Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

HI. Theil, 
— 680 — 
Bogel 
Tietz7 E., Baitunternehui. Otigocrftr. 1), 
Giibenerstr. 20. Kastanien Itllee 36. 
KLnigsbergerstr. 31. Petersbnrgev 
ftr. 10. 
— F., Henniitqsdorferstr. 25. 
— A., Kfni., Danzigcrstr. 20. 
— O-, Stator (GgartoltcnEurg), Brü 
berste. 2. 
— G., Molkereibef., Hagelsberger- 
str. 51. 
— (?., Privatier, Barniiiifir. 41. 
— A., Rentier, Gartenstr. 81. 
— £., Rentier, Biichosstr. 25. 
— R„ Webermftr. (Pallifadenstr. 2), 
Pallifadenstr. 105. 
— M., Rentiere Anllamerstr. 3. 
Tietze, G., Fnhrh., Landsberger Allee 52. 
v.Tietzcn-Henmg, G., Major a.D., Not- 
lendorfstr. 10. 
Tieber, P., Rentiere, Regentenstr. 20. 
Tittin, P., Dr., Rechtoanw. (Bendter- 
Itr. 4), Keithstr. 10. 
Tilchncr, E., Maschinen - Ban-Anst. 
Gitschinerstr. 68. 
Sillntf'ftfic Erben, Poststr. 30. 
Tillich, O., Stfm., Sebastian str. 30. 
TilSiicr, F., Privatier, Perleber 
qerstr. 18. Stendalersir. 23. 
Tilzer, A., Möbelsbr., An d. Jernsa- 
1 roter Küche 3. A» >. Iernsalemer 
Kirche 2. 
Timendörfcr, H., Sfmluto., Beihanien- 
itfer 9. 
— B., Rechtsanw. (Alcxa»dcrstr. 45), 
Alvenslebciiftr. 9. 
Timin, C., Golotmilw., Siuiiicmimber- 
str. 13. 
— E., Gigeiitliiim, Gartensir. 159. 
— ,% 3I..2B., Kfm. (2lngsbiirgeisir.97), 
Mehneritr. 3. Weinmeisterslr. 1 a. 
— Schneidermstr.. Franseckistr. 44. 
— 2t., Rentiere, Licfenktr. 18. 
Simmc, E., Auctionat., Krenzilr. 21. 
Obcrwasserstr. 12a. 
— Rentier, (äl?eldiiotitr. 20), Echtes 
fischestr. 37. Stralauer Allee 23 b. 
— H., ffira., Oianienbmgerstr. 9. 10. 
Tirnuiroth, G., Confiturenfbr., Kaiier- 
str. 42. 
Timner, W. Kfm. (Elbingersir. 15), Bü- 
sckiiiigsir. fi. 
— G., Scmefsigfbr., Büschinqitr. 6. 
Tinireck, F„ Gasiw., (Insetstr. 1), Stic 
leiiti. 15. 
Tinins, A., Rentiere, Rnbetsborfer- 
str. 53. Posenersti. 1. 
Tiiischmann,J., Aichiteet, Stcphanstr. 40. 
Ratljenowerstr. 55. 56. Stendaler- 
str. 7. 12. Stcphanstr. 64. 
— Sf., Bäckermstr.. Ralhcuoweistr.54> 
Tippet. F., Bur. Vorsieh. (Neue Fiieti- 
richstr. 3). Goltzstr. 4. 50. 
Tippena», §., Gastw., Dennninerstr. 14. 
Ewinemunderstr. 28. 
Tisch, Rentier, Landöbeiger Allee 9. 
8. Kl. Markusstr. 18. 
Tischinaun, 2t„ Dr., pr. Arzt, (Außer¬ 
halb), Potsdamerstr. 105». 
Titel, M., Rentier, Kaiserin Angnsta- 
|tr. 57. 
— 2l., 28m. (Werststr. 8), Ghaussee- 
ftr. 49. 50. Rene Friedrichs!!. 82. 
itönigstr. 30. Wöhlertstr. 1. 
Tiiel's Kunstlöpferci Act. Ges., O., 
Sieiustr. 26. 27. 28. Stralsimder- 
ftr. 5. 6. 
Tilli1, ffiesdiui., Kstte., ©teuabierstr. la. 
— 38., Rentier, Lothringers». 46. 
Tittel. A., Rentier, Wilsnacketsir. 58. 
Dreysestr. 14. 
Tobet, Z; Schneidermstr., (Chatlolten- 
ilr. 42), Eruiicwaldstr. 48. 
Töbeluiann, G. 2L, Stadtrath, Ahorn- 
fti. 5. Potsdamerstr. 20a. 21. 21a. 
— G., Iimmermstr., Warteubnrgstr. 21. 
Potodaincrstr. 20a. 21a. WaUen- 
tiugstr. 20. 22. 
TöbiaS.2t.,Fabrkbes.,Schäsersk. 13.13a. 
— 26., Stsrn., Burqstr. 11». Poststr. U 
— SB., Redaet., (Saiiciiburgstr. 20), 
Burgsir. lb. Poststr. 14. 
Tobter, C„ Fabrk., (Mülleisir. 146) 
Reinickendormstr. 28. Schulsir. 35. 
Tobye, M., Rechn. Mall), fZcmpciljcrmt- 
str. 12), Pnnftir 32(1. Thnlueiiiser 
ftr. 1. 
Toeche-Mittter, T.. Dr. pliil., Hosbuch- 
hdl., Stochftr. 69. 68. 70.71. 
Tobnnann, S., Apolhet., Motzstr. 90. 
An^bacherstr. d. 
Toelble, M., Fiau, (Sllwnaersii. 2) 
Hnssilenstr. 42. 
Toitsdors, i.1., Destillat., Götlitzersti. 58. 
Eoranerstr. 17. 
Tomuschek, A., iVialmitsir., !>!e»e Olnui- 
str. 23. 
Toepfer. F, Hotetbes., Dorotheenstr. 
80. 81. 
— O., Hotelbes., Slarlstr. 39. 
— A.,Rentier. Cntmstr. 31. Göbenstr. 12. 
Aatdeuiaritr. 76. 
Topsi, i!., Eiqenttinin., Lädowstr. 45. 
Toepte, R., Möbelsbr., Chaitottenstr. 13. 
Kleiststr. 38. 
Toppe, F., Schnhmmstr., Berginann- 
stl'. 90. 
Töpfer, fei.. Rentier, (fi'eiijüetqftr. 71. 
Tornau.O., ASphalthdtg., Bellennann- 
str. 71. I 
Tornan, F., Stat.Kass.Rendant»(Lichtc>i- 
berg), (iircisSroalherslr. 211. 
Tornöw, St., Rentier, Chorinerstr. 11. 
— I., Rentier, (Müller>tr. 36) Schilt- 
str. 74. 
— Rentier (FrLiikfnrt a. M.), (Ban 
stellen) Faiaiicnstr. 39—41.42.85.86. 
sBauiteIleil)Joachnnsthalerstr. 13—21. 
Kurfirstcndamm 220 bis 224. 
— 5s., Schloffcrmstr., Steinmctzstr. 74. 
— 2t., Kfniww., Köpenickerstr. 148. 
Tosch, C„ Destillat., Blumenstr. 26. 
Tonrte, R., Kfin., Alerandrinenstr. 73. 
Traebcrt, F., Bäckemistr. (Flemming- 
sfr. 5), Franseckistr. 43. 
Traeger, L., Ww., Lanqestr. 61. 
2mm6«, A., Renticr, Waldemarfir. 49, 
Bnrggrascnstr. 15. 
Tramp, 2t., Prebhefesbr., Hedemaim- 
str. 11. 
Trampe, C., Privatier. Pantstr. 6. 
— B., Rentier, Pallasstr. 4. 
Trapp, F., Rentier, Reichenbergerstr. 134. 
Trappcnberg, O.. Äsm. (Brnnnenstr. 
195), Stnftamnitr. 7. 
Trangott, F„ Reittiere, 9tn der Span- 
daner Brücke 15. 
IicHci, $i„ Ww., Scsirteritr. 20.21.22. 
Treiber, H., Landsch. Sinter, Gleditsch- 
st>. 11. 
Treitel, L., Fabrtbes., (Ritterslr. 63) 
Choiinerslr. 27. Alte Jacobstr. 20. 
Pankstr. 4a. Schle^wiqer Ufer 7. 
Stemmet, (£., Schlächtermstr., ttochitr. 2. 
Trenket, R., Bnchtidt. (Calvinstr. 32), 
Gitschinerstr. 54. Üiii|ci!)tr. 52. 
Tienn, W., Rentier, Barnimstr. 49. 
Trenner, Manrermstr. (Schilling- 
sir. 8), Blaiilciifetdestr. 2. 
— C., Rentier, Mansteinslr. 14. Berg- 
maniistr. 19. Schentendorsstr. 1 
Werststr. 5. 5a. 
Treptow, P., Ölet), ezped. Secr.. Rathe 
lioiucrsti. 97. Bcrnancrstr. 91. 
— G., Rentiere. Fieicnwalderstr. 34. 
Tresenier. G. n. H., Töpscrnistr., Pont’ 
ftr. 161). 
Tresp, M. L.. Christbiirgerstr. 41. 42. 
Barbaroffastr. 79. Stralauer 2ttlce 18. 
Tretropp, M., S£fm. (2llte Jacobsti. 81. 
82), Riedemallstr. 23. 
Treu, H., Rentiere, Reichenberger- 
ftr. 18. 
Treu & Rugtisch, Pars»meriefbr.,Dreysc- 
sir. 5. 
Stcue, I., Rentier, Potsdanietstr. 51. 
öciilhinetsa. 27. 
■ I., Rentier, Sleglitzerslr. 51. Knr- 
ftustenslr. 40. 41. 
Trenhcrz, ftfm., SieSiieiierilr. 30a. 
Novalisitr. 4. Bnikowerstr. 11. Pnt- 
bnserstr. 31. 
— H., Banquier, Desianerstr. 35. 
Tributs), L., Was;mannstr. 33a. 
Triebet, 2l., Bantqesch., (Nettclbeckslr. 
18. 19) Koppenslt. 31. 
Tiiebsch, F., Rentier, Hotzgartensir. 4. 
Linienstr. 80. 80a. 
Tricgtafs, E., Hauptin., (Stichethalb 
Reichenbergerstr. 168. 
Triemer, F., Manrermstr., Wolliner- 
str. 64. 
Triepel, F., Rentier, Friedrich Bit- 
helmstr. 11. 
Trieschinann, L., Hotetbes., Jnden- 
ftr. 55. 
Triciethan, Baumslr. (Guinewald), 
(Baiistell.) Skotoniestr. 112. 117a. 
Müllers». 139. 140. (Stätteptatz) 
Nordns^r 2. Tanbenstr. 18. (Stätte« 
Play) Leaeterstr. 53. 54. 
— P., Stfm., Stralauer Stttec 23. 
— P., Stfm., (Grimmstr. 35.) (Baustelle) 
Acideilweq 45. 
Trieft, 2t., Ciienb. Secr., Goykowsky- 
ftr. 6. 
Trietschet, E., üotoniatwlidtg., Grosj- 
becrenstr. 6. 
Triltniich, R., Strra., Adatbertstr. 43. 
Trimolt, E., Fairt., Genthinerstr. 6. 
TrinkanS, Zimmermstr., Senesetder- 
str. 41. 
Ttiiuie, B., Eiqcnthnmer, Thurinfir. 39. 
(Baustelle) Katdenserstr. 5. 
— «., 6i(|eiits)iim., SHuinifti. 40. (Ban¬ 
stelle) Watdenserstr. 6. 
Trieidjlcr, Th., Sttempiicrmflr., Metzer- 
ftr. 24. 
Ti oqisch, W.. Ww., Fütbringeritr. 10. 
Tiohart, R., Dachdeiiernistr., Freien- 
malbeiitr. 2. 
Tioitzsch, F., Bnchhalt., Matthäiürch- 
str. 18. 
(r., iiiqenth., Gransecerstt. 7. Swine- 
mündeistr. 10. 
— 2t., Knnst-Jnst., Potsdamerstr. 23. 
Spittetniartt 2. Bictoriastt. 22. 
Troll, G., Rentier, Rnppinctitr. 19. 
Ramletstr. 23. 24. 
Trumm, W., stfm. (Gr. Lichtersetde), 
ä'iarfgrafenilr. 9. 
Ttomincr, P„ Rentiere, Friedrichs¬ 
gracht 20. 21. Rittetqassc 10—12. 
TroendlS, F., Slftit., Gliorinetilr. 31. 
Tropfte, F., Rentier, Rarienstt. 14. 
Troschack, !!., Uiflciitljüm., (Pntbnscr- 
jlr. 12) 91cne Friedtichslr. 91. Wai- 
fenftr. 14. 18. 
U. Troschte, E„ Frhr., Major a. D., 
Lntherstr. 37, 
Troschte, G„ Reittier, Plan-User 4. 
Trose, Ä., Rheinsbergerstr. 11. 
Trost, G„ Äantischterei, Dresdener 
str. 81. 
— H., Fabrf., La)tdsbergerstr. 11. 
Trott), SB., Jyrt., Jenisalcmerstr. 2. 
v. Trotha, 59t., Fian, Sigisinnndstr. 7, 
Hallescheschestr. 10. 
Trottnow, G., Sattler, Maxstr. 17. 
Trübe, R., Rentier (ethöneberg), 
Bcißcnburgerstr. 45. 
Trncks, I.. Töpfermstr., Oranienstr. 87 
Skransenstr. 76. 
Tnunper, P., Sauerkohlsbr., Steil): 
str. 30. 
Trnnck, G., Rentier (Gharlotte)iburg) 
Britzetstr. 33. Michaelkirchstr. 38. 
Tristedt, 2t., vw. Major, Derfflinger- 
str. 5. 
Trntner, O.. Gigcnth, Grünthaterstr. 58. 
— G., Rentier/ Grünthaterstt. 59. 
— F., Re)iticr, Büschingstt. 10. ©rün- 
tliatersir. 57. 
Tschaege, 3t., Rentier, Bitkenstr. 21. 
Elisabethkirchstr. 13. 
Tscheutte, 0)., Schlächtermstr. (Drcyfe- 
ftr. 10), 2Silsnatfcritr. 23. 
Tschepet, G.. Gigenthüm., Gö5li)icrslf.l6.. 
Xfdiepfe, G., Rcnlieie, Friedrichstt. 66. 
Mohrenstr. 50. 
TfchirbS, H., Schneidermstr., Äutfirftcn- 
str. 73. 
Tschuschte, R., Fabrk., Reichenbergerstr. 
159. dtdmiratstr. 16. 
Tübbccke, R., Rentier (Stralan), (Hol; 
plad) Stralauer Allee 23a. 
Tnchinanii, SS., Gigenthüm., Motzsll. 81. 
Bayrenlherstr. 20. 
Tiittjeleti, A., Gigenthüm. (bis 1.2tpnl 
Gr. Prändenlenstr. 7), Jasmnndei- 
slt. 4. 
Tütck, I., Äsm. (Brüüenstr. 5b), Staisei 
str. 16. 
Turner, O., Rentier. Lntzowstr, 38. 
Turnosc-ky, SL, Fabr. Dircct., Marien 
fuirgerstr. 30,i. 
Türpe, C-, Eigenthum., (Mtfsir. 48. 
Tzschöäct, E.,'Fricfensir. 19. Oppelner 
str. 19. Willibald Alexisstr. 37. 
u. 
Uebel, iti., Möbelsped. (Briin)iensir. 
85), Snmneiiitr. 33. 
— H., Werkzenghdlg., Kaiser Fra)iz 
toten Plan 3. 
Iteberschär, (!., Slgent, Zehdenitlerstr.22. 
i). Ucketmaun, Baronin (Dresden), 
Saarbtncketstr. 27. 28. 
Urfcit, v, Sitempneunsti., SSrinftr. 27. 
— 2t., Rentier Weistenbutserstr. 32, 
Langesli. 22. 23. (Nenbau) Prenz- 
lancr 9lllec 209a. 211. Worthersir. 26. 
ltffclmami, G., Ww., Rent., SDtarieii- 
sit. 16. 
Ilhl, G., .Ciotelbcs., Unter d. Linden 5. 
tllilbach. I., Pros. (Zehlends.), Steget 
fti. 35. 
tlhleinan», ©., Schanfm., Boyenstt.22. 
Sdianitioritslr. 15. 
Utility, H., Tifchlermstr., Staftoiiien- 
Allee 91. ' 
Ufiliiiaim, i)!., Rentiere, Stratsimiier- 
ftr. 24. 
Ufjfe, St., Gigenthüm., Hnssilenstr. 26. 
Uljticrc, fl„ Fatbenlidt., ättialbcrtsti. 76. 
Utertjait, G., Äastw. (2tugiiststr. 34), 
Voltasir. 50. 
lllbrich, G„ 2lrchitect, Wibinaiinstr 5. 
Bikinannstr. 4. 
Utbridit, I.. Hotelbes. (DrcSdcii), 
Stloftcrslr. 60. 61. Ondenarderstr. 34. 
Uteer, 3., Matermsir. (Zilfiterftr. 131, 
Straße 46a (a. d. Zorndorfetstr.) 
Nr. 5. 
Mich, P., Dr. pliil., Direct., Bnlow- 
ftt. 103. 
Ulivelli, F., Rentier, Oderbergerftr. 55. 
— SL Rentier, Saarbrücterftr. 29. 
Uttciiöori, S., Rentiere, Gontardstr. 1. 
Ultenborf'tche Grbeii, Neue Schöiitjaiifer- 
fir. 7. 
lllleudorff, D., Asm. (Friedrichstr. 127) 
Frauseaistr. 17. 
Itlimann, 15, Wcingrofjhdlg., Pols. 
bamerfti. 112. 
Ullridi, G., Gigenthüm., Huitenstr. 4. 
M., Magistr. Secr., Görtitzer 
User 4. 
G„ Rentier, Ftiedrichstr. 7. 
P„ Schtächleniistr., Siöniggtatzer- 
str. 79. 
M., Schlachtetinsttwiv., Bandetstr. 
13. Freicnmalberitr. 9. 
Ullstein, i!., Biichbmckercibes. (Potä- 
daiiicrstr. 20a), Gljarlottenftr. 9. 10 
■ S„ Stfm. (Stimigin 2t»g»stastr. 38. 
39), Gfjartulteiiftr. 24. Stochftr. 23. 
Leipzigerftr. 36. 
■ H., RcchtSaiiw., Magdebnrgerftr. 3. 
Ulrich, P., Gigcnth., Stcuciiburgcrftr. 38. 
21., Fouragehdt., (Linien)tr. 83a) 
Elsasicrftr. 89. 
— R., Stiipferschinied, Sraufcnstr. 8. 
— SB., Maler, Mariaunen-Ptal! 5. 
— R., Rentier, Nollendorfstr. 38. 
— F,. Schlächtermstr., Stntlamerftr. 60. 
Strcliwrftr. 68. 
21., Weiuhdl., ikatzbachstr.10. Krenz- 
bergin. 34. 
llmnus,. L., Laiidwirth, Gneifenau- 
str/ 68. 
ttmnusi, H., Rentier, Mariettdorferstr. 3 
Itnbesiaim'idje Erben, Stnmlicnitr. 8. 
Unfug, G., Rentier, Druiniinerstr. 60. 
— H., Töpferiuftr., Stbmiratfti. 18c. 
— P., Töpfermftr., Gr. Fraiitilirtep 
ftr. 57. 
ttiiger, M., Banquier (Kronprinzen- 
Ufcr 19), Sentauetftr. 102. 
— 3B., Bildhauer, AleWndrinenstr. 50. 
— O., Hotelbef., Jeriifalemerstr. 36. 
37. Leipzigerftr. 50a. 
A„ Afnt. (v. d. Heydtstc. 14), Strniis- 
uickftr. 21. 
— ÜB., Stfm., Rittersir. 21». 
■ ©., Rentier, Grüner' Weg 13a. 
MarinSstr. 46. 
Unqcr’schc Grbeii, Brniuienstr. 35. 
Uiignab, G., Frau, Slottbuser Damm 
21. 20. tiachmannftr. 1. 
,Uniou"-Assecnranz-Societät in Lon¬ 
don, Aimmerstr. 100. 
Union-Bangeseltsch. a. Stet. (Poststr. 
27), Anbreasstr. 32. Bnrgstr. 2. 
Friedrichstr. 16. Grüner Weg -79. 
Kaiser Wülietmstr. 37. Lindenstr. 102. 
Maiicrsir. 86. 87. 88. Poststr. 27 
Union-Ctnb Schadowstr. 8. 9. 
Union Glectritit. ©es., Dorotheen- 
str. 43. 44. 
Untrott, H„ Rentier (Prinzen - 2tllce 
89.), Borsigslr. 28. Prinzen stttec 88. 
Tieckstr. 12. 13. 
Uno, G., Rentier (Sttte Jacobstr. 126), 
Möckernstr. 108. 109. Watleubnrg- 
str. 15. iön. 
Unruh, O-, Stfm., Hörnst». 18. 
Uitterbcrg, P., (Saitro., Gnrtelftr. 41 
Uiitcrmauii, St., iBemut., Stittcnlijalber- 
str. 20. 
■ Gebr., Fabrktn. (tiinbenftr. 116), 
2tbmiralftr. 37. Fürbringerstr. 25. 
Lothringerstr. 10. Soifeiierstr. 22. 
■ W., Rentier, Glisabethstr. 62. 
Uiitermatber, G., Gastroirthin, Petn- 
sir. 37. 
Uralt, M., F., Golonialvhdtg., Manstein 
str. 7. 
Urtmn, Strchilect (Stütficritr. 19). 
Sltenzbetgstr. 11. etfilcicriimchtr- 
ftr. 7. 
— I., iflatlienrammnitr. (Blücher- 
str. 22), Mittenwalderstr. 58. 
G., um. Ratl)s)na»rermstr. (Blücher- 
ftr. 22. SJfitteuioalberstr. 58. Schleiti- 
niacherstr. 4. 5. 6. 
55., Rentier, Barutherstr. 6. 
2., Rentiere, Maitussti. 16. 
O., Tapez., SBillielmftr 137. 
Uilau, 2t., Blaltgotdsbr., Mantenffel- 
jtr. 118. 
Ilctpuiann, W., ,Fa6r. (Tcmpcllioser 
Ufer 23), Alncherstr. 35. 
— ©., Möbelsbr., Weberstr. 8. 
Uriiuit, A., Sititossermstr. (Boeckhstr. 
2t), Stollreutliilr. 1. Hteiftstr. 31. 
Uri), G., Tabaksbt., Heitigcgeiststr. 21. 
Uttc, G., Gigcnttiümerin, Slichierfelbct- 
str. 4. Ski/ 'Partstr. 12. 
Utpatel, F., Sialermitr., (Teniplinerslr. 
51, Schwebtersir. 2ot). 
UO, G., iinituislr. (Vernbnrgerstr. 29), 
Fafanenstr. 50. Stmfuritcnbmnm 233. 
Rankes» 5. 7. 
V. 
SSattani, I., Stfm., Pantstr. 21a. 
Badcrs'sche Groen, ©renzflt. 2. 
Vahl, R., Strchiteet (Halenscc), Sand- 
sir. 14. 
(£., Hos lthrm.. Stepliaustr. 41. 
Bahldieck, SL, Rentiere, yaiibSbcrger- 
ftr. 4;). 
Balilbief, H., Gaftiv., Frantfurter 
Sttlec 147. 
BaPnqer, (S., Hotelbes., Dorothcen- 
ftr. 84. 
Valentin, 6)., Dr. pliil, D6. Bibliothek., 
Biirggrafenstr. 6. 
■ I., Stfm., Ranchstr. 7. Grosjbeeren- 
str. 71. 
■ S!„ Privatier (Waldemarstr. 59), 
Lübbeuerstr. 27. 
Lallentin & Marckwald, Holzhdlg. (Stut 
Zeughause 2), Gorneliusstr. 2. ‘Feint- 
str. 47. 
— G., Jtfm. (2lle>auber-Ptatz 2), Jn- 
validcnstr. 157. 160. Rünzstr. 10. 
— G., Stsmsww. lFlenSbiirgerstr. 24), 
Laubsbergersir. 77. 
SBalting, H.. Mauiennstr. (Tegel), 
Colbergerstr. 5. 
Vanseii, Th., Goldschin!cbsww.,Prinzcn- 
str. 17. 
Vater, A., Destillat. (Scharnhorstt. 14), 
Slraliunberitr. 58. 
St., Stfm. (SBirtenftr. 13b), Petti- 
ftr. 25. 
SB., Tischlennsir., Zenghoffstr. 9. 
— Stsmsww., Birtenstr. 13b. 
Vaterland. Feuer-Vers. Stet. Gcs. in 
GKictfdb, Dorothceustr. 77. 
Vaterlos;, M., Rentiere, Blumenstr. 21. 
S'atfe, Th., Dr. pliil. (Gr. liichtcvfelbc), 
Wallstr. 90. 91. 
Beckenstebt, ®., Bäckemistr. (Siuifürsteiu 
jtr. 25). \V Blnmenthatslt. 2. 
— H., Fran, Abalbetistr. 5. 
Behlow, SB., Rentier, Grüner Weg 64, 
Vehnicycr, H.. Rentier (SSilmeKbotf), 
Potsdamerstr. 2. 
Behfe, St., Stgl. SSammcrmuftf. (Sieander- 
ftr. 15), Sitte Jacobstr. 105. 
— 2t., ftfm., Reichenbergerstr. 55. 
— SS., Schneidermstr., Bessetstr. 11. 
Vehfemeyer, H., Dr. med-, pr. Arzt, 
Aiihaltsir. 13. 
— um. Geh. Sauit. Rath, Anhaltstr. 13. 
Veit, E., Geh. Commerz. Rath, Votz- 
str. 12. 
— G., Gigenthüm., Hamioverschestr.15. 
— F.. Fuhrt). (Kartftr. 43), Jagow- 
str. 32.34. Siarlstr. 42. Siüiiebntger- 
11. 12. Lüvowsir. 95. llnterbaiiiii- 
str. 4-6. Werststr. 11.12.16.17.18. 
Selten, G„ Farbeiihbtg., Fruditstr. 62. 
Venber, Ph., Asphatlfbr., Reichen- 
bergerfir. 36. 
Venzkc, G„ Bankbeamt., Brandenbmg- 
str. 48. 
— G., Stäsctbr., Brnniteiistr. 93. 
Veuzty, 2t., Fabrbes., Schöncbcrgcr 
Ufer 22. 
Verchan, H., Ktempnermstr., Pappet 
Allee 102. 
Vereinigte Bangewerbe-Ges. (Scharren- 
str. 11), Danzigetstr. 29. Nuppiner- 
ftr. 34. 
Vereinigte Beitiner ÜÄörtctiveite 2t. Pi. 
(Wallstr. 25), Bachstr. 5—7, Mühlen- 
ftr. 66. 67. Schlenfen-Ufer 5. 
BereinigteBertin-FrantfilrterGlimiiiii»- 
fnBriten, Miihleustr. 70. 71. 
Bereinigte Stammetisch’fcht Werke, 2lct. 
Gef., Fciinstr. 27. 
v. Versen, A.. vw. Gencrat (31 rüden- 
2lltce 24), SBernauerstr. 42, Swine- 
inünbcrstr. 19 b. 
Vesper, I., Rentiere, Sircuzbeigilr. 72. 
Setter, W., Gigentf)., Pappet-Slllee 10. 
— B., Rw., Stellt., Soraiicrstr. 4. 
Üettin, F., Brnnnenstr. 34. 
— P„ .Rentiere, Snmitcnfir. 30. 
Vibcan. A., Stlostcrstr. 40 IT. 
Licedoiniiii'sche (Erben, itönigstr. 37. 
Bick, «., Waftiu. (Erndenerstr. 26), (im- 
benerftr. 26a. 
Victor, Stfmww. (Autzerliatb), Lanbs- 
berger Stllce 157. 158. 
Victoria-Brauerei, 2tct. Gcs., Liitzoiu- 
sir. 111. 112 
Victoriahaus, Landsüergcr Allee 19. 20. 
Victoria-Speicher, Slcl. Ges., (Speichel), 
SlöpcnitfcrstT. 24a. 
Vicioria, 2ttigern. Vers. 9fct. öiei. 
(ßmbetiftr. 20.21), Grüner Weg 9.10. 
Alte Jacobstr. 130. 131. 132. Änden- 
slr. 22. Markgtafcnstr. 41. 42. 
Mohrenstr. 45. Pappcl 2tltee 128. 
Wollineistr. 11. 12. 
Viebig, SS1., Slcdjtsaiilv. (Potsdamer- 
str. 96), Siarlstr. 25. 
Viclhauer, 2t.,2lpoll>ck., Frici>richstr.2l. 
Vieratti, A., Gigenthüm., Stratsiindri- 
sir. 28. 
Viereck, R. II. Th., Gisenwhbl., Pols« 
bauicrstr. 85. 
Vierte, G., Fnhrh., (Zionskirchslt. 41.), 
Freienwalbetstr. 22. 
Vigino Söhne, P. & O., Melallgieh., 
Alte Jacobstr. 11>. 
Villain, W., Möbethdl., Schützenstr. 72. 
Villen-Golouie Wilhetmshöhe, SSiU 
hclinshohe, 15.16. 
Silieret) & Boch, Fabrk., Knrstr. 3L 
Sfrcujftr. 18. 
Vilter, F.,p»v. Gommiff.Nath (Joachim- 
ftr. 3), Joachimsstr. 4. 
Biotct, St., Fabrbes. (Lcipzigcrstr. 13), 
GnMDfir. 20. 
— I., Rentiere, (Belle - Aüianccstr. 21.)' 
Mühtcustr. 1. SVarschanerstr. I. 
Bisch, F., Sll. Slndreasstr. 19. 
Vitii, P., 2trchitect, Gr. Frantsnrterr 
str. 14. 
— Ä. ii. H.. Reittiers, Stouitslr. 7. 
Linienstr. 241a. Wollineistr. 10. 
— G., Rentier (Groß - Lichter'elde), 
2lnnenstr. 15. Grotzbcerenstr. 12. 
— G., Rentier, Höchstestr. 42. 
Bitzthin» v. Eckstäbt, R., Graf, Privater, 
Möckernstr. 79. 
Bobach, 31., ftfm., Alcraudcrsir. 59. 
Bogdt, P., Manrermstr. (Ehail»'ten- 
biirg), Friedrichstr. 112b. 
Bogel, G.,Bez. Vorstch.,Dresde»crstr.l8. 
— E., Direct. (Play vor de»i neuen 
Thor la), Göbenstr. 13. 
— 2t., Gigentf)., SBrmtgelstr. 99. 
— I., Fabr., Ritterstr. 17. 
— G., Fabrkbes., Müllerstr. 55a. 
— 21., Goldwfbr., Stochftr. 48. 
— 2t., Stnifen - Secr., (Gfonbiuäslt. 8.) 
Felbzeugmeisterstr. 5. 
— C., Stsiii., (Ottostr. 4.) S)ctiiaiicr;it. 
47. Alt - Moabit 40. 41. 61-66. 
Ottostr. r». 6. 7. (Baustelle), 19. 20. 
Thunnsir. 77. Zwingtistr. 23. 
— M., ftfm. (Gr. Franlsnrterstr. 16), 
Gr. Frankfnrterstr. 9. 
— R„ Stfm. (Wechenbiirgerstr. 19), 
R>)kcsir. 59. Tresckowstr. 31. 
— W., Stfm., Stlt-Moabit 15. 
— G., Molketeibes., Biefcnthalerstr. 18. 
— C., Re)iticr(Gharlotte»l>nrg), Weber- 
sir. 401). 
— G., Rentier, Mitteiiwalderftr. 16,
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.