Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

PriMM-Alle«! 
Prinzettst«^ 
Theil I5E. 
jß E"9Rmetfe) ©eij't'-,‘ffliofr Zl'Mil'l'elstäiit, G.Me'issgc>.'b) 
■iö Mtz,’ 9f.V%?en(umatr.' 
Gcilldjinct, G„ Schuhn,. 
Goebel, ®., ©ik 
(iinbbat, 31., Fnhrh. 
Gürtler, G., Srcifiäleimftr. 
Mähe, R., Tischler. 
Piich, E.. Ww. 
Prait«, 5(., Handel?»,. 
Schlüsjler, 31., lioligerb. 
Schulz,H., Srofrijf.iüitfch. 
©eifert, H., Töpfer. 
Steuer, 38., Fnhrh. 
Tilgner, @., 38eisjgei6. 
10 E .ßtimmcrilein, L., Sinn, 
(Dücbcuonllilr. 2.) 
V. Pohl, I., iUcinpncr 
mslr. . 
Ebel, P., SBcißgcvli. 
Hnlh, O.. Huln,. 
Malst, G„ itinmncmit. 
tojmaim, 91., Dachdeck. 
Plaegc, G., Maure,. 
Gckjmitz, H., (lioitw. 
Schiieiber, H., hieschäfls^ 
sührer. 
Schüler, $5., 91bblnchS 
imtm,cs)i„c,'. 
Schnitz, G., Äesselwöcht. 
Schulze, G., Färber. 
Willig, R., Wciszqeib. 
$oi)tr, Sl., .iliilidjrr, 
16a Baustelle. 
E. Meyer, F, Dr., Sau, 
Rath. (iliingbcluirgn' 
str. :uj.) 
Wollanlilr. 
47 E. Anbe, 5, 31., Gerberei. 
•18—50 sHmistcllm. 
E. AnberS, 21., <8ci6erci. 
(Nr. 47.) 
51 Baustelle. . 
E Meyer, G\, Fabibes. 
(9Zr. 54—56.) 
52 E Lieblke/ 31., Fnhih. 
Donath, E., Snl)iior6. 
Harlnianu, R., Monteur 
.limufc, C., 28cit;ge,'S. 
Liedlle, O-, Sliitichcr. 
yoljmaiin, S., Fabil. 
SMaber, ?., SSeifjgerß. 
MöbeS, 9Ji., Welßgerb. 
Pnschel, Plälleün. 
Schal ssenbergH.,Schuhn, 
mür. 
Schirm er, C., Tischler. 
Stein,-G., Vorkosihdlg. 
Tetzlass, M.) Ww. 
Vollmei. P„ Schinieb. 
Wogt, K., Wcißgerb. 
53 i. a. Soldinersir. 26. 
E. Schmidt, H., Bäcker 
„istr. 
Böhi», A., Gerber. 
Kleinschmidl, 28., Gerber. 
Liebig, W-. Maschinist. 
Meißner, 35., Steuer» 
bell int. 
Mohnberg, SS., Schuh,». 
Rohde, Ci-, Gerber. 
Segcrt, Gcschw., Posa- 
inentwhdlg. 
Weg,,er, H'., Sdjauliu. 
Winkclinaiin, W., Sattle,, 
Zerahn, W., Sattler. 
Solbiiierflr. 
54—56 E. Me!)er, .0., Fn&r.T, 
9Jfel)n’,G.,@li,C(1lcbnfbr.Tl 
— B., Handschuh,». 
Pollll, HI, Rentiere. 
Ulrich, FI,' Kutscher. 
Zimmennanii, C., Werk- 
fiihr. 
57 E. Gattel, Gebr., Hiltsbr 
(Nr. 58.) • 
V. Lcinfr, 31., Pensiouair. 
Beck, 31., Hutarb. 
Darge, G.. Hut»,./ 
Discher, G., Schani», 
Domsch, H., ßufiii. 
G>icksch,Frl.,Ke„sionairin. 
Hamann, W., Lohgerb. 
Herzog, P., Bnchhalt. 
Hugo Rachflgr., 21;., 
Dannsaitenhdlg. 
Kleitzmann, G., H»l»i.' 
Kiiop, H., Hiilm." 
Marrns, 2.) Ww. 
Malthies, ü., Hnlin. 
Ncuman», F., Korb,»»,str. 
Noack, 91., Hut»,. 
Philipp, E., Hut,,,, 
üicchbc, S„ Bnchhdlg.' 
Schmidt, Hutui. 
Schulz, 3.V., Ww. 
Schwenby, M., Bäckermslr. 
Streäies, D., Gerber. • 
aSeifjbstch, 21-, .svfni. 
Wiebslnick, Gv Hani-dien. 
Wiegner. P., Hut»,. 
SBolff," 35., Schlosser." 
58 E Gattel, Gebr., HnlfBr.T. 
Gattel, Borchard, jyhbrt.T. 
— Brnno L. ,,. R., 
Fabrlteu. 
Herzog, ;)}., Maschinist. 
Menze, 31., Werkfiihr. 
08 Preuke, Sy., 3SSetffiii)r. 
Teicherl, 6., , Golonialw 
libfg. ’ 
Tschirschwil.!, P., Portier. 
59 E. Schneider, ®., (lllocii 
Irbcrfbr. 
Iaömanb, C., Sebnsbv. T. 
Äluge, Ö., Lrcuuiuathblg. 
GO E. Schmibt, P., Üitiilii'f. 
(Badstr. 66.) 
V. Klüger, P.. As,». T. 
Snicqcr, '.Vi„ (iilacvlcb«'- 
fdbr. T. 
61 E. B>a»denburg. H., 
iViammiislr. (Sicsci« 
tljaleisir. 12.) 
Bauc-dois, G., Manrer. 
Ütrter, G„ Nnlscher. 
Da,»,-:-, P., Maler. 
Dreier, <!., Hanbel5,„. 
Oiiiife, E., Schlächter. 
St lüg, 9., Ww. 
X'einm, O., Änlicher. 
Paschky,W., Böttcher,nur. 
Schlevoiqt,Läekermslr. 
Schubert, C.. Ww. 
Schntze, !(., Ww. 
Tha„„!, W., Ww. 
Weitzel, C., Schlosser. 
62. ft'i E. Stadt Berlin. 
V. Seidel, Schulbien. 
iÄadsir. 22.) 
Becker, A., Äw. 
Bieite, I., Weisigeib. 
titm Dayl, 91., Bollcher. 
Herriug, !y., SSrber. 
Hcizog, Sl.; Weihgerb. 
Heseler, ii., Töpser. 
Alufisuj), E., Schutin,. 
Loudoun, M., Weis!gerb. 
Hilft, C., Pautinenin. 
Müller, I., Dachbelt. 
— F., 3Bcif;geib. 
Roßbach, St., Schlosser. 
Seellwss, i)l., Schitciber- 
iiislr. 
Thiel, H., Weis,ge,b. 
Tietz, 91., Bortoithdl. 
Tscheche, R., Schlosser. 
64 Nenban. 
E Stadt Berlin. 
63 E Stadt Seiliii. 
V. Slclluc, G., Veuoalt. 
(Sanditr. le.) 
Binisteiu, R-, Lederzuricht. 
$ Ion le, Fnhrh. 
Bulle, P., Oinbrr. 
Hol.;, £., Schneider»,str. 
Jacwbie, S., Drechsler. 
Seehorsl, 31., F„hih. 
Zi>u,".er,naiin, ÜB., ilcbc,'= 
jiirichl. 
66 E Stabt Bi’lliu. 
V. Platz, I., Fouragehdl. 
(Nr. 14.) 
Bnnmann, H., Geireide- 
ljdlg. 
Biniileiu, R., Sebeifitbrl. 
Halsster, H.. »kohleuhdla. 
Oestreich, G., Fuhrh. 
67 E Neuniaiin. F., Gigen- 
ll),",mer. 
Georgi, O., Fulirh. 
»kourad!, F., Schanlw. 
Mielke, 21., Rentiere. 
68 E Oiauiereil, G., 61a5 
mliblg. T. 
9llbühr, 2., Gastw. 
Trzeb!u?k>>, St., Gerber. 
69 ESoininerselb,R.,Lehrer/ 
P,!nzcn-91pothekc. 
3lfeld, &., Maschinenb. 
Boesenhagon, H., Sipo« 
UjefcitEcf. 
Tinst, Gv, Wm. 
MIemm, Rentier. 
Ärüger, H-, Schlosser. 
Mühlbeik, H., Schlosser. 
Pütz, H., Metaüschleif. 
Schmidt, M., Modistin. 
0 E Heybcbreik, ;)!., 5lfm. 
Saiictfi, G„ Steinsel;. 
Barloschki, st.. Sattler. 
Broeker, H., Gerber. 
Suffe, G., Ksu,. 
Doering, G., Tavez. 
Gelhe, 91., Holzbildhauer. 
Groebel, ti:, Maschinc,,- 
ii,str.. 
ÖJriiitcif, 9t., Gerber. 
Äelni, K., Pensiouair. 
Älnge, G., Brauer. 
A»hn,H.,Ger. Assist, a. 2. 
Kuntze, 9t.,' Fabrkaib. 
Mauntops, H., Töpfer. 
PrOcl, G., Schi,Ijmm,"tr. 
.Wpcr, !¥■. Maurer. 
Schön, 91., Gerber. 
Schulz,®., Droscht.Kntsch. 
Sträube, H., Tischler. 
Stuck, 6., Ww. 
Seniles, H., Schanlw. 
1 E. Eggert'schc Crüeu: 
V. 9keu, H., Mngiftr. Smv 
(Babstr. 12.) ' ; 
Biitbcnmgel, I., .(Um. > 
Bori,cnia„n,L.,Pül,aticre. 
71 Äoyowic^ ’S'.) ’Öjc'Wifti 
hblriii. 
Naue,idois, W., Fuhr 
,uei186eiitiii„. 
Nanch, £., Hnnöwait, 
72 eiiflirt nicht. 
Ghristianiastr. -> 
73 E. Jlonig, G./Jüeifjqccber: 
instr. 
Blliclner, G„ fiinrtler. 
Georgs, H., Beamter. 
74 E.Üliislci,,null, iy„ Fabrt. 
Ibis 1. Apül Sab 
ftv. 21). 
Äiislermann & Go., Ma 
schineusbr. T. 
— & Menzenbori, Ma- 
schinenibr. T. 
75. 76 E. Maschinensbr. s. 
Mühlenbau vor,». G. 
G. W. iloplrr. T. 
77 E. Graese, il„ 9ien,ier. 
Giabow, ffi., Tischler. 
Groninan», G., Holz- 
tossersbr. 
Haack, ($., cihbl. 
Hahne, fe, Schuh»,nn'lr. 
Hammer, 3(„ Schlosser. 
Helle, Äliuilrer. 
Hinhe, H., Gigairenfbr. 
Höniite, H.,Ki>intramhdl. 
jioch, B., Berlsiihr. 
.fiimz, Destillat. 
Lehman», G„ Schneiderin. 
Liebner, G., Gactcen- 
p,iid)lir. 
Scheffernianu, 31., Molle. 
reibes. 
Schniidt, 31., Fran, 
Böttcher. 
— H., «inderpserdesbr. 
TretLzaik, G., AuSbesserin. 
Walther, 9(„ 6!erbereibes. 
Weder, Th., Schneide, nistr. 
— 35ro„ Schncideun. 
Woller, G., Buinnenm. 
78 E. Schwarz,na,in, H., 
Oilaceltiiersbr. 
Schwarzmann) G., Glacö- 
tedeisbr. 
:9 E Gebhardt,B.,Branerci- 
des. IRr. 80.) 
Berl. 3BcifjOict6rn„erei 
Gd. Gebhaibt. T. 
He,j&eureich, H., Koch. 
— ?., Oectmom. T. 
Siebert, Gebr., Schlosserei. 
80 E Gebl>ardt,B.,Branerei- 
Sef. T. 
Bauuiann, M., Bmumslr. 
Belling, 91., Slall,,,. 
Berl. ' Wcifibicrbrnncrei 
Cd. tziel'hardt. T. 
ftlössel, O., Former. 
Gröbeu, 51., Maler. 
Holfinger, G„ Jnspect. 
Heiiiicke, 91., Lohge,b. 
Hnljiiborsf, K., Staltn,, 
illitgc, H., gimmer,,,.' 
Äüliuc, W., Bürsten»,. 
9i,,d,ger, M., Fahrlarle,,- 
ucrtäiif. 
Schervat, F., stiastw. 
Schulz, £>., Stat. Diätar. 
Wolfs, 3(, Ww. : 
Sl E Scheerer, 91v Äsn,. ! 
(Dasseithorstr. 29.) 
V. Lorenz, W., Verwalt 
Lehinann, 31., Maurer. 
Meijjner, W., Brnnnen- 
'6ai,„ist;. 
Ranim, St-, Gisendreh. ‘ 
Scharnow, P„ Bez.Feldw. 
Stolz, P„ Daineueonfeet. 
Walter, O., Lohgcrb. f 
82 E Spill, P„ 9ienticr. ; 
(v. l:'9(pril 3)nim,cnffv. 
64:)' '■ ' 
Birlholz, Maurer. 
Böln-, F., Gastw. 
Karplns, 31., asm. 
— &■ Herzbcrger, Leder- 
särb. T. 
Knbe, ü., Ww. 
Äntschle, S.; Maler. 
Pints, 38.. Lehrer. 
Scheffel, 38., Ledeisbr. T. 
88 Hoibcrloiib,'!!.,' Gi'lMhl- 
sbr. T. 
— R., Ww. 
Hai,sfeldcr,O., Bäcker,nslr 
T. 
Hei»z, G„ Ww. 
Ctocqcr, 21)., 91e,,ticre. 
Iäniite, I., Schanlw. 
Mieleler, L„ Handels»,. 
Vazar, 91., Ingen. 
Lind, H., 3,i<n’i,. 
Siiillcr, H„ Gignrreiiljbl. 
Slinnb, P., Kutscher. 
Nir, CT, Töpser. 
Pech, 21., Schliichlcunslr. 
Rasch, H., Augen. 
Sd)<ilt,.&., Pferdeb..<!ulsch. 
Schmidt, 21., Ww. 
Skiffe, l, H., »Ul,schor. 
Sierock, 31., Folutmb. 
Slenole, 91., Manier. 
Ullrich, O., Handschuh,». 
Wenl, P„ Schlosser. 
84 E Höllenstein, W.,Fabr- 
bcs. (Biim,mistr. 27.) 
Beet, 21., Bron^enr. 
Killholz, F., Pionier, 
(krdinann, 21., Ww. . 
Hohenstein, H., Fabr. T. 
— L Lauge, ^uuwpllpiel- 
sbr. T. 
Mrose, H., Lithogr. 
Nabschilrti), G., Wächter. 
85 EGiäi'H., il'tmirrrmilr.T. 
Lcffentl. Feiusprechstelle. 
Posla,»t 20. 
31bler, 31., Schlosser. 
Biederuiann, 9l., Sattler. 
Doinnauer, 91., Dr., pr. 
Arzt. T. 
Gröbler, P., Br„ Pastor. 
Guckenderger, 4!., Stein¬ 
metz. • 
ftobifd), K., Schlosser. 
Morst), fflt., Pntziiiacherin. 
Lauter, G„ Sattler. 
Levh, 2., HaudelS»,. 
Bialchow, K., Schlosser. 
iVietziter, G., 9icnlicr. 
PieStcr, G., Ww. 
9iäluger, i'Ji., 9ientiere. 
Schwarzmann, M., Weiß- 
gerber. 
Sioye, B-, Mööelhbl. 
Boigt, M., Gonlrol. 
Wille, M, Loeomolivsühr. 
Wille, 91., Beamt. 
Zabel,lach, P., Loeomotiu- 
Ijeij. 
86 E Ketzer, I., Schloffer- 
inslr. T. 
Gonmb, 3(., Wäscherin. 
Do»alh, G., Balinbeamt. 
Dowe, C., 9icnliere. 
Heinzel, M., Schneiberiu. 
Hoencniann, H., Maler- 
mstr. 
fiiilyr, I., Gerber. 
Lewinsohn, B., Schuhw- 
hblg. 
Lück, iS„ Schlosser. 
Miimck, F., Prcsser. 
Müller, 38., Jnfirumcn- 
tenmach. . 
Panlatz, F., Maler. 
.Wieser, O., -Schlosser. 
87 E: Bochme.P.,Bm,tgcsch. 
V. Rndloff,31.,Tifchleunsü. 
Ball, 35., Rentier. 
Büchtei»ann,L.;Nlzschich 
sbr. 
Ghrzellitzer, G., Rechls- 
(ii,m. T. 
Fröhling, 9i„ Slrdjiteel. 
— ’P/,'Farbe,,fl>r. 
— bv„., 31., Asm. 
— Geschw. • ’ . 
Piroimmber, L., Schuhn,. 
Holzkaiups, 31./ Ww. ' 
Sterber, G.; Ww. 
iinnz, P., Hnlfbr. 
— S\, Ww. 
Millelhaus, C., Drogeu- 
l)blff. ■ 
Sinbemacher, G., Frl. 
i/losjr, 9f„ Ziininer,,,. 
Schoeu, H., Äf„i. 
Siedler, L., Schlosser. 
Thbrmer, P., Gärtner. 
Weönarowiez. F., Ww. 
8 E 11,,troll, H., Rcniicr. 
(Nr. 89.) 
2(,,'S öcrCl), ®., Schmied. 
Große, Lehrerin. 
Kniz, H. 25., Gieihdl. 
Lange, 21., Rauqir»i>lr. 
Liibecke, G„ Gaiiw. T. 
Mieleuz, 21., Pserbeb. 
Schaff«. 
Müller, H., Gigamnhbl. 
Oltviaun, I., Lehrerin. 
Peil,Ilse, 35., Schuhiurnftr. 
Palnsseck, G., Werber. 
Pritzkow, 21.. Ww. 
9ivthschilb, H., Afin. 
Soigt, 31., Droschke,ibei. 
Weh,»an», 35». 
89 E. llutrolt. H., 9ic,liier. 
Anlecket, G., Gastw. T. , 
Hasenuauu, I., Handclsnr. 
ferd lief. (Oranicustr 
201.)’ 
V. Cchuiiiauu, H., Verwalt. 
Haunig, K., Gerber.- 
Hoppc, Ww. 
Lcnbcrt, ,G., Weitzgcrb. 
Müller, W., Fnhrl). 
Scharff,'3l., Wollhblg. 
.Zcdj, F., Maurer. 
Vogel,S., Vieliialienhdlg. 
Wcndt, H., Schmitd. ' 
23 E Snnon, H., Fabrlbcs 
(Hcidcslr. 47.) ■ 
V. Steffo», G., Handels,». 
24 EHjarnp, P., Fabrbes.1'. 
E Thieine, G.; Fabrbes. T. 
Roller, 31.,L'iaschineiisbr.l'. 
Schöppe, W., Maschinell' 
, fir. T. - 
Schnitz, H., ©äiliicr. 
Ziege, O., Dugeu. 
25. 26 E Alberti, ©., Eigen 
thüi». 
31ndre, 6)., Handels»,. 
— P., Fran. Vorkosthdlg. 
3lst,,H., Gerber. 
Laartz, 31., Droschk.Fnhrh 
Bartsch, H., Lohgerb. 
Behreudt, l£., Hmibels,,,. 
Bonnann, H., Rcslerhdlg 
Brettschncider, G., Hau- 
fteBfvau. 
Bnchholz/ E., Ww. 
Trclse, G„ Schlosser. 
Drogowöli,J.,HalibclSni. 
Freiimrg, ©., Eiseubreh. 
Gegusch) F., Schuln,unstr. 
Erunwaldt, W., Akodell 
' tischler. 1 
> HeineNi'a»ii,31.,HaiidclSin 
Kirchner, Ph., Sattler»,str. 
.«miise, 6i., Arieflr. 
Langer, G., Fuhch. 
— Ä,' Leberzurichter. 
• Marks, O., Poi'aiuenlicr. 
Matnschek, F., Schlosser. 
Meist, .G., Gerber. 
9ioltiitg, F., SUtchenMcii, 
Rcichclt, L., Färbclinstr. 
9icichhardt, H., 9J£nlcr. 
Sawinski, Sy., Schul)»,. 
Schuiidt, E., Schlosser. 
Schnitz, W., Handelc-sran. 
Schulz, R„ Simmtrm. 
Vogt, G., Weisjgerb. 
Werschle, G., Gastw. 
Wüst, 9!., Handschuh,,,. 
Zchnike, 91., Balinwärl. 
Zieinke, 25., Pensiouair. 
27 EKaSke, L., Banlvorsteh 
Benlhien, 35.. gimmcrui. 
Dreier, G„ änlicher. 
Gras, Ww. 
Hahn, H., Maurer. 
Aioch, H., Fuhrli. 
Kuchenbäcker, (sl., Siol 
kereibei. 
Kuseh) H„ Schläehtcriustr 
9iiele6d(f, I., Frau. 
Ren wer, H„ Schlosser. 
Schnell, 38., Ww. 
Wcishaar,J.,rji>„iueri!,str.! 
Wesenack, O., Former. 
Winckelinann, G., Gerber. 
28 E Pintus, G., Fabrkbes. 
■-ßntiolibeniU'. lllr) 
V. Warole, 35., Gxbedicut. 
ffvicfo, F., Dr., Fabrlbes. 
,• Küuig, Kücken & Co 
35ellblechfbr. T. 
Kühne, 35., 38erliuslr. 
Wilden & Go., Ghem. Fbr. 
29 E Thiele, F., Gigarren- 
sbr. T. 
Krüger, M., Drogenhdl. 
30 f. 'sl. Biesenihalersü'.' 1." ‘ 
E Äuoefel, I., Holzhdl 
(Rnheplatzstr. 21.) 
V. Kreutzi,, F., Plajan- 
weiser. 
Jlbendroth, 9., Töpfer. 
BnndeSinann, 31., Töpfer 
Hintz. o'„ Former. 
Keilst, 6., Lederzuricht. 
»tu'ajner, G„ Cchnliinnistr. 
LanghalS, I., Schlosser. 
Nenbell, R., Töpfer. 
Riemer, F., Seifensied. 
Thcunce, A., Gastw. 
Wiechert, C., Klempiier- 
mih-. 
Sinter, P., Ww. 
Biesenthakerstr. 
31 E. Renke, 35., Colonial- 
whblg. T. 
. Becker, 'O., Drechsler. 
Berget, W., Weistgerb. 
Gbcrl, F., Schlosser. ' 
St Inge, 0., Kohlenhdl. 
. M'orthaK, 91., Weißgerb. 
Slolhe, 31., Töpfer. ■ 
Laiilenfchläger, 31., Jn- 
' «nlfbe. 
Lubach,'2., Weitz'aerb. • 
Ma'rgnai'd, 9)1.; Barbier. 
Marr, M., Hebamme. T.' 
Müller, H., Maurer. 
Paetzold, B., Filzfbr. T 
Schaöow, L.. Jlnljcrin. 
Schumann, 36., Schloiier 
Slernberg, 91., Schlosser 
Wolfcit, K., Wcisigerb. 
Wnhst, 31., 9!entiere. 
Ziegler, F., Schlosser. 
32 E. Gohii, I., Kfm. 
(Älosterstr. 98.) 
V. Wohlgemut!),9Jt., lUjnn 
Franz, I., Rentiere. • 
Itühij, E., Stickerin. 
Sauser, 38., Gerber. 
Leugnet, H., Handelsni. 
Malläus, Gerber. 
£tt, I., Schlächleimslr. 
Salzmann.'M., Ww. 
Scholz, 31., Slellm. 
Wasenack, 21., Gerber. 
33 E. Himmel, 91., Rentier. 
(Paukow.) 
V. Schmidt, H., Schanlw. 1°. 
Büchner, 21)., Leberarb. 
Fischer, Ww. 
Fleilag, 35., Lederalb. 
Änichwitz, K., LeberarS. 
ffliSo, SB., Hnli». ■ 
Heidecke, 2l., Leberarb. 
Stange, L., Ziminermstr. 
34 ESciler, Fran, Waschanst. 
Seiler .jiin.,G.,91cisciiber. 
— G., Rentier. 
u’5 E Lieiicinai„i,H., Wasch 
2lnstallbes. 
Dhen, P., Gerbet. • 
Lampe, D., Gerber. 
IViaitäc, G., Gerbet. 
91iesc, 0., St(e„i|Jucr. 
Enmmeliiiger, 91.', Gerber. 
Balentowitz, F., Gerber. 
Zimmer, 91., Schantw. 
Zöllner, F., Schneider. 
36 E Gichhw»; 31., Beamt. 
Ansenianu, G., Cigarren 
fnbr; • ' ■ 
Moigensfi-rii, 35., Gerber. 
37 EPallascheik,H.,9iäucher- 
whdl. 
Bock, H., Schlosser. 
Born, 3(, Ww. 
Fels, I., Gerber. 
Gebaner, M.. Lederznlichl. 
Joike, P., Gerber. 
Langer, G„ Näherin. 
91icbcr, 33., Ww. 
Pollex.H., Droschl.Äntsch. 
Scheuche, @., 38ciügtr6cr. 
Seedorf/ 91., Gerber. 
Thiklniann, H„ Optiker. 
Wenig, G., Wciszgcrber. 
8 E. Be,l. Discouto Bau! 
G. G. i,t Lig. 
V. Engel, G., Gerber. 
Boich'crl, F., Fabrlaib. 
Graebncr, 9i„ Fabikarb. 
Iopt, 28., Gaslw. 
ftlugr, G„ SSciBgerCer. 
Pagelow, H., Pantoisel», 
ifiegltiff, 21)., Gärtner. 
Riilff, 23., Schuhmiiistr. 
Schmidt, 31., Schneiberiu. 
Schulz, O., Tischler. 
Tornow, W., Kohlenhdlg. 
Soldinerslt. -> 
30. 40 E JlUmaiiit, E., Ww. 
(Mohrenstr. 34.) 
V. Schelz, 31., Verwalt. 
Gisssug, F., Gärtner. 
41 E Witte, H„ Fuhth. , 
Fichluet, 38., Prnnouait. 
Ficbig, F., Sdiloffcrmstr. 
Giesc, G„ Rentier. . 
Knbsch, 91., Pastor a. D. 
Schmidt, G.,@rii„lramfib(.' 
Weitzbach, 31.,Darmsaiten' 
sbr. 
42. 43 E Kreier, G.^_ 
Schmirgelleinensbr. i. 
Lohmanii, L., Grabdcnk- 
inalsbr. 
Waldeck, W., pens. Wacht- 
mftL 
Zenrfert, L., Gärtnerei. 
44 E. Matold, F., Gigeiilh: 
Arendt, F., Fnhrh. . 
Brack, C„ Molketeibef. 
Deickett, M., Fnhrh.' 
Dieter, G., Gerbet. 
Fielfch, Sl., Gerber. 
Habetslroh, G.,Prod»eten- 
hdl. 
Hettc, 28., Fnhrh. 
Atoljlgai'th, 91., Gerbet. 
Lepine, G., Gigarrcnfbt. 
Post, G., Gastw. 
Piidehl, I.. Schuh»,,nslr. 
9!cinlioli), P., Schlosser. 
Schmidt, Gh„ Kohlenhdl. 
Schulz, 9t., Schlosser.' 
45 E'Snoblmich, M.,' In¬ 
gen. (9ieiu!cke„borscr- 
Ilr. 59.) 
V. Billig, E., Bürsteiii». 
2lbraham, Ww., Handrls^ 
fruit: - , 
Dehiuel, P., Tischler^ 
89"Ha'nmiel, C., Drosihk.'"' 
Kutsch. . " 
John, 91., Ksni. ■ 
Segelet, 91., ctntscher. 
Aiüqcr, 91., Handclöfrau. 
Schlnter, 31., Fvrinermstr. 
Sienholz, G., Sch'nldicn. 
90 E. Markgraf, I., Ww. 
Beis;wcngcr,H., Seißgerb. 
Bölicke, SS., Glasennslr. 
Graf, Schlosser.' 
Äolbit; H., Schneiber. 
Slnpsch, G., Destillat. 
Markgraf, £>., fflfm.. 
9)lclzer, G„ 35lu. 
Schluck, 91., Modistin. 
Schnitz, Stoafcr. 
Schnitze, G1)., Ww. 
Schulze, 5. Ww. 
Slirstng, Ww. 
Tack, Drchorgclspicl. 
Thomae, M., Mobiitii,. 
91 i. a. Babstr. 26. 
E Eauzow, G., Böckmmtr. 
Dahms, SB., BiobUlin. 
Eichelmann, I., Rentiere. 
Gerthz, 35., Portier. 
Haase, C., Gerbet. 
Hünnelscheibi, G., Gon- 
bitor. 
ülcubcr, G., fifm. 
Reich, G., Magiitr.Beanit. 
de 3ioche^Faiold,3l.,Wein- 
groisljblg. T. 
Spilller, I., Raugirmstr. 
Wal-leben, H., jtfi». 
-4r Babstr. -> 
W. Prillzcngassc. 
, Schinlel- 
Pl. 
Schinkol-Platz. -> 
1. 2 geh. z. Schinkel-Platz L 
Niebetlagstt. 
3 geh. z. Schiiikel-Platz 1.2. 
-<r Schinkel-Platz. -> 
8. Prinzenstr. 
Baerwald-Br. 
Schulz, H., Sattler. 
@tol|c, :Vi\, Tischler. 
- M., 35w., Sorg= 
magaz. 
Thonie, H, Pensiouair. 
Urlanb, M., Schlosser. 
Solllaubt, H., Fellhbl. 
Werner, P., Postbeamf. 
83 E. Galnschki, G.,Mauter- 
m,"Ir. (Babstr. 33.) 
V. Hopnet, H., SSmvatt. 
Bauuack, 35., Former. 
Dittr!ch,G.,Bcllfed.R einig. 
Aust. 
Gligelhald, H., Tischler» 
mstr. 
Förster, E., Schlosser. 
Fürle, %., Ww.. 
Galnschki), P., Braumstr. 
Gras, 91., Schauspielern!. 
I>,n!en-User 
Gitgluchc 
Gas-3ln,'t. 
®nS=3tnit. 
Moritziir. 
Wasser- 
uiorflr. 
Ritter- g 
s Sir. 
Oran.-; 
• Seba 
Lnisc,i-Usct. ->- 
1-4 Stöbt. GaSanit. 
s. a. ©itfcfiiueritr. 32. 
E..Nalisch,L., Stadwerord. 
(Matlhäilitchstr. 4.) 
V. Sitlzang, H., Brieslt. 
a. D. 
Stsmnnn, H., Tischlermslr. 
DestowSI,, I.,Plä,ielin. 
Dornbnig, 9l„ Ww. 
Fticke, F., Anvalibc. 
Gilnblach, H., Phologt. 
Hänisch, L., Gastwirihi». 
Heinibach,F., Schneiderin 
Zeirheiictkläriinq: E — Eigenthümer; V. = Verwalter; /L — Telephon-Anschluß.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.