Path:
Volume V. Vororte 9. Groß= Lichterfelde

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

3T. rhcu 
Gro^-Lichterfclde 
- 100 
^ ^ -'.7. u 
Groß-Lichterfel8e 
6 PcterS, H., Lehrer. 
Rabben, 3s., Maler. 
Schlabitz, P., Kanzl. Seer. 
Weverina, A.,Schnhmmstr. 
7. 7a Baustelle». 
7b E Testier. I., Kfm. 
Brabant, 91., Bahnbeamt. 
Everth, E., Schreiber. 
Lcn»iitzcr,H.,Dachdcckmstr. 
Schlegel, P., Glasermstr. 
8 E. Falte, ©., Bäckermstr. 
(Albrechlstr. 1.) 
Hennig, i%, Lehrer. 
Winde, M„ Drogist. 
-t- Mbrechtstr. -> 
9 E Rackow, V., Schreib- 
lehrcrin. (Berlin, Leip- 
zigerslr. 47.) 
V. Späh», F., Kohlcnhdl. 
Deutsch, G., Maurer. 
Johl, K„ Kfm. 
Ochlmami, (£., Maurer. 
Raichig, H., Maurer. 
Rustcke, R„ Zimmenu. 
Sonntag, Gärtner. 
10 E Rackow, Schreib 
lchrcri». (Berlin, Leip- 
zigerstr. 47.) 
Andres, St, Tischlermstr. 
Blisse, G., Molkercibcs. 
Oednld, L., Klempner. 
Haafe, M.. Bureauarb. 
Janisch, G., Maurer. 
Stolpmaiin, H., Schlosser. 
11 E Matlbies, M., Biich- 
hdl. (Berlin, Garten- 
str. 28.) 
V. jpemiifl, I., Arbeit. 
Bellin, C., Schnhm. 
Dunker, 6., Eisenwhdl. 
(Solcrf, (£., Schuhmmstr. 
Lamm, St, Barbier. 
Raschke, P., Schriftsch. 
13 E Eichler, F„ Gutsbef. 
(Berlin, Alexanderstr. 
37.) 
V. Herpn>ann,W.,Bnchhdl. 
Bnrtzhardt, G., Schlosser- 
miir. 
Kröcher,M.^Or.,Stabsarzt 
a. D. 
Lengenfeld, M,, Uhrm. 
13 Neubau. 
E Caesar, C., Schlächter- 
instr. (Schöncberg, 
Bahustr. 9). 
Dahlemerstr. -> 
Baustelle». 
10 E Zürcher, P., flfut. 
V. Grolms, H., Portier. 
17 E Hammer, E., Ingen. 
18 E e. Förster, SB. Ritt- 
mstr.(Pelonken b.Oliva.) 
Koffka, 3., Dr., Rechtsanw. 
19 E Lima», E., Geh. Gorn- 
miff. Rath. (Berlin 
Oranienburgerstr. 60). 
Ringstr. 
Baustellen. 
-<r Drakestr. -> 
24 E Noack, H., Handelsm. 
Lampe, £>., Schnhin. 
Mohn, W., Rentier. 
Ncnbauer, G., Sccr. 
35 BiStupsli, ü., Klempner 
mfhr. 
Saunist, G., Schuhmmstr. 
itlansch, C., Gärtner. 
Netzker, R., Gärtner. 
Neumann, E., vw. Ban 
mfhr. 
Pethke, 9s., Privaliere. 
Wadephnl, F., Rentiere. 
36 E Rochow, St, Cigarren 
hdlg. 
Fnth, A., Maurer. 
Kämmerer, I., Zimmerm. 
Schulze, 9s., Schneider- 
mstr. 
37 E Stähr, W., Tischler- 
nistr. 
Bolzinann, 38., Schlosser. 
Bogeler, A., Gärtner. 
38 E Wolle, H. Gastw. 
Klinge, F., Tischlermstr. 
39 E Kassel, F„ Gastw. 
(Berlin,' Auhaltstr. 15a.) 
V. Becker, E„ Maler. 
Korsetz, F„ Tischler. 
Pelsch, F., Tischler. 
40 E Schneider, L., S 
25 
Schrey, F., Gen. Bcrir. 
5 E Riech, SB., Tafeldeck. 
(Loreiizstr. 57.) 
Kratzte, E., Portier. 
i?rif|d)c, E., Kfm. 
-Modersbach, G., Kanzl 
Sccr. 
- Slei», H., Pros. 
25a Baustelle. 
E Uiwersähr, P., Geh. 
Eccr. (Dralestr. 14.) 
20 E Mensching, H., Bau- 
instr. T. 
20a E Mensching, H., Ban- 
aftr. T. (Sir. 26.) 
27 E Tancke, M„ Echnl- 
vorstederin. 
Tancke, G., Kreis-Secr. 
28 E Hinze, SS., Rechn. 
Mais). 
28a E Schnffelhaucr. P., 
Steiusetzmstr. (Ningstr. 
117). 
Ringsir. -> 
Banstelseu. 
29 E Krans, G„ Fabrk. 
(Berlin, Komman- 
Lantcnstr. Bö). 
30 E Dehn, F., Ksm. 
Stcinemann, F., Pastor. 
31—33 Baustellen. 
Dahlemerstr. 
34 E Gemeinde Grost-Lich- 
kerfelbe. 
V. Hillgcr, H., Neclor. 
(Dahlenieiftr. 78). 
Gemeinde-Schule 2. 
BehrenS, F., Schnldien. 
35 E Äliioprr, F., erp.Secr. 
V. Gninebeig, ©., Eisenb. 
Arb. 
SBctgcntamt, F., Rohrleg. 
Klemp 
nemislr. 
Mittag, G., pens. Schntzin. 
41 E Bogeler, I., Maurer- 
»istr. (Neue Dorsstr. 2.) 
Clenleus, 33., Maurer. 
Eschwe, .6., Kfm. 
Finder, §r., Gastw. 
Gundelach. O., Glasernistr. 
Lohrenb, ??., Töpsermstr. 
Ringleb, F., Maurer. 
Schepszig, C., Schuhm- 
mftr. 
Rene Sotffit. 
42 E" Sie?/, (?., Eigentbüm. 
E Liest, E., Musikalieu 
hdlrin. 
V. Liess, F., Verwalt, 
Eschncr, ?(., Milchhdlg. 
KnciaS, F., Ob. Telcgr. 
Assist, a. D. 
Liest, 31., HandlnngSgch. 
— 3h, Zithcrlehr. 
Richter, G., Pofameniw^ 
hdlP 
Scharfe, G, Giqairciiliiitq, 
Scljicl, P- Technik. 
Sommer, A., Architekt. 
Tappert, F., Kfin. 
43 E Vogler, SB., Jimmcv 
nistr. 
Dassow, 23., Zimmerm. 
44 E Albat, A.. Schlächter 
mstr. 
Kallies, P., Schlosser. 
Lehman», F., Maurer. 
Pultlitz, H., Tischler. 
Sernow, G., Maurer. 
Zösel, M., Tischler. 
45 E Belliug. ?(., Bannistr. 
Wiesistr. 3.) 
V. Rally, F„ Iuspect. 
Hossommcr.Sl., Bäaermstr 
Sanitäts - Molkerei O. 
Belling. 
46 E Drägcrt, SS., SicCtrn 
mstr. 
E Oelkcrs, I., Schmiedc- 
lustr. 
Böhme, <9., Manrcr. 
Hauisch, E„ Tis^lei. 
Hnwe, F., Schauer. 
Lorcnz, G., Kutscher. 
Ptinz. A., Schneider. 
Radvan, H., Tischler. 
Richter, .£>., Rachtwächt. 
Schmidt, G., Auffeh. 
BLIlert, SB., Sattlcrmstr. 
47 E Finkendcy, C.,Drechs- 
lermsir. 
Bader, P., Buchhalt. 
Eichler, 59., Buchhalt. 
Hilsert, F., Aichlcr. 
Hoppe, F., Tilchler. 
Kalbhe», B„ Maurer. 
Kossack, C., Nachtwächter. 
Lange, C., Tischler. 
Lehi»an», H., A!a»rer. 
48 E Engeluiann, W., 
Töpsernisir. 
Bcnzien. W., Bnr. Sccr. 
Freier, W., Lclirer. 
Moehriua, H., Bur. Diät. 
Schulz, 6., Barbicr. 
Zindler, F., Lehrer. 
49 EMader,W., Handelsm. 
GladySz, ®„ Malcr. 
Hildebrandt, äs., Näherin. 
K'riiger, (?., Glafei. 
Lücke, H., Manrcr. 
Mittelstadt, G., Gärtner. 
50 E Fiedler, A., Tischler- 
nistr. 
51 Banstelle. 
Dorothee»str. 
Banstcllen. 
■<- Chanssecstr. -> 
Elisabcthstr. 
Manteuffelstr. ->■ 
Baustellen. 
Nenban. 
E Thiele, Gärtner. (Kom- 
mandanteiisli. 23.) 
Neubau. 
E Kocrke, ?l„ Zimmerm. 
(Trltowcrftr., Äoeife: 
ichcs Hans.) 
Baustellc». 
E Terraingesellsch. Gr. 
Lichterfelde. 
Lcnci^orf'schcs Haus. (14.) 
E Lenendorf, G., Kutscher. 
Koerkc'sches Hans. (13.) 
E Koerke, C., Brunnen 
ianmstr. 
SSiernami’iche» Haus. 
E Wieniann, F., Eigen 
-thüm. 
Schlimper, C„ Schlosser. 
Sijpniemsti, S., Tischler 
Bahn'schcs Haus. (11.) 
E Bahn, C., Buimamb 
hdlg. 
Baustelle». 
E Tcrrain-Gcfcll. Gr. 
Lichterfelde. 
A»g»stastr. ->• 
Baustellen. 
E Tenain-Gesellsch. Er. 
Lichterfelde. 
Zeinicrr'sches HanS. 
E Zeimeit, F., Manrer. 
Baustelle». 
E Schmidt, I., Maurer^ 
mstr. (Margarethe,^ 
str. 9.) 
Manteuffelstr. ->• 
Feldstr. , 
■<- Verlincrstr. ->■ 
1 E Vnesenick, A., Kfm. 
Flinder, SS., Töpfernistr. 
Lehniann, W., Fischhdl. 
Müller, P., Lehrer. 
Schulze, L., Bahuwärt. 
2 EUllnch.C.,Kfm. (Berlin). 
3 E Kränz, P., ein. Sccr. 
Kühn, A., vw. Gch. Lkanzl. 
Rath. 
4 E Kmbiel, O., Seer. 
-11 Baustellen. 
E Deutsche Bolks-Bauges 
(Berlin.) 
12 E Schneioer, A., Steuer 
rath a. D. (Rixdors, 
Berlinerstr. 43.) 
Gehrmann, Wo. Prediger. 
13 E Rohloff, F., Stener- 
erheb. n. D. 
Rohloff, K., Bnr. Diät. 
— 81., Magiklr. Seer. 
14 E Eybert, A., Frl. 
15E Deutsche Volks-Baugef. 
(Berlin.) 
V. Mayer, (?., pens. Eisenb. 
Betr. Sccr. (Steinmetz- 
fir. 3.) 
16 E Reinsch, M., Bur 
Beaiut. 
17 E Jähneit, (?., Reg. Sccr 
18 E Rost, I., tcchn. Seer. 
#. Chunelewski, JS., Pri¬ 
vatier. 
19 E Grzybowk-ki, F., Ksni. 
Banstelleu. 
E Deutsche Volks-Baugcf. 
(Berlin) 
- Beilin-Anhalter Ciscn 
bahu. 
Süd - Bahnhof Gr. Lichter- 
felde. 
E Fiscns. 
Braatz, R., Gastw. 
Baustellen. 
E Deutsche Volks-Banges. 
(Berlin.) 
"E Deutsche VolkS-Banges 
(Berlin.) . 
Fischer, ($., Archiiect. 
48 E Boigt, F., Kfm. 
49 E Tuiilip, P., Kfm. 
-r- Blüchcrstr. -> 
50 E. Stlüuer, ©., Schoni- 
steiufegenustr. (Zoffeu). 
Hildebranöt, P., iSerf. 
Beanit. 
E Pohl, A., Mathematik. 
12 E Bciide, F., Breuumat- 
^ hdlg. 
Riese, L., vw. Geh.Calcnl. 
E Johu, Th, Stat. 8in- 
liesjm. a. D. 
Schmidts^. 
Frenzel'sches HanS geh. z 
Schmidtstr. 14.. 
BtaudeS'sches HanS (54). 
E Brandts, Th.^Schnei- 
deimilr. 
55 E Deutsche BolkS-Ban- 
aes. (Berlin.) 
V. Mayer, K., peus. Eiseub. 
S Beir. Seer. (Stcimnctz- 
str. 3.) 
Jahrmarkt, G., Scknihni. 
Löbus, H., Eisc»b. Beamt. 
Baustelle. 
E Deutsche Volks-Banges. 
(Britin.) 
Naiork'fches Haus (59). 
E Na^ork, ®., Buchhalt. 
Baustellen. 
E Deutsche Volks-Banges. 
(Berlin.) 
Adainih^sches Haus (60). 
E Adamitz.H., Bildhauer. 
Fnlich'scheS HauS (61). 
E Jülich, I., pens. Pol. 
Wachtmstr. 
Löffler'scheS Hans (05). 
E Lüffler, E., Musik- 
Lehrerin. 
^üiigel'schcs Hans gch. 
Boninsir. 4. 
Boninsir. -y- 
Bcrlincrstr. ->■ 
Ferdmandstr. 
Anhaltischcr Platz. 
1 EGaezkowski, W., Breun- 
mathdlg. 
2 E Boeck, I., Geh. Sccr. 
(Berlinerstr. 47) 
Brüning, W„ Bahnarb. 
Gebor, F., Schmied. 
Heitzmann, H., Bah»»,str. 
— C., Pcnsionair. 
Scholz, G., Ww. 
Voigtinan», I., Püva- 
tieie. 
3 E Älecha, 2(„ Bäckermstr. 
(Verl. Wilhelmstr. 35.) 
Hanfe, 35., Fuhrh. 
4 E Steilster, R., Dr., Pros. 
Stire (?., Rentier. 
5 E Sasse, O., Brennmat- 
hdlg. T. 
Haiuaun, I., Kiitscher. 
Sauicisk», A., Ww. • 
Salier, G„ Kfm. 
6 Garle» geh. z. 5. 
" E Wolf, I., Fouragehdl. 
Ball E. M., Näheiin. 
Flügel, A., Hoftaty. 
Mnhlmaun, W.,Zin»ncrm. 
Repenthin, A., Dr, pr. 
Aizt. 
Zoch, G.. vw. Forstmstr. 
a. 8 Baustellen. 
-<r Iägerstr. 
E SSijjinamt, P., Kfm. 
(Jägcrstr. 12a.) 
Reiff, F., Privatierc. 
Schonfeld, F., Piivatier 
Weydiuanii, P., Schreiber 
10 E Torgus, A., Bau- 
untcuichui. (Schillerst!. 
30). 
V. Sachtler, O., Bin. Gch. 
Kowalski, A., Hilfibote. 
Sachtler,M., Frau, Wasch 
anstalt. 
Schubert, %, Dirigent. 
Zcalicn, 91., Kfm. 
11 EWebnert,W., Sattler 
mstr. (Berlin, Chaussee- 
str. 46). 
V. Lehmaiin, 33., Verwalt. 
Bohne, exp. Sccr. 
12 E. Darowski, M., Zahu 
arzt (Berlin, Wils 
nackersir. 17.) 
V. Kegel, 33., Portier. 
Hahu, ©., Ksm. 
Hoeptncr, ER-, Schlosser. 
Reez, A., Maurer. 
Schameitus, G., Privatier. 
Stadthaacu, H., Dr. pliil., 
Plilinf 
Stnries, A., Maler. 
Zoru, G„ Betr. Sccr. 
13 Baustelle. 
E Voigt, 33., DrechSler- 
mstr. (Berlin, Köpe- 
uickerstr. 54.) 
Parallelstr. 
Banstellcu. 
E Gr. Lichterfcldir Ban- 
iierein Act. Gef. 
Kichstr. -> 
Baustelleu. 
E Gr. Lichterfelder Bau- 
vereiu Act. Ges. 
Parallelstr. 
Banstellcu. 
E Gr. Lichterfelder Ban- 
vereiii. (Berlin.) 
23 E Koscharerk, F., Ban- 
nntcrnehm. (Bcrlincrstr. 
20). 
V. Lclimann, F., Aibeit. 
Betnscht^H.,Wagcnbauart. 
23 Loth, H.. Hmisdren. 
Nciimann, §., Kutscher. 
Oclze, F., Gärtner. 
Scharlan. H., Gch. Sccr. 
24 EBlaßmann, 91., Kfm. 
(Jägcrstr. 13.1 
Kadgin, H.; Schaff».. 
Scheffler, F., Bäckeuiistr. 
<- Jägcrstr. 
25 E Mcycr, Th., Architcct. 
Kranse, L, Stenogr. 
26 E Laaß, Ch., Architect. 
Nürnberg, A., Technik. 
Reichte, Bers. Beamt. 
Nniige, Pol. Beamt. 
27 E Reiß, O„ Geh. Seer. 
Beraer, F., Architeet. 
Drejchei, W., Vorkosthdl. 
Ginnan, 6., vw. Hanptin. 
Schulz, F., Schuhm. 
Walther, Si., Kfm. 
28 EBai»ick,J.,Schneider- 
" mstr. 
Fiömining, W., Schuhm- 
Jiiflr. 
Grotz, E., Rentiere. 
Jnngl'lnth, F., Bahn- 
beamt. 
Kaeding, H., Dachdecker. 
' Schur, I., Reaistrat. 
29 E Fnndkc.F., Spedit.7. 
Ginjch, Assilt. 
Silberbach, M., Technik. 
30 E Weruer, A., Fabr. 
Becker, E., Ww. 
31 Garten geh. z. Nr. 32. 
32 E Mcrtens, H., Mau- 
rcrmftt. T. 
33 E Zint, Q, Dachdecker- 
nislr. T. 
Blisse, A., Stickerin. 
Jaenisch, A.,Schlofseinistr. 
Klee, A„ Ww. 
StandcI»eier,E.,Privaticr. 
Bogt, M., Eorrcetor. 
-<r Lankwitzerstr. ->■ 
Fontanestr. 
-<r Kiiefebeckstr. ->■ 
Baustellen. 
E Rückwardt, H., Photo¬ 
graph, (Kiiekebeckstr., 
Villa.) 
er'fches HanS. 
Mischer, 91., Reg. Bau- 
raftr. 
©misch, K., Maurer. 
Baustellen. 
E ClauS, Rechn. Rath. 
(Steglitz, Brciteftr. 5.) 
-<r Kuesebeckstr. 
15 E-@ottfchnIf, 6.,- Kfm. 
Weißwange, <£., vw.Ober- 
föiftcr. 
Baustelle». 
Carlstr. 
Frobenstr. 
(geh. postal. z. Gr. Lichter- 
felde, polit. z. Lankwitz.) 
Gartevstr. 
<- Jungfernstieg. 
E Sprotte.F., Privatierc. 
Zöllcr, W., Kfm. 
— G., Frl., Lehrerin. 
2 E Delioii, F., Geh. Siogiitr. 
Blumeiistr. 
©arten gch. z. Jungfern- 
stieg 14. 
-<r Jnngserusticg. 
. Franzstr. 
(geh. postal. z. Gr. Lichter- 
felde, polit. z. Laukwitz.) 
Frauenstr. 
Wilhelmstr. -> 
1 E Fischer, A., Bersich. 
Direct. 
2 E Bqch, I., Fabrk. 
3 Baustelle. 
E Bor», Sl„ Architect. 
(Beil. Wilhelmstr. 8.) 
geh. z. Schillerstr. 20. 
Schillerstr. ->■ 
E Henneberg, P., Ksm. 
ti Banstelle. 
E Desuoyer, I., Fabr. 
(Berliii, Fichtcstr. 25). 
7‘ E Klinke, F., Eisenb. Sccr. 
Klinke, St., Ww.' 
8 E Heyde, G„ Fabrbes. T. 
E Kicpert, H., Mimticre. 
Wilhelmstr. 
Giirtnerstr. 
-<r Betliiittstr. -Z» 
Bailstelle». 
Marieiistr. 
Baustelle». 
E Hintz, R., Banmstr. 
(Maiien-Platz 1.) 
E .Hintz, R., Banmstr. 
(Marien-Platz 1). 
Raschke, F., Privatier, 
v. Tcschenberg, H., Frhr. 
E Neuendorf, A.. Wlv. 
10 E Willmann, E„ Kfin. 
10a E Werner, ©., Kfm. 
(anßcrh.) 
V. Mayer, I., Verwalt. 
^Steglitz, Birkbuschstr. 
Zettlasch, Rentier. 
11 E Harlnaner, F., Frl. 
(Beilni.) 
V. Erdenberger, G., Abth. 
Boisteh. 
12 E Slatfim, H„ Ger. Sccr. 
ffiittclstr. -> 
Gärtncrstr. (Lank- 
witz). 
(geh. postal. z. Gr. Lichter- 
felde, polit. z. Laukwitz). 
Geibelstr. 
-<r GliUiusstr. ->■ 
Baustellen. 
L v KöniaSlöw'sches Haus. 
E v. Konigsli-w, O., 
Pros. (Bonn.) 
T'app, K., Gärtner. 
H. V.Köiiigslöw'schesHanS. 
£ #. Königslöw, O., Ger. 
Assess. (i. D. 
Baiistellen. 
-4- Ringstr. -> 
Banstellcu. 
Fiiedrichstr. 
Friedrichstr. 
Garlstr. -> 
Baustellen. 
E Steiiibarth, E., Kfin. 
(Wilhelmstr. 34). 
Koiuinandanteiistr. - 
Baustelle». 
8 E Baleuii», W., itfin. 
Becker, H„ Balinarb. 
Baleulin, K., Kfm. 
Baustelle. 
E Steinbarlh, E., Kfm. 
(Wilhelmstr. 34). 
E. Thoweschait, A., Bnr. 
Borsteh. 
Bahnstr. -> 
Banstelle». 
Koniinandantenstr. 
Baustelle. 
Gerichtstr. 
Diakcstr. 
-4'Baustelle». 
E Gotiwaldt, F., Gastw. 
Pingrl, I., Ww. 
Schmidt, G„ Gärtner. 
Wolff, F., Gensdann. 
6. 7 Banstollen. 
-<- Ringstr. -> 
8 Baustelle. 
9 E Rosiiig, B., Dr., Kais. 
Reg. Rath. 
10 E Jaehn, E., Rechn. Rath. 
Baustelle». 
Garten, geh. z. Drakestr. 10. 
Drakestr. 
Giesensdorferstr. 
Ghansseesir. 
1—3 Baustellen. 
4 E Paarmanu, K.,Lanbw. 
Netzband, M-, Mechanik. 
5 E Rolle, O., Landsch. 
Gäitn. 
6 E Kühne, $., Landw. 
Gcuz, 2., Maurerpol. 
6a Banstelle. 
E Kühne, 33., Landw. 
(Sir. 6). 
7 E'Krietzbach, E., Schnei» 
dermstr. 
Heinrich, P„ Schneider. 
Mönk, G-, Schlossernistr. 
Schöuroch, 9L, Schlosser. 
Stcuduer, O., Gürtler. 
7a Garten. 
E Schiffmann, L., Kfm. 
(Berlin). 
8 E Simon, 33., Technik. 
Ney, R, Architect. 
Note, St, Ww. 
9 Baustelle. 
10 E Home, 2T„ Ww. 
Werner, G., Stcllmmslr. 
11 E Strnwe, G., Bur. 
Afsist. 
Becker, ?(., Lehrer. 
Gilbet, ©., Heilgeh. 
12 E. Reinicke, F., Reniier. 
(Nr. 13.) 
Bauer, St., Rendaut. 
Hanellke, A., Schuhmmstr. 
Hannemann, St., Biieftr. 
Hoffmann, O-, Maler. 
Schwcrdtfeger,©., Lehier. 
13 E Reinicke, F., Nenlier. 
Kegel, K., Heizer. 
Schleuer, E.,5kra»ke»wä>.t. 
Schmalz, 33., Schuh»,." 
Berlinerstr. 
Baustellen. 
Schillerstr. -> 
Banstelle». 
34 E 33eber, St., Todicn- 
gräb. 
Michaelis, St, Posibeanit. 
Mielatz, H., Biieftr. 
Rautenberg,P.,Ktcmp»cr- 
mstr. 
Stich, G., Aufsch. 
35 E Dallmer, M., Oberst 
a. D. 
Kitzing, F., Hauswart. 
36 E Walter, I., Lb. 
Lehier. 
WiHelmstr. -> 
Banstellen. 
Ghansseestr. ->■ 
Göüenstr. 
-^-Potsdamer Gha»ssee.-> 
la E Schnabes, G., Eiseub. 
Seer. 
lb E Winkelmann, L., Ob. 
Post-Assist. 
2 E Glanniiigk, E., Mr- 
gistr. Beamt. a. D. 
2b E Schwarzenecker, L., 
Bnchbind. 
Piirfchke, I.. Buchbind. 
3 E Grüning, H., Sattler» 
mstr. 
italisch, G., Schriftgieft. 
4 E Kissnlh, P., Eife»b. 
Sccr. 
Stcinnietz, O., Golonial- 
whdlg. 
5 E Jaeaet, (r., Tischler. 
Hoffniann, ©., Kfm. 
- K., Kfm. 
6 E Borchardt, O., Bauk- 
bea»it. ■ 
Boskowsky, G., Priva- 
ticrc. 
Vogt, Bankbeamt. ' 
E Gorchs, G., Lehrer. 
E ©rnzmachcr, E., GjpcS. 
Eccr. 
E Müller, F., Lehrer. 
Mendel, F., Lehrer. 
Soechling, A., Schnei¬ 
derin. 
10 E Blanck, A., Schnei-, 
derin. 
Leander, F., Schiifigief;. 
11 E Bachmaiin, 3t, Lehr. 
v. Lcntiilcy, S., Fran. , 
12 E Michaelis, F., Buch¬ 
druck. 
Harkeuthal, C., GehKanzt. 
Die», a. D. 
13 E Salti, P., Buchdmck. 
Engel, M., Tapez^ 
Wappeuhans, 31., Ww. 
14 E Winkelniaim, G., 
Maurer. 
15 E Ziminermaiiu, F., 
Buchdruck. 
Zimmeruiann, I., Tisch¬ 
lermstr. 
10 E Güttlcr, K., Magistr. 
Bca»>t. 
17 E Lücke, 31., Kgl. SimttJ 
mermusik. 
Schneider, H., Schristgiej). 
18 E Borck, Th., Buchhdl. 
Siebte, Th., Schristsetz. 
Schneider, P., Kammer« 
gcr. Sccr. 
19 E Gerber, E., Kgl. Kam¬ 
mermusik. 
Meyer, L., Schuhmmstr. 
Poile, M., Mnfiker.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.