstock- 
ffir. 
. JaSkuIZki.L., Schuhmmstr. 
29a E Stockgänger, F., 
Tischlermstr. 
30 E Alburg, F., Produc 
tcnhdl. 
Lehmann, I., Theat. Artist. 
31.32 E Remkes, P., Pa- 
picrfbr. T. 
V. Paul, G., Geschästs- 
sühr. (Nr. 42.) 
Goller. St., Papierark. 
33 geh. z. Langhanssir. 10. 
Laughausstr. -> 
34 s. a. Laughausstr. 143. 
E Rancubüsch, W., Giqen- 
thüin. (Patkstr. 20.21.) 
V. Deutsch, C., Stickerin. 
Alatzian, 91., Ftan. 
Schattschneider, W., Zim- 
nierin. 
Schctnevökh, 9t., Tischler. 
Nebel, G., Pfcidchdl. 
35 E Hübcillhal, J.,Äastw. 
Behteudt, 91., Tischler. 
Henicko, E., Tischlet. 
Viqotki, M., Priv. Lehret. 
Moszlcr, E., Drechsler. 
Muukelbctg, A., Ftl., 
Nähertu. 
Nickel, G, Mehhdl. 
91(idtke, St., Schlosser. 
36 E Lorfnmim, St., Gastw. 
(Nr. 5.) 
Junker, 6., Zimmerpol. 
Sleichelt, P., Kohlcnhdl. 
Schäfer, St., Borkosthdl. 
37 f. b. Sircustr. 10. 
E Lorfnmim, 9t., Gastw. 
(Nr. 5) 
Bchr, M., HaiidclSm. 
Hapke, (!)., Bahuarb. 
Nasky, I., Dachdecknistr. 
Silciuwächter,H., Schuhm- 
iitsfr. 
Netger, F., Schirmarb. 
Ncnfche, M., Schneider. 
Schocufeld, B. Stfrn. 
Weudt, I., Tischler. 
Wichr, F., Slehleuatb. 
Zcdlcr, £>,, Ww. 
Strcnstt. ->• 
38. 39 f. a. Streustr. 120. 
E Terrain-Gesellsch. Wci-^ 
sicnsec i. Liii. (Berliu, 
Heiligegciststr. 38). 
V. StüÄna, G„ Manier- 
mstr. (Nr. 7J 
Felgciidieher,G., Kassiter. 
Fiedler, U., Stuscht. 
Kutsch. 
Gichtig, O„ Maurer. 
Laiuauu, 3t^.-Tischler. 
SUanse, W., Tischler. 
Pflanz, 91., Bäcker. 
MHIicke, St., Tischlermstr. 
Schintpe, 91., Tischler. 
40 Baustelle. 
E Lange, Frl. (Güttel- 
ftr. 5.) 
41 E Lange, I., Frl. 
(Güitelstr. 5.) 
Bergcr. 9l., Blninelibiit- 
derei. 
Gottschalk, G., Möbelpol. 
Lauqc, 9t, Zimmcrm. 
Schäfcr, A., Böttcher. 
42 s. a. Lehderstr. 6. 
Administration. 
Paul, G, Fabrdikect. 
Onandt, W., Mülletmstr. 
Salz, St., Fraii. 
Schüttler, O., Schristgieß 
Stürmer, G„ jtfrn. 
Lehderstr. -> 
7 E Niedil, 0-, Slaitrcr- 
pol. 
Bock, St., Tischler. 
Dcckcrt, 91., Maurer. 
Maniitz, Tischlermstr. 
Maiiff,M.,DroichI.Ftthrh 
Ulm, A., Maurer. 
7a E Broszat. {?., Gastw. 
Gumeruitzkn, 9L, Webet, 
jlnhlmcy, O., Kutscher. 
Wcilaud, F., Zimmcrm. 
- A., Ww. 
Zschieschner, W-, Favrk. 
Gljnrlollcitburgcrstr. 
8—10 Baustellen. 
11—13 Baustellen. 
E Koltwald, I., Rentier. 
(Snnbnn t. Schief.) 
PistoriuSstr. -> 
14-18 BonsteUcii. 
19 geh. j. Ctiarlottciibttrger- 
ftr. 61. 
KHurlottciiEurgctstr. ->■ 
20 Vaustcllc. 
21 E. Bcrgcr, ®., Raurcr^ 
pol. 
Bcrgcr, ®, Schlosscr. 
Wctiier, G., Schienet. 
22 E Pallcschke, St., Schmic- 
deinftr. (Cuthavciicr 
Platz 8.) 
V. Slorbc, 6., Zimncrm. 
©siechen, 91, Schneiderin. 
91ofm6ki), H., Handelsst. 
23 Baustelle. 
E Sparmaml, Frau. 
(Betlin, Schatnhorst' 
ftr. 14.) 
24—27 Baustellen. 
-<r Laiighaiisstr. ->■ 
Gäblcrstr. 
Sköiiig-Ghauffee. 
Fricsickestr. 
-4r Laiighaiisstr. -> 
E Dieckmami, B., Kfm. 
(Berlin, Auuenstr. 25.) 
Rarnitz, ©., Tischler- 
mstr. 
la E SIeiuborn,91., Schlos- 
icrmftr. 
Reit, G., 91ohrleger. 
Schmidt, O., Droschk. 
Fuhrh. 
2 E Scher, T., Webctmstr. 
3 E Ohlseu, G., Zimnierm. 
Liidcrs, 9t., Cigarrem». 
4 Baustelle. 
E StuSfe,©., Schiffseigcn- 
thüni. (Berlin, Cnimi- 
str. 11.) 
5 E Jnnack, Sl.,Prodneten- 
hdl. 
6 E Bchr,H.L.PH.,G'-:n- 
aiencre!. T. 
Sehr, H.. Fabtk. T. 
Slichter, H., Schlosser. 
Schilt!, 9t., Maurer. 
1 E Zieqtcr, 9t„ Ww. 
(Löiiiq-Chaussce 33a.) 
V. Ztegler. P., Gastw. 
(Siöitig-Ghaitffcc 33a.) 
3lmthor, 91, Ww. > 
3lndrcc, B., 3tufwärtctin. 
Stiyliug, F., Kntschcr. 
Pastortito, 91., Geloitialw. 
Prcnztow, Tischtet. 
2 E Schüler, G., Führh. 
3 E Richter. 5-, Stcffmmftr. 
MalmowSkl, F, 
Schlächtcrmstr. 
Schmidt, Sl.,Skol|leuhdlrin. 
4 E Holziuanii, 0., Fabrk. 
(Berlin, Neue Stöltig- 
ftr. 18). 
V. Holziuaiiu. 31., Schlosser. 
Brcnucckc, W., Bergolder. 
KapS, P., Sackhdl. 
5 E. ©sott, F., Reittier. 
(Berti», Matkusstr. 31). 
V.Flister,H.,Kfm.(Nr.6.) 
Mutz, A., Tischlermstr. 
Schmeitu, St., Kürschner. 
Tciigtcr, .6., Tischlermstr. 
Weudt. G„ Fuhrh. 
C E Eisolt, F„ Neiitiet 
(Berti», Martusstr. 31). 
V. Flister, H„ Kfm. 
Vetter, L., Ww. 
Megyesfi. ©., Haudelsm. 
Meijcr, F., Waschmstr. 
Nemiemann, H, Fuhrh. 
3!äh, W., Blolkcreibcs. 
7 E Kluge, E.,Kf»!. (Park- 
str. 90). 
V. Judc, W.. Gignrrnim. 
Sirngalla, M., Ww., 
Droscht. Fnhrgesch. 
E Schcsscl, F., Gastw. 
(Berlin, Cyansseestr. 13.) 
V. Gottlob, H., Verwalt. 
Btost, G., Papietfbttiu. 
Frühling, G„ Molkcreibes. 
Slots), F, Bäckermstr. 
9 E Ulbcr, W„ Pol. Teer. 
9a E Neiiuemaiiu, SL, Frau 
Böttcher, Marie, Fuhr- 
S-sch. 
10 E Nagel, W„ Malermstr 
11 E Kirschte, P, Butter- 
1)61(1. 
leischer, G., Klcnipncr. 
ichmeltjcr, B., Skäsehdl. 
12 E Ziminetmann, M., 
l>w. Magistr. Sccr. 
Duchert, G„ Buchhalt. 
Wille, W., Gärtuer. 
13 E Müsset, t£„ Schläch- 
iemtitr. 
14 E Stöhlet, 9t, Schlächter- 
mstr. 
Oelke, H., (8asiw. 
Sonucnberg, H., Schläch- 
tennftr. 
i- GtjarlollcnBitrgcrstr. 
15—22 Bauslelleu. 
E Franse, M„ Prokurist 
(Berlin, Bchreitstr. 63.) 
-<r Giirhavener Platz. 
23 E Kluge,1 G., Frau 
(Berliu, Michaelkirch- 
Platz 31). 
V Stlngc, (£., Colonialw- 
hdlg. 
Kluge, G., Lederarb. 
Reips, I., Heizer. 
2t E Schulz, M., Ww., 
(Straszbnrgstt. 43). 
Gschöach, H., Steindruck. 
25 E Bcuster, 38., Han¬ 
dclsm. 
26 E Ginbcck, O., Gtoß^ 
böttchctmstt. 
27 E Rose, St., »In. Lient. 
QticrS, I. H„ Redact. 
28 E Barz, 9t„ Gärtner. 
Schulz, £)., Stirn. 
29-33 Baustellc». 
E Natioualbauk s.Scutsch- 
taud (Berlin). 
9161tcjtr. 
34—43 Gattiierei geh. z. 
Pistorinsstr. 38. 
44 geh. zu Pistütiusstr. 
31—33. 
Curhaoeucr Platz. 
45 E. Getdinq, H., Kfm, 
(Bctliu, Luiieburget 
ftr. 30). 
46. 47 Gärtnerei. 
E Gerduig, H., Slfm. 
(Berlin, Lüueburgerstr. 
30.) 
48 E Schwarz G, Hau- 
delsni. 
9tnae, I., Kfm, 
Jakob, G„ Stjchlcr. 
Selke, SS., Beamter.' 
Thiel, O., Ziniiiierm. 
Ttmruagel, SC„ 9li»tsdieii. 
49 E Rossow, I, Beamt. 
50 E Jrtgäiig. O., Oiitiftu. 
(Nixdors, Hetuianu- 
fir. 16«-. 
Jrrgaug, St., Gastw. 
StieSIiiig, &., Droschk. 
Schlütcr, St., Sroschk. 
Fuhth. 
Ghatlottenbnigctstr. -> 
Fricdrichstr. -> 
51 E Richtet. Q, Baukbe- 
amt. (Berlin, Ghrist- 
biirgcrfir. 43.) 
V. Lasche. P., Verwalt. 
52 E Weist. 6., Fabtk. (Ber¬ 
lin, Weinstt. 23.) 
V. Weif;, R.. Wetkfüht. 
Fcldncr, 33., Drechsler« 
mstr. 
Kiebling, 23., Fuhrt). 
Weist, G., Srcchslct. 
53 E Heese, K., Grünkram 
hdl. 
54 E Ptiesj, 2t., Ww. Kistcn- 
hdlg.. 
1 E Ba chiu, C„ Möbel. 
für. T. 
Kelm, F., Schankw. 
56 E Senil, G., Schlächtcr¬ 
mstr. T. 
57 E Roeselcr, 91., Stein¬ 
druck. 
Watzrig, I., Bnffeticr. 
! E Schelzke.W., Schuhm- 
uistt. 
E Schelzkc, H., Möbel- 
hdlriu. 
Lahfetd, G., Maurer. 
Wcrucr, St., Schmied, 
ti. goSeltig, 91., Sattlet. 
59 E Slcniicman, W„ Fnhth. 
E Ncnneiuami, 3t., Ww. 
Fuhrgefch. T. 
Hollnianu, F., Schmiede 
mstr. 
ginncScrg, 9t., Kutschet. 
60 E Schütz,R.,Tifchlctci. 
Gnget, (i)., Bäckerei. 
Kochan, G., Haudelsm. 
61 E Goiihardt, F., Bri- 
tmtiet. 
Bräuet, G., Handclsm. 
§raukei»ietz, F., Rentier, 
tisscl, 91., Schuhm. 
©toste, G„ Itljtin. 
Pfnrr, R., Musiker. 
Wastner, G„ Fuhrh. 
62 E Hcrrmlliiu,O.,Rcuticr. 
Höhne,W.> Stoschk.Fuhrh. 
Immer, F.. Trödler. 
Voigt, F., Victualicnhdtg. 
Wils, A., StnrtoffelljMg. 
63 E Scholz, 9(„ Privatier. 
9(nnct6, Q., Gastw. 
Hlifermalz, 31., pcns. Kas. 
Jnspcct. 
Laue, St, 91citticf. 
Sprotte, 355., Posamcutw- 
hdlg. 
•<r 91iiion-Platz. -> 
Generalstr. / 
Laiighaiisstr. ->• 
1 E Tictz, I., Gastw. 
2 E Meuz, W., Handelsm. 
3 E Reimann.A., Schlosser 
Ncumaun, O., Kammer¬ 
jäger. 
4 E Stnckatz, M.,Handclsm 
(Nr. 5.) 
fHitziger, F., Mamcr. 
. Stuckatz, M., Han- 
dclsin. 
6 E Silbtrbach'S., Fuhrh. 
7 E Sündermanu, 91., Ge- 
flügclhdl. T. 
Hcrtiuanu, F., Sattler. 
Sttöuicke, G., Schriflfetz. 
E Bartels, G., Vetlaqs- 
buchhdl. T. 
Biedermann, SB., Mostrich- 
für.'T 
Douath, H., Buchhdt. 
Kosko. W„ Vlichbiud. 
Schmidt, M., Factot. 
9 E Schmidt, L., Schtoffcr 
10 geh. z, Gharlottcuburaer- 
fit. 100. 
-<- CEtjorlo tt eitBitrg erftr. -> 
11 Baustelle. 
12 E Scholz. St, Girelj&tg 
Althaiis, (9.,' Dachdecker- 
instr. 
.Halbreif, 28., Koylenhbtg 
Stiefel, G„ penf. Beaüit. 
Steickctt, A., Diofchk. 
Stittjchcr. 
Weichst, O., Bäckermstr. 
13 Baustelle. 
E Wiebeck, G., ßic.jjctv 
mstr. (Berlin, Vernauer- 
'ftr. 121). 
14 E Ktüget, F„ Putzet- 
mstr. 
Namuifkaf, I., Gastw. 
Wehlid, I., Maurer. 
15 ESeelig, F., Schneidet«- 
mstr. 
Pistorinsstr. ->■ 
16—91 Baustellen. 
Pistorinsstr. 
92 E König, F., Tischter- 
uistt. 
93 Baustelle. 
E Bösei, G.,- Tischlermstr. 
(Berliu, Melchiorstr.17). 
94 E Grützmacher, §.. 33m 
95 E Thuulick, M., Ww. 
Handtte, L., Näherin. 
96 Baustelle. 
E Settekom, SB., Ww. 
(Laughausstr. 42). 
Gharlotteuburgerstr. 
97 E Schumann,<r.,@atttcr« 
mstr. 
Hattmann, (?., Dnchbliid. 
Merz, L„ Schankw. 
E Tschepe, G., Siäsi 
Mathien, G., Drechslet. 
Tschepe, 33., Käsehol. 
99 E Skranse, F.,.HaudetSm. 
100 E Begaucr, W.,Mauwr. 
101 E Schröder, J,-Ww. 
Krause, W., Sttilrn.- 
Müllct, W., Malet. 
102 geh. z. Hctnctädorfet 
Weg 14. ' - 
Hcinersdorfer Weg. 
Gövenstr. ' 
Langhansstt.'->- 
1 Spritzenhaus. 
E Gemeinde Ncn-Aetßcu- 
fce. 
2 Gcmeiiidc-Slrnienhans. 
E Gemeinde Jlcii-fficistcit« 
scc. 
V. Mcrnts, 33., Ww. • 
Gemcindcschnlc. 
Meldc-Amt BL- 
3 R. Dcwitz, £., Molkctci- 
bcs. 
Jüpiiet, Maurer. 
4—8 Banstellcn. 
E Bamberget, L., Ban¬ 
quier. (Berlin, Kömg- 
stt. 66. 57.) 
Laitghaussit. ->■ 
Goethestr. 
-<r Lehderstr. 
I—3 Baustcllcu. 
Stimftr. 
4—10 Banstellen. 
LanghanSsti. -> 
II—20 Baustellen. 
Gharlottcuburgcrsir. -)► 
21—24 Banstelleu.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.