Path:
Volume V. Vororte 12. Reinickendorf

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

Reinickendors 
— 121 — 
Remickenborf 
Theil V; 
30 Amts- 11. Gcmci»dc-Bu 
vcoit. T. 
Gemeiubc-Kaffe. 
StaubcSmiit. 
39. 40 E Gemeinde Sei- 
nickenborf. 
V. Gralla, 35., @tfaimciv 
äßSrt. 
SlmlS-Gefänguig. 
3(rmcits)auS. 
41—-13 Baustellen. 
E. u. d. Simfm, Siiii-Bcf. 
(g-strftculualDc.) 
B titufdjucr, ftjm. (Beh 
reuSborf.) 
4t E Müller, F., Gnlsbes. 
Mnller, G., Reittiere. 
4c. -10 E Salzniann, 31. 
Snnbio. 
Olbag, F., 9lcitticr. 
47 E. fliiljlcvtjun., G., Eigen- 
tllfllll. 
Säblertson., G„ 311isttzer. 
48 E 9tölirmnnb, R„ Ww. 
Miincheberg, M., jicffiicr. 
ffiiersiita, G.. Gast». 
- M., 'üBw. 
49 E Röhrmnnd, M-, $Bw 
«Nr. 48.) 
Röhrmund, M., Gärtner. 
. Vogel, G., Tiichmacherin 
50 E Brölker, K., Schiicidcr- 
inftr. 
Vröcker, Schneider. 
51 E 9Iecheuberg,G., Reittier, 
(Berlin, Teniiniucr- 
str. 51.) 
Rcchcubcrg, P., Schläch 
termstr. 
Slahlknccht, 3(., Golonial- 
whblg. 
52 E. Schröder, H„ Taltler- 
mstr. 
53 E Lefinmnn, G., Molkcrei- 
6ei. ^Berlin,Channoestr. 
101.) 
V. Klauke, W., Laiiblv. 
54 E Müller, ©., Allsitzer. 
(Resibenzstr. 48.) 
V. Müller, F., Rentier. 
Zimdarö, y., Peustonair. 
Rcsidcnzstr. 
55 E Schul- ii. Kirch - Oic= 
meiiicc Reinickeuborf. 
Julian, F., Lehrer. 
Schmidt, W., Lehrer. 
50 E Gerluch'ö Erben. 
V. Schnlwitz, I., Maurer. 
56a E Mnhlläder,O., Fnhrh 
Hailsottcrstr. 
Provinzstr. 
1 E Klippeuslein, E., Con- 
fcruciifbr. (Provinzstr. 
81.) 
Branu, C., Bäckermstr. 
Fähnrich, W., Fisch¬ 
räucherei. 
Klopich, F., Schuhni. 
2 E Pätzelt, I., Ww., 
Stcllmacherci. 
3 E. Richter, F, Bildhauer. 
Theweö, 28., peuf. Bcamt. 
4 E Biibcwitz, H., Gastw. T. 
, (Seilte, F., Tischler. 
Werner, R., Fuhih. 
5 E Sterilen, F., Gcfliigclhdl. 
6 E Schulze, H., Ww. 
7 E Kirchner, A., Fnfjrlj. 
Nonne, B., Schlosser. 
8 E Hanfchild, H., Fleifch- 
beschauer a. D. 
Timm, K., Fuhrh. 
8 E Löbe,F.,Schlächleruistr. 
Bütlner, H., Schuhm. ' 
Gramm, E.,Schlächternistr. 
Wille, F., Maurer. 
10 E llebcrlö, R., Artist. 
Geincindc-Schnle. 
Keil, G., Schuldien. (s. 
Nachlr.) 
Karnelestr. 
10a E Illcrharbt, F., Han- 
bclöm. 
Tucheudt, H., Jinimerm. 
11 E Krüger, H., Eishbl. 
12 E Dult!, E.. Apotheker. 
Hintze, F., Weicheustcll. 
13 E Gonrab, SB., EiShbl. 
14 E. Gcislcr, P., EiShbl. 
15. 15a E Gaffer, $(., 
Milchhbl. (Berlin.) 
Hoffuiann, R., Schlächter- 
mstr. 
16 E Kreuzige, 91., Gastw. 
17 E Schmibt, 3(„ Rentier. 
V. Schmibt, R., Gigacren- 
f6r. 
18 Baustelle. 
19 E Stäbfct'iche Erben. 
20—39 Baustellen. 
E Haufotlcr'sche Erben. 
40 E Böhm - Stah», P., 
Eigenthum. 
Mel>ci'-Sch,nibt. 3Ä., Kfm. 
Niebliug, R., Former. 
40 Reichet F., Postschafsii. 
Rogqciibuch, G„ Rentier. 
Etahu, P., Jnfpeck. 
Slcin, F., Mechanik. 
41—43 Ban stellen. 
E. Brehine, H., Steiusetz- 
uistr. (Berlin,Wriezcuer- 
flr. 40). 
44 Baustelle. 
E. Hansotter'schc GrEcn. 
45 E. Gragerl, O., Fnhrh. 
(SMÜllfir. 22). 
SBricfdoil;, 31., Frau, 
Bierverl. 
Caspar, 38., Fnhrh. 
Jaeoü, G'., Wagen- 
lackirermstr. 
Kiklat, S„ Pol. Wacht 
mstr. a. D. 
sllein, @., Slellnunstr. 
Rabczti, Emestine, 
schmiedewerkst. 
46 E. Wörpel, 6., Rentier. 
Kroll, £>., Fnhrh. 
Äsimücrfl, ii., Beßrer. 
47 E Schmicbke, A., Töpser- 
instr. (Justusstr. 52). 
Pintfcholu, SS., Siimnmit. 
Huwc, F., äliilchhbl. 
Krause, I., Lehrerin. 
Schmiedke, 31., Töpsermstr. 
Schulz, ti., Änlscher. 
Spott. W.. Ww. 
Steinert, H„ Schlächter. 
48 E. Dermitzel, W., Bau- 
nuterneüm. (Nr. 49.) 
Kerlach, 9s., Stcinsctzmstr. 
Hesse, !!(., Schreiber. 
Müller, (?., ilfnr. 
Schmidt, F., Bäckermstr. 
Thicine, K., Kanzlist.' 
49 E. Dermitzel, 2t!., Ban- 
nuternehiu. 
Pielsch, K., Schlosser. 
Rinlisch, 31., Lehrer. 
Schcllcnbcrqer, H., Frau. 
Wille, l£„ Frl. 
50 geh. z. Residenzslr. 40. 
■<r- Resibenzstr. ->• 
51—09 Baustellen. 
E. Hansol^r'lcke Erben. 
70 Baustelle. 
EGranvuer.A., Sdji»'."-- 
mstr. (Frühliniistr. 3.) 
71 E ©liin, 31., Ziminerm. 
72 E iTammratl), %, Droschk. 
Kutsch. 
73 EMannigü, 32., Schläch- 
terinsir. 
Weber, 3l„ Fnhrh. 
— H., Rentier. 
Witt, C., Schlächter. 
74 E. FieDig, C., Ww. 
75 E Slnqe, C., Fuhrh 
Sl.nge, 9t., Klempner. 
Ajilbcbraub, £>., Stein- 
" brutftr. 
76 E Wellniü, ffi., Eigcnth. 
Seelaiibt.Ff., Pantoffelm. 
Welluiv, P., Drosch!. 
Kutsch. 
77 E.Sac6cr, F„ Snnbctiui. 
(Berlin,Reinickendorser- 
str. 39.) 
V. Faeder. F., Fnhrh. 
Siebte, 28'D. 
78 E. Veitz, 3t. tigcnlfiiim. 
Tenbert, G-„ Saiihrtim. 
79 E Werner, R., Privatier. 
Bokowsky, K., Schlosser- 
mstr. 
Brückner, O.. Stereotyp. 
Hanipc, A.» Schaffner. 
Kamekestr. 
80 E Neubauer, H., Gastw. 
(Nr. 81.) 
Paetzold, P., Stellniinstr. 
Quolili, 3s., Fuhrh. 
81 E Neubauer, H., Gastw. 
82 E Izfchenlfchier, E., 
Gastw. 
Militz, 9f„ Eiseubahuarb. 
83 E Schumacher, L.,Fuhrh. 
Gricbert, H., Fouragehbl. 
Müller, W., Hanbelänt. 
Reich, P., Vergolder. 
Schlüter, I., Maser. 
Saiumachcr,M.,Sch»iiede- 
mstr. 
84 E iVindiii, C„ Maurer¬ 
pol. 
85 E Güebcrt, F., Kfm. 
Berger,-.,Pserbcb.Bcamt. 
B-lk, E., Ww. 
Trohl, £>., Kutscher, 
i. 87 Baustellen. 
E. Köhler, Schmiebemstr. 
(Berlin, Hnstitcnstr.25.) 
Provinzstr. -> 
Hellttigsdorferstr. 
Holländerstr. -> - 
Frilsche'sches Hans. 
E Fritlchc, li., Droschk. 
Fuhrh. 
Schier, A-, 
Fuhr?. 
Baustelleu. 
E Salomon, Kfm.(Lcrlin, 
Knrsürstcnstr. 52.) 
Waldcrseestr. ->• 
Hcrbststr. 
Provinzstr. -> 
1 Banilelle. 
E. Jäger, Ww. (Paukow). 
2 E. Wergan, I-, Jnspeel. 
Kacsler, 6., Buchhalterin 
3—5 Baustellen. 
E. Nachtigall, F., Manrer- 
un'tr. (Berlin, Beusscl- 
,'tr. 49). 
0 EWolterodorff,E.,Schrift 
setz. 
Bergmann, (?., Mechanit. 
Grabow, I., Ww. 
Granbuer, F., Schlosser 
Schilder, H., Gensdarnr 
7. 8 Äanstcllcn. 
E Krüger, Kfm. (Berlin, 
(Stromsir. 42.) 
-<r Sommerftr. 
9—11 Banstelleu. 
EHcyse, S.,Fngen.(Nord 
bahnstr. 13). 
12 E Heppner, F., Eigcnth. 
Gicje, G., Lcbei'jnricht. 
Heppner, H., Schlosser. 
13 E Christoph, 3(., Kfm. 
14—16 Baustellen. 
E ßaufotter’fche Erbe». 
17. 18 E Schnlz, W., Priv. 
grrcnanjt. 
Sommerstr. ->• 
19 Baustelle. 
E Zierach, Kfni. (Berlin, 
Jnvalidenstr. n.) 
20 E. (üaebide, O., üKolfcrci» 
6cf. 
21 E Paaschen. F„ Kgl. 
Bereiter. (Berlin, Wer 
bersdic Rosenstr. 1). 
V. Loawil;, F., Staofcr. 
Siebe!, 8t., Bäcker. 
Stcinbcrg, F., Fnhrh. 
22 E Gragert, O., Fnhrh. I. 
Bäthge, E., Manrer. 
Soii, G., Bahuasstit. 
Ficbig, 31., Kutscher.' 
Lhlert, 3l., Biervcrl. 
Baustellen. 
E Hausotier'sche Erben. 
■<r Proviuzstr. -> 
Holländerstr. 
Markstr. -> 
1 Baustelle. 
E Bluhm, M., Fran. (Nied. 
(Schöuhauseu.) 
2 Baustelle. 
E Lehmann, O., Bäcker- 
mitr. (Resibenzstr. 98.) 
3 Baustelle. 
E Wagner, I., Maurer 
pol. (Berlin, Schilifte. 
113.) 
4. n Banstellen. 
E Borschußvereiu b. Wed- 
biug-Stadtthcils (Ber^ 
Ii»). 
6 E Gtaseuapp, I., Winben- 
f6r. 
Dollmeh, G., Maler. 
Schützte, F., Gärtner. 
7 E Goldiug, F., Hofmusik. 
(außerhalb.) 
V. Worid, F., Peitfioitair. 
Habekuck, L., Formermstr. 
Krebs, H„ Ärltscher. 
9!cu6ert, F., Pcnfioitair. 
Neumann, K., Steinmetz. 
Wegner, F., Bäitermstr. 
—13 Banstellen. 
E Sietrich’fche Erben. 
14 E. Jordan, 3!., Rentiere. 
(Weruigerode.) 
V. Salz, K., 31-kerpächt. 
Brann, 31., Ackerpächt. 
SiciBcl, Rentier. 
14a E Lllirend, W., Kfm. 
14b E. Winchcnbach, G., 
Feüenhanermstr. 
15 E Förster, M., Wagen- 
hdlg. (Berlin, Sand- 
ftr.'l3.) . 
V. Pöthkc, H., Fnhch. 
tzennigsdorferstr. 
15a E Schönwalb, E., 
Eigcnth. 
Fcner, 9t., Fnhrh. 
Öcittze, 9t., Fnhrh. 
Hoffmaun, H., Droschk. 
Kntsch. 
Langner, 38., Fnhry. 
Oehmke, O., Fuhrh. 
PStzolb, E., Droschk. 
Kntsch. 
Tackmanu, 9t„ Fnhrh 
15b E Wacker, F.,Bntt-rhbl. 
16 E Roepke, E., Ww. 
9!oepke, 31. ii. O., Fuhrli. 
17 E Weber, 3t., Moltcreibes. 
17a E Grassow.W., Fnhrh. T 
31ppe, F., Schmied. 
Behlte, (sj., Sattler. 
Fischer, SJ-, Kas. Jnspeet. 
a. D. 
Hahn, 3!., HandelSni. 
Harnisch, E., Droschk. 
Kutsch. 
Herbst, (£., SIelli». 
Koch, W., Mns. Direet. 
Linke, 3l., Stallm. 
Marx, P., Fnhr-Jnspect. 
Schrei, F., Schlosser. 
18 E Ritichkc, ,E., Frau. 
Bäckerei. 
Redlich, O., Fnhrh. 
Silva, G., Fnhrh. 
19 Baustelle. 
E Ehmke, G-, Saitlcr- 
mstr. (Berlin, Schlitzen 
dorserslr. 20). 
20 E Meiile. G., HandclSm. 
Brnnow,J.,Schmiedeinstr. 
SBnbcttid, Sv-, Gaffw. 
Fricdüch, D., Faühdla. 
Ncye, F., Droschk. Fnhrh. 
Ransleben, F., Llbbruch- 
lmtcruehm. 
21 E Kosaik, F., Fuhrh. 
E. SiiUlcr, 9l„ Fuhlh. 
22 E Brederek, F., Plab 
mstr. (Berlin, Schitlstr. 
54.) 
V. Lamorecht, E., SDtanrcr. 
Böruick, P., HanbeKnt. 
Hoffiuanu, H., Droschk. 
Kntsch. 
Lewercnz, O., Bricsträq. 
Meyer, E., Schmicbemitr. 
Stacholoiack, 31., Geinüfe- 
hdlrin. 
23 Banstelle. 
E. Kntherz, Kfm. (Berlin, 
Blumenstr. 37.) 
Markstr. ->■ 
Holzstr. 
Provinzstr. -> 
1 Banstelleu. 
3 E Bugsiert, L., Fnhih. 
4 Banstelte. 
5 E Steffen, H., Eigenthii- 
nttrin. 
6 E. Hagedorn, 358., Aröcit. 
■<r Provinzstr. -> 
Hoppcstr. 
■<r- Provinzstr. -> 
1 Baustelle. 
E Klose, 3511). (Berlin, 
Gcrhardstr. 10.) 
2 E Galle, W., Privatier. 
3 E. Wesmeier, 3!., Fnhrh. 
Bör, I., Näherin. 
Kopsch, I., Lehrer a. D. 
Weömeier, 35., Fuhrh. 
4 E Gründer, E., Schankw. 
(Berlin, Johauuisslr. 9). 
V. Roseufelb, 3!., Töpfer- 
uistr. 
Kouir, I., Tischler. 
Kirnst, R., Zahuküustl. 
5 E. Tapper, H., Jnstru 
meutcum. 
Gramm, P., Schlosser. 
Klinge, P., Schlosser. 
-<r Sommerstr. -> 
6 Baustelle. 
E Hiinsoticc'schc GrCen. 
E Mandelkow, W., 
Schlosser. 
Dorn, G., Schlosser. 
Weise, T., Pensionair. 
Baustelle. 
E. Hansolter'sche Giücii. 
9 E Golze, G., Tifchler- 
mstr. 
Buggeit, K., Fnhrh. 
Sprengel, G., Bahubeamt. 
10 E Kellner. O., Ww. 
BoostowSIi, O.< Gifclcur. 
Ärmifc, 9t., Zimuicrm. 
11 E. Schnitze, F„ Drogen- 
hdlg. (Berlin, Sroinc- 
luüubcrftr. 124). 
Günther, M., Ww. 
Lneas. R., Br„ Zoologe. 
Richter, P., Tischler. 
12. 13 Baustellen. 
E Hanfottcr'sche Erben. 
Kamekestr. -> 
14 Baustelle. 
E Hansotter'scke Erben. 
15 E Paetzelt-W., Ww. 
16 E Grewer,' F., Älemp- 
nermstr. 
Pahl, F., EiShdl. 
Simip, K., Klempner. 
Sold er, L., Schlosser. 
17. 18 Baustelleu. 
E LchS, E., Rentier. 
(Slmcndestr. 32.) 
19—22 Baustellen. 
E. Sem. Reinickenborf. 
Kamekestr. ->• 
23. 24 E Kahut, £>., Schloff 
feiuiftr. (Berlin, Slcin 
ftr. 28). 
V. Schlegel, F., ©ärlnc 
reibes. 
Stahl, js., Stcncrbeaint. 
25 E. Maurer, H., Gastw. 
26 Baustelle. 
E Becker, Destillat. 
(Berlin.) 
27 Baustelle. 
E. Thäter, EiSwerlsöes. 
(Berlin.) 
Sommerstr. 
28 Baustelle. 
E (Srünbliiui, Schanlw. 
(Berlin, Ackerstr. 169.) 
29 E. Reiuiann, E., Fnhrh. 
30 Baustelle. 
E. Güuiher, H., Bäcker- 
mstr. (Provinzstr. 79) 
31 E Bohr, A., Fnhrh. 
Provinzstr. 
Humanustr. 
-<- Birkeuslr. -> 
1 E Reinicke, P., Korbni- 
mslr. 
2—14 Baustellen. 
E v. b. Lanfctt, Gutsbes. 
(SuBden.) 
E. Lenichuer, Ksm. (Beh- 
i'cnäboif.) 
15 E Jäger, 3l., Rentier. 
Schedler, I., Fabrarb. 
16— 23 Banstellen. 
E v. b. Laufen, Gutsbes. 
(SbJnftcfcit.) 
E. Leuschlier, Ksm. (Beh- 
rensdorf.) 
21 E. Feuer, I., Schueiber- 
mstr. 
Hilmbokdtstr. 
Berlinerslr. -> 
1 E fiastroto, H-, HaiidelSni. 
2 E Bock, I., Klempnernistr. 
(Berlin, Kauonierflr. 7). 
V. Bock, E., Ncnvalt. 
3 E Walter, G., Zimmerpol. 
(Neu-Wei8ensee,WörIh- 
sir. 4.) 
4 E. hirolh, 3l., Cigarren- 
fabrk. (Berlin, Mühlen- 
str. 46b.) 
G Baustelle. 
E. Walter, K., Zimmerni. 
(Ncu-Weincusee.) 
6 E Bernet, G., Maler. 
Bahr, 3S., Kircheubieu. 
Silber, £>., Schristsetz. 
7 E Kuhle, F., Gigenthüm 
Discher, .6, Fabrarb. 
Ziemer, 31., Fabrarb. 
8 E. Babft, I., Hanbclsm. 
Henschcl, 3l., Maurer. 
Malewsti, I., Wärter. 
9 E Malcila, 9t., Former. 
10 E Märten, R., Fuhrh. 
11 E Fricbrich, E., Tischler- 
mstr. 
12 E Klose, 3l., Manrermstr. 
(o. 1. April: Berlin, 
N-rkstr. 19.) 
Seebohm, 33., Eisenb. 
Pensionair. 
13 E ffiroitan, Ff., Schlosser. 
(Bnliit, Jnvalidenstr. 
95.) 
V. Lieber, E., Schnhinmstr. 
14—19 Banstellen. 
E Brnseberg, W., Lanbw. 
(Hauptstr. 17. 18.) 
20 —25 Baustellen. 
E. Hechel, E., Rentier. 
(Berlin, Schulzeudorser- 
flr. 22). 
26 E (ijuirciiiaitb, 9t. H., 
Knpferwsbr. T. 
Segeuskirche. ->■ 
27 EBlümke, 33., Zimmerm. 
Hohn, £>., Lehrer. 
28 E PawlowSki, M., 
91entciicm|ifäiigcr. 
Heinrich, E., Bäckern,str. 
29 E Krause. P„ Gastw. 
König, 28., Knpfer- 
fdjmicSeinitr. 
Eichbornstr. -> 
30 «eh. z. Eichbornstr. 73. 
31 £ Gowihke,O., Schmiebe- 
mstr. 
32 Baustelle. 
E Hilbebrandt, B., Gastw. 
(Berlin, Kaiser Franz- 
Grcnabier-Platz 0.) 
Sliitcuicnftr. ->■ 
33 E Bölckcr, M., Kascrncu- 
wärf. (Berlin, Ghar- 
lottenstr. 40.) 
V. Brachlow, I., Maurer. 
34 E. Neukamm, I., Milch- 
hdlriu. 
35 E Witzig, 31., Maschinist. 
36 E. Seyftärt, I., Ww. 
Richter, W., Gärtner. 
Zausch, B., Tischler. 
Klirstr. 
37—40 Baustellen. 
E. Morsen, 3(„ Kfm. 
(Berlin, Schiilftr. 21.) 
•11—43 Banstelleu. 
E. Keßler, 91., Bierfahr. 
(Berlin, Birkeustr. 55.) 
44. 45 Baustelleu. 
E Heckeudorf, Bierfahr. 
(Berlin, 3(ri,btftr. 41.) 
3(i,toi,ie,iftr. ->• 
46 E Köhler, 61)., Ww. 
47 Banstelle. 
E. Marschner. Kfm. (Ber¬ 
lin, Invalide,;;!,'. 126.) 
-<r Eichbornstr. ->■ 
48 E. Flngowsli, H., Eisen 
hdl. 
49 Baustelle. 
E Gerber, Ww. (Berlin, 
Kesselst,'. 40.) 
E Spieweck, 8f., Ww. 
(Scharnwcberstr. 62). 
50—53 Baustellen. 
E. von Woyna, General 
a.D., (Düsseldorf.) 
54—56 Baustellen. 
E. Müller, G., Slftfitjcr. 
(Hauptstr. 54). 
57 E Huwe, I., Gerichts- 
Assist. 
Schillingsir. ->• 
58 Bai,stelle. 
E Jaiiuc’ichc Erben. 
59 Baustelleu. 
E. Hechel, E., Rentier 
(Berlin,Schulzeiiborfer- 
ftr. 22). 
39a—59c Baustellen. 
E Brnseberg, 28., Landw. 
(Hauptstr. 17). 
60 E. Henfchel, 9t., Fuhrh 
61 E Gemeinde Reinicken- 
dorf. 
V. Dorow, W„ Schuldien. 
Gcmeiudcfchnlc. 
62—64 Baustellen. 
E Berliner, O., Brauerei- 
bef. (Berlin, Brumieu- 
ftr. 112.) 
65 E Rosetti, 33., Goto« 
nialwhdl. 
66 ll. 67 exift. nicht. 
68 E Leede, G., Werkinfir. 
E Maleita,G.,Mafchiuenb. 
Brüssow, W., Werkmftr. 
Baustelle. 
E Apel, I., Gerber. 
(Berlin, Prinzcn-Allec 
70.) 
-<r Berlinerslr. ->• 
Baustellen. 
E Reichsteiu, T., Schläch- 
iermslr. (Berlin,Lehrter- 
Ä. 11). 
Kirchhof der St. Hcdwigs- 
kircheu-Gcmeiude (Ber¬ 
lin). - 
Kirchhof d. St. Sebastian; 
Gemeinde. 
Banstellen. 
E. Kath, 9(„ Hofschuhin- 
uistr. (Berlin, Neue 
Wilhelmstr. 8a). 
E Kali, E., Dr., Rechts- 
auwalt(Berliu,Mohren- 
str. 6). 
E Lehmaim, E., Kalk- 
brenncrcibcs. (Berlin, 
Femistr. 29.) 
! E Lehmann, E., Kalt- 
brenncrcibcs. (Berlin, 
Fennstr. 29.) 
V. Damm, F., Gärtner. 
84-86 E Necke, E., Mlch- 
W- 
87 E. Sanbhack, L., Ww. 
Saildhack, H., Gärtner. 
88 E Liebcuoiu, 28., Peil- 
sionair. 
Teichstr. -> 
Justusstr. 
Stesidenzsir. 
1—3 geh. z. Resibenzstr. 12. 
13. 
4 E Malan, E., Prokurist. 
Bellin, 31., GaSanstpol. 
Brandt, P„ Ww. 
Engelbert, 9t., Rentier. 
Knnkcl, 31., Lehrerin. 
4 Malan, H., Holzhdlg. 
Schmohk, M., Näher,iu 
Schulz, B., Lehrerin, 
" Baustelle. 
E. Slernberg. Banldircct. 
(Berlin, rkronprinzen- 
llfcr 7). 
Seeftr. " , 
E Girrt, H., Wildhbl. 
Danzmann, M., Ww. 
E Baganz, 9t., Fnhrh. 
Beferke, H., Kfm. 
Giefe, H., Leberarb. 
Große, <S„ Schlächter, 
Hiibiier, 38.. Fuhrh. 
— 3(„ Äutichcr. 
Linke, H., Maurer. 
9töhl, 9t., Bierverleg. 
Schüler, 3l„ Aufwärteriiu 
Schütz, H., Drechsler. 
Stcfiiru, G., Knlfcher. 
E Hoffmaun, I., Maurer. 
Harz, M., Musiker. 
Lieste, G., Schuhiuinstr. 
B-iek, H., Gummiarb. 
Zinne, H., Kohleuhbl. 
9 E Fiermauu, 3l., Rentiere, 
(auüerhalb). . 
V. Schwcrbt, G., Maler. 
Wcgcner, P., Barbier. 
10 E Busse, O„ Maleruistr. 
(Gesellschaftstr. 20). 
Braafch, F., Schlächter. 
Busse, Th., Ww. 
Kaufmann, G., Briestr. 
Knhlmeq, 38., Hausdie». 
Moleck,®cbr., Sijchlcrmftrv 
Nickorn, E., Verstch. Bc- 
amt. 
Otto, F., Tischler. 
Plantz, Reporter. 
9!adtke, A.,Schlächtermflr. 
Stolzenwalö, 31., Schläch- 
termstr. 
11 E. Sintert, F., Lehrer. 
12 E Hechel-'fche Erben. 
Hechel, Fichrh. , 
— Th., Schneiderin., 
I Baustelle. 
E Sttmßerff, Sanlbkcjd. 
(Berlin, Kroiwriuzcn- 
Ufet 7). 
14 E Modrow, 23., Weilt. 
Kühn, 33., Pensionairin.. 
Mobrom, St., Bäckermstr. 
9tcinä6crg, L., Ww. 
Roßbach, 3l., Handelsfr. 
15—23 Baustellen. 
E Slernberg, Siankbircct. 
(Berlin, Äronprinzeii- 
Ufer 7). 
24—26 Baustellen. 
E Löwy, Sli, Holzhdl. 
(Berlin). 
27 E Rosenhain'sche Erben. 
V. Lewinsolin, L., Revisor 
(Rakel). 
Böller, 9t., Werkfiibr. 
Brstsch. G., SackfblvT. 
Nauhnt, I., Kutscher. 
28 Baustelle. 
E. Sternberg, Baukbirect. 
(Berlin, Kronprinzen- 
Ufer.7). 
29 E Lange, ?(., Lanbw. 
(außerhalb.) - - 
E Jeschke, 9t„ Zimmerm, 
Barch, H., Bäckermstr. 
Feistel,D., Maurer. 
Marx, <£., Hanbelsm. 
Petzholb, G„ Goncipicuf.- 
Provinzstr. -> 
30 E Krause, ©., Wildhdl. 
31. 32 Baustellen. 
E. Hering, E., HandelS- 
fmu. (Berlin, Kolonic». 
ftr. 118.) 
5 E. Weber, O., FondLniak- 
ler. (Gharlotteiiburg, 
Leibnizslr. 16.) 
V. Bauer, H., Tischleruistr. 
(Provinzstr. 102.) 
34 E Feibelsohn, F., Ban- 
guier. (Berlin, Klopstock- 
ftc. 37.) 
V.Ladwig,3l.,Plättbolzen- 
fbr. T. 
SzafranSki, F„ Schniied. 
Thiel, Th., Haudelsni. 
35. 36 25(tusteifen. 
E Siernberg, Baiikdirect. 
(Berlin, Kronprinzen-' 
User 7.) 
17 E Kleist, H.. Ob. SiabS- 
3£rzt. (Berlin, Slchen- 
bachstr. 5.) 
V. Dobbert, M., HandelS- 
fran. 
Küster, 38., Hanbelsm. 
Mettke, F., Steiusetz. 
>8—44 Baustellen. 
E Stemberq, Bankdireet. 
(Berlin, Äronprinzcn- 
Ufer 7.) 
45 E Glas, H., Briefmark. 
Bazar. 
Hoffmaun, 91., Lackirer. j 
LavU, M., Ksm. 
— & Go., Parjümericsbr
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.