Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

— 071 — 
Sasserath Th-u III. 
Roth, 9t., Schliichtcrmi'tr., Alte Sfncoö- 
ftr. - 54. 55. ' ■ 
— 0)., dictiere, (Gljiirtotfeubiirg), Mar^ 
heinecke Play 14. -Zoffeuerflr. 28. 
— Kcfchw.. iJicnt., Belle-Sllliauceftr. 102. 
Rothacker'fcho Grbeii, SSeilc-SfWianccfir. 
5. Tcltowcrstr. :!. 4. 
Slotfie, G., Dr., pr. Arzt, Glifabeih 
Ufer 52. 
— tEiflcnlsj. (3luf(erl)all>) Sdjinfcilr. 14, 
— fi\, Mfm., (Siidcnbe), 38cif;eu bürgen 
ftr. 33. 
— E., Mlempncr, Simirrftr. 54. 
— ©., Möbelhbl. (:Wslucrftr. 10), 
Petriftr. 11. 
— te.,£(t|täit)tcrni!tr., SBerufiiirncritr. 3.1. 
— I., Sifitäifitermftr., ’Barmmftr. 35. 
Gcorgenrtrdiftr. 59. 
— O.. Sdjläditermftr., SSt manuftr. 2. 
Rolhe'fche Erbe», Willibald Atcxis 
ftr. 33. 
Rothe, G„ Dircctor (NiebetLötznitz), 
Sinntenffclftr. 47. 
Rotheubach, P., Väckermftr., LanbS: 
bergerftr. 76. 
— Gebt., Mchthdta., Stile Schöuhaufet' 
ftr. 7. 8. 
Rothe,isjagci,, 35., Telegt. Bcamt., 
Mnlaikftr. 19. 
Rolhciisce, (£., Rentier, Skiirmcdftr. 
12. Alvenslcbenftr. 11. iUrchbach 
ftr. 20. 
Roihenftein, H., Spediteur, Spei,er 
ftr. 23. Lüucbnrgerftr. 22. 
Slols)cr,g.,Cnilf6r.,Saifcrä5ilsjclrafir.40, 
— E., Töpfer (Pankow), Hübncr 
ftr. 1. 2. 
Rother'fche Erben, AlvcnSlcbcnflr. 20. 
Rolhhöft, G., Wcinlidlq., Hcimstr. 9. 
Willibald SllexiLftt. 43. 
Slötlitc, P.. Rentiere, M'önigilr. 28. 
Rothner, G., Bollz. Beamt., Friedrich 
Karlftr. 2. 
Notholz, ?., Holzhdl., Benblerftr. 13. 
Fricdtichfir. 73. . 
— H., Rentier (Blnineshof 11), Wil- 
ljetmSImueuetftr. 15. 
Rothschild, L., Banquier, Regentenftr. 
13. 
— O., Rentier, Regentenftr. 10a. 
— I., Rentiere (Pappel-Allee 34), 
Fennfir. 60. 
Rölschke, Eli., Bäcker,nftrww., Fried- 
rirfjsfetoerftr. 17. 
Rott, F., Bauquier lMohrenstr. 46), 
Neue Fricdrichfir. 101. 
— E„ Nutzholzhdlg., Pallifadenftr. 82. 
Sänclmrgrrflr. 26. 
Rotten, L., 'F-rait, Schiffbauerdamm 20a. 
Slotteubacher, A., Privatier, Gerichtstr. 
56. 
Rotterdamer Bank (Baustellen), Ptenz- 
lauer Allee 111-146. 149-163. 
Nötiget, 31., Rentier, Reichenbetger- 
ftr. 56. 
JRocttflcr’fcfic Eiben, Adlerftr. 13, 
Röttinqer, 31., Rentier, Rheinsbcrger- 
iir. 25. 
Nottke, 5!., Gigciitsjüm., Sornucrftr. 22. 
Falckenfteinftr. 33. 
— O., ÜJinlmuflr., Marburzerftr. 10. 
An der Stadtbahn 48. 49. 50. 
iRottmmm, P., 33m., Kl. Alerander^ 
ftr. 28, (Holzplatz) Bartelftr. .">. 
Ronvcl, L., Gas- :c. Aul. (Mantenffel- 
flr. 42), Wiencrftr. 39. 
Rowatd, W., Rentier, Lützowftr. 104. 
JBolj, ii-, Rentier (Gharlottenbnrg), 
Friebtichfit. 201. 
Rnbach, .vi., Fabrk., Lichtenberger- 
ftr. 13. 
Rnbeau, Th., Frau, Matiannenfit. 49. 
Rnben, v.. St im", (Klopftockitr. 43), 
Gollnowftt. 31. Grüner Weg 58 
M'oppcnftr. 18. Wcinftr. 20b. 
— L„ Rentier, Dresdcncrftr. 124. 
Rnbiufteiii, A., Dr., pr. Arzt, AnS- 
üachtrflr. 15. 
91ü<t, Ph., Rentiere, Unter den Linden 
10. Ml." Slmicrftr. 6. 7. 
Rüikart, $., Töpfermftr., Franferki- 
ftr. 29. 
Rücker, F„ Golonialm., Fraufeekiftr. 1. 
Eösliuerstr. 10. Schöuhanser Allee 35. 
— (?., Eigenthüni., Wcis;eubnrgerftr. 59. 
— 35., Eiaeuthnm., Wiefeuftr. 31. 
— 35., Kfm. (Mommaubaiitenftr. 47), 
Rofenthalerftr. 68. 
— 35., Rentier, Wieiierstr. 06. 
— 35., Rentiere, Moiumanbauteuftr. 47. 
Rückert, W., Rentier, Nenenbnrger- 
str. 12. 
Rülkncr, K., Eigenthüni., Marfir. 8. 
Rückwardt, 91., "Frau (Hochftr. 44. 45), 
Slndteasstt. 44. 
Rückwärts, & Riegel, H., Aiöbetsbr., 
35ienerstr. 50. 
Rüdiger, P., Buchhalt., Chorinciftr. 52. 
— Gebr., Eigenthum., Linienftr. 37. 
— G., ilfm., Frnchtftr. 51. 
— E., Schtächtennstr., Weiße,ibnrgcr- 
flr. 48a. 
— 3s., Rentiere, Frnilitftr. 50. Gr. 
Fmnffurterftr. 141. Frnchtftr. 49. 
Rndkowski, A., Eigenthüni., Slcket- 
ftr. 44. 
Rudsoff, C., Banmstr. (Tempelhofer 
Ufer 12), Kaiser Wilhelms»'. 18a. 
älarfgrafenftr. 55. 56. fflioljrcnflr. 
31. Älünzstr. 20. 
Rndkoff, G., ftfm., Poftftr. 10.11: Burg 
■ ftr.. lc. 
— F., Privatier, Studreaöftr. 35. 
Rudnick, A., Kupfcrichiniedemftr,, Pii* 
lerftr. 52. 
Rudolff, - I., Ger. Bcamt. (Liibbcner^ 
ftr. 4), Sornucrftr. 25. 
Rndolph, (s., Destillat., Prinzenftr. 15. 
Wafferthorftr. 57. 
— 2sj., Anwclier, Prenzlanciflr. 38. 
— I., ilfm., tinrtciifir. 26. Alt 
Moabit 120. 
— ;Vf., Mfm., Reiuiitcudorferfir. 14. 
— & Füedländer, itfltc., Ren - Äölln 
a. 35. 24. 26. 3!>allflr. 56. 
— P„ Lcdcrwfb. (Oranienstr. 103), 
Rcichenbeigerftr. 177. 
— E., Manrerinftr., Grnuewaldftr. 112. 
— 31., Manrcnnftr., Blnmcnstr. 38. 
Nettelbeckftr. 26. 
— Sv-, ilciiticr, Hagelsberacrfir. 45. 
— St., Schlachtcrmftr., Gollnowftr. 31a, 
— A., Schueideunftr., Manerür. 38, 
— G., Etat. jtifift., Fmn.iftr. 2. 
— T. u. 35., Tifchlennflr., Boyenstr. 39, 
— S(„ Zimnicrinftr., Rigaerftr. 126, 
Mnskanerftr. 32a. Prostancrftr. 35. 
— B., Fran, Haideftr. 34. 
— F., Fran, itiintrmiMcnitr 171, Ren 
KöN» u. W. la. l’icnc Sioijflr. 12. 
— ('iefchto., Höchtteftr. 6. 
— E., 33m., Äönigsbergeiftr. 2. 
Rndolph'fchc Erbcn, Stöitjciicrftr. 7 
Pantftr. 24. 
Rndoiff, L., Rentiere, Schöucberger- 
ftr. 32. 
Rudowsty, G., Schiniedemilr., Ro- 
ftockcrftr. 49. 50. 
Riiff, F., Rentier, MarknSstr. 47. 
— M., Rentiere, Mnlaltftr. 38. 
Rüffert, E., Schmiede,nflr., Torotheen- 
ftr. 73. 74. Dorolheenftr. 72. 
Rnge, R., Dr., Sän. Rath, Magdebnr- 
qtrftr. 27. 
Rüqer, (?., SlßCruch - Unternchin., 
Schwedtcrftr. 235. 
■ F., Eigcnth,, Elbingerstr. 17. 
P„ Gaftw., Mülleiiir. 30a. 
A. F., ilfm., RatblianSftr. 4, Grün¬ 
thatei ftr. (12. Ralhhanöftr. 1. 
Rugh, G„ Eigcnth., Thaerftr. 23. 
Rügow, A., Mfm., Eapriviftr. 10. 
Rngowoli, E., .(tfm. (Thnrmstr. 47a), 
Alt-Moabit 19. 
Rnhbein, 0., Schornsteinfegeiinstr., 
35eidcnweg 1. 
Rühe, P., Poft-Stifift., Kraufenft. 9. 
t£„ Rentier «Füedenstr. 17), Aian- 
tenffetftr. 14. 
— i!„ Reut. (Elfjholzftr. 8), Liuden- 
ftr. 92. 
Rülil, St., Eigeuili., Nnrnbergerstr. 45, 
Eifenacherfir. 7. 
— S„ Rentier, (33itSnackerftr. 33.), 
35il»nackerftr. 50. 
Rnhland, fi., Apothckenbef., Bernbnr- 
geritr. 3. 
Riihle, G., Fabrk., Anqnftstr. 13. 
(S„ Fabrkbef., 'Anguftflr. 13. Stimiift- 
ftr. 11. 12. 
<>>., Fnhrh., Sitte Iaeobftr. 68. 
■ (£., Gärtncrcibcf. Sldalbcrtstr. 29, 
Äiciholzstr., Rühle'fchcs Hau-S. 
£>., Äsut., Marianucnftr. 29. 
31., Rentier, ©itfchiiieiitr. 34. Köpc- 
nitfer Landftr., Rühle'fcheS Hans. 
G., Rentier, Tempelhofer Ufer 31. 
S(„ Rentiere, Gitfchiuerftr. 36. 37. 
L., Zieuticre, Äommandantcnftr. 35' 
all., Ww., (Gr. Frantfurterstr. 32), 
Jnnkerftr. II. 
Rühle'fche Erben, ©itfchiiierftr. 38. 
Ruhm, 35., Töpfermi'Ir., Michaeltirch- 
, ftr. 5. 
Rnnibancr, B., Rentiere, Winlcrfeldl- 
ftr. 24. Conrbivreftr. 9. 
Ruinland, O., Uiiifermftr., Wöhtcrtftr. 2. 
Mummet, L., Direct., Lefsingftr. 35. 
F„ Rentier, Äurfnrftenftr. 6, ti'ur= 
fiirfteiiftr. 5. 
O., Eeiteimflr., Rene Königitr. 22. 
Rnmiuler, ti., Ww., Lntzowftr. 79. Mag- 
debnrgerftr. 28. 
Rumpf, O., Blnmenbdlg., Koppenftr. 43. 
E., Destillat., (3!ülowstr. 71), Bülow- 
ftr. 47. 48. yortftr. 45. 
— Q}., Jtfm., (Prinzenstr. 110), Kl. 
Hambnrgerftr. 24. 25. Liuieuftr. 101. 
StrcliCerftr. 41. 
— 35., Lehrer, Hafenhaide 50. 
Rnndorff, F., Klempnermftr. (Füedrich- 
ftr. 110), CöSlincrftr. 13. 
G., Privatier, Königsbergcrftr. 36. 
Runge, I., Bahnmftr. a. Ä., Lnckcn- 
walderftr. 9. 
F., Böttcheimftr., Schützenftr. 34. 
H., Gommiff. Gefch., An ^ Schleuse 6. 
— H., Fabrbef., (Wannfee), Sllte 
Jacobftr. 76. 
■ P., Fabrbcf., In den Zelten 15. Gr. 
Hambnrgcrftr. 17. 
• L., Grünkranihd!., (Rhkcstr. 47), 
Fraiifeikiftr. 35. Rykestr. 21. 
— G., Holzhdl., Tempelhofer Ufer 4. 
(Hotzplatz) Stratzc 17, (a. d. War- 
fchaucrstr.). 
■ 31., Kfin., Stallfchreikerfir. 30. 
— G., Lehrer, Baudctftr. 2. 
• F., Rentier, (Gr. Lichlerfelde), 
Lindenfrr. 90. Markgrafenftr. 1. • 
Runge-, 35., Rentier (PotSdainerftr. 82«!), 
' Georgenfirchftr. 14. 
— Söhne, F. L., Scifenfbr., Sltte 
Jacobftr. 76. 
— F„ Zimmermftr., Spenerftr. 32, 
GIMiiflerftr., 'iimiuerptap. 
— 3(., Frau (Schoueberg), ä8ni6ciiftr.2. 
— A., Äientiere (3!rückcn-3tllcc31), Be 
veruftr. 4. Möpciiitferitr. 1. 3>einicken 
Sorfciftr. 23. 
— 3t., E. u. I., 31cntieren, Knrzcflr. 20. 
Landk-bergerftr. 68. 
— E., Ww., Crmiieiiftr. 188. 
— L.. 35ro., Hafenplatz 6. 
— M., Ww., Landöbergcrftr. 9. 
31ünger, I., 31cntier, Sloitizttr. 55. 
3!nnzler, E., 3!enticre, 3iut>i cassftr. 49. 
3!>ippiu, G., L., Eigenthüni., Dalldorfer 
ftr. 1. 
— E., Ww., Feilnerftr. 7. 
3!npprccht, A., Renlielc (Potsdamer 
ftr. 93). Stöuici'ftT. 15. 
Rusch, F., Eigenlliüm., Pofeuerstr. 13. 
— 3t., Puvatier, Wienerftr. 23. Griin- 
aiterftr. 41. 
Rusche, 31., Bildhauer, Lefsingftr. 54. 
SchiUftr. 6. 
— 8(., Destillat., (Glotzkow-Skiistr. 24) 
Stromitr. 61. 
31 ufite, 91., Üiittmiifir., SJiniiiciiffcf- 
ftr. 120. 
giiifictr, Gh., Rentier, 3tiiguitflr. 85. 
Rufi jun., 31., Bangnier (Unter den 
Linden 16), Karlstr. 5a. 
■ L., Bangnier, Änifnrftendaium 21. 
Rüfchülffche Erben, Elifabclhtirchftr.9. 
31heinsbcrgerftr. 52. 
Ruft, §., Bannnlcrnehin. (Ghaikotten 
bnrg), Kyffhänfeiftr. 19. 
G., Mfm., (Wrangclftr. 4.) Grau 
denzm'tr. 1. Mnbtiierffr. 57. 
P., Ww., Sothiingeiitr. 47. 
S., 33w., Antonftr. 48. 
Rnftenbach, 3f.,9lcnticr, Bergftr. 34. 
Rüftow, St., Renlier, Pantftr. 4. 
Rütgei'v, I.. Fabrbes. .Uiirfürfteiiftr. 
135, itsciftftr. 17. Miirfüi'ftciiftr. 134. 
Motzftr. 1b. Süd-tlfer 2—4. 
Rnthenberg, G., Rentiere, Friedenftr. 10. 
Dalldorferflr. 19. 31ciiiitfciiborfct= 
■ ftr. 6. 
— G., Rcntieic (Schönebcrgciftr. 26), 
Wichmannftr. 20. 
Slüthliug, K., Baumflr. Steinmetz- 
flr. 48. Schntzendolferftr. 18a. 
Rüthniik, 31., Topfermstr., Jacobitirch- 
ftr. 10. 
— G., Ziinmermftr., Schnmannftr. 5. 
v. Rüis, L., Geh. Kanzl. Rath, Gen- 
tfjinciftr. 24. 
Rutsch, G., Eierhdl. (Linienftr. 153), 
Borsigftr. 1. Ioachimftr. 5, 16. 
Rutsche, O., .ßntfbr., Slrferftr. 30. 
dlsittcr, £>., Melallgief!., Oranienstr. 9. 
Rntzen, F., Äfm/(Luifen Ufer 48), 
Liegnitzerftr. 20. 
— 31. Lehrer, Snnzigmtr. 7. 
Rnwoldt, G., Zimmeünftr., Prenzlaucr 
Alle 218. 
Ruez, 81., 35m. Gnrhauciicrffr. 1. 
Saalfcld, G„ Schloffcrmftr. (Stndreas- 
ftr. 38), jkoppenftr. 91. 
Saalniauu, S(., Himmmnitr., Hnffiten- 
ftr. 30. (3>enban) Bottastr. 52. 
Saarbach. E„ Slcntier l Mainz), 
Prinzefsinnenftr. 6. 
Saal;, H., Particnl., Kottbnfclftr. 21. 
— G., Rentier, Lothringerftr. 14. Straß- 
burgerftr. 59. 60. 
Sabatier, E.. Rentier (Äötzfchenbroda), 
Sltte Schönhanferftr. 42. 
Sacerboti, L., Mfm., Bcrnbnrgcr- 
flr. 22a. 23. 
Suchern, G., Dr., Geh. Reg. Rath,-Pros,, 
Wormfciftr. 12. 
Sacher, Sl., Eonbitor, (Müllcrftr. 160), 
Mülterstr. 165 a 
Sachon, St., Gaflw., äUiiltcrftr. 136. 
(Sachs, H., Apotheker, Withetiuftr. 145. 
— S., Bankgefch., Hindersinftr. 4. 
Holzmarttstr. 14. 
— L. G., Fabr!., Lichtenstein Allee 2. 
— Rich., Fabrk., Bachftr. 12. 
— Rob., Fabrk. (Brückenftr. 5), 
Schönhanfcr Stllce 119. 
■ S., Fabrk., Bnicken Slltee 3.4. 
■ 38., Fabr., Lefsingftr. 33. 
- L., Fabrtbef., Brücken Slltee 1, 
S., Fabrkhei. (Oranienburg), 
Bruuuenftr. 179. Swinemünderftr. 80. 
■ H., Gen. 3(gciit (Sttt ll'loiibit 124), 
Stephanftr. 53. 
■ G., .fiofl., Friedrichstr. 48. 
• I., Mfm. (Uppelnerftr. 2), Skatitzer- 
ftr. 71. 
• I., Kfm., Witönackerftr. 11. 
■ L., fifm. (Blnineshof 5) König- 
ftr. 7. 
■ AI.. Kfm., Sutljcrftr. 6. 
■ 31., Kfm., (Oranienburgersir. 37) 
3lusbacherftr. 57. 
— S., Mfm., Sintthnitiichftr. 15. Gen« 
thinerftr. 16. 
— Siegst., Kfm., Königgrätzerftr. 84. 
— Siegfr., Kfm., (Taubeuftr. 7) Frie- 
brichftr. 223. Pnttiauierftr. 12. 
■ E,, Mitit. Effectcufbr., Taubenstr.7. 
Sachs, H., RechtSaiiw. Gr. Frankfurter. 
Itr. 70. Sdjillingftr. 20. 
— I., Rentier (Ftensbnrgerftr. 1) Hosz- 
gartctiflr. 6. 
— ■©., Frs., Potsdainerftr. 113. 
— Gefchw., Ssrlil/ericftr. 3b. 
-- I., Privat,ere, ftünigiii Ssngnfta- 
flr. 20. 
Sachse, L., Kfm., Bor dem Schtefi- 
fchen Thore 2. 
— P.< Sntltcunftr., Slcphanstr. 49. 
L., Rentiere, Stskanifcher Platz 2. 
Bernburgerflr. 35. 
— M., vw. Dr., ftörnciftr. 4. 
— 31., ftfmsfr., (B. d. Schtefifch. Thor 2) 
Treplower Chaussee 1. 
Sachfe'fchc Erbeu, Äüruciftr. 4. ! 
meonftr. 28. 35cinbcrgswcg 11b. 
Sachtleben, I., Slpothckeübef., Wörther- 
ftr. 40. 
Sack, L., Ssrchitcft, Gtcbilfchftr. 38. 
- St-, Eignnciifbrttii,, Smigeftr. 38. 
aikhoff, H., Fabrk., Sot„,c-ftr. 43. 
Sucre,iz, 35., Puvatier, 3!uppiuerftr. 
44. 31t]ci„S6ngcrftr. 56. 
Saft, Leincnwhdl., Illanienffetitr. 
26. Weidcnweq 99. 
Sacgcr, G., Fabrk., firanlftr. 34. Lange- 
ftr. 11. 
— H., Eigeiilhüm., Schwcdeustr. 12. 
Schulftr. 61. 
Sagert'fche Erbe«, Kleine Stleranderftr. 
29. Oranieuftr. 37. 
Sacgci't’fchc Erben, Potsdamer,-tr. 138a. 
Saqner, Sl., Eigenthüu,., Grünthater- 
fir. 67. 
Snljt, G.. 35w.. ©rsinftr. 25. 26, 
traudtcuftr. 20. 21. 
ahlnianu, Gh., Rentier, Skatitzerfir. 
138. 
de Eniiit Liibiu’fdje Erben, Brunuen- 
ftr. 127. 
akowötl), H., Lehrer (Schittjcnöorfcr. 
ftr. 18), Dauzigerfir. 26. 33eif;en- 
l'iirgcrftr. 47a. 
Sakszewoti, St., Dr. elicm., (Görtitz) 
Slckeiftr. 56. Huffiteuftr. 67. Schäfer« 
. ftr. 2. 
Sala, St. n. F., Fabrkbef,, Schützen- 
flr, 60. 
— 31. 31., Liihogr. Knnftanstalt, Steiu- 
fir. 5. 
— 3t., Fran, Miltetitr. 52, Unter den 
Linden 51, SJlittelftr. 51. 
Saland, H„ Fabrkbef., (3iittcrftr. 24) 
SMcrftr. 50. 
M., Frau, (Friedenan) Friedrich- 
sir. 51. 
Salbach, G., fliiifdjnmitfir., Unter den 
Liudeu 67. 
• L., Ww. (Wilhclmshavcnclftr. 28), 
Slroniftr. .36. 
alchcrt'fche Grbcn, Münzitr. 17. 
Salchow, G.. L>!ater, Gnviyflr. 6, Schte- 
fifcheftr. 35. 
v. SaldcrnMc Erben, Wilhelmftr. 50. 
v. Satdern - Leppin, M., Baron >Mnr- 
fnrftendaiuni 3) Gotztowsthfir. 13. 
Salender, D., Ww., Breslanerftr. 21. 
Salge, E., 3!athS,na„rerniftr., Frieden- 
ftr. 21, Höchfleftr. 38. 39. 
aticr, F., Mfm., .votziuaiklftr. 48. 
Ml. 3t„drcasftr.21, Falckcnftcinftr. 2V, 
Itranlftr. 41. 
Salinqcr, Dr., pr. Ssrzt (Züden- 
ftr. 43. 44-, Pantftr. 26. 
— St. Gifcitgicfimi, Liiifen-Uier 44. 
31., Mfm., Garienftr. 74. 
L., Mfm., (Kotlbnicr Damm 9), 
Oranienstr. 2. 
& Leppmann, PnpicrhMg., Linden- 
ftr. 53. 
3J£., 31ccht-5anto., Schetlingfir. 16. 
■ 0., Topfet,„ftr., Btnnnenstr. 168. 
, Golumrtrftr. 4, Etifabethtilchftr. 6, 
Hnffiteiiflr. 8, il'Zülhnnfcnei ftr. 1. 
3t., Äfinswi», SIm Kilpfergrabeii 5. 
1'., aicnticre, Slagbcbiirgtrftr. 26. 
Bett ha, Rentiere, Hirtenflt. 18. 
SnliiigcVfchc Erbeii, Kleine Stlemiiber- 
ftr. 9—11. 12. 13, Linienftr. 0. 
alis, 31., Goubitor, Friebtichfit. 162. 
G. H., Mfm., Prenzlaner Slltee 236, 
Su'Ifoiterftr. 21. 
Saltbach, G., 3ientier, 3!aiikefir. 3. 
aller, S., Reulier, SlnmeShof 3, Gr. 
Haiiibnrgctflt. 37. 
Sallge, 3)[., Ww., Eiaenthn»,., Rup- 
pinerflr. -15, Rheiusbergerftr. 19. 
Salonion, G., Dr. phil., Äpothekenbef. 
(Belle - Slltiance-Ptatz 9), Leipziger- 
ftr. 74. 
— M.,Fabrkbef. (TtepIowctGhanffcc2) 
Lohinnhleilftr. 6. 7. 
— ©., Mfm., USictoriaftr. 25. Giün- 
ftr. 5. 6. 
— I., Mfm. (Wallnet Theaterftr. 1), 
Mcibclftr. 23. Oranienstr. 38. Rei- 
nickenborferftr. 3. Sitte Schlivenstr. 5. 
Jfid., Kfm. (Linkftr. 25), Blnmes- 
siof 9. Lützowftt. 28. 31iebeuvatl- 
ftr. 31. 
— 6., Kfm., LanbSbergerftr. 1. 2. 
Königftr., Goto,mabei, Laben 27. 
— S., Mfm., PotSbamerftr. 123b. 
Slblcrftr. 4. Karlsbad 33. Mmftr. 39. 
40. 41.42, 43.44. 47. 48.49. Schöne« 
berget Ufer 25. - 
Ealomo»,' Sl., Rentier (Biirggrafcii- 
ftr. 15), Pcrlcbcrgerftr. 26k. Strom. 
ftr. 20. 21. SSerftfir. 3. 
— ß., Rentier, Linbenftr. 71. 
— R., Rentier, Baerwalbftr. 57. 
— C., Töpfern,fir., Slcinitfendorfcr» 
ftr. 46b. Dennewitzftr. 11. 
— Cr., Rentiere, Gnrsjaiicücifir. 2. 
— I., 25to. (Sdjöncbcrgct Ufer 40), 
Linkftr. 25. 
— fi., Ww. (Tauenzienfir. 13), Lernte- 
itr. 1. 
Salon,oi,8, F., Eigenthünietin, Grüner 
Weg 117. 118. 
Salomonfohn, 3R., Gen. Agent (Ghar- 
lotlcnCnrq), Bremerstr.46. Friedrich- 
flr. 52. 53. Lcipzigerstr. 71. 72. 
— St., Rechtsanw. a. D., Sllfcnftr. 9. 
— 31entier (Bauhofftr. 6), Leip- 
jigerftr. 72. 
Salofchin, 3„ Bangiiier, Thiergarten- 
ftr. 20. Dauzigcrstr.89. ®untfcrftr. 4. 
Jagowftr. 14. 15. Schlicmannftr. 48. 
SBijjmanuftr. 9.18.19. 20.21.28. 29. 
Salz, 31., Priviitierc, Oranienstr. 103. 
— Th. Frl., PotSbamerftr. 113. 
Salzmann, 35., ©chloffermftr., Mns- 
tanerftr. 27. Melanchthonftr. 21.22. 
Rcinictcnborfcrftr. 7a. 
Siimdfon, I., Banqniet, Lützowftt. 60. 
Sammet, I., Kfm., 33ebcrftr. 27. 
Samiaioiti, G., Bw., Bicfcnthaler- 
itr. 13. 
Samuel, I., Ww. (Friebtichfit. 214), 
;]iii„„erftr. 65. 
aimitoloiti, 31. F., Schantw., itf. 
Hambnrgcrftr. 15. 
and, G., Eigenthüni., Memeletftt. 20, 
Pofenetstt. 23. 
■ I., Fran Eigenthüin., Königsbetger- 
str. 25. Menieletftt. 47. 
• M., Ww. (jjortftr. 20), 3sugii|t« 
ftr. 87. Junkerskt. 4. 
Sandberg, G., Rechtsanw. (Kt. Ptäfi- 
öeutcitfir. 3), Gattenstt. 175. 
Sanbeu, E., Bankditeek. (Potsdam), 
Ftankenflt. 3. 4. 5. Gamphaufenftt. 
31. 31c„c Friebtichfit. 3. Myffhäufct- 
ftr. 7. 20. 21. Unter d. Linben 56. 
— 0., Bankdireck., Weifieiibnrgetftt. 27. 
Ri)keftt.W—58. Bötkerfir. 15. SSeiBeii« 
burgerftr. 26. 
— ll1!., Fran Director ('Potsdam), 
Hollmannftr. 16. 
SandciVfitjc Grbcn, (Ssußerhalb.) Set» 
forterftr. 15. Blankenfeldeftr. 8. Für- 
tu'iugcrftr. 4. 5. (Holzplatz) .ttott« 
bufer Ufer 31. Laiigeftr. 15. 16. 
Lannberftr. 22a. 23. Marsilinsftr. (1. 
7. Schitliugftr. 7. Stielitzerftt. 34. 
Swinemünderftr. 131. 133. 137. 
Sander, E., Slpothekenbef., Gneifenan- 
flr. 92. Zoffenerstr. 14. 
— & Pnchmülter, Bankdireck. (Pots¬ 
dam), Frankciistt. 3. 
— 31., Bildhauer, Kastanien Slltee 31, 
Ttagonerstr. 38 —40. Rtzteftr. 1JL 
Worlherstr. 28. 
R., Holzhdlg., Ssnsbacherfir. 50. 
— L., Ww., Marlsbab 5. Tennewitz- 
ftr. 7. 
Sanbhack, I., Rentiere, Müllerfit. 138a. 
"andmauu, D., Mfm. (Gteifswalbcr- 
fir. 42), Belleriuanuftt. 70. 
Sanbmchct, O., Rentier (Jehdenicket- 
stt. 6), Lottumstr. 18. 
Sandnet, L., Baunutcrnehm. (Pank- 
ftr. 45a), jiwiugliftr. 20. 
Sauge, E., Gigtiithüm., Linbcnfit. 87. 
— F., Fnhth., SolmSftr. 37. 
— 35., Fnhth., Gut,,,ftr. 18. 
— 38., Gaftw., Thaerftr. 41. 
— F., Rentier (Linbenftr. 87), HagelS- 
dcrgeritr. 2. 
33., Rentiere, Plan-Ufer 7. 
Saunt, L., Kfm. Sttalfimdcrftr. 8. 
J„ Wcifzwhdlg,, Koppe,ftr. 14. 
fvnichtftr. 65. 
L., Ww., SickjtenBergerftr. 21. 
Santo, Sl., Kfm., Pappel-Slllec 117. 
Saut), Privatier, SolmSftr. 44. 
SannS, Sl., Baukbeamt. (Stlopftockftr. 
7), PutBuferftr. 11. 
Sarfert, O., Frau (Bockwal, Franfecki- 
fir. 14. Swinemünderftr. 43. 
Sarre, G., Schlachtcrmftr., Grünet 
33eg 24. 
arficdt, SS., Schncibcnuftr. (Rirdorf), 
3!oftizitr. 6. 
Saüig, £)., Mfm., Lübcrfci ftr. 12. 
B., Mauieimstr., Seificnburgcr« 
ftr. 28. 
Sflfi, B., Eigartcnfbt., Slcnc Fticdtich- 
flr. 40. 
Sasse, 0., Kfm., Elifabethstr. 24. 
L., Lehret, ßjrünthalerftr. 36. > 
0)., Rentier (Möcketnfit. 73), Fichtc- 
fir. 22. 
O., Rentier (Frankfurter Slltee 120), 
Slrau&bergcritr. 49. 
— Weingtofihdlg., SBiugftr. ld. 
Poftftr. 12. 
■ M., Rentiere (Danzig), Fricdnch 
Äatlfit. 17. 17a. 
entferntt), Sl., Telegtaphcnfbt., Köpc-' 
uicketstr. 98a.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.