Path:
Volume V. Vororte 19. Südende

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

Steglitz 
189 
Sieglitz 
Theil V. 
Pantoffel-«. Pautinenfbr. 
Markgraf, it„ Düiilheisir. 1. 
Papier-, Schreib- »nd 
Zeichenmaterialieuhdlg. 
Detailgesch. 
Slnerbad), SJi., Sllbiedjtslr. 10 pt T. 
giert, 31., Siiiiiiieulir. (I pt. 
Liiidemanti, iti., Sllbrechtstr. 0 pt. 
Moolenner, H., Fichtestr. 72 ]il. 
Siiimler, Ü!., Albrechlstr. 127 pt. 
Parfümeriefbr. 
Föhse, G., Schloßstr. 78a pt. 
PordeS, D., Sirfjioftr. 12. 
Parskmerie- u. Toilette 
Seifenhdlg. 
Schmidk, M., grau, Diippelsir. 3 pt 
Parquet-Fußbodenfbr. 
Batcr, H., Schützenslr. 43. 
Perrückeumacher. 
SBildc, P., Albrechlstr. 4 pt 
Pferdehdlg. 
Söfcr, $., 31hornstr. 11 I. 
Photographische Ateliers. 
Mayr, A., Schloßstr. 61 III. 
Thomas, C., Düppelstr. 40 H. pt. 
Sattler n. Riemer. 
ScWcrflröm, 3l., Dünlherstr. J. 
Marlniaun, R., !lloll)cnl)iU'(i|lt. 10 K, 
Iliunihofer, St., Hrefeflr. In K. 
Ziegner, A., Schloßstr. 67. 
Schankivirthe. 
Siitmdflcr, H., Marksieinsir. 1 pt 
Gärtner, W., Schloßstr. 8. 
jiftfmufl. W., Sflliornftv. 32 pt. 
Waltet), 31., Sdifmenftr. 5,1. 
Thurley, Th., Schloßstr. 66a. 
Wolf, W., Gädjiliilinvitfir. n. 
Zeidler, F., Schützenslr. 21 pt 
Schilderfbr. 
Banrmamt, (()., Schildhornstr. 72 pt. 
Schirme. 
Müller, 81., Albrcchlstr. 10 pt 
, Photograph. Bedarfs¬ 
artikel. 
Tepper, A., Brcileslr. 6. T. 
Plättanst. 
Heinrich, Marie, Düppelstr. 7 HT. 
Lambrecht, Alma, Stbolfftr. 10 H. IL 
Posamcnticrwaareirfbr. 
Brelowöki, Ph., Schützenstr. 39. 
Posamentierw. Detail- 
geschäfte. 
Böckuer, Pauline, Grunewaldslr. 11. pt 
Kauen, O., Sllbrechtstr. 100 pt. 
Hintze, Clara, Düppelstr. 10a pt. 
Lange, D-, Schützenstr. 40 pt. 
Locke, (?., Rugestr. 4 pt 
Lntze, Gertrnde, Ahornstr. 17 pt 
Müller, SB., Albrechtstr. 121 pt. 
Pfannenschmidt, 3t., 35t»., Rarksiein- 
str. 4 pt 
Pöls, M., Schützenstr. 45 pt 
Richter, M., Schloßstr. 11. 
Schieche, £>., Sllbrechtstr. 6 pt 
Schirmer, 31, Düppelstr. 30 pt 
Struck, Auguste, Schloßstr. 76 pt. 
Wcrchner, Anna, Albrechtstr. 120 pt 
Lehrer, F. 
Produkte. 
Landes- 
Albrechlstr. 124 pt 
Productenhiindler. 
Eronau, F., Fichiestr. 5. 
Puppen. 
(Blaprennec, I., Albrechtstr. 127. 
Schulz, M., Düppelstr. 42. 
Putz- u. Modewhdlg. 
Dräger, Friederike, Schloßstr. 92 IL 
Kaatz, Geschw., Schützenstr. 19 1 
Pfannenschmidt, 91, SB»., Miristein- 
str. 4 pt. 
Richter, M., Schloßstr. 11. 
Schentke, Lonife, Albrechtstr. 132 1 
Schmidt, Martha, Knhligkshof 1 1 
Schulz, M., Düppelstr. 42. 
Thiel, Geschw., Albrechtstr. 9 pt 
Schlächter. 
Baiivigart, H., Sllbrechtstr. 27 pt 
Urcjiel, H.< Lindenstr. 39 pt 
Dick, 31., Marlsieiusir. 10. 
Ebers, P., Fichiestr. 71 pt. 
Hacker, G„ Schildhornstr. 103. 
Helffensiein. H„ Lindenslr. S. 
Senninn, A., Sllbrechlsir. 2 pt 
Aürgens, F., Hnderiussir. 5. 
Jtinne, ffl, 31l6rcdilitt. 126 pt. 
Kühn, !»., Düppelstr. 9. 
Lenke, CS„ Sllbrech.str. 14. 
Melilis, A., Marksteinstr. 2 pt 
Renzel, £>., frfcnsburnerfir. 13 H. 
Prenß, O., Albrechtstr. 119 pt 
Reichardt, H.. Schloßstr, 57. 
Zörner, R., Schloßstr. 12b. 
Schlosser. 
Sinnt, I., Schildhornsir. 98. 
Sürtfitcr, Schützenstr. 8 pt. 
Hempel, (£., Schloßstr. 31 I. 
Höhne Fabrik für Drahtzäune und Ge¬ 
flechte, H., Slhornstr. 21. T. 
Lüdematin, O., Albrechtstr. 108. 
Nantttatttt, SS., Plantagenstr. 7 H. L 
Peters, R„ Kiclerstr. 6. 
Rietdorf. O., Schloßstr. 86. 
Scheins, R., PotSdamerstr. 10 (Postbez. 
Südende.) 
Schmidt. E., Fichtestr. 10 H. 
Scholz, Fr., Albrechtstr. 7 pi 
Schulze, SS., Schützenstr. 8 IL 
Setzermann, R., Schloßstr. 21. 
Walter, E., Albrechtstr. 49. 
Wlct), L„ Adolfslr. 4. 
Wiiitlljer, 31., Düppelstr. 7 I. 
Hei mann, Helene, Düppelstr. 7 IL 
Jäkel, M., Schloßstr. 15 I. 
Itnmtefliefj, 9., Ahornftr. II L 
Hellet', Th., Vinbenflr. 5. 
.Uiiljtt, O., Sdjstllciistr. 27 1s. 
»lrause, 31., »iühligkshos 2 pt, 
Küntzel, D., Schloßstr. 78. 
Laaliig, L., Schildhortislr. 100 IL 
Vindclimcl, 31., Rolhenbutqsir. 7. 
Pr^ybnlslii, 91., äfrl., Düppelstr. 31 IL 
illnbe, Cb, i^loraslr. 25 III. 
Slieiier, P.. 3Idolsßr. 7u II. 
Schmidt, :!)(., Silo., Schützenslr. 39 II. 
Sdjiicibcrcit, H., Alaulstr. 1. 
Spielbera, F., iiiiro., FlenSbntgklsir 
10 II. II. 
Soltf, 31., Sndendslr. 11 15. 
tocflitcr, 6., Schüliettstr. 42. 
Wilde, M., Schloßstr. 12 b L 
Willig, St-, Herdetilr. 8. 
Zeifittg, 31., Düppelstr. 35, I. 
Sämereien- u. Blumen- 
zwicbelnhdlg. 
Metz & Co., Schloßstr. 1 T. 
van der Smissen, C., Schloßstr. 22 T. 
Sargfbr. 
Krumrei, F., Schloßstr. 65 pt 
Sargmagazine. 
Friese, F., Ww., Schloßstr. 68 K. 
Sebastian, I., Lindenstr. 47 IL 
Wißberger, M., Schützenstr. 42 pt 
Sattclbaumfbr. 
Zimmermann, Ad., Lindenstr. 40. 
Schmiede. 
Engel, H.. Schloßstr. 87 H. pt, 
Jacobi, A., Schloßstr. 2a. 
Jacoby, W., Fichtestr. 4 L 
Krause, I., Schloßstr. 62. 
Schulz, W„ Adolssrr. 2. 
Schneider für Damen. 
Regelin, G„ Lindenstr. 25 K. 
Schneider f. Damcumiintel 
ii. Confeetio». 
Bader, K., Albrechtstr. 132 IL 
Schneider für Herren. 
3lrndt, A., Maristeinstr. 3 1 
Asche, C., Schloßstr. 76 I. 
Bader, H., Düppelstr. 26 H 
— K., Düppelstr. 26a. 
_ the, K., Düppelstr. 19 H 
Bischoff, K., Heesestr. ta pt 
Dewart, A., Schützenstr. 51 Z 
Ganger, K., Fichtestr. 2 pt 
Gültzow, C., Fichtestr. 26 K 
Heimann, F., Schloßstr. 12 I. 
Hundt, 3l„ Marksteinstr. 2 I. 
Jacoby, O„ Kiclerstr. 12 L 
Knopf, M., Heesestr. 3 K. 
Ratschat, P., Plantagenstr. 19. 
Meißner, H., Albrechtstr. 130 pt 
Paetzold, St, Mörechtftr. 118 tt JL 
Peterson, I., Kielerstr. 9 pt 
Pfeilschmidt, F., Schloßstr. 79. 
Richter, ©., Düppelstr. 6 HL 
Schäl, ©., Fichtestr. 12. 
Schentke. SS., Albrechtstr. 132 t 
Spengler. G., Ahornstr. 1. 
Vedder, W., Schloßstr. 75 II. 
Wichman», H., Düppelstr. 10 a H, IL 
ZülSdorf, I., Kmhligkshof 2 L 
Schneiderinnen. 
Blume, M., Adolfftr. 7a K 
SBrödfcr, L., Miornstr. 28 pt. 
elzcmaim, Fru, Albrechlstr. 131. 
Fahrendorff, I., Albrechtstr. 123. 
Fox. (£., Frl., Albrechtstr. 29. 
Frank, M., Schloßstr. 12 a. 
gröber, Frau, Düppelstr. 26 H. L 
Schornsteinfeger. 
Gabriel, C„ Aahnstr. 0 pt. 
Schuhmacher. 
Adam, P., Stubenranch>Platz 1. 
3ldler, H., Slhornstr. 27. 
— ifi., Hubertnostr. 7 pt 
Laner, 33., Plautaktenitr. 18 K. 
Biniskiewiez, M., Jlielctstr. 13. 
Birkholz, Schloßstr. 68 I. 
Boldnan, .y., Albtechlslr. 123 pt 
Bordych. S., Heesrstr. 2 K. 
Doitath, 31., Schützenstr. 19 I. 
Gliders, B., Sfifflteilr. 10 pt. 
Fengler, O., Schützenslr. 38 pt 
Franz, G., Herdersir. 0. 
Friede, R., Slljontslr. 9 K. 
Giesc, SS., Plantagenstr. 20 K. 
Grosch, C., Schloßstr. 93. 
' dmmerling, 31., Maristeinstr. 3 pt 
icintid), I., Sllbrechmr. 2 H. 
Jentzsch, %, 3llbrechtstr. 111 pt 
itlcnjevt, F., Sldolsslr. 10. 
Komas, C., Lindenstr. 48 H. 
Sronentann, I, Fidttestr. 72. 
Kuhrl, Sä., 9ltl)vcd]liiv. 124 H. I. 
Lange, 31., Marksteinstr. 8. 
Lier, W., Schloßstr. 9 K. 
Marwahn, W., Sllbredjtslr. 122 pt. 
Meinhardt, (£., Düppelstr. 18 pt. 
Meyer, W., Albrechlstr. 16. 
Moselmann, 'S., Schützenstr. 44 pt. 
Neitzel, R., Aliornstr. 26 IC. 
Obei, (?., Schntzcnsir. 8 K. 
Petzold, C„ Albrechtstr. 1. 
Pfund, K., Schloßstr. 72 K. 
chmidt, H., Schildhornstr. 7 pt. 
Schönberg, F., Slhornstr. 17. 
Edjtoeder, H., Äuhligkhof 2 K. 
— W., Düppelstr. 25 pt 
Schulz, F.. Sllbrechtftr. 20. 
Schulze, Hubertusstr. 5 H. L 
— H., Hubertusstr. 5 pt 
Seeqer. P., Schützenstr. 19 K 
Seifert, H., Schloßstr. 11. 
Steinauer, H., Schloßstr. 75 pt. 
Streichan, 3L, Albrechlstr. 26. 
Thomaszcwski, P., Fichtestr. 54. 
llth, H.. g-lcnsbutgerftr. 10 H. pt 
Bieweg. H.. Schützenstr. 49 K. 
Boigt, F., Düppelstr. 2 K. 
— St., Albrechtstr. 31. 
Wagner, H., Schloßstr. 74 pt. 
Wehlam, 31., SSro., Albrecht)». 10H-K. 
Senf, F.. Düppelstr. 11 K. 
Winter, H., Düppelstr. 28. 
Zahn, I., Mittelstr. 1. 
Ziege, £)., Hnmboldiftr. 3 K. 
Zimmermann, R., Kiclerstr. 12 H. pt. 
Schuhwaaren. 
Butte, F.. Düppelstr. 5. 
Klinger, 2t., Ww., Albrechtstr. 105. 
Meyer, SB., Albrechtstr. 16. 
Stein, O., Schützenstr. 20 pt 
Seife. 
Toilettescifc». 
Föhse, G., Schloßstr. 78a pt 
eifert, P., Düppelstr. 26 IL 
Stuhlflechter. 
Panl, E., 33ro., Schützenstr. 49. 
Tabak - Fabriken (Kau-, 
Ranch-u.Schuupftabakfbr.) 
Schomburg, ilt, Florasir. 20 pt 
Tapezierer u. Dekorateure. 
Brandt, V-, Hubertusstr. 8a L 
Hansen, I., Plantagenstr. 4 pt 
Keltisch, P., Schützenstr. 19 H. K. 
Lamfried. G., Sdiützeusir. 20 III. 
Scholz, F., 3llbrccht|tc. 9 H. pt 
Seydel, H., Albrechts!!. 29 pt. 
Stern, G-, Düppelstr. 27. 
Ziegner, A., Schloßstr. 67. 
Tclcgraphcnfbr. (Haus- 
telcgraphcn). 
Dnwald, R., Frau, Albrechlstr. 10. 
Peters, i/i., Kielerstr. 6. 
Seiler. 
^itzly, W., Schützenstr. 6 pt 
Hoppe, 9t, Schildhornstr. 74 pt 
Preiß, F., Schildhornstr. 100 L 
Speditionsgesch. 
Berliner Spediteur-Verein, Aet. @ej., 
Filiale Steglitz. Albrechtstr. 125. 
Spielwaareu. 
Lindemann, B., Albrechtstr. 6 pt 
Locke, L., Rngestr. 4 pt. 
Steinhdlg. 
Lönge, Gustav, Albrechlstr. 124. T. 
Steiumetzgesch. 
Graf, »*., Düppelstr. 17. 
Steinsetzgesch. 
Schnell, F., Fichtestr. 57. 
Weiß, P., Herdersir. U. 
Stellmacher. 
Hossinauu, F., Adolfstr. 3 li. IL 
Kohlschmidt, A., Schloßstr. 73. 
Sinns, SS., 2d|ilM)orn(lr. 100 K. 
Stenographen. 
iVicIliit, 31., Schützenslr. 3. 
Webet, M., Marksteinstr. 3 Ilt. 
Strumpf-, Wollen- u. Fan- 
tasiew. Detailgefch. 
Lange, £>., Sdiützenstr. 10 pt 
Müllei, SB., Sllbrechtstr. 121 pt 
Schieche, C., Sllbrechlslr. 0 pt 
Stnckatcnrc. 
Grimm, H., Herderstr. 2. 
»djlützer, H., Düppelstr. 13 pt 
ViPPlimi, H.. Vllbrechlltr. II. 
lllniige, P., Duppellir. 40 pt 
Stein, P., Schützenslr. 0 pu 
Berleih-Iustitute. 
Tanipswalmanslalt „Germania", 3)U(i 
buschsir. (Id. T. 
Tclegraphcn-Bauaust. 
Zimmermann, Ad., Lindenstr. 40. 
Thierarzte. 
Jordan, O., Flensbnrqerstr. 1 pt 
Pechan, H., Marksteinstr. 9 pt 
Tischler. 
Blamberg. H., Düppelstr. 8 pt 
Bröficke, A., Hnberiussir. 2. 
Golze, 'JL, Düppelstr. 5 I. 
Gortzig, L., Plantagenstr. 2 pt 
Hartmann, E.. Schloßstr. 82 H. 
Heffclbarth, St-, Düppelstr. 1 L 
Stlose, SS., Albrechtstr. 49. 
Straft, G-, Duntherstr. 7. 8. 
Kiummrei. Düppelstr. 16 H. pt 
Krumrei, F., Schloßstr. 65 pt. 
Kühne, 3L, Heesestr. 7 I. 
Lange, Schloßstr. 12. 
Lindenberg, 33., Rngestr. 6 L 
Mittelstedt, L.. Albrechlstr. 120 L 
Müller, St, Albrechtstr. 132 H. 
Pipenhaqe», E., Düppelstr. 25 L T. 
i'lefct, (?., Hubertusstr. 4 pt 
Richter, F. H„ Schildhornstr. 73 pt 
Schewe, F.. Hubertusstr. 8a K. 
Schnitze, C., Albrechtstr. 27 I. 
Sebastian, I., Lindenstr. 47 IL 
Sträube, E., Schönebergerstr. 3. 
Töfflinq, St., Düppelstr. 7 L 
Wißberger, M-, Schützenstr. 42 pt 
Töpfer. 
jießig, R-, Albrechtstr. 16. 
ioeme, C., Fichtestr. 71 I. 
Pflanz, H-, Schildhornstr. 9. 
Reiniger, SL, Albrechlstr. 9 L 
Rüntzel, I., Schloßstr. 78. 
Schulze, K., Schloßstr. 72 pt 
Spiegel, jj., Heesestr. 3 pt 
SSoItcr, R., Flensburgerstr. 8 IL 
Treppen- u. Treppeu- 
geländerfbr. 
Stintmann, Th., Plantagenstr. 19. 
Uhrmacher tt. Uhrenhdlg. 
Dewald, P., SB»., Albrechtstr. 8. 
Knape, 3l., Flensburgerstr. 5 pt 
ftuhlbntS, ft, Albrechtstr. 130 pt 
Vcrsichcrililgögcsch. 
Slncntiireit. 
Vergmami, 11., Düppelstr. 35 L 
Uotnlwden, 31., Schntzenstr. 20 pt. 
Bernhardt, Schtitzenstr. 40 I. 
Heiltte, 31., vlrnneumldslr. 91. 
Titel. P., Fichiestr. 72. 
Wilde, F. SS., Schlobstr. 12b I. 
Wachs- ii. Lcdertuch. 
Fräoer’S Stil«., 31.. Düppelstr. 42 pt 
WaudboklciduugS- u. Fuß- 
bodcu-Platteu. 
Siiblc, Gnjlav, 5d)fttzenflr. 9 T. 
Wafch-Auftalten. 
Gardinc»., Stickereien-, Spitzen rc. 
Tanipfwaschanstalt „Germania", Birk» 
bnsdiitr. (id. T. 
Mnlilhaus, Franz. Plantagenstr. 10. 
— Flitz, Adolsstr. II) H. I. 
Echeidler, ($., ikrlinerstr. 21. 25. T. 
f. HauswLschc. 
Dampfwaschanstalt „Germania", Pirl» 
buschsir. 6d. T. 
Echeidler, G., Berlinerstr. 24. 25. T. 
Wasch- u. Plättanst. 
S'Iort, Marie, Schildhornstr. 9. 
Gebe», F.. Sälönebergersir. 2. 
Naneudorf, Pauline. Plantagenstr. 11K. 
Pallmaun, H., Schützenstr. 44 K. 
Wäschesbr. 
Äeßner, H., Albreditstr. 5 pt 
Wattcnfbr. 
üücmetjer, R., B^lsotierstr. 4 pt. 
Weinhdlg. 
Arnholdt, Pnuline, Marksteinstr. 1 pt 
Eifert, F., Gninewaldstr. 3. 
Flügge, C., Bergstr. 11 pt 
Hoffman», 31. G.. Schützenstr. 21 L 
Krause, 0., Schildhoruslr. 12 pt 
Krumhösner, (£., Sllbrechtstr. 17 pt T. 
Kudlbars. 3i„ Knhliglsvos 1 pt 
Liedtke, H.. Albrechtstr. 20». 
Schulz, Gustav, Fichtestr. 47. T. 
Seltenstem, M., Düppelstr. 41. 
Slgcnturgcfd). 
Gössing, H., Rugestr. 0 L 
Weinkcltercien (Obst-). 
Flügge, O., Bergstr. 11 pt 
Weitzwaareuhdlg. 
Sauge, D-, Schützenstr. 40. 
Müller, S., Albrcchtstr. 121 pt 
Schieche, O., Sllbrechtstr. 6 pt. 
Wild- «. Geflügelhdlg. 
Eger, SS.. Düppelstr. 42 pt 
Tornan, C., Albrechtstr. 5. 
Zahnkünstlcr. 
Charmack, 3t, Sllbrechtstr. 126 I. 
Heinrich, E., Frau. Sllbrechtstr. 3 t 
Mahrd, O., Albrechtstr. 123 I. 
Zeichner. 
Mustcr» 
Erxleben, 9L, Kielerstr. 12 pt 
Zcituugs-Spcdition. 
Engel, 3t„ Albrechtstr. 130 I. 
Schulz, E.. Martsteinstr. 10 IL 
Schwabe, I., Heesestr. la H. 
Zimmermcistcr. 
Klein, I., Wranqelstr. 10. T. 
Kloth, F., Dünthorstr. 9 IL 
Kosinsky, L., Schloßstr. 95. 
Krietfd), (£., Fichtestr. 47 I. 
Sippeit, C. (Amts-), Flensbnrger» 
str. 2 pt. 
Sinnig, Sah., Lindenstr. 10 pt 
Wegei, 6., Fichtestr. 10 pt 
SScrchner, F., Sllbrechtstr. 120 L
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.