Path:
Volume V. Vororte 22. Weißensee

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

V» Theil. Trcptow mit Col. Baumschnlenweg 
- IM - 
Treptow lyitCol. Bauinschulmweg 
Coloxie Baumschulenweg. 
Baumschnlenstr. 
■<- Neue Krug-Allee. ->■ 
I E Stadt Berlin. 
V. 91ditfc, 6)., Sanbw, 
■ 2—5 Baiistelle». 
E Stadt Berlin. 
•<- Köpeiiicker Landstr. 
6—9 Baustelle». 
10 Stdtio» „Baumschule» 
straffe." 
II E Bischoff, SB., Bliu- 
untcriiefim. (9tr.‘ 89.) 
Arndt,' Bildhauer. 
Brozcit, P., Schloffer. 
Hiiiz, W„ Tischler. 
Schwabel, H„ Graveur. 
Behringstr. -> 
12 Banstelle. ' 
13 Gadegast, 95., Maurer. 
(Rixdorf, Jägerftr. 70.) 
©antzer, H., Butterhdl. 
Mechler, E., Tischler. 
Mewis, g„ Kfm. 
Siedersleben, R., Ksm. 
14 E Dabelow, P., Gastle, 
T. 
Fischer, P., Cigarrenhdlg. 
Klein, ©., Schneidermstr. 
Kövel, L., Maaaz. Berw. 
Kroll, F., Schiffer. 
Rudnilk, H.< Schnhm. 
Seite, A., Schiffer. 
-k- Ernststr. -> • 
15—24 Baustelle». 
25 Kohlenplatz. 
E Nickel, Rentier (Berlin, 
Zeughofstr. 5.) 
gielinSfcS:, Kohleuhdlg 
20 E Schneider, G.,Gärtner. 
.Lach/ G.>-Fabrkmftr> 
Henjes, P., Tischler. 
Kurth, R., Steindruck. 
Röhn, P., Ksm. 
Schulz, ©., Drechsler. 
Weiqclt, F., Buchhalt. 
27 E Rösicke. Ch., Eigenth. 
Hübner, E., pens. Beamt. 
28 E Barde, I., Landw. 
Bausch, A., Schlosser. 
Hahrenz, I., Schnhm. 
Lepin, ®„ Barbier. 
Reimann, Sl., Wu>. 
29 E Helling, St., Bäckcr- 
mftt. (3hr. 87). 
Kriimiww, F., Schiffer. 
Wieth, B., Ww. 
30. 31 Baustellen. 
82 E Müller, C.,Schlächter- 
uistr. 
Güncher, E„ Klempner. 
Hoffmann, G., Tischler^ 
- mstr. 
Krebs, P.,.Stuckat. 
Lange, O., Schaukw. T. 
Nachtigall, 2)t., Tischler. 
PietM R., Mctalldrch. 
Stricker, E., Kfm. 
Böß, M., Pliitterin. 
Wiedecke, StvTsdjtächier. 
Satiitji R.; Pol. Sur. 
33^E Ketilitz, Ä., Zimmcr- 
nistr. 
Elwers, SB., Maler. 
Eyting, E., Ingen. 
Fischer, H.,' Buchbind. 
23GcdcckcH.,Conii»!ssto»«ir. 
Liebing, ($., Posament^ 
whdlg. 
Lusche, l£.„ Ww., Rcni. 
"Noack, $?., Werksühr. 
Pieper, Th., Scisciihd^ 
leriu. 
Ruske, 58., pens. Schlitzt». 
Treude, O., Buchbind. 
34 E Mofijch, 38., Gäri- 
»creibc,. 
Mühle, F., Tischlcrmsir. 
Pothke, W„ Handels,». 
Schiefke, F., Gclbgicß. 
K—sist tHitmti'ffi'ii 
35—00 Baustelle». 
E Stadt Berlin. 
Canner Chanffce. 
01—70 Baustellen 
71 E Stindt, R-, Klempner- 
uistr. 
Albrecht, W., Goiiirolmr. 
Bcrger, G., Bäckermstr. 
Giahl,N., Eiscnb. Beamt. 
Hoffmaun, I., Maschinen- 
Korte, £)., ilfttt. 
KoszinSki. I., Bildh. 
— M.,,Drechsler. 
Poppendorff, F., Zimmer- 
»istr. 
Rost, Sl., Schlosser. 
72 E Poppendorf, SB, 
Zinimermslr. (Slltr&oif.) 
• E Stiicht, 31., Klempner 
mstr. (Nr. 71.) 
He»niug, E., Malerinslr, 
Jllingworth, Th., 2uch' 
walk. 
Kindler, I., Budibiiti. 
- -Kurth, 21., Bankbeanit. 
Litidenstraich, R., ftfut. 
Riuger, O., Ww. 
Rudolf, (£., Schrifigieg. 
Sperlik: K., Fabrtartr. ' 
Sperling, E, Ww. 
Stahl, F., Maler. 
Weudlaud.H., Ob. Gärt». 
Separalionsweg. -> 
73. 74 Baustelle». 
75 E Kiekebusch, F.,Färbcr- 
mstr. (NumntclSburg, 
Türrschmidtstr. 9.) 
V. Storni, M.. Seitoalfcr. 
Baum, R., Coloinalwhdl. 
Dmiimann, Töpfer. 
Heffe, M., Tischler. 
Kittuer, E., Gärtner. 
Sani), H., Buchbind. 
Müller, Tischler. 
Nah», P., Echloffer. 
Nieffenstahl, F., Fonner. 
Sturm, F., Telegr. !Bca»it. 
Tatzli, 6., Ww. 
76 E Kettlitz,A.,Zimmer,nstr. 
(Nr. 33). 
. Born, F., Werfführ. 
Geister, O„ Stellmnistr. 
Grätz, St., Sch»eider. 
Grünbera, K., Handclsm. 
Kiel, "M., Ww. 
Neitzel, A., Schniiedcmstr. 
Reschke, E., SHneidennstr. 
, Miiel, W., Zimmervol. 
' Mele7A.:Mhih. " 
77 E Thiele, C.., Molte- 
' reibes. 
Herri»an»,R.,Zimmcrpol. 
Kroll. F., Wiegcmstr. 
Met; er, I., Fubrh. 
77 Noack, O., Schlosser. 
Tot»oio, O.,- Steindruck. 
78 E Speer, H., Raler- 
mstr. T. 
Laups, F.. Gastiv. 
79-83 Baiistellc». 
84. 85 E HettMaun, ©., 
©asilii. 
Vo»akowsly, Sl., Frau, 
‘ Gastw. 
Borötth, 3t.. Schlosser. 
Fiedler, C„ Gärtner. 
Friedrich, C., Buffetier. 
Halama, I., Drahtbinder. 
Hartke, I., Gärtner. 
Jaroske, Uljrm. 
Jatzi. J„ Drahibind. 
ittUuick, ÜB., Schloffer. 
ftilia», 38., Galoanisciir. 
Knor», P., Lcderarb. 
Koepsel, K., Kisienm! 
Krüger, K., Schiffb. 
Kuhneit, C., Schiffer. 
Kiuiath, H., Schloffer. 
Leder, K-, Handelsm. 
.Mertenö, W., Bahnbcaml, 
Mohr, F., Schlosser. 
Nachtigall, K., Tischler. 
Panlick, F., Schriftsatz. 
Pech, O., Posament. 
Pöschke, H., Maschinist. 
Reiche, Cl>., Ww. 
Rnckert, P.: Schristsetz. 
Schniidt, Th., Gärtner. 
Schwartz, P., Schaffner. 
Snirozo, ,M., Trahtbind. 
Stutz, Pi Colon!alwhdl/>. 
Thiunecke, B., Aaschanft. 
ThoniaS, -N., Fwiser. 
Walter, F., Bicrabzieh. 
Weber, E., Schlöffe^. 
- Zielinsli,' B., Kohlenhdl. 
U EHa»bold,G-, Böttchco 
iiistr. T. 
V.Schmidtchen^H.,Böttcher. 
Doiialh, C., Äeniüsehdl. 
Do»»cr, P., Maler. 
.6«(|cn, A-, Schmied. 
Kaiser, H., Böttcher. 
Kellnick, F-, Borarb. 
Klütz, O-, ßuiimeu».'' 
Legaler, R., Kleml>»er. 
Leschinskh, W-, Schuhn^ 
mstr. 
Pohle, A., Böttcher. 
Schechert, 0., Vorarb. 
Schütz, O., Cigarrensbr. 
Wnstrack, G., Schiffer. 
Zimmcr>»a»»,O.,Schlosser 
87 E Bischoff, 8., Eigen¬ 
thum. (Nr. 88). 
Bartels, Ol, Bildhauer. 
Fischer, A., Tischlerinstr. 
Helling, 33., Bäckennstr. 
Heüurnth, I., Schlosser. 
Henschel, S., Schlosser. 
SohoS, 'SL, Äässeiiboic." 
Kuhrman», F-, Tapez. 
Scholz, H., Schlächter- 
' nistr. 
88 E Bischoff, W., Eigcu- 
thüm. 
Dölz, W.. Goldarb. 
Sonife/'Dr., pr. Arzt. 1 
Mild»», L., Barbier. * 
Schneider, ti., Sch»eider- 
mstr. 
Stzö»fisch, A„ Rohrleg.. 
Schtontc, (£., Rohrleg. | 
I Staffelt, F., Schuhn,. 
ThiniuS, G., GcuSdarni. 
Wurzel, L., Tischlernistr. 
89 E Bischoff, 23., Eigeiith. 
(Nr. 88). 
Bischoff, Magistr. 
Ecir. 
- Sl., Ww. 
Schulz, E., Gasiw. 
Kicfholzstr. 
90—94 Baustelle». 
E Stadt Satin. 
95 E ßnnfe, E., Bauuuter- 
nehni. 
96 E Schmidt, I, 5. 
(Berlin, Braudenbuig- 
str. 57.) • - 
V. Zoberbier, H., Gärtner. 
Klapp, L., Geometer. 
Baustellen. 
E Stadt Berli». 
9?ciic Krng - Silke. -> 
Bchrmgstraße. 
Baumschnlenstr. 
-3 Baustellen. 
-7 Baustellen.  
9.11 Banstellen. 
13 E .Heber, I. Qt„ Fabtl. 
Fahniukl, H., Tischler. 
15 E Rabeihge, Th?, itfm. 
Sch»icllltschick,H.,Schajk». 
17 E Lochte, I., Lederarb. 
Zipperlina, Sl, Schaffn. 
19 E Mrtner, ,F.,‘ Tischler. 
Becker, Ai., Kle,up»er. • 
21 E Hopve,"H7, stfnt.' 
Gracs, C., Str»mpfwirk. 
23 E Pcschcl, A., Schlosser. 
. .Teidie, 3t., Ciselenr. 
25 E" Äüllerl A,'Zuschneid. 
Petasch, O., Buchbind. 
27 E. Fischer, O., Buchhalt 
Böhm, O., Lackirer. 
29 ECreubmann, C.,ffllnscr: 
insIl.(Berlin,AltMoabit 
130). - 
Schärk, ©., Bäcker. 
Schnitz, E., Standesamts- 
Sctv. 
31 Baustelle. 
-<r Marieuthalerslr. -> 
16—30 Baustelle». 
E Berliner Baugeuosseu- 
schaft (Berlin, Steg- 
litzerstr. 19). 
14 E Ta»bel, L., SHaukw. 
Antcliuauu, B., ftfin. 
Blümel, 0., Schloffer. 
Brösel, E., fth». 
. Grunack, F., Keffuer. 
finlsoöt.O., Lehrer. 
_ Müller, P.^K<>ch. 
12 E Habernmnn, I, Frau. 
Arndt, ilfm. 
Feith, SL, Schriftsetz. 
Friedrich, G.. Bauarb. 
Gerbracht.'S., Inge». 
Lehma»ll,.P., Tischler. 
Meknshauseu, H., Haus- 
dien. '•' 
10—4 Baustellen. 
EBischosf, SB., Bauunter- 
- »eh«." (Baninschnleustr. 
.^9). .. - 
V. Bchla, E.,-Bremser. 
2 Bäumlcr, O.< Klenipner- 
inslr. 
Böttcher, SB-, Schnhm- 
nistr. 
Dorn, D.; Theat. Direct. 
Heber, P., Kfm. 
' Kiesan, ©., Kfm. 
Landrock, E., Posamenl- 
whdlg. 
Mnlthanpt, O., Ingen. 
Plüsch, S3„ Bildhauer. 
Schiller, R., Maurer. 
Scholz, P., Mechaniker. 
Schröter, G.,Vorkosthdlg. 
Welzel, M., Buchbind. 
Bauuischuleustr. -> 
Canner Chaussee. 
-<- Stii&orfcr Feldmark. -> 
Müssia'sches Hans. 
E Müsflg, G., Landwirth. 
Köhler'sches Haus. 
E Köhler, W., Slckerpächt. 
Seife, H., Klenipuer. 
Schriimm, Sl., Mctalldrch. 
Zöllner'sches Hans. 
■ E. Zöllner, E., Schankw.1'. 
Hanffcr, F., SScrfüljiv^ 
.Hciducr, 2., Schriftsetz. 
Höfel, R-, Balinbeamt. 
Holz, G., Bahnbeamk. 
Rraiche, R., Schloffer. 
Müller, O., Klempner. 
Nikel, A-, Maschinist. 
Rödtger, F., Kfm. 
Baunifchuleustr. -> 
Ernftstr. 
-<r Baumschnlenstr. -> 
1. 3 Baustelle». 
5 E Schultz, H., Malermsir. 
Borch, C„ Maurer. 
Nötiger, B., Maschinist. 
Dietrich, R„ Schlosser. 
Hir^eland, Ä., Grünkram- 
Hoffman», P.. Seer. 
Kowalski, $., Kfm. 
Krause, F., Mmirerpol. 
Pilack, G., Magistr.Beamt. 
Salpeter, E, Ksm. 
Schmidt, P, Dr., pr. Arzt. 
Weiß, Sl., Buchhalt. 
7 Neubau. 
9 E Volkers, K., Bauuutcr- 
nehm. 
Däiuski, E.Llempuermstr. 
Datow,,A., Schlosser. 
Geitzler, K., Tischler. 
Gutschein, H., Tischler. 
Lcmgo, F., Klempner. 
Seeftldt, St., Tischler. 
Stadeloff, P., Backer- 
niftr. 
11 E Tetzncr, Kfm. 
13 E Kolski, 23., Schlosser. 
10 E Nöstel, O.j Schlosser. 
Mndlach, R., Tapez. 
17 E Pösche-, H„ Jnspect. 
. ,Pösche,'W., Lehrer. 
19 E Schad,,, a»„ Frl., , 
Buchhtilt.' ‘ ' 
21 E Kurth', 2., Mechanik. 
23 E Ebel, H., Glaser,nstr. 
Barih, W., Buchbind. 
Ebel, G., Vergold. 
- L., Ww. 
25 Baustelle. 
Mar!e»thalerstr. -> 
20 E Rüdiger, ©., Manier 
pol. (Maricnihalerstr. 
13). 
Klcmcnt, C„ Milchhdl. 
Pösche, H., Lehrer. 
Raabe, I., Kfm. 
Scholz, (£., Lehrer. 
Uuger, P., Gaitw. 
Wehuer, (E., Kfm. 
24—20 Banstellen. 
18 E Saite, A., Schlosser. 
Jrrgaug, ©., Schlosser. 
16 E Sch»iidt,J., Schlosser. 
Brillier, E., Tischler. 
14 EHasüberdt, E., Ciselenr. 
Wenzel, O., Prj». Beamt. 
12 E Ändrä, 9t., Clapierm. 
Haudrcck, St., Frl. 
10 E Wackerow, H., Tischler. 
Bär, D., Möbelpot. 
Wackerow, 3t., Jnsirn 
»leiiiiu. 
Baustelle. 
6d Baustelle. 
4 Banstelle. 
E Lüdtke, 3t„ Schlciser- 
ntflr. (Berlin, Admiral 
str. 18 b). 
2 E Dabelow, P., Gastw. 
• (Vanmschiilenstr. 14.) 
Set«, F., Beamt. 
. Kortl), P., Kfm. 
Wendler, Tischler. 
-<r Bannischiilenstr. ->■ 
Kiefhölzstraßc. 
Banuischulenstr. 
(Die hier uickjt aufgeführten 
.yäuser gehören znm Post^ 
bezirk Berlin.) 
Metzellin'sches HanS. 
E Metzeltiu, SL, Gärtner. 
Fels, E., Gürtlet. 
Glate, ©., Tischler. 
Goüe, ß„ Sitnvgr. 
Krohno,-H., Holzbildh. 
Nachiigall, 91., Böttcher. 
Otto, P-, Hotzdrechsler. 
Schicka», F., Tischler. 
Bischoff'sches Hau?. 
E Bischoff. SB., eigenth, 
(Baunifchuleustr. 88.) 
frobel'scher Kindergarten. 
Itoblaitch, SL, Fabrkarb. 
Kroll. St., Schiffer. 
- Müller, E., Tischler. 
Niebke, St„ Fabrkarb. 
-Seefeldt, F., Vahuwärt. 
Simon, F., Bahnarb. 
Sommer, ST., Ww. 
5 E Förster, Sl., Banbaglst. 
Krebs, K., Stelln,. 
Lorentz, 98., Bandagist. 
7 E Wejckert,. H., Weber-, 
• mstr. 
Eckart, P., Kfm! ‘ 
9 E duBois/M., Klenipner» 
mstr. 
11 E Pröschel, 31., Mechanik. 
Lanrischk, Wt, Ww. 
Pufe,' 6., Drechsler. 
13 E Rüdiger, G., Maurer- 
pol. 
Slsmis, W„ Magistr. Bur. 
mt. 
Baum, ilt., Colouialwhlg. 
Görgens, E., Tischler. 
Pflüger, 93., Bricftr. 
Rösner, F., Locomotlo- 
führ. 
Ernststr. -> 
15 Baustelle. 
17 E. Kaempse, Sl., Gipsform. 
Hoff, 2., Buchhalt. 
19 E Jauifch, F„ Maurcr.- 
Marienthalerstr. 
Behriugftr. 
1 Saitstclle. 
E Görfchner. 3t., Ob. 
‘•PösfiStsfifi: , • 
Oehlman», G.,. Schlosser. 
' c. xSaniinj, iy., aicaurcr.- 
Schlotzhauer, W.,Graoeur. 
(». 1. Slpvtl Rr. 4.)- • 
21 E Müller, F. Pofa. 
moiticr. ’ „ 
Süb, C., KleWner. . 
23-E Winterseld, ^..Buch¬ 
drucker. 
25-Neubau. > 
Projeetirte Str. 
Ü Baustelle. 
22 Baustelle. ’ ‘ 
20 EHauptmann, M., Kfni. 
18 EHirseland, P., Fleisch- 
' bdfchaner. 
Tscheruig, (£., Buchhalt. 
illbricht, 3t., Pianoarb.' 
16 E Eiigelmann. P.,Host- 
serr. 
L4 E Gros;, N, Klempner. 
Kauitz, G., Ksm. 
Plösch. A-, Bur. Beamt. 
12 E Pröschel, I., Mechanik. 
ftuhttast, M., Lehrer. 
10 E Wiedemaitn, H., 
Mechanik. 
Günther, H.. Schaffner. 
E Mollenhaiier, F., Eigen- 
thüni. 
Schmidt, P., Schloffer. 
6 E Schramm, I., Modell- 
«eniialt. 
4 Neubau. 
2 Baustelle. 
Behringstr. ->■ 
Separatkonsweg. 
Danmschitlenstr..->- 
Baustellen, 
ftrausc’sches Hans. 
E Kraute, G„ Fuhrh. T 
Gründet, E., pens. Beamt. 
Most, R., Statious-Bor- 
steher. ' ' , ‘ ' ' 
Baustellen. 
' Späthstr. ; 
(geh. postaL z. Baumschuteu- 
■tvcg, polit. ij. BrU 
€. Berzeichnitz der Handel- und Gewerbetreibenden, ausschließlich der im Berliner Postbezirk wohnenden, 
nach Erwerbs- bezw. Berufszweigen alphabetisch geordnet. 
Bäcker. 
Seiger, G., Banmfchnlenweg, Baum 
fchulemtr. 71 pt. 
Helling,"W., Baumschnlenweg, Banm- 
schnleustr. 87. - 
Etadeloff? P., Baumschulenweg, Erust- 
str. 9 pt 
Barbiere. 
Hecht, 3t., Treptower Chauffee, Giüiv 
berg'sches Hans pt 
Lepin, SB., Baiimichnlenwcg, Baum- 
schnlcustr. 28 pt. 
Mildner, 8., Baumschnlenweg, Baum¬ 
schulcnstr. 88. 
Baumeister. 
Hrkcwitz, 6, Park str., Badc'schcS 
Haus, Gartenh. L 
Naumschule». 
Mostsch, E., Treptower Chaussee, ! 
sisch'sches Haus. 
Spath Baumschule, 2., Bauinschuten- 
rocg. T 
Bauunternehmer. 
Haase, 6., Baunischulemveg, Banm- 
schulenstr-^.xt 
Bildhauer. 
Koszinski, I., Baumschnlenweg, Baum- 
(chutenfir. 71 L 
Bootbauer. 
Thede. I., An der Spree, Poetcusteig, 
Rud. Lerem t>. 1876. pt 
Bootverleiher. 
BreStawsky, Treptower 6Hausser, 
Eichbaum-'sches Haus I. 
Schmidt, Neue Krug-Allee, Kettlttz- 
fcheS Haus (Nx. 5). 
- Böttcher. -. 
Kaiser, H., Baumschnlenweg, Bamn- 
schulenltr. 86 K. ‘ 
Brennmaterialien. 
Hirfetand,' K., Banmschntciiweg, Ernst¬ 
str. 5 pt. 
Zielinskt, B., Baniuschuleuweg, Saunt- 
schulenstr. 25. 
Buchhandlungen. 
Sortiments. 
Winterseld, E., Baumschulenweg, Ma- 
rienthalerstr. 23 1 
Bntterhdlg. 
. ; H., Baumschulenweg, Baum- 
schulenstr. 13 pt 
Cigarren-, Ciqaretten- n 
Tabak-Geschäfte. 
Fischer, P-. Banuischulenweg, Banm- 
schiilÄistr. 14 pt 
Schiller, I-, 3it»e Krug-Allee, Kettlitz- 
sches Haus OZr. 5). 
Schutz, O., Bauuischulenwcg, Bannt' 
schulenstr. 86 pt 
Colonialwhdlg. 
Baum, 3t., Baniuschuleuweg, Baum- 
schutenstr. 75 pt 
Stutz, P., Baumschulenweg, Baum- 
schulcnftr. 84. 85 pt 
Delicatesseuhdlg. 
Baum, 3t., Baumschnlenweg, Baum- 
schuteustr. 75 pt 
Stutz, P., Banmschuteiiweg, Bannt« 
schulenstr. 84. 85 pt 
Drechsler. 
Pnfe, ($., Baumschnlenweg, Marien« 
lljatcrflr. 11 pt 
Friseure. 
Hecht, St., Treptower Chaussee, Grün- 
berg'sches Haus pt.   
Fuhrgeschäftc. 
Brozeit, W., Köpenicker Landstr., Bro- 
. zeit'schcs Haus. 
Krause, G., Baumschulenweg? Separa- 
tionsweg, Krause',ches Haus L T. ' 
Meyer, I., Säimifchiileitwcg, Baum- 
- schulenstr. 77 pt . 
Stiele, St., Baumschnlenweg, Bannt« 
schulenstr. 76 H. pt 
Zieliuski, 58., Baumschnlenwea, Bannt- 
schulenstr. 25. 
Gärtner. 
Fiedler, K., Baumschulenweg, Saum» 
schulenstr. 84. 85 L '' 
Metzelthin.Ä., AaunisHulciiweg,' Kies» 
holzstr., Metzclthin'fcheS ’§aii6.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.