Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

mT 
V. Theil 
Schmargendorf 
— 153 
*‘■1,-., ~i£i*,,. 
Schwar.qettborf 
"On 
's/ 
■*c 
&:■■ 
■«> 
K- 
S- 
‘ ;’ö E Walter/<8., Goloitml 
lusiblg. 
aiufiiilQ,' G., Turnlehrer. 
- SB., Uhr,,,. 
Zech. G„ Frl. 
-<- Davoserstr. -> 
-<- Spandaiierftr. -> 
Hnndelehlestr. -> 
®nr„c,„f„ibcLi"lr. -> 
26 E SCIjurfcti. F., Gastw. T. 
Bolz, G., Schueidermstr. 
Holkmich, T., Maurer. 
MaroSki, W., Maurcr. 
Schmidt, G., Maurcr. 
— 3-, Maurer. 
Schulze, 31., Maurer. 
27 E Thnrley F,, Gastw. 
(Nr. 26.) 
Kaiserl. Post-Amt. 
Oeffenll. Fenisprechstelle, 
Balz. H., Reittier. 
Sei, SB., Poftoerwalt. 
Beier, P., Beamt. 
Dobeschiö, H„ Beamt. 
Janisli, G., Beamt. 
Meitzncr, G,, Kfm, 
Raschle, W„ Gofoitistfli) 
28 E Balz, 9., Landw. 
Balz, O., Bahuarb. 
Beuster, G., Barbier. 
Krosowsky, 6., Goldarb 
29 E Balz. M„ Ww. 
ftlcffen, B„ 35». 
Schmidt, (£., Lcderarb. 
30 E Schmidt, 31., ämiblu. 
Ameiidt, P,, Stmfat. 
31 E Werner, H., Ww. 
Buhrow, 91., Bahnarb. 
Diemer, {?., Pensiouair. 
Dräger, SB., Bahuarb. 
32 E Kosinsli, 6., Laiidlt). 
Ludwig, G., Sattler. 
33 EBalz,H..Reut.(Nr,27,) 
Balz. G„ Rentier. 
Töpfer, ($., Bahuarb. 
S4EBalz,H.,Reut,(Nr.27,l 
Wicklet,, Z, Schlosser. 
Schulze, I., Gastw. T. 
35 E Balz, SB., Landw. 
Balz, 5-, Rentier. 
Wellenberg. ß., Bahnaib 
(äippner, Ai., Uhnu. 
30 E Balz, G., Rentier. 
Barthel, G., Peuiiouair, 
Sügert, G., Super,mm. 
Klagge, A., Bahuarb. 
Zobel, 31., Bahuarb. 
37 E Hiutze, G., ftfra. 
88 Gcmciudcschule. 
E Gemeindc Schmargeu- 
dorf. 
V. Roll, ß„ Lehrer, 
ctirche. 
89 E Gericke. I.. Laudw 
Giert, <?., Studat. 
Gericke, A., Landw. 
Straft, H., Gärtner. 
40 E Gericke, 31., Laudw, 
E Gericke, I., Laudw. 
(Nr. 39). 
Donner, H., Ww. 
41 E Gericke, I,, Laudw. 
(Nr. 39.) 
Kappanf, L. ii. S., 
Geschw. 
Müller, P,, Nachiwächt. 
Palm, $i». 
Plesse, ©., Tischler. 
42 E Grüneberg, M., 
Rentier. 
»xtiim, 3-, Laudw. 
43 E Schmidt, 91., Laudw. 
44 E Grüneberg, L., Landw. 
45 E Kostusli, St., $ro. 
Kosiiiski, H„ Kolilenhdl. 
40 E Piget, M., Ww. 
Schulze, G„ tiniiitcr. 
47 E Zimuiermauu, H., 
Zimmeriustr. 
Hcrzlpruug, G„ Rentiere. 
Laubrich, G., Photogr, 
Wchiucier, SS., Rector. 
48 Baustelle. 
E ßimmeriii(iim, H., 
Zunmerinstr. fälr. 47.) 
49 E Tübbecke, F,, Laudw. 
(Nr. 50). 
Grüneberg, 3(., Ea-:aust. 
Zlrbeit. 
Tübbecke, 3(., Privatier. 
50 E Tübbecke, F., Laudw. 
Schulz, Frt„ Reut. 
Tübbecke, W„ Laudw. 
Weiuecke, Th„ Pensiouair. 
iticitimck, G„ Ww. 
SBolff, H., Schmied. 
<- Zoppoierslr, ->• 
Davoserstr. 
Breitesir. ->■ 
Aanstellen. 
E Balz'schc Stint. 
Sctmlzc’ichc« Haus. 
E Schulze, ii., Maurcr. 
Baustelle». 
Spandaucrstr. -> 
Dclbriickstr. 
(geh. z. Postbez, Gol. Bin, 
newald.) 
Hubcriuöbaderstr. ->■ 
Jarehke'sches Haus. 
E Jarevle, SB., Gastw. 
itemifl, (!)., Sififfclicr. 
!>>eui»aiiu, 9(., GeschästS 
führ. 
KarlSbadcrstr. 
Dobcraricrstr. 
35iniic,nfmbcriit. ->• 
Baustellen. 
4 E Hebold, Fichchcrr, 
(Huudekclitesir. ö.i 
SorrmSli. 31., 3!e»tier. 
Edelbültel, N., Kunst,ual, 
Fruagcl, F., ilrou-Gar- 
Mit. 
Geraich, £)., Rentier. 
Llargus, H., Pensiouair 
Litlau, F., Porlr. Maler 
Rau, F„ Portier. 
Weuz, 3l„ Sifm. 
Grauipas-Platz. 
Baustellen. 
Heiligcndainuicrslr, 
Baiisieileu. 
E Heizsprung, 2(„ Reut, 
(Ailiuersdorf, Melklen^ 
burgischesir. 12.) 
Satznitzerslr. 
Bansielleu. 
SBarneuinudeisir. 
Forckcnbcckstr. 
(geh. z. Posibez. Wiliuer-; 
borf.l 
Schiuargendorfer Bahu- 
fiof. 
Städt. Gasauslalt. 
E Siadt Berlin. 
V. Henuig, N„ Tiriqent. 
Haselhorst. (>!., Buckihalt. 
Heller, I., Buchliall. 
Herkt, I., Portier, 
Klar, P„ Beir, Slifiit. 
Pillcrt, G„ Bclr. Slssist. 
Thiele. I,, Bur. Vorsieh, 
lleckerl. 31., Gärtner, 
Frauzcnsbaderftr. 
(Reitaur. FranzeuSüad geh, 
z, Posibez. Col, Grnnewald,) 
Gpaubaucritr. 
Baustellen. 
E Balz, J„ Landw, 
(Breitcstr. 35.) 
Restaurant Franzenöbad. 
E 9!citmci)ti',G.,$niim[ir. 
(Schöueberg,> 
Bolle, R., Gastw. T. 
Baustelle. 
E Ncn»ic«cr,C,. Baninsir, 
(Schöneberq,) 
Glgersburgerstr. -> 
Zaustelleu. 
Reiuerzstr, -> 
Baustellen. 
Huberiu-:--3lllee, ->• 
Hubertusbadcrsir, -> 
Resiaur. Waldpark geh. z, 
HnberluSbadeist^ 
- Glgcrebiivgciftt'. 
Baustellen. 
Spaudauerslr, 
Friedrichshallcrstr. 
Mecklenburgischesir. -> 
Banstellen, 
Villa Bachsieiu. 
E Bachstein, <S.. stfui. T. 
Peters, G„ Schor,istei,' 
fester. 
Schüler, W„ flfiii. 
Baustelle,,. 
Davosersn'. -> 
Friedrichsruherstr. 
(geh. z. Postbez, Col, Grune- 
wald,) 
K»uz-Bu»tschnhslr. -> 
Banslellen. 
E Hasser, O„ Bauquier 
(Berlin, Hiiudelsir. 12.) 
-<-A»gnste Bicloüastr.-> 
Neubau. 
E Haseloff & Kurtz, Bau- 
gefch.(Berliu,Bachftr,l>.) 
Neubau. 
E Schure, $■, Baniusir, 
(Berlin, Reue Wiuter- 
feldlstr. 12.) 
Neubau, 
E Haseloss LKnch. Ban- 
gcsch. (Berlin,Pachstr,S,) 
Baustellen, 
-<r Paulsbor,leisir, ->■ 
Hcllrgendammcrstr. 
Joppoierstr. 
1 Gartcu geh. z. Joppoter- 
slr. 3. 
2 E PreiiR, (?., Cchiedö»!, 
Bärtig, G„ Giseub, Seer, 
Hufcubcck, H„ Vergold, 
Ilnvcrfäyrt, !)!., Bcrgold, 
SLesemaun, 31., 3lrthilett, 
3—5 Baustellen. 
6 E Rantcnstein, O., 9ient. 
Hartzmann, ,H., Rcdart. 
Land, 31„ Ww, 
SUeolaus, 31., C6. Post- 
Gtrr. 
Jiautcnstciu, 3(„ Ww. 
Schulze, L„ Partieulier, 
7 E Gngler, H„ Loeomoliv- 
führ, 
3ludreas, F„ Ur. 
Gillmeister, 31-, pcu?. Feld¬ 
webel. 
Knndlzow, I., Dr. phil. 
S E Postel, G.; Sammler 
lirbni. 
3lckeri»auu,H„ Majora.D, 
Bösel, 31., Schneider, 
ffritsdic, Tl>„ Schlosser 
.Uiinmti, G„ stioldarb. 
Reic, G„ ffabrtarb. 
3iöser,C„S1!agisir. Beamt. 
Staudfus;, I,. Ww. 
Stöhr, O„ Ww„ Nent, 
Wirtli, H„ Pcnsiouairi», 
Wuttig, G., ©slvnnst. 31 rb. 
9 E Mehlili, O,, Rentier. 
Bcrciu, H,, iicitlier. 
Hecht, Gli., Ww. 
tkrüger. 91., Verleger, 
ilurii, 0i„ SJahiiavt). 
Meisiuer, W„ -liranicrm. 
Pclcrs, P„ Buchdruck, 
Reinhardt. Kfm. 
Timmler, W., Maler. 
10 E Scharf, G., Schul- 
vorstelicri» (Fulda). 
V. Scharf, G., Beamter. 
Vlauckenlior». Th„ Kfm. 
— M.. Schulvorsteheriu. 
Gaminan, 31., SVw. 
Hoffincislcr, L„ Rentiere, 
-<- Misdioyeisir. ->• 
Bausiellen, 
Dobemnersir. ->• 
Baustellen. 
19 E Köhler, M„ SierDcrf. 
■ (WilincrSdors), 
Brasse, SB., Ga,lw. 
Warncinnndersir. 
20—24 Banslellen. 
25—27 E Seidel, G., Tapez, 
(Berlin, S'ellewicjtr. 21. 
22), 
28—39 Bausiellen. 
E Seidel, <£., Tapez., 
(Berlin, Bellcvncslr,2l. 
10 E Schmidt, SS., Landw. 
Egells, G„ Echriftstell. 
.tzilliger, Gl)., Schnlimuistr, 
Jahule, G., Jimmerin. 
•Slotii, F., i)ii'. Prediger. 
Lorenz, 3l„ 3.11a,irer. 
Müller, G„ Ssm. 
Pfislcr, A„ Balniarb. 
Pigelt, G„ iWilchljbl. 
Sij, M., Lehrei, 
Baustellen. 
E. Grüneberg, L„ Landw, 
(Brcilesir. 44.) 
goppoterstr, -> 
2. 3 Baustellen. 
. E Wcrnicke, G., Zimmern, 
(Nr. 4). 
4 E Weruicke. G., Iimnienu, 
Hochkirch, C., Bahuarb. 
Kranfc, G„ Tapez. 
Melzer, SB., Schristsetz. 
SBcritickt, 31., Maurcr, 
5 E Prcufl, O„ Schlächter 
iiiflr. (Stcgliy). 
Unglaube, P., Schmiede' 
litstr. 
6 E Gericke, W„ Landw. 
Lenn, W„ Holzarb. 
7—17 Bauflelleu, 
18 E Tübbecke, L.. Büdner 
Rothe, £>., Maler, 
-4r Mecklenburgischesir. 
Hubcrtllsbadcrstr. 
(geh. z, Postbez, Col, Gni- 
newald.) 
Hnbei'tus-Mee, 
Siestanrant St. HubertuS, 
' E Düiuche», T., Gastw, 
ii. Weingrobhdl. T. 
Banslelle». 
E SchmiM’tchc Erben. 
‘Jleilniiraiit Waldhans. 
E Gabriel, 28., Brau- 
ereibes. (Berlin, Cho- 
liiicrsti. 80.) 
V Sommercr, G.,Gastw.1'. 
Tclbrückslr. ->• 
Äarkbadcrstr. ->■ 
Baustellen. 
E Sdimibt’srfjc Erben. 
Restaurant Waldpark. 
' E Rainiuralh Ingen. 
(Wilmersdors.) 
E Saiauerte, G., Rentier 
(anfierlialb). 
V. Künuemanu, SS., Gastw. 
-<r Franzeusbaderskr. 
Helgolandstr. 
Zoppoterstr. -> 
E Wernicke, G., Ziiunierui. 
(Nr. 4). 
Gutsche, (i!„ Fabrkarb. 
Zarzecki, M-, Tapez,, 
Huudekehlcstr, 
Breiiestr. 
Epandauerilr. -5 
1 E 91(iiinmiiii, 31., Zim- 
liimn. 
Naninann, G., Maurer. 
2 E BerghauS, Sft., Goto« 
nialwlidlg. 
Kaplick, G., Kfm. 
3 E Schmidt, R-„ 
Schmidt, 33., Scklächter- 
milr. 
Stüblinq, 31., Redacteur. 
Bogt, 3„ Schristsetz. 
i E Wendt, 3l„ Ww. 
5 E Hebold, F„ Fnhrh. 
Hebold, G,, Maurcr. 
— F., Schlossemislr. 
Heide», W„ Bahnaib. 
Lauge. 31., Bahnarb. 
Zoll, H„ Ww. 
6 E zu Tohna-9lchazies, 
Graf, SlittergntSbcs. 
(außerhalb.) 
V. Roljc, P., Bur. Beamt. 
ctcfliii, H.. Maurcr. 
Mccklenbnra, W„ Secrct, 
Möhn'tcdt, B., Kupiersicch. 
Schallach, R,, GaSansr. 
. Arb, 
siii Bauiielle, 
7 E Schneider, I„ Rmii, 
Reut. (Berlin, Flcns- 
bnrgerslr. 22.) 
Ehrlich, F., Bierverl. 
8 Kohlenplav, 
E O'jlclln, G„ Tapez. 
(Nr. 9.) 
ftosiivvli, H„ Äohlenhdl, 
9 E G’.Melli), G., Tapez, 
Äirschbein, öi., Asm. 
Linde,1,1,16,911.,i.9(ii., TviIS. 
Schulze, «., Ww. 
Sorge, G„ Frl. 
Äösenerslr. 
10 Baustelle. 
11 E Müller. M„ Rrt. 
S'ode,Sl„Lranlenpslegeriu, 
MicSseld, H., Bildh. 
12 E Müller, Gh„ LVanrer- 
milr. 
Riufenilcin, L., ])r. mort. 
Svtiofe, B„ Wem. Borsleli. 
Hai,mann, 9Jt., Schneide¬ 
rin. 
Liere, S., Invalide. 
Melil, 31., aiimtrer. 
Peter, 31., Ataler, 
Richt, SS., SBlu. 
Schindler, L„ Rrait. 
Schneider, G„ Üleiilier. 
Stoenuer, Balniarv. 
Siude, 3„ Tecorat, 
13 E SJiüllcr, Gli., Maurer- 
iiiflr. (Sir. 12). 
Botzani, M., Asm. 
13 Kawentcl, I., Schmied, 
Ll)i,((er, F./Buchhdl. 
Mehl, N„ Maurerpol. 
Nieolaiseu, P., Stfm. 
Rehbein,O., Dachdeckiuflr 
14 Baustelle. 
E Mischte, H., Äfm. 
(Ar. 16). 
Snlzacrstr, -> 
15 E 9)kifchke, H,, 
(Nr, 16). 
Böttcher, 3l., Bahnarb. 
Rockel, G., Bahnarb. 
16 E Mischte, H.. .ftfra, 
V, Ncumauu, G., Gärtner. 
17 Baustelle. 
18 E Giitdlcr, F., Lehrer. 
Rnnge. H„ Äs,». 
19 E Rienow, H., Töpfer 
raftr. 
Frilsch, A„ R-mii. 
Roseulhal, 3i., Bildh, 
20 E Krüger, H., Rentier. 
(Stiirfärstrit6(imin2051.) 
V. Gebell, V„ (iiailm.T. 
Gebell, M,, Gärtner. 
Gebhardt.,H.. Rendant, 
Äuappe, Ä,, Schlossennstr, 
Stavenow, 3l., Verkehrs 
Juspcct. 
Dietzel, H., Jngcn. 
Rnhlaersir, 
21 E Waller, G., Äfm. 
IBreilestr, 25.) 
Stillte, F„ Pensiouair. 
Dreblow, 0., Maler. 
Geda», 31., Holzschneid. 
Graf, F., Ww. • 
Krelschmer, 3l„ Maurer, 
Lesstng, E,, Beamier, 
Nanmauu, H., Töpfer. 
Wölke, W.. Sattler. 
22 E Henkel, H., Töpfen 
. mstr. 
Beunert. G., Bügler. 
— ii., Näherin. 
Gränz. A„ Scknieidermstr. 
Wobriug, B., Schneiderin, 
Maiienbadeisir, 
Baustellen. 
E Schmidfsche Grbeit. 
LarlSbadersir, -> 
Laustelleu, 
£ Schmidt'iche Erben, 
Tepliverstr. -> 
5lirchstr. 
-(r ?1!i§droyerstr, ->• 
1 E Hanpi.J., Molkereibes 
Äösler, H„ Beamt. 
2 E Geppel, £)., Rentier. 
Schütze.R,, Schlächteruistr, 
Baiistellni. 
E Gericke, I., Laudwirlh. 
(Breiicitr, 39,) 
Banstelleu, 
91!isdroherstr. ->• 
Köscncrstr. 
Huudckehlcstr. 
j pcl?. z. Hnndelehlestr. 9. 
2 Bauiielle. 
E O'Kelly, E., Tap^ 
(Hnndekelilestr. 9.) 
>, E Glaioe, G., Jnspertor 
a. D. 
LUnder. F„ Bahubeamt, 
4 E Post-, Spar- it. Bor- 
schutz-Bereiu. 
•V. Littig, G., Postschaffu. 
Dönng, M„ Mechanik, 
Gräfe, M„ Schneiderin. 
Rens;, M„ Ww. 
Richter, P„ Ww. 
Ritttlowsli, P,, Bahn- 
beauik, 
Schröder, H., Buchdruck, 
SchulPe, M., Lederarb. 
Thienianni G., Steinmetz, 
Banstellen, 
Spändanerktr, -V 
Baniiellen, 
Hnndekelilestr, 
Mccklcnbnrgischc- 
straszc.' 
Gemarkung Wilmers- 
dorf. -> 
Bausiellen, 
E Tübdccke, Landw, 
(Breiteitr. 50.) 
Friedricholiallerstr. -> 
Baustellen, 
48 E Schmidt, H„ Laudw. 
8,lisch, !y., Geuieiudearb, 
Jolil, W., Zlmuierm. 
Trippensee, H.; Fabrk. 
-4r Breitest!, , 
*<r Helgolandstr. 
Baustelle,,. 
49 E Schmidt, 3(„ Laudw 
Bnhro, F„ Äiagazinarb, 
Schmidt, 31„ Biichdruck, 
Tübbecke, 91, Ww, 
Bogel, 31., R-iiiigtiisiianit, 
50. 51 Baustelle«, 
52 E Grüneberg, 31., Giflcv 
thüin, 
k^rode, G„ Kariogr, 
Gericke, H„ Maurer, 
ilahuiaun, F,, Bollzieh, 
Beamt, 
Lischke, J„ Tischlermstr, 
Mickley, 91., Weichenstell, 
Otto, 31., Ww, 
Tapperalh, F,, Kauzl, 
Seer, 
Banstellen, 
E Tübbecke, Landw, 
(Breitcstr. 50). 
■<- Geniarknng SBilnirrö» 
Dorf. ->■ 
Misdroyerstr. 
Heiligendaminerstr. ->• 
1 E Lahn, F„ Golouialm.- 
hdlg. 
Dorn. G„ Ban-31s,ist. 
Jürgen, G„ Gomptoirist. 
jiletke, !)1„ Techn. Seer. 
Schnitze, F„ Sikiriftfetz. 
2 Baustelle. 
E Ranffk, G„ Pol, Srrr. 
(9tr. 2a.) 
2a E Ransst, G., Pol. Seer 
■<r Kirchstr. 
3 Baustelle, 
4 E Perl. Stadi-Mifston. 
V. Hnbner, H., Wäschcrci- 
Berwalt. 
Waschauii. d, Bcrl. Stadt 
Slfifito». 
5 E Rriebcl, Tisch lenuslr 
Sörimt, £>-, 9Jisler. 
9,>!arlus, G„ Pciiiioimiriii. 
Rieger, 91., Schnftietz. 
Ziölhig, 0S„ Blumenhdlrin 
Snter, 3l„ Tiidilmustr. 
Wehuer, G„ Schnhm. 
-8 Baustellen, 
9 E So,mer, G., Fourage- 
hdl. 
Braun, 91., Goldarb. 
Strahler, 31., Gell. erped. 
Seer. 
10 E Hebold. F„ Mihil,. 
(Hnndekelileslr, 5.1 
Nuling, Gh„ Ww. 
Sübci; 31., Ww. 
Krause, 5-, Schuln„mür. 
Renne, SB., Sprachlel,rer. 
Zimmenuauu, ll'i., Bäcker 
mstr. 
11 E Gmdeu, 3l„ Rentiere, 
tziötsch. 21., Mauzt. Iuspecl. 
a. D. 
Karge, W„ Barbier, 
12 E ftüblcr, P„Schlächicr 
mstr. 
Mcrstcdt. .6., Maler. 
Schulz, 31., Gaöaust,31rb 
Jobcl, 31., Bahuarb, 
<- Warncmündcriir. 
13 E Rndolphi, 6.. Gastw. 
Brasche, £>., Beainl, 
Milling, SS., Jniend. 
Slffifi. 
Schumacher, I., Beamter, 
14 E Lenkersdois, H„ Befi'. 
Seer. 
Hiitliiiuiiiii, H„ Zuschueid, 
Scholz, G., Giielmr. 
Schrapper, G,, S^nchbind. 
Seidel, 31., Buchdruck. 
15 Baustelte. 
E LcnlerSdorf. H,, Bctr, 
Serr. (Sir. 14.) 
-<r SoBiiiucrsti'. 
16 -22 Bauilclleu. 
E Ilnicrmanu, Gebr, (Ber¬ 
lin, Lindenstr. 116.) 
23 E Redlil-, G„ Renticr. 
311t, G„ Peuüonair. 
Siichtcr, G., Ob. Tclcar, 
3lf)ist. a. D. 
24 E Slcvcuow, C„ peus. 
Schntzm. 
V. Schröder, A.. Maler. 
Anst, Tb.. Gasauit. 3lrb. 
Krüger, G„ Ok>,Poit-3lmst, 
Plast, 'S., Kammer»»,,. 
Reinlc, E., Tischler. 
25 i'st»stelle. 
-<- Heiligendainmerstr, -> 
Nuhlacrstr. 
Huudetehlestr. -> 
Garleu geh, z, HimdclcMc» 
ftr. 20. 
Baustellen. 
Spaudauerslr. 
Baustelle». 
20. 21 E Poeling, 81., 
Rentier. 
Slnsiiimim, G„ Maler. 
Lehuiauu, 8l„ Weicheustell. 
Malitz, 31., Gastw. 
Müller, G„ Frl,, üiciit. 
22. 23 BanftcUcii. 
E Hinge, SB., <]immmiifir. 
(Wilmersdorf, Binger- 
flr. 4.) 
24 E. Älcnkcl, Schlosscrmstr. 
Guilcr, H„ Brieflräg. 
Schütze, G„ Brieflräg. 
25 E Haldeuwauger, €>., 
Controleur. 
GSiittzcit, I„ Schriftfiell. 
Garten geh. z, Hundekehle- 
flr, 21. 
Hnndelehlestr. 
Sasrnitzcrstr. 
Misdroyerstr. 
Baustelle. 
E Lenkersdorf, H„ Betr. 
Secr. (Misdroyerstt.l4,> 
BohmMes Hans. 
E Bohm, H., Professor. 
Grämet, 3(„ 9!äyerin. 
Rippncr, M., Stcnogr. 
Schönherr, G„ Gäriiier. 
Baustelle, 
Doberanersir, 
Grampas-Platz, ->• 
Baustellen. 
E Herzsprnng, ?1„ Eigen- 
tliümcr. (Wiluierodorf, 
Mecklenburgischesir, 12.) 
Kolilenplab. 
E Rollie, I„ ftfnt. 
(Berlin, Barnimstr, 35,) 
Slilirertit, SS., Breuu- 
malcrialhdlg, 
Misdroyeutr, 
Spandaucrstr. 
-<— Tavoserstr. -> 
1 E Balz, F., Landw. 
'Baustelle», 
E Balz'sche Grben. 
-<r Franzensbaderstr. ->■ 
Baustellen. 
E Hanke, H., Tircctor. 
(Berlin, Aöniggrätzer- 
str. 123b.) 
-4- Karlsbaderstr. 
Baustellen, 
E Hanke, H„ Direkt, 
(Berti,,, Äönigarätzcr- 
ftr. 123b). 
Teplitzerstr, 
Baustellen, 
E Han/e, H.. Direet. 
(Berlin, »löniggrätzer- 
ftr. 121b). 
Äarlsbaderstr. - 
Baustellcu. 
E Hauke, H„ Direel. 
(Berlin, «öuiqgrätzer- 
str. 123b.) 
Marienbaderslr. ->■ 
Baustellen. 
Rnhlaersir. 
Baustellen, '—■ 
E Peters,E!geuth,(Berliu, 
ilurfürstenstr, lOi). 
Snlzacrstr, ->• 
Baustellen. 
-4r Äöseuerstr. 
Grundstücke geh. z. Hnnde- 
kehlestr. 
Hnndekehlestr. 
Teplitzerstr. 
-4r Hnndekehlestr. 
Baustelle. 
E Echiiiibt’ichc Erben. 
Banstellc. 
E Hauke, H„ Direcior. 
(Berlin, .Vviiiggriitzcr» 
ftr. 123 b.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.