Path:
Volume V. Vororte 8. Lankwitz

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

Mrrmeivaw 
91 
Grunewald 
Theil V. 
' ®angciis)timslt..->- 
2 iBauileflc. 
, E--j|5otcctcn, P., Stsm. 
(glCllSblttg.) 
©citmvtmifl s djurn ir¬ 
gend» rs. 
ö‘T®üiiieri? rvT^" 
E 3naf & Vahl, Slrchi 
(ccfcn (Berlin, Häubcl^ 
fit. 17.1 
11. 13 Baustellen. 
E toebliarb, SB., Sksm. 
(Slöitigd-Slllee 36). 
Bismank-Slllee. 
10 äiaiiitellc. 
E Behrend, (f., Slrdjiteet. 
iGljnrlottenburg, Stnesc 
bettitr. 97). 
8 E üauicnj, ,y„ Sauf« 
direkt. 
SimficliI, G., Gärtner. 
0. 4 E Stljreuit, W., Bans- 
bittet. T. 
$irirairi)iii»kij,3.,Gärtner. 
Staustelle. 
E l'ipnmnn, S., Stfm. 
(Berlin, Thiergarten» 
ftr. 18). 
SioiirnSflr. 
'4# Baustelle'.' - 
E Fraurte, K., Reg. Sau- 
mflv. (Berlin. Helgo. 
Imitier Itfcv 2). 
40 E iViniillmer, F., Schüfe 
steiler. T. 
44. 4 2. 40 Baustellen. 
E Pc-eiscu, P. I., Kfm. 
(tflcnsbiud)" 
i'iuilSboi'iicvilv. 
38a E. Seiet, 33., Dr., Pros. 
Slorpiim, (£., Tischler. 
.38 Baustelle. 
E Eeibt, S, Dr., Pros. 
(Nr. 38 a). 
-<r Lijuarftr. -> 
30. 34 Baustellen. 
E Schneiber, C. W.,Kfm. 
(Seilin, Behrenstr. 7). 
32 E Lademann, Th., Oberst 
a.D. (i. Winter: Berlin, 
Liulstr. 21). 
Jrantora, Chr., ilaljuatb. 
30 E Sems), V., Ültdjitect T. 
28 E Slliutc, H., iltjl. Gifeii- 
bahnbaii-Zniv. 
Miehlke, H., Pförtner. 
20 Baustelle. 
E Slemnitz, F., Architekt 
(Berlin, ikljreuttjcr- 
str. 9). 
24. 22 Banstellen. 
E iynljntom, I., FnErf. 
(Berlin, Slalitzerslr. 6). 
20 Banstelle. 
E Sulomoit, O., Dr. phil. 
(Berlin,Stcgliücrsttiffl). 
Caspar Thcyszstr. ->■ 
18—12 Karlen, geh. z. Nr. 
10. 8. 
10. 8 E Lesstug, O., Prof. 1°. 
E Thoemer,' P., Reg. u. 
Baiirats). 
E [vroiueiii, C., ßfabrfbef.T. 
Sileincit, Ä., Gärtner. 
Banstelle.' 
E SUetfchmer, O.. Raller 
(Berlin, Hallesches Ufer 
10). 
•<- Kuuz-Buntfchuhstr. -> 
Ncutcrpfad. 
Hnbeltiisbademr. -> 
1 Banstelle/ 
E. Stiirfürfteii&amm - ®cf, 
i. Liq. 
3 gtij- z. Huberlusbadcrftr. 
22. ' 
C Baustelle. 
E Jilciutjcä, L. X, Kfm. 
. (Brüffel.) 
Hagenstr. -> 
8—6 Baustellen. 
E SUirsürsteudamm - Ges. 
i. Liq. 
4. 2 Baustellelleu. 
E Zwicter, 6., Dr., Land 
rath it. D. (Charlotien- 
burg, llhlandstr. 7.) 
Hnberlnsbaderstr. ->• 
Niilgbahnstr. 
(U5-140 geh. postal. 
Col.hlruucwald, pol- z.Wil- 
mcrsdorf.) 
Noscncckstr'. 
■<- Tepliserstr/ -> ■ 
Park-Aulageu. 
’ Hagenstr.. 
1—3 Baustellen. 
E Sturfiicfteubamm - Sei. 
>. Liq. 
Tepliberstr. ->• 
Schinkelstr. 
Köiiigs-Allee. ->• 
1 Baustelle. 
E Diuupfstraveubahu- 
Consorlimn. 
Joachim-Platz. 
10 Banstelle. 
E Anhalt & Wegeuer 
Nacht., Baukgesch. (Ber¬ 
lin, Brüdelslr. 5.) 
8 E Bogel, H., Dr., Prof. 1°. 
V. Wa'genkneiyt, Stb.,33ci 
cheiistcß. 
C E Müller, 3i„ Landsch. 
Gärtner. T. 
4 Banstelle. 
E Weigelt, C., Dr. Prof. 
(Berlin,' Faf aufn slk. 32.) 
2 Banstelle. i 
E Lüdeike, F., Commerz. 
Rath. (Charlottcnbnrg, 
Cannerstt. 4.) 7, 
Königs-Allec. 
Schlcinihstr. 
Herbcrtstr. 
1 Garten, geh. z. Vismarck- 
All-c 20. 
3 Banstelle. 
ESieraeftoS, 2., Dr.,Pros. 
(Berlin, llnt. d. Linden 
54. 55.) 
6 Garten geh. 3. Vismarck- 
Slllcc 30. 
Herthasir. 
10 Baustelle. 
E Bnnsch, 2., Pfarrer. 
(Goch, Riederrhein.) 
8 Garten. 
E Bicsecke, F„ Gastw. 
(Berlin, Rantestr. 19.) 
6 Baustelle. 
E Gradcuwitz, A., Rentier. 
(Berlin, Lessingstr. 32.) 
4. 2 Baustellen. 
EHcrrmauns, F.,Pfarrer. 
(Clctje.) 
Herbcrtstr. -> 
Schwedlerstr. 
Sienieilsslr. -> 
L 3. 5 Baustelle». 
E Tuchen. Th., Dr. mcd. 
(Halle o. @.) 
7 E Nuh»i,J., stfm. (Berlin, 
Auhaltftr. 5.) 
V. Aric>el,,F-., Portier. 
Sicmcnsstr. 
KünigS-Allee. 
I Banstelle. 
E Tuchen, Dr. mcd. 
(Halle 11. S.) 
Schwedlerstr. 
n. Baustellen. 
E Lipniann. S., Kim. 
(Berlin, Thiergarlen- 
ftr. 18). 
7 Danitell?. 
E Schmidt, A., Stfm. 
(Halle a. S.) 
Bismarck-Allee. -> 
0 Banstelle. 
E Schneider, H:, Bau- 
rath (Halle a. T.) 
II Nenban. 
E Ramelow, Kfm. 
(Halenfec, Sinrsmsten- 
damin 132.) 
13.15 Garten geh. z. Nr. 11. 
17 Villa Waldfrieden 
E Brnithoff, W., Rentier. 
Barkow, A., Beanil.. 
Menle, (£. n. M.,Rentieren. 
10 BnnMr. 
E Stlirsürstendauim Gcs. 
i. Lig. 
21. 23 Banstcllcn. 
E Hoinann, E., Frl.' 
(Hanan.) 
Jagowstr. ->■ 
—31 Baustellen. 
E Lüders, K., Wirkt. Geh. 
Rath (Bismarlk-Allee 
32). 
33 BanNelle. 
E Lipniau», S., Stfm. 
(Berlin, Thiergarten- 
ftr. 18). 
35 Ban stelle. 
E Änrfüritenbmum-Gef. i. 
Litt. 
37 Baustelle. 
E ‘JtmKic, 3ß„ Dr. mc’il. 
(Berlin, l'JiötEeruftr. >. 
120 a). 
39 Baustelle. 
E Ritter. P., ^ahnar^t 
(Berlin, Skommaii- 
dantenstr. 30). 
41 Banstelle. 
E Stüllcr, R., Gärtnerei- 
bej. (Schinkelstr. ti). 
r- Hubertnsbaderstr. 
38—28 Söaiytclsen, 1'- 
E Stiirfür|fcnbnmm=@ci". 
i. Liq. 
20 Banstelle. 
E Renz, Sl., Rentier 
(Berlin, ilioonstr. 3). 
Jagowstr. 
2t Banstelle. 
E Lehinauu. F., Kfm. 
(Jagowstr. 7). 
22—18 Baustellen. 
E Knrfiirstenbamm-Gef. 
i. Liq. 
16 Neubau. 
E Sturfürsteiibamni-Ges. 
i. Liq. 
14 Baustelle. 
E Dihlmani,, (?., Ob. 
Ingen. (Berlin, Wich- 
uiannstr. 12). 
12 Baustelle. 
E Bogel, SS., Kfm., 
(Berlin, Gr. Frank- 
fiirtcrstr. 16). 
10 Baustelle. 
E (Ernst, H.. Kammer¬ 
sänger (Sdiroeriiv i. 
Meckl.) 
■<- Bismarck-Allcc. ->• 
Baustelle. 
E Slnrftabt, 31., Sfni. 
(jlitij. . ... 
ü.' 4l’ BaiiTte'll fii. 
E. Töbeliuann, ©.. Stadt- 
rath (Berlin, !/lhorn- 
str. 5). , . 
2 Banstelle. 
E. Schneider,.-.,Banrath 
(Halle (i. S.) 
Slönigs-Allee. -> 
Sternstr. 
Hagenstr. -> 
1. 3 Banstellen. 
EBachstein,H.,E!senbahn- 
ban-Unternehi». l Ber¬ 
lin, Grostbecrenstr. b(J. 
Menzelslr. 
4 Baustelle. 
E Scheer, A., Zimmer- 
raftr. tGhiirlottcnbnrg, 
Äallstr. 54.) 
2 Banstcllc. 
E. Schröbcr, S., Zimmer 
instr. (Cljiulottcnbg., 
Äantstr. 01). 
-<r Hagenstr. -> 
Tilubcrtstr. 
<- Hagenstr. -> 
1 Banstelle. 
E Bauer, A., Hofrath 
(Stimz-Bnntschnlistr. 0). 
3 Banstelle. 
E. Gärtner, H., Gen. Agent 
(Berlin, Hcimstr. 21). 
5 Banstelle. 
E Meier, Th., Ob. Post- 
biretl. Secr. ((Srfutt). 
0 Banstellen. 
E. illmigc, ;W., Dr. mcd. 
(Berlin, Möitcrnstr. 
120 n). 
-<- Menzelstr. 
12 Baustelle. 
E. Schneiber.J., Ob.Lehret 
(Berlin, Weiszenbnrger- 
str. 07). 
10 Banstelle. 
E Lverhoff, I., Ob. 
Ingen. (.$t5ln=3cu|i). 
8 Banstclle/ 
E Siurfürstoiidamm-Gef. 
i. Liq. 
0. 4 Baustellen. 
E. Bauer, A., Hofrath 
(Slunz-Btintschnhstr. 9). 
2 Banstelle. 
E Skuüppel, F.> Rentier 
(Berlin, Skottbuserstr. 8), 
Hagenstr. 
Tammsstr. 
Hubertnsbaderstr. ->■ 
X Baustelle. 
E b'Haussouiiille, Gras, 
fyorftuteifter (Forsthaus 
(Sinnetrolb). 
Banstelle. 
E. Wcigcrl, P., Kfm. 
"(Berlin, Friebrichsgracht 
58). 
Cronbergerstr. -> 
5—11 Baustellen. . 
E Kurfürstcndamiu-Ges. 
i. Liq. 
Teplitzerstr. 
12—0 Baustellen. 
E Kurfürstendatum-Ges. 
i. Liq. 
Cronbergerstr. 
2 Baustellen. 
E Sauen, H., Kfm. (25er: 
nccstr. 9). 
HnBcrlnBBtibcriir. -> 
Teplitzerstr. 
Park. 
1—15 Banstcllcn. 
E Knrfürftcnba»im-Gcf. 
i. Liq. 
-4r Tannusstr. 
17-27 Baustellen. 
E Knrfürstenbainm-Gef. 
i. Liq. 
Rofencckstr. -f>- 
-4r Gemarkung Schmargen- 
dorf. 
Trabcnerstr. 
■ -<r StCitigö=3l(lee. 
-<- Sallotfttv -> 
1 Staustelle. 
E ,"vinn(kr, K., Reg. Bau 
»istr. (Beilin, Helga 
läuber User 2.) 
Erbachcrstr. 
3 Baustelle.^ 
E. Tuchen, Th.. Dr. mod 
(Halle a. S.) 
5 Baustelle. 
E. Rnngc, 3i„ Dr. mcd. 
(Berlin, Möckernstr 
120a). 
7 Baustelle. 
E. Bauer, A., Hofrath 
(Stunz-Bnulschuhslr. U). 
9 E. Olleim, R-., Reg. Rath. 
V. Hotjin, (£., Hil|6nrb. 
11. 13 Baustellen. 
E. SUiriiirftcnbamin-Gef. 
,i. Liq. 
Förster-Weg. 
15—21 Banstellen. 
E. jUirffirstrabaimtt--6)r’". 
i. Liq. 
23 Baustelle. 
E. Heinemnnit, L., Avo- 
tljef. tBeilin, Pols- 
baincrftr. 5). 
3j. 27 Banstellen. 
E franste, SVv Reg. Ban 
mstr. (Berlin, Helgo- 
länder Ufer 2). 
29 Baustelle. 
E. prallt, Ww. (Berlin, 
Elifabeth-Ilfer 42). 
31. 33 Banstellen. 
E Stestler, E., Fabrkbes. 
(Berlin, Elisabeth 
. ilfrr l!f). 
35 Baustelle. 
E Gotisch, &, Architekt. 
(SiöiiigS Allee 40). 
37—41 Baustellen. 
E Schul;,, (£., Lagern,str. 
(tieuiii,llitl.b.tiinbeii30) 
43 Banstelle. 
E. Schiemaun, St., Rabtt. 
(Berlin, L-aldemarstr. 
29). 
45. 47. Baustellen. 
E. Holnigren, SS., Eisen¬ 
bahn - Baiinntemchm. 
(Hubcrtus - Allee 15). 
49 Baustelle. 
E. Schulz, R., Kfm. (Ha¬ 
lenfec, Shtrfiirftcnbctimu 
129). 
51 Baustelle. 
E Gotisch, !y., Slrchitcet 
(Königs Allee 40). 
:—59 Baustellen. 
E Ebharbt, B.. Architeet 
(Jagowstr. 28a). 
61 Baustelle. 
E Slüpucn, f?., Rcuticr. 
(Charlottcubg., Biö- 
marckstr. 127). 
Wiuklctstr. ->• 
54 Baustelle. 
E Nickel, C., Manrermstr. 
(Winklerstr., 28.) 
52. 50 Baustellen.. 
EStorstabt, Ül.,Slfm.(Sict.) 
48 Baustelle. 
E.' Schiniit, G.,Malermstr. 
(Beitin, Sknrsürstcnstr. 
,108a). . .. 
46 Baustelle. 
E Schulz, M„. Weinhdl. 
(Berlin, Fricdeustr.S8.) 
44 Baustelle. . . 
E Schulz, R.. Kfm. (Ha¬ 
lenfec, Kursürsteudamm 
129). 
42. 40 Baustellen. 
E Gotisch, F., Architcct 
(Siöuigs-Allcc 40). 
38 E Leviit, Ed., Kfm. 
Eifert, Beamter. 
36. 34. Baustcllcn. 
E March, D-, 3!cg. Rath 
(Charlolteubg., March- 
itr. 9). 
32. 30. Baustelleit. 
E Beer, E.,Dircct. (Ber¬ 
lin, Bcffelstr, 3a). 
28 Baustelle. 
E äcijjiicr, A., Kfm. 
(Charlotteubg., Kaut- 
ftr. 6). 
26 Neubau. 
E Busse, M„ Kim. (Ber¬ 
lin, Altouaerstr. 13). 
24 Baustelle. 
E Pariser, H., Fabrik. 
(Berlin, Joiephstr. 1). 
Wbmaiiustr. -> 
Baustelle. 
E Buschow, P-, Maurer- 
• mstr.. (Berlin, Mls- 
uackerftr. 44). 
20 iBaiiftelfcT 
E Starstabt, 3i.,Slinu(S£iel). 
18 Banstelle. 
E. Schuster, H.> Archilect 
(Berlin, Sturjürstcustr. 
123). 
16 -10 Baustellen. 
E. JiarfiflSt, 3t.,H fm.(.st iof). 
Gneiftstr. 
8 Baustelle. 
E. 2ernbnrg, P., Smv 
qnicr. (lÄijjumunstr.3.) 
6 Banstelle. 
E. Dlcuinanu, A., Kerk- 
sühr. iSchmanituboif 
Telbruitstr. Jarcyke- 
sches Hau-:..) 
4 Baustelle. 
E Cuenstebt, M., iX-rl. 
l Berlin, ,yi'obcii;tr. 14.) 
ÜSifjmnuustr. 
2 Banstelle. 
E Holmgrcn, £., CifeuC 
Bnnuntei'uehm.'(Hübet- 
tu# Allee 15). 
Siouigs-Allee. ->■ 
Wallotstr. 
Stöuigs Allee. 
-17 Baustellen. 
E. 6!rnnbre»ten-Gesellfch. 
19. 21 Banstellen. 
E Hrancke, St'., Reg. Bait- 
nistr. (Bcrliu, Hetgo- 
ländcr Ufer 2). 
■<- Slüiiig-j-älllcc. 
-<r- Trabenerstr. ->• 
22—2 Banstellen. 
E Grundrenten-Gesellfch. 
KönigS-Allee. 
Wallgeilheilirstr. 
-4r Slniij-Buntfchuhftr. -> 
1. 3 geh. z. Ku»z-B»ntschuh- 
str. li. 
Baustelle. 
E. SUrmse, £>., Buchhdl. 
(Charlotlenbg., Ber- 
linerstr. 97). 
7 E. ^ranjicn, H., Zimmer- 
mftr.($ioiimrtfs9illecl7.' 
Varnstorff, B., Ww. 
Echinib, Sl.', Dr. jur. 
7a E Rfaiiffeii, H., Ziinmer- 
iusti'.(Biemarct='Jllleel7.) 
Braun, (£., Banquier. 
9—15 Baustellen. 
E -Warthmüllcr, Wl». 
(Bcrliu, Buchcusir. 3.) 
-<r- Caspar Thcyßstr. 
17 Baustkllc. 
E Couze, Sl., Prof. (Char- 
lottenbg., Aasancustr. 
14.) 
19 Baustelle. 
E sticsdjke, M., Dr., Geh. 
Reg. Rath (Nr. 23). 
21 Baustelle. 
E Hennings, P., Bota¬ 
niker (Berlin, Grunc- 
toalbflr. 113). 
2b E Kiefchke, M..Dr.. Geh. 
Reg. Räth. T. - , 
Scheibe!, E., Zintinerin. 
1 Banstelle. 
E Slicschke, M., Dr., Geh. 
Reg. R-1h.(Nr. 23). 
27. 29 Baustellen. 
E Snlomoti, 0.,Dr.pliil. 
(Berlin,Stcglitjcrftr.09). 
31 Baustelle. 
E Schmibt, E., Kfm. 
(Berlin, Stroncitstr. 10). 
33 Baustcllc. 
E Skretschmer, O., Makler 
(Berlin, Hallesches Ufer 
10). 
Lyuarstr. --7 
35 Baustcllc. 
E Leuschuer, P., Kfm. 
(Berlin, Georgcnstr. 
46a). 
37—41 Baustelle». 
E Böhme, P., Banquier 
(Berlin, Bellc-Sllliaucc- 
ftr. 38). 
Paulsbornerstr. -> 
43 Baustcllc. 
E Boß, Dr. phil. 
(Berlin, Schclliiigstr. 6). 
45. 47 Baustellen. 
E Mühlenbrnch, I., Maler 
(PaiilLboruerftr. 6). 
Gcitiarfiuig Sdjntargeu- 
i>orf. -> 
Werikcrstr. 
BiSmarü-SUlee. ->■ 
Baustelle. 
E SiurfiirsicubaMtn - ©es 
.i. Liq. • 
Slmtöhans. 
E Slurffirfteubamni-Gei. 
i. Liqn. (Herthastr. 18). 
Slots, H-, Gntsdieu. 
Maitskc, H., Gutstoacht: 
mstr. 
5 Baustelle. 
E Höhmann, H., Reg. 
Banineister (Berlin, 
Maa»cnstr. 24.) 
Baustelle. 
11 E Slaven, H., Slsm.T. 
13 E Kahle,R.,Hoffchauspiel. 
15 E Sitffii, 31., Dr. phil. T. 
15a E Saffii, Sl., Dr. phil. 
(Nr. 15.) 
Hauuit, Major a. D. 
17 Garten. 
E Fröhlich, I., Golb- 
schmicbcmstr. (Berlin, 
Gruucwalbstr. 16). 
19 Baustelle. 
E' Holmgrcn, C., Eisen- 
bahndan - Uulcrnchm. 
(Hnbcrtus-Slllce 157) 
Meiizelstr.'--- 
Jagowstr. -> 
18 Baustelle. 
E Ruiigr, M., Dr. rned. 
(Berlin, Möitcrnstr. 
120a). 
16 Baustcllc. 
E Gothe, St., asm. 
(Frankfurt a. O.). 
14 Baustelle. 
E Etle, Sl.,, Ww. 
martk-SlUcc 20.) 
12 Neubau. 
E SScmiiiauu, G, 
Rath (Bcrliu, 
habcnerstr. 12). 
10 Baustelle. 
E Sltje, Dr. med. 
(Berlin, SluSbnchcrstr. 
8a.) 
Dnnckerstr. -> 
Baustelle. 
E Büttner, C„ Baurath 
(Berlin, Tauenzien- 
str. 19). 
Baustelle. 
E Slleintjes, L„ Kfm. 
(Brüssel). 
Beymestr. -> 
(Bis- 
Reg. 
Cur- 
4 Baustelle. 
E Arons, S„ , Foiidö- 
mafler lBisinarL-Allce 
- 26). 
2 Baustelle. > 
E Echuciber, H„ Siyt» 
rath (Halle a. S.). 
BiSmaick-Slllee. . 
Westfälischestr. 
(geh. postal. z. Col. Grüne», 
mal#, polit. z. Äilmcrs- 
dorj.) 
Wilmcrsdorfstr. 
<- Hubcrtus-Allce. ->• 
<- Sltilagtn. 
-<r Paulsbornerstr. 
Banstcllcn. 
E Joesl, Dr., Pros. 
(Berlin, Regentcnstr. 
19). 
Wangcnhcimstr. 
3 Baustellc. 
E Focft, W., Dr., Pros. 
(Berlin, Regeulenstr. 
19.) „ 
-<r Gemarkung Schmargeu- 
dors. 
12 Baustelle. 
E Franke, K., Reg. Vau- 
niftr. (Berlin,Helgolün- 
ber Ufer 2). 
Wangcnhcimstr. 
10 Baustelle. - • 
EMnhlcubrnch.J.,Maler 
(Pauisboruechr. 6.) 
8 E Klein, M.,Bildhauer T. 
ti geh. z. Paulqborucrstr.lO. 
Paulsbornerstr. 
4 geh. z. PaulSborucrstr. 11. 
2 geh. 3. Hubcrtuz-AIIec 32. 
r HubcrtuS-Slllcc. ->■ 
Wiuklcrstr. 
■<- Wicmauuftr. -> 
I Nenban. 
E Walthcr, 33., Reg. 
Bamustr. (Witzmauti- 
itr. 13.) ■ - 
E Salier, F., Eisenb. 
Bauiiispcct. 
Lcoi), I., Ww. T. 
5 Baustcllc. 
E Dicpoi», 23., Rentier 
(Berlin, Lessingstr. 16). 
7 Baustelle. 
E Lewiusohii, L., Stfnt. 
(Berlin, Bachstr. 1.) 
9 E Bartl), M.. Fabrk. 
Slretfchmnmi, I., Baumstr. 
II Baustelle. 
E March, ü., Sieg. Ban- 
ralh (Charlotlenbg., 
Marchstr. 9). 
13 E Franz, M., Buchdruck- 
bci. 
Ninfc, H.,' Schmied. 
15 E Becher, E., Baumstr. 
(9ir, 15a).■ - ' 
15a "E Becher, E., Baumstr. 
17 E Lauge, C., Reg. Bati- 
nistr. T 
V. Pahuke, F., Diener. 
19 Garteu, geh. 3. Nr. 17. 
21 Baustelle. 
E Srindmcljcr, E., Stfm. 
(Berlin, Magdcburgcr- 
str. 14). 
23. 25 Baustellen. 
E Karstadt, N., Stfm. 
(Stiel). 
27 Baustelle. 
E Natig,H., GniSvorsteh. 
(Herthastr. 16). 
29 Baustelle. 
E. Nickel, C., Maurermstr. 
(Nr. 28). 
Trabenerstr. -> 
Bahnhof Grunewald. 
-<r- Sluerbachslr. -> 
Fontanestr. -> 
28 E Nickel, 33., Maurermstr. 
T. 
V. Hokamv, 23., Portier. 
Gramer, St., Dr., Sitzt. 
Fritze, ©., Kfm. 
,peinigten, C-, Ingen. 
Stricfe, F., Colouialw- 
hdlg. 
26 E Triefet hau, Ph-, Bau- 
mstr.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.