Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

III. Th-il  Sebastianstr. 
~ 516 
Senefeld erste. 
Luckauerstr. -> 
88EHassc,W,Bnttcrhdl.7. 
Herzfeld, M, Sfm. (f. 
Nachtrag.) 
Sofjjc, K, Gisenb. Bclr, 
Beer. 
— G, vw. Dr. 
Snsche, G, Schutz»!. 
• LanLkoi, E, DU). Major. 
' Mobius, F, fifm. 
. 92i§, 8t» Porlierfra». 
Simonsohn, S, Strick- 
garnsbr. 
Sleiitbrütf, A., Dr., Geh 
Sanit. Rath. (f. Nach¬ 
trag.) 
— 3?., Lehreriu. 
Stcrnler, E, Kstn. 
-4r Dresdenerstr. ->■ 
SW. Sedan-Ufer 
<-> 
Water- 
lo-M 
B-lle-All- 
Br. 
^ Alera»- 
dlineiistr. 
N. Seestr. 
Torfstr. 
Müller- 
Tiiriiierstr 
™flWa* 
quetstr. | 
Nazareth 
St. Pauls 
u. Johannes 
tt 
Sir. 
CharitL 
tt 
Nord-Ufer. -> 
1 E Stadt Berlin. 
V. Ariihold,P, Maschinen 
mstr. 
. Pumpstation 31. S. IX. 
Meißner, O, Maschinen- 
führ. 
Sander, 9t, 06. Aufseher. 
Schulz, 9t, Ob. Heizer. 
2 E Fiscus. 
V. b. Stegeuiüllcr, Sy. 
Gastw. (Charlotten- 
burg.) 
-©tcm, Gastw. 
3 Stätteplatz. 
E Stadt Berlin. 
Kaßner, I., Grabdenkmal- 
sbr. 
Versuchsfeld d. Kgl. Landw. 
Hochschule. 
E FiScuS. 
V. u. Gckeubrccher,K, Dr., 
Chemik. (Charlottenb.) 
Gocse, K, Gärtner. 
Versuchs- u. Lehrbrauerei. T. 
E Fiscus. 
V Löslich, SB., Inge».?. 
Versuchs- mib Lehrbrauerei. 
Jnstli. s.Gährungsgewerbe 
ii. Stärkesabrktiou. T. 
AhrenS, R., Braumsir. 
Gesche, E, Oecouom. 
Kettter, M., Vuchhalt. 
Rutz, K, Hauswart. 
Schönseld, F., Dr,Ghemik. 
Torsstr. -> 
Baustelle«. 
E i). OpperSdorf, Graf. 
(Wicu.) 
Müllersir. ->• 
16 E Damerius, K., Ingen. 
(Ackerstr. 71-76). 
ERchöcin,O, Bohncniiftr. 
(Liuienstr. 119j 
V. DameriuS.J, Privatier. 
Bandekow, H., 23m. 
Fischer, St., Fuhrh. 
— P, Kutscher. 
— P., Töpser. 
Oehlcmann, K., Ww. 
Rademacher, W., Ww. 
Schmidt, S., Frl. 
17 E Kurth, E., Eigeu- 
thnmcrin. 
Anders, E, Droscht. 
Fuhih. 
Förster, 3t, Schmied. 
Kurth, R, Fuhrh. 
Schreiber, 6, Droschk. 
Fuhrh. 
— H., Töpfer. 
18 E Wall, SB., Ww., 
Fiifjrgcfrfj. 
Fischer, F, Handelsfr. 
Hinze, F. u. W, Maurer. 
Pasch, 2, Fuhrh. 
Schieradsli, F., Schmied. 
Schmidt, I, Fuhrh. 
Schreier, A., Fuhrh. 
— E, Ww., Fuhrgesch. 
Simou, F„ Handclsui. 
116er, I., SBto. 
19 E Stadt Berlin. 
V. Welcher, F., Straßcn- 
iciiiig. 
Ballstädt, H., Tischler. 
Söcrtz, K, Schuhm. 
SBiirdjarM, G, Eisarb. 
Finke, F, Fuhrh. 
Petersohn, W, Product- 
lidl. 
19a E Palm, ®, fifm. 
Dohmann, %!)., Fubrh. 
Fiebig,F, Droschk.Fuhrh. 
Sauer, K, Kirchhossarb. 
Secfeld, H., Droschk. 
Kutsch. 
20 E Waltcr'schc Erben. 
V. Walter, A„ Verwalt. 
Glocde, E, SBuj. 
Hasselberg. SB., Fuhrli. 
Holzapfel, F., Producthdl. 
Jürgen, W., Lutscher. 
Reitzke, W., Kutscher. 
Schlägel, A., Fuhrh. 
Schröder, A., Rentier. 
21 E Piechatzek. F., Fabrbes. 
VSehiimmi, G., Hauswart. 
Piechatzek, F, Maschine»- 
sbr. T. 
22 geh. j« Nr. 21. 
23 Gärtnerei. 
E Lüders, G, Rentier. 
(Tegel) 
21 Baustelle. 
E Gllrott, Maurermstr. 
(Schlesischestr. 38.) 
2o E Grasse, A, Buttcchdl. 
Grasse, 35., Käsehdl. 
Mandel, (£., Gastw. 
Pautel, H.^ Fabrkarb. 
25a E 9lolo|r, I., Kutscher. 
SilfiiMira, &, Fabrkarb. 
26 Baustellen. 
E Ellrott, Maurermstr. 
(Schlesischestr. 38.) 
27 E Kicsewciter, E., Ww. 
(Müllerstr. 35a.) 
V. Ollmauu, E., Schlächter. 
Kobeler, A., Töpfer. 
Äninmer, 31., Fcileuhauer. 
Rademacher, G, Eikarb. 
Zenc-ke, F, Fabrtarb. 
28. 29 Banstellcn. 
E Nciimann'schc Erben. 
30. 31 Baustellen. 
E EHUich, H., Rentier. 
(Landibeigeritr. 115.) 
32 Baustelle. 
E Brauu, R„ Apotheker. 
(Brücken-Allee 23.) 
Malplaquetstr. -> 
32a. 32b Baustellen. 
E Francke, E., Holzhdl. 
(Ilrbanstr. 48.) 
32c—32e Baustellen. 
EButthard,C.W.,Reutier. 
(Sgellc-Alliancestr. 19.) 
Oudenarderstr. -> 
32f—32k Baustellen. 
E Eicke, H., Maurermstr. 
(Prinzen-Allee 85.) 
33 E Rausch,G.,Kfm. (Nord 
hausen.) 
V. Lehman», 353., Handels- 
uiaiiii. 
Pohl, L., Ww. 
Raschke, A., Milit. In- 
vakide. 
34 Steinplatz. 
E Bayer. Credit-Bank. 
Baumauu, I., Steiusetz 
mstr. 
35 E Klinkenberg, £., Eigen¬ 
thum. 
Schöufelda, E., Handelsm. 
36 E Borchardt, E.,Schlosser- 
mstr. 
Bolliug, W., Haudelssr. 
Ferkel, E., Handelsfr. 
37 E Freugel'sche Erbeu. 
V. Nitsche, I., Peustouair. 
Barttz, 31., Fuhrh. 
Braeiicke, 91., Maurer. 
Bretschueider, O., 
Drechsler. 
Feldmauu, G., Ww. 
Hoppe, R., Pol. Beaiut. 
Ludecke, E„ Bauarb. 
Muchow, §., Maurer. 
Nehring, S., Ww. 
Reiuicke, H., Metallarb. 
Rudolph, A., Tischler. 
Schmidt, E., Bauarb. 
Schwartz, A., Handelsm. 
Schwenning, E., Äfm. 
Wendt, F., Schlosser. 
38 E Henschel, K., fifm, 
(Brücken-Allee 25.) 
V. Ostermann, Eh., Rentier. 
Dittmar, 3t., Zimmerm. 
Friese, I., Maschinenb. 
Goebel, 3t., Fabrkarb. 
Gröhl, £., Schlosser. 
Heinemauu, G., Schlosser. 
Netzband, K., Schlosser. 
Neuinauu, O., Lackirer. 
Reinhardt, K., Zimmerm. 
39 E Gelpcke, C.,Dr., Bank 
Direet. (Friedrich-Wil- 
helmstr. 25.) 
Becherer, E., Kranzbindc 
rin. 
Blank, SB., Handelsm. 
Hampel, E., Fabrkarb. 
Hosse, G., Staaker. 
Krause, 3)?., Handelsfr. 
Machmar, H., Banarb. 
Richter, A.,Drehorgelspicl. 
Rischke, O., Fabrtarb. 
Zimmmiingkat, F., Shil'ch. 
40 s. a. Hennigsdorserstr. 23. 
E Berliner Bank. 
V. Heiden,anu, Ger. Sfffift. 
(Pnt6iifm"tv. 21.) 
Baitia», SB., Fa6r!ar6. 
Gentz, K., Kntjchcr. 
Haberland, H„ Steinmetz 
Hai»,«Mim, H.,Fabrkarb. 
HaUmann, O., Lederarb. 
Laatsch, G., Gastw. 
Michaelis, P„ Fabilarb. 
Pndenz, O, Glaser. 
Rolandt, W.. Fabrkaib. 
Scherping, 3(, Fabrkarb. 
Schulz, R., Zimmerm. 
-4r HennigSdorscistr. -> 
Banstelle. 
E Stadt Bei Im. 
Gjeccicrstt. -> 
Baustellen. 
E Stadt Berlin. 
Rcinickendorfeiitr. -> 
Baustellen. 
E Rauff & Knorr, Bank 
gesch. (Rauerslr. 35.36.) 
Ghariiv-Kirchhos geh. z. 
Müllerstr. 
Müllerstr. 
Zimmerplatz. 
E Miessner, O, Zimmei- 
mili. (Mülleistr. 135.) 
Baustellen. 
E Stadt Berlin. 
Kiumnow, H„ Gärtner. 
69.70 E George, O., Ritter- 
gntsbes. (Denzig.) 
V. Herrnberg, L, Steiu- 
metzmsir. «Lindcnstr. 3.) 
Krumnow, H., Garlner. 
Pasch, O., Fuhrh. 
71 E George, O., Ritter- 
gutsbes. (Denzig^ . 
V. Herrnbera, L., Stein* 
inetzmstr. (Lindenslr. 3.) 1 
Dreßler, O., Gastw. 
Nazareth-Üirchhof. 
St. Paul-Kirchhof. 
Johannes-Kirchhof geh. z. 
Plötzensee. 
Militar-Söadeaust. (geh. z. 
Plötzensee.) i 
-<r Nord-Ufer. -> 
NW. Seidlihstr. 
Sehtiet 
Exercier- 
Kaseme f. 
Str. 
Ob.-Feuerw.- 
Schnle 
Durchgaua 
Ulaueil- 
Kaserne 
d.I^Ä.-Rgt. 
z.F. 
Rathenowerstr. 
-<- Lehrtcrstr. ->• 
1—10 Erercier-Platz. 
11 Reitbahn. 
E Fiscus. 
12 E Fiscus. -■ 
V. ©iime, F., Käser». Jnsp. 
Bur. d. 9. Käsern. In¬ 
spektion. 
Bautz, 31., Zahlmstr. Aspir. 
Fuhrmann, F., Büchsenm. 
Rüdiger, P., Büchseum. 
Sichler, F., Käsern. Wärt. 
Spallmann, St., Büchseum. 
13 E Fiscus. 
Kaserne d. 4. Garde-Rc. 
flimentS z. F. X 
Osficier-Gasiuo. 
Goebel, J„ Octoiiomiii. 
l). Rakowski, See. Stellt. 
14 E Blank, G., Gastw. 
Rathenowerstr. 
15. 16 E Fiscus. 
V. Grnne, F., Käsern. Jn- 
spert. (Nr. 12.) 
Behrend, F., Bice-Feldw. 
SBcjeie, 33., Feldwebel. 
' Födisch, F. Sergeant, 
v. Gärtner II., See. Licnt. 
Hitziger, R., Feldwebel. 
Holluiann, E., Feldwebel. 
Kotzam, E., Reg.Schneider. 
Lauge, G., Sergeant. 
Mitsass, E., SLice-Feldw. 
Paul, F., Feld«. 
Preicher, O., Eantinenw. 
Redeker, 3l.. Sergeant. 
Roese, G., Lice-Feldw. 
Schünemann, W., Bicc- 
Fcldw. 
Tanbert, F, Dr., Assist. 
Arzt. 
Thieme, K.. Hautboist. 
u. Trotha, See. Lieut. 
Borwerg, F., Feldwebel, 
l). Weiler,Prem. Lieut. 
Illancnkaserue, geh. 
Jnualidenstr. 56. 
Ober - tfeiiaujcrtetfiiute, 
geh.z.JiwaIidenstr.55a. 
Lehilerstr. 
N. Scller-Brückc. 
N. Sellcrftr. 
 Müllerstr,  
tosen. 
Müllerstr 
E Buchholz, H., Gastw. 
(Kleiststr. 27.) 
V. Keller, E., Gastw. 
Bial, I., SBiir. Dien. 
Buchholz, E„ Privatier. 
Goge, M., Zahlmstr. 
Müller, C., Maler. 
falmowki, 3l.,Bür.Beamt. 
anl, H., Schneidermstr. 
Schonert, SB., fflfm. 
Vettermann, Th., Lithogr. 
Anst. 
Wolf, 9t., Dr., pr.Arzt.7. 
2 E Rexhausen, .6., fifm. 
Bcrlett, O„ Fabrk. 
Ertcl, D., Ww. 
Franke, N., Schneidermstr. 
Lehman», I., Schneider. 
Lübke, E., SNechanik. 
Manger, B., Äfm. 
Messer, M., Schlosser. 
Müller, SEfiy Former. 
Packebusch,C.,Mus.Dircct. 
Reiiiecte, F., Bäcker. 
Roth, I., Plättanst. 
Rühl, G., Ingenieur. 
SchlabS, SB., Schlosser. 
Schweudke, P., Küfer. 
Skobtl, P., Beamter. 
3 E Schnitze, 9t, Gutsbes. 
(Grebs b. Lehuiu.) 
V. Dobat, A., Schautw. 
Eonrad.W., Schlossermstr. 
Eifenack, L., Ww. 
Griese, E., Ww. 
Höser, 31., Kell». 
Holzt, K., Priuatiere. 
Lange, 31., Kleinpnermstr. 
Lobitz, G., Manrer. 
Lutz, 9t., Tischler. 
Mathai, R., Handelsm. 
Mattner, E., Tischler. 
Meyer, SB., Tischlcrmstr. 
Michaelis, 91., Gerber. 
Mohr, 91., Schlosser. 
Oehring, F., Wäscherei. 
Pletzner, I., Vrieftr. 
Qnait, ÜB., Schneider. 
Rofenthal, P., Tapez. 
Schulz, P., Modistin. 
Äolkmann. W., Nadler. 
Wilberg, 31., Fornicr. 
Zillich, G., Näherin. 
4 E Jänicke, R„ SLiehhdlg.1. 
5 E Rogae, A.Möbelhdlrin. 
Gartz, F., Schaukw. 
Auppenuanu,H.,Jnva>idc. 
Marggraf, 6., SEio. 
6 E Friedlaeuder, äß., Fabr 
bcf. (Ziinmcrftr. 10a.) 
Friedlaeuder L Josephson, 
Eisenb. Banmaterial- 
sbr. T. 
-10 Städt. Gasanst. 
E Stadt Berlin. 
V. ElierS, G., Director. 
(Müllerstr. 184a 185.) 
Krause, W., Portier. 
PrepcisIi,J.,Magazi«arb. 
11 EGaimatter.G., Rentier. 
(Gtwusfeestr. 45.) 
V. Tesch, H., Schankw. 
Brabaudt, fi., Kutscher. 
Gl(iicii,J., Eiscnb.Schassu 
Fischer. F., Kutscher, 
vaby, 23., Kutscher. 
•Öeiize, G., Stelln,. 
Kluge, F., Schmied. 
Lehmann, 91., Pensionair 
Leutert, G„ Feuerwehrni. 
Slcufcr, SB., Schmied. 
Schmidt, R, Schutzm. 
Schulze, F., Lntfirer. 
Sterke, F, Ww. 
Sückcr, W., Stcllm. 
Tctchow, G„ Kutscher. 
Tesch, G., Ww. 
Tiedemauu, G., Fuhih. 
Wageuer, H„ Schneider. 
Weidemann, St., Kutscher 
Willer, 91., Schmied. 
12 E Noscher & Fetteilein, 
(Hamburg.) 
V. Klciuau, G., Schutz»!. 
Dürr,W., Droschk.Kutsch 
Hai», H., Gärtner. 
Hunger, M., Kutscher. 
Inst, F., Bahnbeamt. 
Siniz, 3i., Feuerwehr»!. 
Lockau, 31., Schlächter. 
SViinamSIi, G., Kutscher. 
Oehlstroni, K., Handelsm. 
Paul, O.. Kutscher. 
Peschke, SS., Kutscher. 
Schmil, L., Telegr. Arb. 
Schnitzer, E., Schankw. 
Schoma»», K., Schlosser. 
Tieranke, H., Fuhrh. 
Voigt, O., Telcgr. Arb. 
Woyk, M., Porz. Maler-. 
13 E Maak, SB., Rentiere. 
(Hallesches User 21.) 
V. Lange & Soh», G., 
Holzhdl. E»gr. T. 
(Feiinstr. 43.) 
Frischke, 3t., Kutscher. 
Hodorf, F., Jnspect. 
Koste, G., Kutscher. 
Smircck, R, Schlosser. 
14 E Deutsche Handelsbank. 
VLbieglo.Th., Pensionair 
Brockei, W.. Kfm. T. 
Buchholz, £)., Bearut. 
Eichhorn, L., Schneiderin. 
Frohl, F., SBcamt. 
Girod, Penstonair. 
Hämmerer, 91., Harisdic». 
Harttopf, SB., Maurer. 
Kallert, O., Schlosser. 
Keller, H., Schankw. 
Kippet, I., Postschaff», 
ftniger, O., Schlosser. 
14 Nitschke, E., Dachdecker. 
Ölcr, G„ Kutscher. 
Prenß, W., Hausdieu. 
Schulz, E., Golouialwhdl. 
Theil, SB., Privatier. 
Voigt, 28., Schlosser. 
Wagcnk»ccht,P.Klcmp»cr. 
SWisuewski, I., Maschinist. 
Wulff, F, Kutscher. 
15 Baustelle. 
E Jouas, £)., Bauguicr. 
(Fricirichflc. 101a.) 
15a Neubau. 
E Kühu, E., Zinmiermstr. 
(Schöiicberg). 
Nordhafen. -> 
16—31 Städtische GaSanst. 
32 E Stadt Berlin. 
V. Gocrä, G., Direct. 
(Müllerstr-. 185a). 
Bur. d. VII. Revier-Ju- 
speet. d. Städt. Gas¬ 
werke. 
Bartei, A., Jnspect. 
Heßniann, A., Buchhalt. 
Schoeneberg, SB., Inge». 
Timme, SB-, Ingen. 
SWegge», H„ Portier. 
SWehrheim, SB., Gontrol. 
33 E Goebel,Geschw.(S>!r.34). 
Baak, 31, Lehrer. 
Böthe, 9t„ Ger. Beamt. 
Büttner, Ww. 
Eniden, R., Telcgr. Beamt. 
Heuer, SB., Schlossermstr. 
Jänicke, 31., Bichhdt. 
Koschwald, M., vw. Geh. 
Kanzl. Rath. 
Stabil, F., Drahtweb. 
31ehseldt, 91., Schuhm. 
Schlebitz, G., Brauer. 
Thräne, F„ Radier. 
34 E Goebel, 3t., Schul-S8or- 
steherin. 
Höhere Mädchenschule. 
Eiters, St., Bankbeamt. 
Henning, F., Schuldien. 
ifriiger, F., Jnspect. 
Linckelman»,L., »W.Rechn. 
Rath. 
Meier, 31., Rossarzt. 
Meyendorf.A., Stat.91ssist. 
a. D. 
Schubert, F., SBcifich. 
SBenmt. 
Tctzlaff, 9t., Gärtner. 
35 E SJcrncr, 31., Lehrer. 
Behnert, H„ Sfm. 
Gotlhardt, R, Schmied. 
Gressling, 31., Heilgeh. 
Heilbronn, SB-, Lehrerin. 
Hei»S, SB., Zinnncrm. 
Horn, G., Lehrerin. 
Kummer, St., Drechsler. 
Netzkar-, 9t., Sfm. 
Pohl, £>., vw. SUiiis.Sinct. 
Schmolliug, G., Lehrerin. 
ThomaS, St., Privatier. 
Voss, ©., Tischten»str. T. 
fficitling, O., Lehrer. 
Zepler, G., Dr., Frauen¬ 
arzt. 
■<r Müllerstr. -> 
N. Senefeldcr Platz, 
Schwedtert 
'K Saar- 
brückerstr. 
N. Senefelderstr. 
Räumer- Str. 
Star- 
Dauzigerstr. 
s. a. Dauzigerstr. 72. 
E Seideuberg, E., 
Schtossermstr. 
Becker, 3t., Ob. Post-9tssist. 
Sgohm, G„ Zuschncid. 
SBninn, SB., Gärtner. 
1 Faehre, St., Apothek. . 
Fi-Iitz. H-, Gassirer. 
Freitag, St., Ob. Tetegr. 
Assist. 
HarmenS, SB., Ww. 
Heller,C.,Ob.Tetegr.Assist. 
Stamme, ©., Ger. Actuat. 
Krause, F., Beamter. 
Krebs, F., Siech». Rath. 
Machowsky, I., Ob. Telgr. 
SRi<$el\in,'D., Ob. Telcgr. 
Assist. " 
Weber, I., Ww. 
Silke, 91., Versich.Bcamt. 
2 E Franz, H., Rentiere. 
(TreSkowstr. 35.) 
Stuft, SB, vw. Bütgetnistt. 
Gtaesemer, M., »w. Pol. 
Lieut. 
Heppner, P.. Schneider- 
mstr. 
Hübet, R., Gemüsehdtg. 
Kraft, ®„ Post-Secr. 
Moebes,M,Ob.PostAssist. 
Paesch, 91., Bur. Assist. 
Sfeiictzfchf, R, Lehrer. 
Schuppli, H„ Reäistrat. 
Teil, L, Glasermitr. 
3 91dmitiislrat!oii. 
V. Kleine, 9t., Ob. Telcgr. 
Assist. (Nr. 4.) 
Baum, H, Kasstrer. 
Clemens, 31., Drechsler. 
Dietrich, P., Zininterpol. 
Drechsler, D„ SNaurer. 
Dreier, G., Malergeh. 
Grashold, H, Zuschneid. 
Grosse, 9t., Rohrtcgnrstr. 
Hanke, 9t, Schriitsctz. 
Haruiuth, H, Schuhm. 
Hasenpusch, G, Schneider 
Hekel, 38, Zimmerpot. 
Hetzer, E, Kfm. 
Kircks, C., Couditor. 
Knoblauch, F, Maler. 
Kühne, F, Maurer. 
Lauge, £., Schueideriuslr. 
Piller, O, Kürschner. 
Sjjlauetta, I., SBildh. 
Rehbaum, M, Schützt». 
R»»ge, K, Privatier. 
Schade, R, Schkächter- 
inftr. 
Schlips, ©, Hausdieu. 
Schulz, K, Maler. 
Spies, 31, Biersahr. 
Tielsch, 6), Goldaib. 
Tops, H, Hiitm. 
Vogt, O, Kfm. 
4 E Franke, E, Töpseruisir. 
Bauer, 2., Postliilfsbole. 
Bcrnict, W, Postschaffn. 
Bruscudors, G, Stciu- 
drncker. 
Fraucke, E, Tövser. 
Funke, E, Seisensied. 
©limfati, G, Banweaiut. 
Hetz. M, Gastw. T. 
Hofiuann, O, Slulograph. 
Kern, P, Tapez. 
Kleine, 9t, Ob. Tclegr. 
Affist. 
ftinitsr, O, fifm. 
Kühne, E, Maurer. 
Kukuk, 3l, Zimmenii. 
Küntzel, P„ Tischler. 
Lehiuau», 31, Kfm. 
äliitltcr, I., SLeufiotiair. 
— Th, Siäheriu. 
— Th, Ww. 
Petras, 3t., Ww. 
Richter, E, Priv. Lehrer. 
Rödiger, L, Zinintermstr. 
Steiubcrg, P„ Schuht». 
Schmidt, 31!, Nahen». 
Strempel, E, Stefamstr. 
Thieme, E, Magistr. 
Beamt. 
Thomas, H, Kohlcuhdlg. 
Tietz, SB, Maurer. 
Waaschke, P, Tapez. 
Wauckc, E, Kfni. 
Wictz. F, Maurcriusir. T. 
Baustellen. 
E Preuss. Hypothek. 9lct. 
Bank. 
3!a»tnerstr. -> 
Baustellen. 
E Prcujj. Hypothek. 9tct< 
Bank. 
Stargarderstr. -> 
Baustelle». 
E Prerch. Hypothek. 9tct. 
Bank. 
Raumcrstr. -> 
40 E Rost.P, Eiscub.Bcamt< 
(Guvrystr. 12). 
V. Beruct, P, Pol. Wacht« 
mstr. a. D. 
Braumüller, I, Sfm. 
Dieckmauu, H, Ob.Telegr. 
Assist. 
Happc, F, Kim. 
Herrntann, S, Stick je. 
Hess, SB, Gclbgicss. 
Hinz, E, Schncidermstk, 
Zeichennklärung! E — Eigenthümer; V. — Vertvalier; T. — Telephon-'
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.