Path:
Volume V. Vororte 9. Groß= Lichterfelde

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

Groh-Lichterfelde 
•- 103 — 
Groß-Lichterfclde 
E-37^E .Heilst!)«:, D„Äarbicr, 
(Berlin, Beuthi'tr. 7.) 
V. Schirow, £)., ©eichen 
, . itcii. 
• ,'Horn, g„ ©üvlii. 
Wutzier, P., Zllaler. 
; 38 E Kiliche, K., Buttcrhdl, 
; 39 E Schmidt, $., Holzw- 
• Wg. 
Rudolph, G., Postichann. 
i 40 Baustelle. ! 
E ©r. Vidjtcrfct&er Bau, 
Verein. 
Feldmark. -> 
Jungfcrnstieg. 
-H- Lilhelmstr. -> 
1 1 Baustelle. 
E Eisenb. Fiscus. 
i 2—3 Sniiilcflcn, 
E ©rothe, L.,Kf»i. (Nr. 4.) 
f 4 E @rothc,e.8.,Gollmial= 
whdlg. T. 
Blaesiug.D., Mus.Lehreriii 
.Petfchler, W„ Papierhdlg! 
Scholz, ©., Oeconom. ! 
Unverdorben, I., Buch. 
brnckcici. 
-4r Schalter Bahiihof. ->■ 
5. C E Henuing, H?, Cinsllo1. 
7 E ctiiljtterf, S., iRcuticro.T. 
s 8. 9 Baustellen. 
E Schulz, B., Gastw. 
(Nr. 28.) 
10 E Schunr, 0„ Neutieü 
11E Rühl, E., DU). Nendant. 
Miluer, 6., oro. Prediger. 
Rühl, W.7 ftfm. 
; 12 E Sicbeling, P.,. Kfm. 
'iBcrliu, ©crtrandtcu- 
str. 22). 
Flank, H., Rentier. 
13 E Arou, I., Kfm. T. 
Garteustr. 
. 14 E" ©oiSitciit, M.'. Dr., 
dirig. Arzt. T. 
E Litieuseld, A.',Dr,dirig 
Arzt. T. 
Sanatorium f. Nerven- 
" frnnfe. T. 
i Garten geh. z. Nr. 14. 
-<- Miitelstr. -> 
15. 16 EPranse,O., Rentier. 
SO'E'ÜimmvL:,-Eigen 
- Ifjüin. - 
Albrecht, E., Schuhmutstr. 
Schmann, H„ Bäckennstr. 
Moede, A.< Invalide. 
31 E Schaeser, St., Gastw, 
Gerstet, W., SSlo. 
Hildebrand, E., Bitchüinb, 
Iah». H„ Uhrm. 
Sltrmfc, P., Matcriustr. 
Blahuke, F., Ittjrm. 
Müller, F., Schncidenusir. 
Pasche,-H., Briestr. 
Cteiu, O., Schuhinmstr. 
Unverdorben, I., Bnch 
diuckercibcs. 
Wiebclitz, W.,Bah»-3tssisi. 
Withetmstr. ->■ 
, Berw. 
T. 
Gajke, B., Gärtner. 
Boothstr. -> 
17 Garten geh. a-18. 
18 E Steffens, W-> Rentier. 
19 E Lüdecke, E., Rentier. 
20 Baustelle. 
21 E Hüttiq, 31., Rentier. 
Hüttig, P., Buckihdl. 
Schönlein, A., Gärtner. 
Promenadenstr. 
22 E Freystadt, W„ Kfm. T. 
23 E Wicke, 31'., Ingen. 
24 E Wilmauus, H., Vice- 
Consul. T. 
; 25 Grotz-LichterfelderBazar. 
E Hintz, '31., Baniustr. 
(Mäneu-Ptatz 1.) - 
V. Böse, P., Maler. 
Bnotiff, W., Seltcntcfjiu- 
1)61. T. 
Burchardt, C.. Akchitect. 
Dictz, 31:, itlifciu. 
- Eckert, H., Eisenb. Direct. 
-^ahrcudorff, ,Th., Kstn, 
Ficiitz,,3l., ©aK- :c. Sliit, 
Garbe, A.. Thiewrzt. 
• ®o!tcf, B., Schneiderin. 
Heistug, £>., Kfm. 
Holbeiu, L., Pensionair. 
Huse, M., 3Sro. 
Lange, M., Kfm. 
— (£., Schnhmmsir. 
Lauer, M., Ctganen-Jiitp. 
Scljmmtit, C., Bäcker,nstr. 
’ Mahnte, F.. Uhrm. 
Müller, F., Schuetdcruistr. 
Oberleq, W., Korbwhdtg. 
Ottc, H., Vcrtr. 
Schmchle, E., Putzhdlriu. 
Sctzröder, A., Dr., pr. Arzt. 
Stowcsand,3l.,©laSwhdlg. 
Thiele, ©., Buchbinderei. 
Walter, ©„Posainentwhdl. 
26 E Schulz, B„ Gastw. 
Bahuhofstr. 
27 E 31., Stadt- 
rath. T. 
V. Dobbeit, K., Kutscher. 
28 E Sellmer, Th., Wlv. 
Doeriug, O., Tapez. 
Uszezek, I., Lehrerin. 
29 E Schmädicke, SB., 
Kleuipnennnr. 
Frölich, 3t., Ww. 
Kleiber, M„ Modistin. 
Kluge, F., Vur. Diätar. 
Sprenger, K., Saltlermstr. 
Kaiscrstr. 
Coloniestr. -> 
1 Baustellen. 
E Gr. Lichterfelder-Ban 
ucuin. 
2 E Polilniann, G. Berl. 
Buchhdlg. (Berlin, 33il 
hvluistr. 16). 
V. Bmmeister, L., 
3 Baustelle. 
E Gr. Lichterfelder Ban 
verein. 
-<r Hemersdorferstr. -> 
Baustelle. 
E Gr. Lichterfelder Bau 
verein. 
4 E Link, 31., Büchsen»!. 
5 E Witte, 31., Ww. 
Baustellen. 
E Gr. Lichterfelder Bau- 
' 'verein." " - 
®r»p6ccichflr.Y»>- 
SniificKen. 
E Gr. Lichterfelder,Bau- 
verein. 
Stätteplatz. 
E Rnschncr, I., Fouragc- 
' hdlg. 
Hciucrsdorfcrstr. 
Baustelle. 
E Gr. Lichterfelder Bau- 
uneiii. 
Garten. 
Baustelkeu. 
E. Gr. Lichtcrscldcr Bau¬ 
verein. 
Colouicstr. -> 
Kaiser Wilhclmstr. 
(geh. postal. z. Gr. Lichter- 
felde, polit. z. Lankwitz.) 
Kastanienstr. 
Branerstr. ->■ 
1 E 3lbert,G.,ZeitgS.Spedit. 
Slßert, F., .stfnt. 
Sllbiccht, W., Waschanst. 
Brosc, G.,Geh.Kanzl.Secr. 
Brückner, O., Ob. Lehrer. 
Dittebrand, E., Slogtslv 
Serr. 
Mhlett. G., Maurer. 
Langwisch, O„ Gürtler. 
Laur, Th., Maurer. 
E Bahn, SB., Molkcrcibcs. 
Callibcr, P., Bur. 3lsstst. 
Müslcr, 55., Maler. 
Pahnke, O., Kfm'. 
Reimmaui!, G., Buchhalt. 
Schotnecht, W., Vollzieh. 
Beamt. 
Weuck, (£., Buchhalt.. 
Baustellen. 
E Ludte, C., Pensionair. 
(Jägerstr. 34.) 
-<r Jägerstr. -> 
Baustellen. 
E Neuinann, H., Ktemp- 
nenustr. (JSgcrstr.33a.) 
E Set, 3C., Bicrverleg. 
(Steqlitz). 
V. Heiland, ©., Manrcr. 
3truhold, £., Ww. 
Dalg, £}., Zimnieini. 
Gues, W., Invalide. 
Kovte, G., Manrcr. 
Lehman», F., Töpser. 
Lo>sins, H., Eisenb. 3tspir. 
MieleS, K., Postschaffn. 
Reckow, 31., Bahnschasfn. 
Rüstig, (r., 3niimer|>el. 
Stol’„ 3t., Bahnarb. 
Streithorst, M., Kanzt. 
Assist. 
Wiechniann, 355., Rentier. 
SchulhauS. 
E Gent. Gr. Lichterfelde. 
Bahr, W., Schuldicu. 
-<r Brauerstr. 
Kaillbachstr. - 
(geh. postnl. z. Gr. Lichter- 
felde, polit. z. Smifieiy.) 
Kicßstr.. 
Wilhelm-Platz. 
1 Garten geh. z. Wilhclmstr.! 
2 E Krouberg, H, Dr 
Chemiker. 
LuckS, H., Rech». Rath. 
3 E. Belliug,'3l., Baugesch. 
4 E Grob - Lichtcrscldcr 
Bau-Verein. 
Wischuowsti, V., Kutschcr. 
Fcrdinandstr. -> 
Langcstr. 
Baustellen. 
E Gr. Lichtcrscldcr Bau 
verein. 
Wilhelm-Platz. 
Knescbeckstr. 
Drakestr. -> 
I. 3iuckwardt'sches Hans. 
E XätmM, H., Hof- 
Photograph, 
l). Helldorf, B-, Hanptur 
H. Rückwardt'sches Haus. 
E 31ückwardt, H., Hos- 
Photqgraph. T. 
Herms^scheS Hans. 
E Herins, SB, Rcuiier. 
(Berlin, -ISilfjchiijti: 
22a.) 
v. Chambrier, F., Frhr 
See. Sicut: 
-^-Potsdamer Chaussee.-> 
Baustellen. 
E Terrain - Ges. ©>oß- 
Lichtersetde. 
Fontauestr. ->■ 
Eiseubahuwall. -5 
Drakestr. -> 
Kommandautenstr- 
Sterustr. 
1 Baustelle. 
E Stube, St., Gastw. (Steg 
litzerstr. 28.) 
2 E Fiedler, 3t, Ww. 
Ficdlcr, O., 3!orleser. 
Sclimmm, Wäscherin. 
Müller, ©., Lithogr. 
Nohrbach, P., Buchhalt. 
3 E Leffeug, SB., Kauzl.Sccr. 
Bettes, jy., Piiv. Beamt. 
4. 5 Baustellen. 
E Kirchhofs, I., Rentier 
(Dahlenierstr. 20) 
E Drucks, L., SSiu. 
Hende, H„ Giimn. Lehrer 
- !>Jt„ Ww. 
Markfcldt, O„ Kfm. 
7—12 Baustelleu. 
EClic, S, Sleg.Baumstl, 
(Drakcstr. 60.) 
Friedlichstr. 
Baustellen. 
Friedrich-Platz. ->• 
Stratzc Nr. 13. 
<- Ringftr. -=► 
Banstellen. 
Friedrich-Platzr 
<- Siiiigifc -> 
10 E Slstfalck, F., exp. Sccr. 
17—18 Baustellen. 
E u. Trüyschler-Falken- 
stciu,Barou(an5'echalb). 
19 Baustelle. 
E Dicrich, K., Rcchn.Rath, 
(Nr. 20.) 
20 E Sicrich, St., Rechn. 
Rath. 
21 E Zier, P., SRcntier. 
22 E 3Iceck, O., ©eh.Kauzl. 
Beanit. 
Harttvich, E., Kfm. 
John, W., Pensionair. 
Kaltbi cuner,G.,Schtächtcr- 
mstr. 
Slieger, 3l., Ww. 
Bellevnestr. -> 
23 E. Märten, F., Gastw. 
Frebe, Ch., Gemüschdt. 
Füsjlen, 9t, Ww. 
Kürte, 3t., Zimm«n. , 
Thiele, H., Gärtner. 
Thum, G., Bäckermstr. 
Zwerg, H., pens. Beanit. 
BeÜcvuestr. 
24 E Pfeiffer, R., erp. Sccr. 
Dörmg, St., Postbcaml. 
Kutsch, 3f„ Hausdicu. 1 
Thiedecke, H., Postvcrwatt^ 
-g.r Du, 
Rcdact. >■ > < - 
Steinälkerstr. ->■ 
26 ENeumann,P.,©comctcr. 
27 E Liefert, SB., Slrchitect. 
Baacke, F., Schier. 
Grebner, Q.s Photogr. 
27a E Fieberg,O.,Wcrksühr. 
Siebert, 91., Dr. phil. 
28 Baustelle. 
E Teriain-Ges. Gr.Lichter- 
felde. 
29 Baustelle. 
E Brecht, <£., Oeeonom. 
(Haupt-Cadetteiiaiift.) 
Zchlendorferstr. ->• 
30 E. Brecht, S., Frau. 
(Hanpt-Cadettcuaust.) 
Bohrn, 3t., Sleflisfrat. 
Iaukc, S(„ Biehsütterer. 
Riesle, Th., Koch. 
Weguer, F., Kutscher/ 
Baustellen. 
E Satmong, 3t., Kfm. 
’ (Ringstr. 24a.) 
Waldstr. -> 
Baustellen. 1 
Bcllcvucstr. ->■ 
Baustelle». 
92 E Zeruecke, SB., Ban- 
uutcriiehm. (Nr. 93.) 
93 E Iernccke, .SB., Bau 
imttrncTjm. 
Adam, !M.,' Schnhmmsir. 
Btankcuburg, H., Kutscher. 
Frenzel, it, Reichsb. 
Bealut., 
94 E. Scnicife, W., Bau- 
unternehiu. (31t. 93.) 
Hühns, F., Gärtner. , 
3ianpcrt, Th., Sffni. 
Schmidt, 0., Gärtner. 
95 Baustelle«. 
E. Kube, 31., Gastw. 
'(Stcglitzeistr. 28.) * 
Friedrich Platz. 
Niugstr. -> 
Banstcllcu. 
E Tcrrain-Gcs.Gr.Lichtcr- 
fcldc. 
■<- Friedlichstr. -> 
Banstellen. 
E Terrain-Gef.Gr.Lichtcr- 
felde. 
-<r Steuistr. 
Speck v. SlmiBitrg, SS,, 
- Frhr., Hanptni. - 
12a E Hoff»iauu,'C.s Bäcker- 
mstr. 
Jankewitz, 91., Zeitgs. 
Spciil. 
Knrfnrstcnstr.' 
(geh. Postal. z. 01t Lichter- 
felde, polit. z. Laukwitz.) 
Kyllmannstr. ' 
Slugnstastr. ->■ 
E. Lambrccht, L, Steuticr. 
E Schmiele. 6., Dr.,Prof. 
Schmiele, 9)1., Lehrerin. 
Sophienstr. 
E Jobsl, ©., Ww. 
(Stettin.) 
v.Wartenbcrg,3l., vw. Rit- 
tergutsbes. 
4 E Schmidt, 6., Dr., Ob. 
Lehrer. 
ö E Schröder, O., Baut- 
gesch. T. 
Boigtmanu, P., KlÄ. 
E teiimit», SA.,'Rentier. 
V.Bornstaedt, P.,Ncnlic!e. 
6a Baustelle. 
£ C-iiian», S., Slfiiticr. 
(Nr. 6.) 
E. Fichtel, F., Gaittv. 
Haase, 311., Piaiiist. 
Schmädicke, ©., Handelsin. 
Victoria-Platz. 
Steglitzerftc. 
Baustcllc. 
Hcdwigstr. -> 
■<r Potsdamer Eisen¬ 
bahn. 
E Benda, 9J1., Frl. 
Benda, M., Kfm. 
10 E MerteuS, W., Rentier. 
(Berlinerstr. 132.) 
V. Kirmeh, B., Berwal- 
teriu. 
Engelmann, H., Dr., Ob 
Lehrcr. 
Fiiuincrslädt, F, Prof., 
Ob. Lehrer. 
11 E Wölliuer, H., Kfm. 
12 E Pleesow, 3t., Colo- 
niaiwhdlg. T. 
Bochmann, 3-, Sledaeteur. 
Kecke, P>, Schueider. 
Müller, (£., Sienlier. 
Nanfchitz, I., Ww. 
Schindler, H., Pensionair. 
Schulze, W., Uhrm. 
■<- Steglitzetslr. 
Biitoria-Ptatz. 
13 E Bauzer, F.; Reittier. 
(Schouebeig, Fregestr. 
E ^Poseck, 3t., 3t;chiicet. 
E'GiiiiMnch, 31, Geh. 
crp. Sccr. 
Alommsenstr. -> 
16 Garten geh. z. 17. 
17 E Donath, 3l., Reg. 
Rath. 
18 E Linz, H., Buchbinder- 
instr. 
Derlich, H., Kfm. 
19 E Schwan», N.,Zeicheu- 
lehr. 
20 E Gi'acvm, (?., vw. Dr. 
Hnimnim, O., Erp. Sccr. 
21 E Zucht, Ch., Fabr. 
22 E Krause, E-Illajor a.D. 
Flo^, 3l., Ob. Lehr. 
23 E. ©cislci, J.,Direelor. 
3tuguststr. 
Langcstr. 
Feldmark. 
1 E Heyuc, Th., Buchdruck. 
3!ür»berg, 3t., Technik. 
2 E Frauccsou, E., Ww. 
Franeesou, C., Buchdruck,' 
Baustelleu. 
E Gr. Lichterfelder Bau 
verein. 
Grabe,istr. -> 
Baustelle. 
E ®i. Lichteifctder Ban- 
Beiciii. 
5 E. ©öhti), F., Geh. 31e- 
gistrat. 
6 E. ©offen, E.. Ww. 
Hauisch, (£., Buchhaltcrin. 
Banstcllcn. 
E ©r. Lichtcifeldcr Bau- 
uticiii. j 
Auguststr. i 
Heiucisdorferstri ->■ 
Baustellen. 
E Liepmauu, L„ Rentier. 
(Bcili», Bcudlcrstr 43.) 
Verl. Wilhelmstr. 
Baustelle. ,r 
E j@r. Lichterfelder Bau- 
iBcrcin. ,, 
4ticmb,.->- 
■<r Ferdiuandstr. -5>- 
Bauslellcu. 
E ©>. Lichterfelder Bau- 
veieiu. 
Lorenzstr. 
Baustelle. 
E Gr. Lichterfelder Ban 
. verein. 
Eiseuträger'schcZ Hans. 
£ Eisenträger, S., Schnei- 
dciraffr. ' - 
Kehle:,'-K., Pol. Beanit. 
Baustelle.,. 
E Gr. Lichte^settzer Ban- 
verein. 
-<-Lauk>vitzer Feldmark. 
Kirchhof. 
E ©ein. Gr. Lichterselde. 
Baustellen. 
E v!^ Lichterfelder Ban- 
verein. 
Grabe,istr. -> 
Baustelle». 
E Liepmami, L., Ncutier 
(Berlin, Bendlerstr. 43). 
Berl. Wilhelmsti. -»• 
Banstelleii. 
E ®i. Lichterfelder Satt« 
- verein. 
Hetii^rsdorferstr. ->■ 
Banstellen. 
E Bot», 35, Sllchiteet 
(Beil. Wilhclmstr. 8.) 
Hoppc'scheö HauS. 
E Hoppe, 31., ©alvano- 
plastiker. 
Lüdtke'sches Hans. 
E LüMte, C., Consist. 
Sccr. 
Baustellen. 
E Gr. Lichtn felder Bau-! 
Verein. 
Glabenstr. -2* 
4kutfnileu.;r<; 
E Gr. Lichtcrfclder Bmi- 
- BeVeitt. 
Feldmark. -> 
Lankwitzerstr. 
Slnhaltischer Platz. -> 
Fcrdinandstr. 
I E Bieter, ©., Kgl. ,sdau 
rath. (Beliiu, Tcmpet- 
hofer Ufer 21.) 
4 E Tuchen, Dr, ©ch. 
Saiiit. Rath. (Berlin, 
Kockstr. 74.) 
-<- Loreuzstr. -V 
5 Baustelle. 
E Petzeubürger. 3(., Ban- 
uistr. (Sir. 12.) 
0 E Merker, IS„ Gastw. 
(Berlin, Taubeustr. 20.) 
V. Schnitze, 3t., Verwalt. 
Jburg, St., Schristsetz. 
Küche, H., CigLrrcnhdtg. 
Lehinaun, St., Ww. 
Schsey, St., Bahuaib. 
Stein, ©., ZimiiiÄm., 
Wenzel, K., Zeitgs. Ex¬ 
pedit. 
7—9 Banstellen. 
E. Petzeubürger, A, Bau- 
mstr. (Nr. 12). 
Luiseustr. -V 
10 E Petzenbürger, 3t.,Ban- 
mitr. (91r. 12.) 
Austeu, F., Gasarb. 
Foemmina, C., Gastw. 
GoeLke, B:, iHniltcr. 
Grothe, 31., Kfm. 
Homanii, 6., flleiiiicre. 
Schliert, O., Kfm. ‘ 
Mast, B., Wlv. 
Panzer, O., Schgnspicter. 
Schmidt, O., Eisenb. 
Beanit. 
Stöcktein, 3L, Rentiere. 
II E Petzenbuiger, 3l., Ban- 
mstr. (31r. 12). 
Günter, P., Kful. 
Heute, H., Kupferschmied. 
Karsch, W„ Landw. 
SJnjj, 3t., Manrer. 
Noak, E., Schlosser. 
Schreibe!, W.,Mctalldreh 
12 E Petzenbürger, 3t., Ban- 
uistr. 
Fteese, TB., Bäckermstr. 
Fritz, 3K., Laudsch. Älaler. 
v. Ha-liugcn, F., Graf, 
Haupti». 
Mai,, ©., Kf»l. 
Schlauch, 31., Kfi». 
Stcin, A., Redacteur. 
Sankwitzer Feldmark. -5>- 
Batistellcii. 
E Beiger & Kulp, 
Kohleulidlg. lBerli», 
Schonehergerstr. 22). 
Güterbahnhof 6. Beüiu- 
Stuhalter Bahu. 
E Fiscus. 
-<r Slnhaltischer Platz. 
Lessmgstr.. 
(geh. pöstal. z." Gr. Lichter- 
felde, potit. z. Laukwitz).' 
Neu-Lichterfcldc. 
Potsdamel ChaUffee.->! 
1 E Dom. Dahiciu. 
2 E Heinrich, 3t., pens. 
Weicheiistell. 
Richter, F-., Maurer. 
E Sier, I., Sllilchhdl. 
4 E Sier, F., Älilchhd!.' 
.Hilfst, F., iUlaitm. 
E Gericke, 3t., Landwirth. 
Birtuer, C., Maurerpot. 
Grund, (£., Stamer. 
Httfft, ($., Maurer. 
Lindcilstr. 
Berlinerstr. 
1. 2 Baustcllcu. 
3 E ftcüter, I., Kfm. T. 
Bertiii, H, Kfm. 
Baustellcn. 
Schmidtstr. 
Baiistellen. - 
Schwatlostr. -> 
10 E, Wolff, ?., 3ienticr. 
Stärke, 31., Slnmcr. 
Baustcllc. 
-<r Berlinerstr. 
' “Loreuzstr.'' f" 
-<7,Laukwitze!stl. 
1 ©arten geh. z. Lankwitzcr» 
str. 2. 
2 E Orbach, (?., Beamt. 
Behrendt, ©., Ww. 
E,igeliiiau„,F.,©eh.Ka,izk. 
Sccr. 
©ollub, I., Schtoffer. 
Matchow, L., Hauptm. 
Schiller, St., Schnhm- 
mstr. 
Schmidt, 91., Eisenb. Sccr. 
d E WitsgaIe,E., Biuniieil- 
baUinstr. (Bei lin,Sichler- 
felderslr. 11.) •• 
Fiankenberg, ©., Nedaet. 
Sachiow, A.,-Slpothcter. 
Schwabe, vw. Hauptm. 
Banstellen. 
E ffiilSjtnlc, E., Brüiiucii- 
baimtitr. (Bertin.) 
Baustellen. 
E. ©iv Lichterfelder Baii- 
verein. 
-<r Jägerstr. -> 
Baustellen. 
E Gr. Lichterselder SStiit» 
verein. 
Pttiattctflr. 
Baustellen. 
E ©r. Lichtcrscldcr Bair» 
»rrcin. 
-<r Langcstr. -> 
Baustellen.. 
E ©r. Lichterfelder Bair» 
verein. 
53 E. Hausherr, H., 
Zimmeimstr. 
©tantz, 3t., 31c,liiere. 
Hausherr: 3t., 911anrerpvk. 
Hübnei, H., ilfm. 
Krüger, W.,-Putzer. 
Plätiich,.H., Postdieu. 
Rchfcldt, K., Postschaffn. 
Parallctstr. 
54 E Feite, 6.,' Ssiit. 
(Jägerstr. 14.), 
55 BmMcllc. 
E Fcllcr, E., Kfm. 
(Jägcrstr. 14.) 
VEHoffmaun, C., FouragO 
1)61. (Steglitz, Schlotz- 
str. 61) 
V. Schrapcl, 3l., Sicuer- 
Secr. 
3lbraha>», G„ QSaffto. 
Müller, F., Tövfcnnstr 
57 E 3iieck, B., Tafcldcck. 
Eckcit & Ehrt, Bildhauer. 
Johl, E., Brunnent». 
Nan,oks,E..Klciitpncl.uistr. 
Schöniy, E., Plattaust. 
BanstcUcn. 
E. ©r. Sichtcifcldcr Bair- 
vcrein. 
Jägerstr. 
59 E Schweizer, 3t., Ren¬ 
tier (Berlin,Telfflinger- 
str. 18.) • 
V. Klaiise, F.. Bcrwall. 
Bogen, 9)1., Ww. " 
Domschke, ©., Klempiicr- 
mstr. 
Hentrich, P„ Maurer. 
Slichter, 6., Bcigotdcrmsir. 
00 E Aitzc, F., Manrcrpol 
Rooch, I., llfm. 
Schnitze, P., Slichitcrt. 
Weber, H., Eisenb. Beamt. 
01 E Plath, 2t., ©ärtnerei- 
bes. 
Butlack,.-P., 9Jtniiiec. 
■Eberlcui, F., 'Ksm. 
- S., Ww. 
Sliciitaiin, H., Corrector. 
62 E Schneider, 31., Töpfe!- 
mstr. (Lankwiy, Froben- 
str. 19.) - 
63. 64 ©arten. 
E Abrahauisohu, - S., 
Schuhmiustr. (Berlin, 
Flottweltstr. 6.) 
65 E Petzeubürger, 3t., Ban- 
mstr. (Lankwitzerstr. 12.) 
Beelitz, 18., 3!endaiit. 
66 E 911ittag, 3t., Baugesch. 
Meyerstein, 31., Ww. 
Müller, 31., Heizer. 
07 E Reinhardt, R., Kfm. 
(Berlin, Rostockerstr.57.) 
V. Diibrow^ Th., Maürer- 
mstr. (9!r. 68.) 
68 E Äleinhardt, 31-, Kfm. 
(Berlin, Roslockerstr.57.) 
V. Dubrow, Th., Maurer-- 
instr. 
69. 70 Baustcllcu. 
E Petzeubürger, A., Ban- 
ntstr. (Sankwitzerstr. 12). 
71 Neubau. ■ - ■ - 
E Reinhardt, 31.,'Kfm. 
(Berlui, Rostockerstr.57.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.