Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

Als. Theil 
Rankestr. 
— 458 — 
Ratheuowerstr. 
6 Hellwig, D., SSirtt" Sei). 
Rath, 6$c. 
Maatz, S., Rentier. T. 
n. Motz, Baronin. T. 
3t6uir, H-, Juwelier. 
tohl, 91., Kaff. Bcamt. 
öäiter, G-, Gemüsehdl. 
Schenk, F., Nochlsanwali- 
Schwarz, A„ vw. Inge», 
v. Zachcrt, SS.. Rentier.^ 
6 E Schmidt, H-, Manrer- 
mstr. (Urbanstr. 31.32.) 
E Borchard, L., Baumstr. 
(Sir. 17.) 
E Borchard, E., Baumstr. 
T. 
V. Gesch, E., Porticrfr. 
Casflrer, I., Ksm. T. 
— sen., 8., Nentier. 
trank, B., Kfm. T. 
icfci, A., Kohlenhdl. 
v. Hennebcrg, 21., Frhr., 
Prem. Lieut. T. 
Hirsch, P.» Dr., Landricht. 
Jtzig, I., Rentiere. T» 
Kühl, O., Grünkramhdl. 
Lock, Ph., Porzcllanhdlg. 
Michaelis, SB., Dr., Tech¬ 
niker. 
Riedel, P., Fabrbes. T. 
Skrictzcl, A., Tapcz. 
Werner, A., Wn>. 
7 E Utz. E„ Baumstr. (Bcrn- 
Lurgerstr. 29.) 
V. Jäger, K., Verwalt. 
Baldermann, H., Weiuhdl. 
Vra'ndk, L.,' Dr, Geh. OK 
Reg. Rath. 
Gilow, H., Dr. phil, 
Gymn. Ob.Lchrer. 
Hartmann, K., Colonial- 
whdlr. 
Habcl, Gebr., Hosl., Weiu¬ 
hdl. (Filiale.) T. 
tottcrfer, F., Dr. med. 
pr. Arzt. 
Lange, R., Schlächterinstr. 
Peters, <9. O., Äfm. T. 
Stangen, H., Kfm. 
Zänter, E., WeiMvhdlg. 
Augsburgerstr. 
8 f. a. Augsburgerstr. 53. 
E Schulvaier, M, Äfm 
(Marburgcrslr. 18.) 
E Silberberg, H., Äfm. 
(Magdeburger Platz 4.) 
V. Schulz, A., Verwalt. 
Friedrich, E„ Plättanst. 
Hoffmaun, H., Gastw. T. 
Titt, P., Tapcz. 
9 E Linke, A.,Maurcrmslr.L 
V. Müller, A., Schneider- 
instr. 
Bo^nstedt, M., Amtsgcr. 
Lehinann, E., Pferdeb. 
Kutsch. 
Micife, A., Waschaust. 
Müller, ©., Rittmstr. a. D. 
Mnmnie, A., Kfm. 
Praecjns, O., Kfm. 
Schering, G., Oberst A. D. 
— I., vw. Geh. Ob. Just. 
Rath. 
Schmidt, H., Kellner. 
Steinhardt, M., Rentier. 
Strehmann, P., Gastw.'s. 
10—12 jtiCutiQ». 
E Stadt Kharlottcuburg. 
13 Baustelle. 
E Geister, P., Eigenth. 
(EiSlebenerstr. 2.) 
14 E Ludewig & Lange, 
Waqgon-Leihanst. (Ön 
d. Zelten 9.) 
V. Prnqelli, <S., Portier. 
Bartholdt, W., Schloffen 
»istr. 
Kmttz, F-, Ingen. 
Hanschkc, E„ Manrerpot 
KyrieleiS, W., Kfm. 
Peterson, E., Schauspiel, 
v. Pslugl-Hartung, I., 
P>os. 
v. Wcftarp, R., Graf, 
Direct. 
16 E Gröwe,K.,Manrermstr. 
V. Jäger, Schnhmmstr. 
Frommer, !5., Gch. Ob. 
Fin. Rath. 
Sinwnson. H., vw. Gch. 
Sanit. Rath. 
Spitta, M., (siclj. Ban- 
Rath. 
Stöter, E., Bankgesch. T. 
16 Baustelle. 
E Schmidt, I., Rentier. 
(Heiligeudamm.) 
Joachimsthalerstr. ->• 
Schapeistr. ->■ 
17 f. a. Schaperstr. 13. 
E Latzcl, H., B-w. 
(Schaperstr. 12.) 
Bohlmann, P., Kolomnto 
hdlg. 
Borchard, L., Architekt. 
17 Difchmanti,F., Bur. Bor. 
sicher. 
John, I., Schnhmmstr. 
Lichtwardt. B., Wcinhdl. 
Mugdan, M., Privatier. T. 
Schiff, S., Kfm. 
Siemens, .0., Ingen. 
Sndman»,P.,Ncchn.Rath. 
Tieusch v. Bntttar, Jt', 
Dr. phil. 
Zuuehmer, M., Preni. 
Lieut. 
18 E Haake, F., Neutier. 
V. Mischte, B., Portier. 
Gruppe, O., Dr., Prof. 
Harnisch, E., Kfm. 
Kirchner, F., Rechn. Rath. 
Smirf, 91., Diener. 
Mischte, 21., Kutscher. 
Müller, A„ Bnchlialt. 
19 E Benjamin, B., Rcnticr. 
V. Habbich, G., Schuhm 
mslr. 
Biesecke, F., Gastw. T. 
Bobrecker, G., Kfm. 
— & Ko., G., Agent. T. 
Bobrekcr, F., Kfm. 
Glogowski, H., Rcuticrc. 
Ginuwald, M., Ksm. 
Hinzc, B., Modistin. 
Hirsch. C„ SB». 
van Ooftcizic, Gfcfdjto., 
Rcnt. 
Schmidt,®., Haup!m.a.D. 
Schrey, O„ Reg. Rath. 
Seile, F., Tischler. 
Wieezorek, I., SUau-Jiv 
spect. 
Zimmcruiann, K., SBorioft- 
hdlg. 
Achcnbachstr. -> 
20—22 Baustcllcn. 
-<- Eislebenerst» -> 
23 Neubau. 
E Meier, H., Maurcrmstr. 
(Birkenstr. 58.) 
24 Baustcllc. 
E Olleudorff, Eigcnth. 
(Kurfürsteustr. 114.) 
25 Baustcllc. 
E Glaser, S., Rcnt. 
. (Gcnthincrftr. 28.) 
26 Ncubau. 
E Licbliug, Nechtsanw. 
(Münzstr. 30.) 
Angsburgerstr. -> 
27 Baustcllc. 
E. Ollcudorff, Eigcuth. 
(Knrfürstenstr. 114.) 
28 Neubau. 
E Mattheus, 2t., Maurer- 
mslr. (Nr. 30.) 
29 E Fürst, 6., Ziinmcrinsir. 
(Eharlottenburg.) 
Quast, (£., Manicrinstr. T. 
30 E Schmidt, E., Faluk., 
(«EchöiifjanscfSIflcc 105.) 
V. Scheibe, I., Portier. 
Bcrndt, 21., Kfm. T. 
Bertram, O., Jlfiit. 
Brauer, (£., Jitgciiicur.'T. 
Försterling, JE., Fabrk.' 
Fridrich. 21., 21rchiteet. 
— B., Ww. 
Fricbcl, S., Ww. 
Hcpncr, R., Kfm. 
Herz, Kfm. T. 
Hoffmann, 21., Tänzer, 
v. Koenen, 21., vw. WiitL 
Gch. Ob. Ncg. Rath. 
Lcmke, I., Fran. 
Lirfcld, M., Ww. 
Loewenberg, D., Kfm. 
Loew>>, I., Kfm. 
Ludwig, M., Dainen- 
garder. T. 
Matthcns, 21., Maurcr¬ 
mstr. T. (vorn 1.  9tpi.il 
Nr. 28.) 
Muskat, 6., Kfm. 
Mnszkat, 21., Dr., pr. Arzt.. 
Oppenheim, E., Ww. 
Reuber, W., Geschäftsführ. 
Saniuelsohn, S., Kfm. 
Schall, A., Bnchhdl. T. 
Wilhelm, T., Ksm. 
Wulff, (£., fflcuticiT. 
31.32. E Kay, 9l„ Kfni. 
(Taucnzienstr. 10.) 
V. Kieler, H., Schnhmmstr. 
Klinik v. Dr. Witte. 
Priv. Klinik d. Dr. R 
Müllerheim. 
Priv. Klinik d. Dr. Sper¬ 
ling. 
Priv. Klinik d. Dr. Witt- 
kowSli. T. 
Dunkel, 21., Gärtner, 
v. Goldammer, B., Oberst 
a. D. T. 
Lenzke, 91., Gärtner. 
Mnnckel, M., Landger. 
Rath. 
Nauwerk, L.. Direct. 
Noth,J.,Pferdeb.Conduct. 
v. Rulktefchell, 2k., Ba- 
roiiin. 
81. WSchnI§,L.,Thcatcnnstr. 
— $!., Tischlennstr. ■ 
— 91., Putzmacherin. 
v. Trebra, M., Rcnticre. 
Vorwerk, B., Schauspiel. 
— M., vw. Baumstr. 
— E., Frl., Priv. Klinik. 
Zander, Gli„ Gastw. 
33. 34. Baustellen. 
E Meyer. M., Makler. 
(Rauchstr. 14.) 
35 E fficüjc, F., 2trrfiiicct. T. 
V. Weinrich, K., Weichen- 
stell. 
Heini, Baurath. 
Mcycr, 21., Bildh. 
Tclt>, K., Piein. Lieut. a. 
D. 
36 E Steinthal, M., Bank- 
direct. (Behrenstr. 9.) 
V.Schniidt,R.,Ka»züRath. 
(Drcsdenerstr.128.320.) 
Vereinigte Poinm. SDfcic- 
reien, Butterhdlg. 
v. 2lmcluufcn, H., Prem. 
Lieut. 
Borchard, 9t., Bannistr. 
Flicke, O., Rentier. 
Heinicke, C., vw. Direct. 
Hctschingk. H., Fbrbcs. T. 
Kick, P., Baumstr. 
Klee, H., Dr., pr. Arzt. 
Löffler, G., Bürftensbk. 
Saltzmann, O., Flcischw 
hdl. T. 
Spiudler, W., Färberei. 
2tmmt)mc. 
Täubuer, R., Bür. Bcamt. 
Winkler. 91., Portier. ’ 
Wolff, A!., Kfm. 
21uguste Bictoria- 
Platz. -> 
NW. Rathcnowcr- 
straßc. 
Jnvalld.- 
Ärimts 
nal-Gericht 
Seidlltzstr. 
»f/ 
Kaserne 
für öa 
I^Garde- 
Rcgt. 
Kruvv- 
» Sir. 
St-Vtzatt- 
■<r 211t-Moabit. ->■ 
1 E Hornemanu, W., 
Zicgelcibes. T. 
V. Diehlc, 21., Portier. 
Deutsche Bank, Depositeur 
Kaffc. 
Deutsche Gasglühlicht 
Alt. Ges. Verkaufsstelle. 
Dahms, R., Privatier. 
Hamaun, W., Gastw. 
Heine, 33., Rechtsauw. T. 
Kuaebel, 21., Wcinhdlg. T. 
itiarnm, (£., Uljiiii. 
v. Lützow, M., Lieut. 
Maas;, P., Ziegeleibes. T. 
Pitster, G., Jlfm. 
Platz, E., Pastor. 
Schäfer, TH.G., Gigaircii. 
hdtg. T. 
Wer, 21.. Frau. 
Wollenberg, (£., Haud- 
schuhm. 
E v. Neitclblatk, M., 
Freifrau. - 
V. Dahin, B., Portier. 
Portier. T. 
Behrens, H., Ksm. 
v. Bluniroder, O., vw. 
Geucrallieut, Erc. 
2 Lcvt>, W., Bankgesch. 17 
Mackalj, 21., Privatier. 
Martin, R., Ob. Ingen. 
Riedingcr, L. 21., 3JJa- 
schinenfbr. T. 
Rönucbclk, E., Kfm. T. 
Schmitz, t£., Jngcn. T. 
Trauer, O., Eaftwirthin.' 
3 E Schnell, G., Hptm. 
(Sliiflam.) 
V. Schnell, M., Rentier. 
Fctting, H., Tricotagen. 
Fiifchmann, Th„ Kfm. 
Heusel, H., Gastw. 
Kleine, L., Dr., Staats- 
anwalt. 
— C., vw. RittergntSbes. 
Klosc, G., Dr, pr. Arzt. 
Möller, Poitier. 
Nadcl, D., Fabr. 
Sadick, G., Wcinhdl. T. 
v. Schulz. P., Kfm. T. 
©liebet, 21., Maurcrmstr. 
Boigt, $(., Proeurist. 
Wilde, B., Buchbindinstr. 
Silke & Richicr, Fahr- 
radhdlg. T. 
4 E Boese, ö., Zinimermstr. 
Dorn, H, Betr. Direct. 
Fehdmer, 21., Malerin. 
— H., Schauspielerin. 
Frost.M., Gummiwhdlg. T. 
Gadcbnfch, SS., Rcntierc. 
dcGru>>ter,P.,Dr.,Fabrbes 
Heriug, H., Major. 
Hornung, H„ Bnchhdlg. 
Müller, M.,Bl»meuhdlriu. 
Schulz, (f„ Kfm. 
Strohmeyer, ($., Schaukw. 
5 E Herbst, 91., Reut. (Cal- 
viustr. 31.) 
Baer, S(„ Dr., Geb. Sän. 
Rath. T. 
Berger, H., Kfm. (v. März 
2Üt-Moabit 89.) 
Buagc, W., Fahrradhdlg. 
Buschow, E.. Gastw. 
Kohlt jim., 58., Bankgesch. 
v. CzapSky, P., Kfm. 
v. d. Groebcn, 2l., Prem. 
Lieut. 
Jobft, E., Pension. Vor¬ 
steherin. 
Klapper, C., Kfm. 
Koppliu, C., Baukbeamt. 
Lasarzewski, G., Tapeten- 
hdlg. T. 
Löwenheim, P., Bangnicr. 
Müller, T., Schuhwhdlg. 
Peter, 21., Post-Afstft. 
Schüler, M., Rentiere. 
Slankiewicz,M.,Schneider. 
0 E Sietz, W., Kfin. 
E Willstock, F., Kolonial- 
whdlg. T. 
Kgl.Staatsanwaltsch.il.  1°. 
Falcke, F., Rentier. 
Grutzek, F., Friseur. 
Iahn, F. 23., Kfm. 
— £)., Renlier. 
Kutzuer, 9t., Kastellan. 
Seidel, B.', Fabrk. 
Stöhr, 59-, Handschuh- 
hdlriu. 
7 E Mügel, W., Reulier. 
(Eharloltenbnrg.) 
Bartett, O., Uhrmach. 
Betzcr,F., Bäckcrei-Filiatc. 
Bohn, K., Renlicre. . 
Denkler, £>., Ger. Scir. 
Dobratz, E., Privatier. 
§cldmann, W., Kfm. 
räberl, Th., Reittiere. 
Haach, E., Gastwirthin. 
Hftbiicr, L., Rangirmstr. 
— W., Gcntüsehdlriu. 
Löscher, R., RcgistratE 
Maaj; & Ko., Schueidcr- 
art. T. 
Moses, D., Ksm. T. 
Schirokoff, G. S., Kfm. 
8 E Bohm, 21., 2[rchitcct. 
SUarth & 91. Staufnrth, 
H.,$(i»i||rr.S{amtfart.T. 
Fronhofer, G, Kgl. Lott. 
Einnchin. 
v.Gerstcin-Hohcnstein, O., 
Hanplm. 
Glaefer, H., Kfm. 
Grosiinann, St., Dr., 
91mtsger? Statt). 
Hilgcnfcld, E., Baukbeamt. 
Krause, 21., Weiuhdl. T. 
Kurz, 21., Gastw. 
Mausfcld, O., Äfm. T. 
V. Manderode, E., vw. 
Pol. Rath. 
MebnS & Eckhardt, 
Agent. Gesch. T. 
Plögcr, O.. Slrchikctf. 
Öiiaritfch, !£., um. Dr.jur. 
Scltsam, E.. Postinspect. 
Thomas, E., Cigarreu- 
hdlg. T. 
-<- Seidlitzstr. ->■ 
[9—29 eristiren nicht. 
Fischer, K., Konditor. 
Heinrich, H., Dr., Stabs-!3V Garten, geh: z.'Schdlitz- 
arzt. T. .1 str. 14. 
31-40 E ffiiiit. Fiöcus. T. 
V. Grün, F., Käsern. In- 
speet. 
Kaserne 6.4. Garde-RegtS. 
Z. F. 
Wachtgebäude. 
Regim. Bnr. 
Bur. d.JI. ii. d. Füsilier- 
Bataill. 
Kafcrnc HZ 
v. Bojanowsky, P., Scc. 
Lieut. 
Didzuncit, F„ Scrgcant. 
Leveren,, R., Feldwebel, 
v. Luck I., M„ See. Licut. 
Schciuichcn, E., Vice- 
Feldw. 
Kascrnc H 
Preni'!, F., Feldwebel. 
Röhr, !)!., Feldwebel. 
Wohngebände III. 
Goeke, I., Biee-Feldw. 
KähmS, G., Vice-Feldw. 
Sauer, G-, Sergeant. 
Wohngcbändc IV! 
Bagins, H., Biee-Feldw. 
Giimcrt, F„ Scrgcant. 
Krüger, 21., Feldwebel. 
Kascrnc V. 
SBcljcr, Fr., Feldwebel, 
v. Plchwe II., H. C., 
Scc. Siciit. 
v. Rakowski, E., Scc. 
* Licut. 
Schollc, Eh., Fcldw. 
Wolfflmg, E., Biec-Fcldw. 
Kaserne VI. 
Vlnmeuthat, Fr., Fetdw. 
y. Üctser. Äk., Scc. Licnt. 
v. Luck IL, Scc. Licut. 
Scheudel, H., Fcldwcbct. 
Wirthschaitsgebandc HL 
Saloutou, Ch., Kantinen- 
Wirth. T. 
Krnppstr. -> 
41 f. a. Krnppstr. 9. 
E Sticke, A., Rentier. 
(Kottbnfer Ufer 55.) 
V. .Heilt, H., iRaler. 
Fansclow, F., Rangirmstr. 
a. 2. 
Gocrckc, SB., Ww. 
Knrth, B., Malcr. 
Paul, 21., Bctr. Sccr. 
Rose, W., Kfm. 
Telschau, K., Destillat. T. 
Victz, M., Ww. 
42 E Schulz, L., Rentiere. 
2lrnold, 21., Kürschner. 
Stattn. R., Schriftfctz. 
BabnSka, F., 21gciitur. 
Bötführ, K., Brieftr. 
Heil, F.. Bnchhdl. 
Huts), F., Droschk.Fuhrh. 
Jittner, K„ Ww. 
Matuschke, P., Sattler. 
Penseler, H„ Ww. 
Vorwerk, W., Bcamt. 
Warnke, F., ®cf. Auffeh. 
Wendland, W., Grüukram- 
hdlrin. 
Wcrusdorf, H., Vogclhdlg. 
— M., Frau, Barbier- 
gesch. 
Ziomba, I., Ww. 
43, E v. Dadclfc», M. 
Rentiere. 
V. Hausdorf, £., Portier. 
Baer, 2t., Ww. 
Beeibaum, G., Schlosser. 
Bierman». Kh., Wertführ. 
Khristenseit, K„ Buchbiud. 
Darget, St, Stufsehcr. 
Drucker, G., Juteud. Be- 
amt. 
Ojüiittjcr, E.,91iifwärterin. 
Häritig, F., Maler. 
Hintze, P., Schloffer. 
Jaschinski, O„ Simmcrm. 
Israel, G., Steinmetz. 
Koblitz, R., Ww. 
Lanf, S., Kcttncr. 
Nitkowsti, L., Grüntram- 
hdl. 
Reich, E., Ger. Ehemik. 
Reiner!, O., Lehrer. 
Reinke. W., Schäfer. 
Rofenhatzn, 21., Tischler. 
Schlcy, H., Schneiderin. 
Schmidt, M, vw. Ob. 
Post-Sccr. 
Schulze, SS., Schlächter. 
Stands, I., Gärtner. 
Stocpcl, E., Lehrerin. 
Tieck, F., Klempner. 
Wieblke, <8., Makler. T. 
Wiesenbnrg, SS., Bahn- 
beamt. 
Zantop, 21., Rechn. Rath 
44 Eigenthüm. 
V. Heilbad), E., Portier. 
2ldlcr, W., Bcamt. 
Boffc, L.. Böttcher. 
Dahlc, Hauptm. 
Dunkel, I., Kellner. • 
Giüber, H., Porz. Dreh. 
Heidcnreich, M., Ww. 
Heinrich, P., Ww. . 
Holz, I., Heizer. 
44 Holz, P., 'Maurer. 
Kiesel, P., Schnhmmstr. 
Kleist,'E., Maler. 
Knänagel, 2t., Gen.Berlr.1'. 
Krampff, F., vw. Oberst. 
Küter, M., Modistin, 
äoock, K., Posischaffu. 
Lolvatz, H., Kürschner. 
MaugeLdorff, W., Beaml. 
Wollc, ii., Post-Sccr. 
Nagel, H.. Optik. 
Pachalq, 21., Jnslrnmentm. 
Raabc. M., Ww. 
Rubach, F., Postschaff». 
Sänger, F., Kfm. 
SiiliSc, P„ Tischler. 
Trelin,E,Handarbeiterin. 
Wagner, W., Gastwirthin. 
Wilhelm,, Schliern. 
43 E Maywald, O. Kfm. 
V. Piifch, SS., Schnhmmstr. 
Albrecht, SB., Monteur. 
Brücker, 91., Gärtner. 
Khrtstoph, P„ Äfm. 
Franke, K., Maurcrpol. 
Fräseck, K., Kaffenbote. 
Kestler, £>., Ob. Ingen. 
Lange, SS., Fabrkarb. ■ 
Lintz, H., Ob. Jnjicii. ' 
Löwenheim,E., Pnvtilicrc. 
V. SBfnntcnffcl, K., Priva¬ 
tim. 
Motz, 91., Ob. Jnfpeet. 
Paech, F., Maurcrpol. 
Przygodua, S., Plätterin. 
Rickert, SS., Schuhm. 
Riegel, K., Schlosser. 
Riug, F., Schueidermstr. 
Schäffcr, F. R. K., Gas 
ic. 91nl. 
Schanz, E., Privalicre. 
Schmidt, R., Bricftr. ’ 
Teickner", E., Kfm. 
— L., Kffran. 
Weitzcniniller, 9l., Land- 
ger. Dircel. 
Westphal, G., Vorkostbdlg. 
Zcmpel, 21., Maler. 
46 E Vogler, K., Rentier. 
(Paiis). 
V. v. Ramin, K., Ritt- 
nistr. a. D. 
Ahlert, SB». 
Bloedow,K., peiis.Schnhm. 
Dinkclniann, Preni. Lieut. 
George, 3t„ Privatier. 
Havcnstein, Ww. 
Heinrich, P.. Tapez. 
Kattner, Postbcamt. 
LantiinS-Beninga, K. u. 
L.. Frl«. 
Meiling, Ledcrarb. 
Bienzcndors, Wächter. 
Nenmann, S., Ww. 
Nürnberg. Gastw. 
Scheidt, Barbier. 
Schenerbrand, Znschneid. 
Schmidt, O., Näherin. 
— Schneiderin. 
Berler, Milchhdl. 
Waldeck, Schntzm. 
Werner, Ww. 
Westphal, B., Geh. erped. 
Secr. 
47 E Schnhardt, F., Eigen- 
thüm. 
Brintmann, 2t., Brieftr. 
a. D. 
Bntterich, £., Rentiere. 
Frick, £)., Privalicre. 
Ganzel, P., Magistr.Sccr. 
Gcisthardl, K.. Ziinmerm. 
Grühnberg, 9t.,Haiii)clSm. 
Hcidensohn, F., Ksm. 
itlausch, 21., Ww. 
Kurz, H., Ww. 
McrtcnS, I., Frl. 
Scrtotoski, 5!.; Schneider- 
mstr. 
Rndolph, O., Kfm. 
Spocrcr, O., Ww. 
Trcplin, E., vw. Direct. 
Ulrich, H,. Rechn. Rath. 
48 E Mcy, G., Kfm. 
V. Kcmptn, O., HanSIvart. 
Nord-Weft-2lpothcke. T. 
91rnold, E., Kfm. 
Bremer, E., Kfm. 
Fechtet, O., Gef. 2tnffeh. 
Günther, F., Dr. pliil. 
Hartmann, £)., Lithogr. 
Hcrrforth, <£., LVodistm. 
Markword!, SS., Schau¬ 
spiel. 
Matuschka, 91., pens. Gef. 
2ltifseh. 
Meude, 2t., Ww. 
Müller, Ch., Ww. 
Papritz, R., Drechsler. 
Sanpe, M., Bildh. 
Schcidtcr, M., SBto. • 
Schulz, B., Ww. 
Stilbich, 2t., Dr. phil., 
2lpo!hekbef. T. 
Spätfj, 21., Ww. 
Spieralke, ©., Bnr. 
Borsich. 
Tabbert, C., Schutzm. 
Tillmann, I., Ob. Post- 
Sccr, . . 
48 Trimmet, Ph., Sthläch." 
tei'cibef. 
Wedel, K., Dr. phil., 
2lpo!hek. 
Wegener, R., Marinor- 
schlcif. 
Werbinsky, Eli., W>v. 
Ziegelski, SS., Werkmstr. 
Peilebeigerstr. 
49 s. o. Perlebcigcrstr. 17a. 
E Rcinicke.W., Eigenthüm. 
Banges, a. Kl. Thiergarten 
in Lig. T. 
Grnndrcntcn-Gcf. T. 
Berg & Ko., Hcrrengard» 
hdlg. 
Ewald, H., Telcgr. 2lfsist. 
Frende, F., Bnr. Dien. 
Gornick, H„ Trogenhdlg. 
Gösjler, K., Schntzm. 
Grofi, F., itljiii!. 
Hacke & Ko., Eieihdlg. 
Jwcr, SS., Gcr. Stffift. . 
Köppcn, 91., Mehlhdlg. 
Marnbk». R., Kigarren- 
hdlg. T. 
Sittich, Th., Siaatsanw. 
Secr. 
Otto, H., Ech. Kanzl. Seer. 
Sommcrfcld, Th., Dr., pr. 
Arzt. T. 
Strnve, 6., Scifeiihdlrin. 
Thiele, H., Hansreinig. 
Wandte, G., Stcncrbcaint. 
Ziinmerinann, H., Ob. Te- 
legr. 91>sist. 
50 E Knrtz, T. iSi., Decorak. 
Slaltr. 
V.Jnng, I.,S!ras;cnreinig. 
KomoU, 21., E-pedient. 
Dnbown, F., Hansdicu. 
Hugo, L., Tifchlcrmstr. 
Kellet, G., Dicucr. 
Kosatewitz,J.,Bahnbeamt. 
Krüger, E., Gastwirlhin. 
Lange, H., Drchcr. 
Panisch, K„ Maschinist. 
Reich»iann,F.,SInr.Bcamt. 
Richter, 91., Plällerin. 
Salomoit, E., llhrin. 
Schlicke, E., Äfm. 
Schmidt, 21., Bahnbeaml. 
— S1„ vw. Bürgermstr. 
Wcrk»icistcr,E.,Posainent- 
whdlrin. 
51 ELnddickcL.,Eigen!hüm. 
(SSilSuatfcijtr. 30.) 
V. Franke, SS., Sicnoalt. 
Dohrinann, L., Sccrctair. 
Gröbcnhagcii,R., Tischler. 
Hamptc,9t.,Bcrstch.Bcamt. 
Hodorff, K., Ob. Teleg.- 
Assist. 
Iahn, O., Kolonialivhdlg. 
Jseit, K., Ob. Post-Sccr. 
Käding, SS., Schneider. 
Krnger, E., Fischhdlq. 
Liermaitn, I., Schmied. 
Lüddickc, O., Bäckermstr. 
Navean, K., Stat. Stffift. 
Riefe, P., Schlosser. 
RoIIa, R., Hilfsbremser. 
Wachholz, O.. Reichsb. 
Stffift- 
52. 53 E Bauges. a. Kl. 
Thiergarten in Liq. 
V. Obernber, K., Schutzm. 
Blcidorn, SS., Bcamt. 
Block, I., Maurer. 
Brandenburger, I., Koh¬ 
lenhdl. 
Dcike, E., Plätterin. . 
Fick, E., Wäscherin. ' 
Hölzer, 9t., Wäscherin- 
itutjn, F., Schul),». 
Laeucn, R., Rechn. Rath. 
Liebheit, G., Dr., Gymnäs. 
Lehrer. 
Lokies, SS., Handetsm. 
Mai, E., Maurer. 
Näthle, SB., Schenersr. 
Obernber, M., Pofamcnk- 
whdlrin. 
Patfchan, K., Ww. 
Picpcr, 3t., Klcnipncr. 
Praetz, 2t., Krankcuwiirt. 
Ralhke, R., Hanlboist. 
Richter, G., Schneider. 
Ringhandt, P., Malcr. 
Rcgall, 2t, Schneider. 
— 2t, Hebamme. 
Schalt, K., Hauptm. 
Schmidt, C., Schlächter« 
uistr. 
Siebcrt, 38., Bcamt. 
Sochaczewer, S., 2tgcnf. 
Szcklics, M„ Briestr. 
2f)oiii, I., Ww. 
TnrowSki, I., Bcamt. 
Wcinert, 2t„ Schmied. 
Weltz, M., Fran Affeff. 
Wilscrl, K., Stickerin. 
Will, M„ Post-Anwärt. 
Zschan, 21., Kigarrenfbr. 
54 E Tinschmann,A.,Aäcker- 
mstr. 
Bcycr, E., Bcamt. 
Bicrwagc, E., Ww. 
Bise!, 3i., Blicftt. 
Zeichenerklärung: E — Eigeulhümcr; V. — Verwalter; T. — Telephon-Anschluß.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.