Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

m. aTjcir Tilsiterstr. 
— 568 — 
Tresikowstr. 
87 Barthel, H., Bier-Groß- 
hdlg. 
Bromn, A., Bäcker. 
Damman, F., Gärtner. 
SöKing, M„ Kassirer. 
Gerber, 6., Maler. 
Herbst, 9t., Stfm. 
HoSpelt, H., Schneider. 
fnot, M.. Lehrerin, 
nntze, M., Lehrerin. 
Markuiann, SS., Steuer« 
erheb. 
Matiche, ©., Werkführ. 
Müller, K., Bnchbind. 
Oehrnke, E., Stat. Assist. 
Prahl, A.. Ww. 
Preffer, St., Stufet. 
Ändolph, e„ Klempner. 
Schneider, H., Schoner. 
Stmck, C.. Grotz- 
Schlächteruistr. 
Toepper, H., Schntzrn. 
SScpcr, F., Schneider. 
Weiduer, SB., Cigarrenin. 
Winkler, H., Liniirer. 
88 E Weise, O., Kfm. 
Beseschea, W., Gärtner. 
Dorn, F., Eisenb. Portier. 
Fechncr, SB., Thierarzl. 
Freyer, M., Plätterin. 
Hansen, ©., Maler. 
Siliern, (£., Schutz,». 
Lainaiii,J.,Schlächtcrmstr. 
Morgenstern, C., Barbier. 
Rißniann, H., Eisenb. 
Beanit. 
Tamms, H., Asm. 
Westphal, St., Rentiere. 
Winckler, M., Stfm. 
89E&ick)t,3)l.,SchISchtcrii>iti', 
Brannsdorf, 23., Schlacht. 
Büchler, 31., Lackirer. 
Ewald, SB., Steuererheb. 
Frenz, H., Kutscher. 
Gersdorf, L., Näherin. 
Hascloff, W.. Milchhdl. 
Koch, F., Schmied. 
Lehmann, F., Schnhm- 
mstr. 
Lingk, I.. Eastw. 
Lorenz, E., Rohrleger. 
Löwenmeyer, M., ihu. Dr. 
Paul, CS., Vieh-Ei ped. 
Schramm. £>., Sifm. 
Schulz, 9t„ Invalide. 
— O„ Mctalldreh. 
Slreichhan, P., Lehrer. 
90 E Haussen, E., Archiieet. 
Bähr, O., Möbelpol. 
Bawlitza, H„ 'Architeet. 
Engel, F., Schnhm. 
Graidfe, F., Ger. Vollzieh. 
a. D. 
Glimmert, A., Ww. 
Hcilgoins, F., Bnchhalt. 
Hemmnlnig, F., Petro- 
lenmhdlg. 
Kalisch, G., Ranrerpol. 
Strnmbeck. SB., S8n>. 
fiurilj, 0., Tischler. - 
Müller, E., Ww. 
Ostländer, SB., Postschaffn. 
Rudoff, E., Modistin. 
Schulz. 91., Ww. 
Trietschel, E„ Töpfer. 
Weich, A., Plätterin. 
Woldeck, P., Eiqarrciitol, 
Worlitzer, F„ Maler. 
Wnrdetnianii,H.,Schlosser. 
91 s. a. Frauksurter Allee 76. 
E Hirsch, H., Apothek. 
sSUtc Jacobitr. 16.) 
V. Rndolph, P„ Kfm. 
Engelmann, 91., Bildh. 
Günther, H., Weber. 
Jülich, 2., Schaffner. 
Lande, M., Alodistin. 
Man, V., Ww. 
Sänger, I.. Bäckerinstr. 
Titze, I., Möbelpol. 
Franksnrter Silier. -> 
(Straiienblld d. Torntr.) 
 toW 
17—24 Baustellen. 
ENorddentscheLagerhans- 
ülct. Ges. (Icgelcrftr.41.) 
■<r Triststr. -> 
Baustellen. 
E Stadt Berlin. 
Seestr. 
Baustellen. 
E Stadt Berlin. 
Tnststr. -> 
i—31 Stätteplatz. 
E. Grundrcnten-Gcseltsch. 
ffletueiii), G., Hosrnstr. 
Hirsch,D..Eisenconstrnct.1'. 
Knnde, (£., Gastw. 
Nord-User. ->• 
Torfitr. Brücke. 
Süd-Ilker. 
32 E Thysscn & Cie., Röh- 
renwcrke. T. 
V. Rief, E., Eastw. 
Nenmann. (s., Schmied. 
33 E Thyssen & Cie., Röh- 
renwerle. T. 
Siacpel.F.,Böttcher,nstr.1'. 
34 EDellschan.G.E., Eisen- 
hdlg. 
V. Schodack. C-, Kirn. 
viuiraer, SB., Vorarb. 
35 Stättcptatz geh. z. 34. 
Ringbahn. 
N. Torfstr. Brücke. 
N. Torfstr. 
(Straßenbild s. nächste Sp.) 
1—6 existirt nicht. 
Ringbahn. -> 
7 geh. z. Süd-User 24. 25. 
8-14 geh.z.Süd-Ufer 22.23. 
Süd-Ilfer. -> 
-<- Sorfftr. Brücke. -> 
Nord-IIfer. -> 
15.16 E Norddeutsche Lager¬ 
haus-Act. Gcs. (Tegeler- 
str. 41.) 
V. Hoffinann, G., Fnhrh. 
(Ztgeletftr. 48.) 
BngS, E., Kutscher. 
Hüffner, M., stnlscher. 
äScisiitcr, 3Stelln,. 
SW. Trcbbinerstr 
!!fer 
Auhalter _ Güter-Bhf. 
Tempelhoser User. 
1 E Krautwurst, I., Dr., 
©eii. Arzt a. 2. (Bcrn- 
burgerstr. 13.) 
V. Tanke; H., Portier. 
Bentner, 9f„ Ziniinerpol. 
Brandenburger, F., Tischl. 
Grieben seil., Buchhdl. 
Hoffheinz, (£., Mnsitoerleg. 
Köpte, G„ Jfrl. 
Nätzel, H.. .flellner. 
Reimanu,M., ä'fitf. Lehre¬ 
rin. 
u. Renonard, 91., Frl. 
Schulz, S„ Frl. 
Slolze, E„ Frl. 
Wiegandt & Griebe», 
Perl. Bnchhdlg. 
2 E Akayländer, H., vw.Geh. 
Sanit. Rath. 
Slpstein, G., Stodi. 
Taegc, SS., Slrchitcct. 
Hanibnich, 6., Gumii.Lclir. 
- Ä\, Ww. 
2 Hanpt, M., uro. Pros. 
i Herz, E., Postbeamt. 
itljbcr, 6. G., Hofrath 
o. D. 
l). Muthel, H„ Pianistin 
Renner, ©., Partieulier. 
Seyffart,E.H.,M»s.D!rcet. 
— E., Gefanglehrerin. 
Vieweg, M., 'Ww. 
3 E. Wichmaun, ©, Kfm. T. 
Bernhardt, R., Frau. 
Grotz, M., Privatiere. 
Krebs, I., Schankw. 
Linke, 9t„ Schuhminstr. 
Michel, SB., Buchdruck. 
Schmidt, L., Director. 
Schrewe, F., Stfm. T. 
- & 6o., F. SB., Gips- 
hdlg. T. 
Schnuiann, SB., Instru¬ 
menten»,. 
Schwabe, H., Decoratenr. 
Wir, I., Ob. Ingen. 
4 E Namnann, M„ Kfm. 
(itöiiigstr. 28.) 
V. Müller, 33., Portier, 
v. Anerswatd, E., Stifts 
barne. 
Bachmann, M., vw. Hof¬ 
rath. 
Drakc, M., Hanptm.'a.D. 
Dnda, R., Technik. 
Kaleth, L., Schneider. 
Leppinns, L., Rentiere. 
Senn, E., Holzhrb. 
Müller, St., Stoff. Bote. 
Schaar, F., Bnchhalt. 
Sydow,9l., Ob.Post-Secr. 
WehlitzH.,Schan!wirlhiu. 
Witthi'hn, E., Slitlfchtr. 
5 Holzplatz. 
E Zimmerniaun k Sohn, 
5-, Holzhdlg. 
6 Holzplav. 
E Walter'fche Erben. 
Ziminennann & Sohn, F., 
Holzhdlg. 
7 Grundstück d. Berl. Sln- 
halt. Eisenbahn. 
E FiSens. 
Act. Gcs. f. Marmor- 
indnstrie „Stiefct". T. 
Bcrtin-Paffaner Fnbrisen 
f. Parket und Holz¬ 
bearbeitung. 
Bracke, F., Holzlidlg. T. 
Frausky, SB., Bctr. Wer!- 
initr. 
Fröhlich, H., Schlosser. 
Gaedecke, SB., Bnchhalt, 
StoberoroSfi), 01., Betr. 
SSerfniftr. 
Pachale, SB., Fnhrgcsch. T. 
Schinidt, ©., Maschincn- 
wäit. 
Schneider & Eo., 
Spedition. T. 
Schröder & Schot,;, 23rc,in¬ 
itialer. T. 
Schüler. SB., Schlossor. 
£ociet6 Slitoittjnie de 
!Rerbes - te - Ehiitean 
sBelgien)vorm.Pni»attt 
fri‘rc-5. T. 
Zitnntc;inanu, 31., SBert- 
statt. Vorsieh. 
8 Holzplatz. 
E Fiscns. 
Melier & Eo., F. S(., 
Böhiu.u.Schles.stohlen- 
Uicrfe. T. 
9 E Walthcr'schc Erben. 
V. Sefler & Drechsler, 
Bildhauer. T. 
Baum, E., Wächter. 
Hydrosaudsleinwerke, SB. 
Seiler & Eo., Eoinni. 
©e|. a. Aet. 
10 E Thcilemann, Cr., 3!ci,t. 
V. Herzberg, Q., Sattler- 
mstr. 
Böhmke, R., Bnchhalt. 
Drechsler, E„ Bildh. 
Stroh, E., Stfm. 
Äiccke, E., Plättanst. 
Merle, H., Postassist. 
Pirsig, 5-, Töpfennslr. 
Rohde, 31., Director. 
Schroeder, E., Ksm. T. 
Wilhelm, P.. Uhrmach. 
11 E Fincke, C„ Jtgs. Bert. 
V. Hille, F., Schneider. 
Sndmisswus - Slnzeiger, 
Eentrolbloit f. d. öffent¬ 
lichen Ausschreibungen. 
Bohr, SB., Dienstm. 
Ballewski, M., Mnsik- 
Lehrerin. 
Bosinsky, E„ Kutscher. 
Dewald, ö„ Ilhrm. 
Fischer, 91., Ww. 
Fleischsreffer, SB., Eisenb 
Schaff». 
Hoesler, F., Bahnbeamt. 
Koh», St, Schriftstell. 
Köpcke, H., Tclegr.Jnspect. 
Scholz, A., Schuhnimstr. 
Schrödter, E., Privatier. 
11 Schnitze. M., Rentiere. 
Sie,11,9t., Gipsdielensbr.1'. 
Thcucrtauff, M., Schnci- 
derin. 
12 E Scllmauii, E., Ren¬ 
tiere. 
Slrnoldt, H., Betr. Serr. 
Daus. M„ Dr., pr. Arzt. 
Fcmerling, SB., Glaser. 
Müller, 91., Tclcgrapheu- 
uistr. 
Ricdrich, 9(„ Lcderhdlg. 
31öB(cr,E.,Dr., ©eh. Legat. 
Rath a. D. 
Solar, I., Ww. 
Schäfer, F., Schuhn,. 
Schmidt, St., Fabrk. 
Wilde, E., Stfm. 
3cde(; 33., Sattler. 
13 E Stadt, M.. Fobrbes. 
(Holzmarktstr. 44.) 
V. Boigt, H., Jnfpect. 
Barheiiie, A., Eolonial- 
whdlg. 
Bournotte, H„ Zngsühr. 
Fischer, F., ©Llerexped. 
Große, 91., Ksm. 
Heinick, F., glohrarb. 
Krug, L., SBro. 
Ludwig, R., Apothck. 
Mahn, F.. Pol. Beanit. 
Ribbecke, B., Pflegerin. 
Schaff, F., Werksuhr. 
Schöning. Q., Secr.9tssist. 
- 91., Ww. 
Schulz, 31., Schneidermstr. 
Stanke,H.,Marmorwfbr.1'. 
Will, 91., Ksm. 
14 E Drechsler, I., Rentier. 
Brann, St., Stat. Assist. 
Hofrichter, D., Barbier. 
Nenmann, I., Reichsb. Ob. 
Bnchhalt. 
PetraS, SB., Plätterin. 
Rahn, St., Bahnarb. 
Schulz, E., Sattlcrmstr. 
Selowsky, 91., Ksm. T. 
Zupitza, H., uro. Pros. 
15 E Franset,stein, M, 
Rentiere. 
Hagel- und Viehvcrsich. 
Sauf f. Deutschland. 1°. 
Strvn, SB., Juwelier. T. 
Bergncr, E., Garderobier. 
Bocliin. SÄ., Rechtsanw. 
fe-fintlj, R., ©rünfranchdl. 
Skatz, H., Stfm. 
— EI).. Rentiere. T. 
SUingttcr, A., Mofa. 
aSotidorff, 31., Tischler. 
Ncnmann, E., Landgcr. 
Rath. 
Schulz. M„ Dr., Sladl- 
ph>l»l. 
Thun, M., Malerin. 
Wegner, 9(„ Schuhn,: 
Tempelhoser User. 
SO. Trcptower 
Brücke. 
V. d. Schlei. Tbor 
'S* 
(i) x 
es 
SO. Trcptower 
Chaussee. 
(geh. z. Treptow.) 
Eichenstr. 
^Riiiabahn Bahnhof 
Treptow 
Eichenstr. -> 
1 E Sachse, 33., Frau, Bade- 
austbes. (Vor d. Schles. 
Thor 2.) 
Fehriu^cr, E., Portier. 
Froboe>e, E., Stfm. 
Reichet, $., Ingen. L 
Schwanhänser, R., Land- 
ineffer. T. 
2 E Engelhordt, E., Rentier. 
(Nr. 7.) 
Ostrowski, I., Maler, 
u. Pawel, H., Hanptui. 
Saloinon, M., Fabrkbcs. T. 
3 E Brüht, E., Banquier. 
(Fichtestr. 1.) 
Ringer, H., Portier. 
4. 4a E Sichert, F.,?,in,n,er- 
instr. (3!r. 9.9a.) 
Andrefcn, M.,Dr.,Ehemik. 
Blackbnni, M., Stfm. 
Drakc, L., Bildhauer. 
Dröscler, P., Ksm. T. 
Friedrich, F., Ksm. 
Heffter, W., Dr., Ehemik. 
Hossiiiann, E., Stfm. 
Kliefch, E., Werkmstr. 
Lorenz, H., Direct. 
Raafchv, M„ Fra» Siciil. 
Radde, H.. Bctr. Secr. 
Schutz, M„ Bankbnchhalt. 
— I., Privatier. 
5 E Engelhardl, E., 31en tier. 
(Nr. 7.) 
Hütter, M„ Kfm. 
Müller, ©., Fran. T. 
Münchineiier. £)., Portier. 
PrinzH.L)r.pki>.,Eheniit. 
Techow, E., Stfm. 
Wallher. E.. Stfm. 
0 E Anffennann.W., Fabrk 
best T. 
Troiltnionn, F., Gärinci. 
6a Baustelle. 
E Stadt Berti». 
7 E Eiigelhardt, E., Rentier. 
Schenker, F., Portier. 
E Götze, E„ Rentier. 
Bremer, S„ Portier. 
Sarakin. M.. Ingenieur. 
9. 9a E Siebert, F., Zim- 
mermstr. 
Ehrhardt, H., Procnrist. 
Gragert, P.'.Magistr.Secr. 
Kirchhoff, R„ Dr., Chcmik. 
Stiiltier, E„ Fabrk. 
Lipke, E.. Ksm. 
Müller, öi., ©eometer. 
31 ein,er, Eh., Handelsm. 
Schuchart, SB., Slfnt. 
Siciverl, St., Ww. 
SBittu,ouu, H., Kfm. 
10 E Schaale, I., ©ärtne- 
leibef. 
Waniier, O., Pol. Secr. 
11 E Gntzcit, F., Zimmer- 
mstr. (Eichwalde.) 
Patschorke, E., Portier, 
v. PIüskow,H.,Hanptin.1'. 
31eschke,C.,Berqwcrksbes.T. 
Wendel, E., Fobrbes. 
12 E Schroedtcr, E., Sioitzl. 
Roth. 
Standes-Amt. 
Freiheit, 9t., Stelln,. 
iVlocller, 33., Dircct. T. 
Pätzotd, C., Tischler. 
Peters, W., Mogistr. Secr. 
13 geh. z. Elscnstr. 
Etsenstr. -> 
14 E Bronn, F., Goftro.T. 
Müller, E., Stat. Vorstch. 
Bahnhof d. Ringbohn. 
E Eisenb. Fiscns. 
Stotions-Bnrcon. 
Baustellen. 
E Stron, Kfm. (Kaiser 
.Wilhelmstr. 19.) 
-<r Koiser Friedrichsir. -> 
N. Tresckowstr. 
Fransecki- 
xnr. 
Markthalle 
Wörthcr 
Diedenhf.SI. 
Slädt. o* 
Wasserwerke 
Eolmarerstr. 
WörtherPl. 
Rnkestr. 
Ringbahn. ->• 
9ti,?ichoiik d. Berl. Bock¬ 
brauerei geh. z. Elseuilr. 
Elscnstr. -> 
SchnIz'scheS Hans. 
E Schulz, O., Fobrbes. 
Sieloff, E., Bnr. Borstch. 
Köpenicker Landstr. 
SO. Trcptowerstr. 
(geh. z. 31irdorf.) 
Kaiser Friedrichstr. 
-4r Kaiser Fricdrichstr. ->• 
BausteUcn. 
Schaale'scheö Hans. 
E Schaale, M., 3!entier. 
(Siiesholzstr. 22.) 
Dittebrand, H., Gärtner. 
Mecklenburg, F., Stiilidicr. 
Sennewald,' P„ GeschäftS- 
fiihr. 
Spies;, E., Ww., Hotz- 
schneid. 
Baustellen. 
-<r Kiefholzstr. -> 
Zeichenerltärnng: E = Eigenthümer; V. — Scmatler; T. — Telephon-Anschlnsj. 
Danzigerstr. 
I i. a. Danzigerstr. C. 
E Paul, 2h., Eigenthüme¬ 
rn,. 
V. Siittcr, F., Magistr. 
Scann. 
Bierstedt, F., Handschuh,,,. 
Frädrich, St., Brancr. 
Fromm, 9t., Schneidermstr. 
Große, W., Tischler. 
Müller, P„ Tapez. 
Philipp, M., Lehrerin. 
Selge, H., Penstonair. 
Taschenmacher, H., Stfm. 
Winter, $){., Heilgeh. 
Zcrnickow, (E., SLw. 
2—9 Brauerei, geh. z. Schön- 
Iiaiiscr Slllec 30—39. 
■<r Frauscckistr. 
10 E Lehman», SS., ©astw. 
Sinrfch, Sl, Siricftr. 
S3fu|ter,9(.i,.ilf.,9iäl)eriiiii. 
Briifch, E. U.J., Porzellan- 
whdlg. 
Dictus, 2., Ilhrm. 
Eilk, St'., Ww. 
Eisrath, F., Dccorat. 
Maler. 
Fleischer, E., Slfihcriit. 
Grünbanm, L., Günler- 
mstr. 
Härtn,ann, Sl. u. I., 
Näherinnen. 
Hesse, H., Stfm. 
Stailuwait, ©., Schreiber. 
SkönigSbergA., Privatieie. 
Stoni, O., ÄUetallarb. 
Sfrüget, H., Modistin. 
Mannse, P„ Stfm. 
Misch, E., Näherin. 
Reuter, SL, Pensionair. 
Rosenplcnter, M., Golai,-- 
tcriewhdtg. 
Schilling,W.^Hondschnliin 
Schlieler, L., Eouditor. 
Schötzet,-P., Kutscher. 
Sörentzen, Eh., Tischler. 
II E Hecht, £)., Stcnererh. 
9trlt,-SI., Sjnnboqift. 
Drescher, F., Seifeuhdlg. 
Ganscholv, Si„ Maurer.' 
Kudicke, H., Ob. Telegr. 
Assist. 
3?iebeiflciäfi, 9t.,Milchhdlg. 
31eeit06. Telegr. 9lss,st. 
Neunickc, 91., Lehrer. 
Satziimmt, S., Stgct. 
Seiscrt, R., Eonfcrlioii. 
Thonias,TH.,Kistensbrttin. 
12 E Fnnkenstein, S., 
Stfm. (Lützowstr. 42.j 
E Schleich jun., £., Sttm. 
(Wallner Theaterstr. 24.) 
V. Straft, E., Poftfchaffn. 
Bleicke, St., Kutscher. 
Bleyer, M., Gastw. 
Brandt, E., Näherin. 
Brnst, M., Ww. 
EntfiitS, B., Hondelsfr. 
Dittmer, 91., Plätterin. 
Fischer, M., Näherin. 
GLhtich, M., Ww. 
Gntschow, M., Ww. 
Handtke, I., Ww. 
Hnck, St., Mechaniker. 
Stahl, I., Bäcker. 
Kopka, St, Schneider. 
Korth, H„ Priv. Steoinl. 
Laiche, M„ Plätterin. 
Lcnschner, W., HandelKm. 
12 Luther, S., Ww.' ' . 
Otto, M., Ww. 
Beste, 91., Maurer. 
Richtsteig, 31, Bierkutsch. 
81ob, 6., Maurer. 
Röther, E., Kouzlist. 
Sondutaiiu, I., Schuhm. 
mstr. 
Schildkopf, M., Näherin. 
Schmidt, F., Pntzwhdl. 
Schräck, H„ Maler. 
Schröder, M., Tischler. 
Schnitz, 31., Schiihminstr. 
Siebert, M., Ww. 
Teichiiiann, P., Schneider- 
liistt. 
Waufchke, 9(., Bnchhalt. 
- H., Stfm. 
Weckwerth, E., Plätterin. 
Werck, 23., Schtächtermstr. 
Jeglin, 9t., Modistin. 
13 E Aschtinab, E.. Frau. 
Appel, M., Malernislr. 
Stschkinaß,R., Priv.Beamt. 
Behnke, H., Schneider. 
Biermann, I.. Släheri». 
Donietsohn, H., Packeis. 
Beamt. 
Debns, I., Ww. 
Gehrcke, £)., Aw. 
Halitzky, P., Eolonialw- 
hdlg. 
Honbe, F., Sthitlim. 
Hausmann, 91., Schnhm. 
Heinrich, L., Kürschner. 
Helmhoke.O., Priv.Beamt. 
Stlnmmcr, SS., Bw. 
Klans, SB., Ww. 
Knanthe. E., Obslhdl. 
Sköpke, Sl., Fischer. 
Krause, 31., Stürfchner. 
Slroiifelbt, 9t., Stfn,. 
Kühn. O., Schneider. 
Magister, E., Schlächter- 
mftr. 
MagiuiS, 2.. Bnchhalt. 
Rangelsdorff, E., Ksm. 
MarasaS, M., Siäherin. 
Müller. 31., Kfm. 
Oberineyer, I., Schneider- 
mstr. 
Ritter, H., Tischler. 
Salbach, St., Tischler. 
Salzwcdel, H„ Gastw. 
Siebert, St., Schlächter. 
Steinberg, Stacnt. 
Storch, M„ Ww. 
Süßenbach. 23., Heizer. 
Wieczorek, M., Schneider. 
14 f. (i. Wörthersti. 45. 
E Stadt Berlin. 
V. Priesen, Jnspect. 
(Ackerstr. 23-20.) 
ajlarkthatlc XIII. 
Stener-Annahme-Stelle 
X.B. 
Bölfe, H., Bnr. Dien. 
Broiidtner. E., Londger. 
Secr. 
Enget, K., Versich. Beamt. 
Hille, M., SBlu. 
Jcscritz, E„ Laudcs- 
producle. 
John, St., Ksm. 
Lange, H., Wächter. 
Ptuiitzer, H., SNauusactw- 
hdlg. 
31eich & Eo., M., Seifeu- 
fbr. 
15 E Schmidt, 9l., Stfm. 
Blo»tenbnrg,O.,Molkerei- 
bes. 
Blütchc», E., Släherin. 
Borcherl, H„ Lehrerin. 
Buchwald, E., Montcnr. 
Sittmaun, 23., Ww. 
Dittmer, St., Fischhdl. 
Gehrmann, 9t„ Schonkw. 
Gesch, E., Posthilssbote. 
Gefche, G., Kanzl. Geh. 
Grube, Eh., Ww. 
Gutschmidt, 9l., Schnhni- 
instr. 
Hahn, 23., Portierfr. 
Hetzfchold, O., Pol.Beamt. 
Hofer, F., Telegr. Assist. 
Iahn, R., Schuhm. 
Krüger, St., Mützeui». 
Lierhainnier, L., Gemnsc- 
hdt. 
Müller, 9t., Kürschner. 
31etzlaff, S., Ww. 
31ossow, 33., HonSdien. 
Schrnieder, M., Tischler. 
Schumacher, 9t.,M»se»ms- 
beamt. 
Seeck, F., Schneidermstr. 
Ullrich, H., Schnhniinstr. 
Wodetz!!, ©., Tapez. 
16 E Finger, Eh., Privatier. 
(Strelitzerstr. 1.) 
E Schöning, L., Schläch- 
teruistr. (Strelitzerstr. 1.) 
VLeidensrost,P..Sch»eidcr. 
Astor, 23., Verstch. Beamt. 
Böhme, M., Töpfer. 
Brann, M., Steindruck. 
Träger, W., Milchhdl. 
Ehrt, E., Ww.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.