Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

Gleditschstr. 
— 185 — 
Glogauerftr. 
Theil IET. 
41 Mölfnsen, (£., Pol. Lient. 
Müller, ®, Stedjit. Rath. 
Pabsl, i)L Sdjuljm. 
iltallile, H, Maler. 
Niuka, O, Sttdjbriidcm, 
Stc|>tmliii, 9., Sicnticr. 
Wiichuiewsti, 2., Magistr 
Skamt. 
Wirr, SB, Siaurcv. 
42 E Kietschtnann,J, Fabr. 
V.Ctd)maiiii,3l,@[ljnciber= 
mftr. 
Albrcrftt, ®, Uto. Dr. 
Slppetins, F, Major a. 3. 
Benoit, 3t„ ffilu. 
3imiiaun,3,2d)uf)mmilr. 
v. (Sfaufcnjiö, Si-z um. 
ßictieraliitoj. 
.©ci-3, G., Weiichdl. 
Hötscher, 3t„ Dr., pr.Strzt.f. 
ytttiijfon, G, Privatier. 
Rabmadjcr, 2,älrnt|mci'= 
nistr. 
u. Seebach, W-, Milit. 
Sntcnb. Rath. 
Slarck, E, Ww. 
Stcinbriid,38., Privatier. 
Wolff, H, Hanpln,. 
43 E Gramer. S, Sicnticr. 
(Lütloto-Ufcr 22.) 
V. lyalfcitfmgrn, L., Maler. 
.Traber, W, Schntzm. 
v. b. Efch, 31, Haiiptm. 
Golbschinibl, 3t, ftfm. 
Haentzschel, ($., Dr., C6. 
Lehrer. 
Hanschild, L., ftfm. T 
Herrmann, I, Fenerwm. 
Hoffmann, H, Tapez. 
Höppner, E, Perrückenm. 
Höft, A-, Brieftr. 
Aorisch, H, Schnhinnisir. 
fto[)lmcl,cr, K„ Apolhek. 
Lampe,H,9tmts-Ger.Rath. 
Melier, L, Brieftr. 
Merta, F, Spritzenin. 
Reich, H, fh'ttuftitptlcgc« 
ritt. 
Roiea, M., fifnt. 
— F, Rentiere. 
Sdmeibcr, T., Schriftsetz. 
». Steinbild), (?., Oberst- 
Üioit. a. D. 
TheiS, P., Röhremnstr. 
44 f. a. Pallasstr. 24. 
E. Wollenberg, S, Dr., 
Vi'. Arzt. T. 
Babel, 91. & F, Colo- 
uiatwhblg. 
Hauff, 9t, Schriststell. 
u. Hirsch, 3t., Rcbact. 
Steil, M, Post-Secr. 
Lantenbach, ($., (iolontal 
whbl. 
Otto, 3l, Grüulrauihbl. 
Slitmner, M, vw. Bäder- 
instr. 
Pallasstr. 
45 s. a. Pallasstr. 17. 
E Halbadi, E, Uto. Ban 
mitv. tBalireulhcrstr.12.1 
V. Höhne, SB!., Schnhin. 
Batlike, (S„ Privaticic. 
Edarbt, SS., ffiro. 
('iuberinii, Th., Rentiere. 
Haake, W., Biergroßhbt. T. 
Henke, E, uto.'Dr. phil 
Hilscher, St., Uhrcusjblj. 
HIui;iimttit, H., Hauptiii. 
ttöitev, Ch, Frau Dr. 
Kride, 31, Maiirennstr. 
■ Linden, M., Sprach- 
lehrerin. 
Starfotoöfa, Th., Rentiere. 
Rehfelbt, E, Mus. Lehre¬ 
rin. 
— H., Rentiere. 
Rosemami, H., Dr. pliil., 
Isljcmif. 
Schopp,3t, Cotonialw. T. 
Schwarzenbergor, N., Ci- 
ganeufbr. T. 
Seger, H., Major. 
40 E Heinze,F, Bädernislr. 
Elilert, B., Mobistin. • 
Fieblcr, F, syrifeuri». 
(»ubnt, I., Schützt», 
u. Holiititborff, O., Oberst 
<1. D. 
Hübncr, St-, Clan. 
Lehrerin. 
Kayser, H., Privatier. 
Loewenberg, L., Rechts- 
auw. 
Manjot, Th., Postanwärt. 
Müller, 3Jt, Apotheker. 
Nobad, F., Wir«. Abrnir. 
Rath. 
Peter, M, Schiihut. 
Podratz, R„ Mobistin. 
Robe, E, Fil. 
Sarach, F., Tischler. 
Schenk, I, Magistr. Buch 
Halter. - 
Schmidt, F, Näherin. 
Schulze, O., Geh. Ob. 
Postrath a. D. 
SUbob), H.. Ww. 
Völschow, I., Schuh»!, 
48 Warnkc, Major. 
Wartenber>i,R.,Mäntelsbr. 
Zerbe, W., Modistin. 
47 E Busse, A., Rechtsanw. 
(Leipzi^ersir. 47.) 
V. Staubt, A., Portier. 
Postamt 30. T. 
Poliklinik b. Dr. A-itt 
fOlUätl). 
Strnbt, 3t., Schmied. . 
Bucheiseu, G., Posament 
wsbr. 
Cadeubach, H., Obeist- 
lient. z. D. 
Fromm, H., ^raiser. 
Gros;, I., Privatier. 
Habedank, (£., Schueiber. 
Honte, A., vw. Geh. Secr. 
Hirth, A., Ww. 
u. Huts), A., Major a. D. 
Mnllcnicc, (£., Ww. 
»Uöliel, 3t., Manrer. 
Ärostewitz, L., $10. 
Lamster, C., Dad>be»mstr. 
Silfle, I., Anweiser. 
RathnsinS, L„ Frl. 
Nitschmann, G., Direct. 
bc ‘Pric;ii, R., Maler. 
S(liier, W., ;',immmn. 
Sdjeiif, O., Privatier. 
Singetinann, E., Tiieet. T. 
Starke, 5-, Ww. 
Stiiöer, G., Bcamt. 
v. Tippclskilch. F., Obeist. 
Tockan, W„ Crzieheuii. 
Wielanb, illt., 4lfm. T. 
Wohlgeinnth, 3(„ Gaslm. 
Wolf, 9[„ JtShnin. 
48 E Walter, it, Maurer 
mftr. 
Bernharbt, A., ftfm. 
Boqen, P., iönttcrtiblii. 
Breetz, 9(„ Buchlialt. 
Drcke, A., Banarb. 
Kaffkns, C., Monteur. 
Wrji)_6omcfn, E., Rodisiin. 
Hans), O., Zimmerinslr. 
Hartmann, H., Bcamt. 
— <8., Sdiuliin. 
— P., Schuciberiu. 
Hermann, vi., jyrau Dr. 
■Mi'oll, O., Bur. tiltflilfv. 
Xroiior, H.. Bersandqesch. 
Sieutcril!, K„ Rentier. 
-- E„ £tcucr=3upmiiim. 
Lösch, Th., Lehrer. 
Marsch, O., Spielwhblci. 
Mattod, L., Ww. 
Robra, H., Eisenb. Betr. 
Secr. 
Sdimibt, F., Dr., Geh. 
Req. 3tatli. 
Sdirlider,A..Req.Lai»ii>lr. 
Sd>röber, B. 11. E., Mns. 
Lelireriunen. 
Schulte, I., Post-Direct. 
n. D. 
Scctigcr,C.,Telcgr.Beaiiit. 
©omnierfelbi, P., ftfm. 
— Cl., vw. Rend. 
Sieger, H., vw. Baumitr 
Witlhöft,L., 3teff.Baumslr. 
49 E Mendelssohn, R.Fsui. 
V. Mohr, 5., Verwalt. 
Bül-isits, y. E., Redact. 
Becker, F., iientier. 
Bergenianii, A., Modistin. 
Bcriidt, K., Scfiufcm. 
Christoph, Bertha, Mus. 
Jnstik. 
Cohn, M., Mannfacturw- 
hdtz. 
Coppel, G.,Cß.3uf))rd.T. 
Drabsch, 9t., Ptättankt. 
Fröhnert.M., Mns.Lehier. 
Fuß, M., 9lgci!turgesch. 
Mitterer, W., Maurer. 
Granvner, 3t., Dr., vr. 
Arzt. 
Hainmaiiii, 9t„ Topoqr. 
Häusler, O., Sdilächter. 
Henbrifchle, 6., Brieftr. 
Henke, F., Holzhdl. 
Herold, 3t., ftfm. 
Hirsch, I., Ww. 
Hoffmann, 5y., Maurer. 
Hottiuger, Ch., Dr., Pros. 
Jculsch, M., Schutzni. 
Jltgcn, H., Schutzni. 
Köiiig, O., Kellner. 
Krähn, M., vw. Präsident. 
Krause, F., Gärtner. 
Krug, H., Simmetm. 
Larnbert, F., Agent. 
Laqua, H., Sdiutziu. 
Lehmann, E., Agent. 
— SB., Frau, Wäfchehd 
Löffter, 9t., Mus. Lehr. 
Logeman», H., Coufiscnr. 
Mcnrer, P., Lylogr. 
Möller, £>., Bohner. 
Popp, Dieucr. 
Scheliga, B., Ww. 
Schmolkc, 3t., Schutzin. 
Spott, 9l., Handl. Geh. 
Steaer, H., Näherin. 
Wcudt, B., Plättexi». 
Ziehniaiiii. E., Fabrarb. 
tzühlke, M.. Modistin/ 
50 E Siejolbt,©., Stcnticr. 
V. Borchert, 9t., iBürflenm. 
Stbelt, I., Friseur. 
Vod, B., Rentiere. 
Demke, A., Schutzni. 
Keriiiclinaiiu, H., Tischler. 
Hade, 6., Lient. 
Hanbke, 9t., ftellner. 
Hartmann, (£., Geh. Hof- 
rath. a.D. 
Heibepriem, !¥., Manier. 
Hirsch, 91., Colonialwhdlg. 
Sujfi1, 9t„ Rentiere. 
>licrski,H., vw. Sän. Rath. 
Mahlung, A., Hauplm. 
9icimi(iitii, 91., Schankw. 
Piff, E., Bankbeamt. 
Reuter, E., Tischlerrnitr. 
Trobitins, O., Ww. 
Wenbt, I., Brieftr. 
öl E. Grimom, F., Baumstr. 
(Nolleuborsstr. 1(5.) 
E. Hirsch, St., ftfm. 
(Taueuzieiiftr. 22). 
V. Walter, ffi., Färberei. 
Bernctt,M.,Vcrmietheu». 
Dantzer, T., ftfm. 
ileuiper & Bohm, Mol 
fei ei. 
Knott, H., SHcutier. 
Ligner, 3t„ Gastlv. 
Loewenberg,3!., pr. Zahn¬ 
arzt. 
Lnbbedens, H., Bäder- 
mftr. 
Simif, F., vw. Prüf. 
Sleblich, I., ftfm. 
Schmibt, I., vw. Dr. 
Triebet, 91., vw. Geh. Ob. 
Post-Rath. 
Wehrle, L., ftfm. 
52 E. Richter, O., Droge» 
hbt. T. 
Dieischke, A., Zeng- 
hanptui. 
Eich, H., Lefjm'iu. 
Günther, ($., Putzwhdtriu. 
Krüger, E., Cigarreuhblg. 
Kuuze, vi., Huhn. 
Melier, M., ftfm. 
Polvogt, M., Hutfbr. 
Sad)se, G., 3!eut. 
Schmibt, H., 3iciiticre. 
Schutz. P., ftfm. 
Schwester, 3t., Schnhin- 
mftr. 
Seijbct, M., vw. Oßermftr. 
ö:i E. .yemimim, 9t., ftfm. 
Betirendfcu, SB, Dr, 
Stabsarzt. 
Fett, E, Weinhbt. T. 
Helwig, B.. 9(polhet. 
Herrmann, 91., Biitter- 
" hdtg. 
Hoffmanii, E.. 3tedf)ii. Rath. 
Hovpe, E, Direetor. 
JaikowS!», B, Confitnr- 
hdtrin. 
Mehter & 9ldotph,Eifenw- 
hdtg. 
Richter, L^CigLrrcnhbtg.f. 
v. Rönne, 91., Rentiere 
Schweber, K, Rentier. 
Sibetti, R., Prem. Lient. 
Jahii, II, vw. Major. 
Winierfeldtstr. -> 
N. Gleimstr. 
Sloiiicmünbcrifi'. 
Glraun- 
Schwebter 
S Sir. 
Etc. 
Schöiismnffr 
Swinemünderstr. 
1 Neubau. 
E Eiert, F, Tischtennstr. 
(Brmmflr. 6.) 
2 E Loest, L, Rentier. 
Brendlcr, R, Pol. Bcamt. 
Hcaetmaun, G, Agent. 
— "ß., Fnhrh. 
Mögeschie, C, Zugführ. 
a. D. 
Pctzhold, C., Pol. Bcamt. 
Sdjirmcc, O, Loeomotiv- 
Schmegg, F, Ob. Tetegr. 
AM. 
Schmidt,J.,Bildcrrahmen- 
für. 
<ZchrS!er, I., Pscrbeb. 
Schaffn. 
2 Tielke, L, Colonia.w- 
hdlrin. 
llnaer, lr„ Schankw. 
Bo>j, (?., Goldarb. 
Wöliler, O, Eisenb.Telegr. 
3 E. Pohlniann, A, Fnhrh. 
(Neue Hochstr. li>.) 
V. Sltaffcrt, G„ Privat. 
Bnchard, F, Schneider. 
Samte, F., Manier. 
Saiiiii, 91., Gastw. 
Gorges, H, Bilbh. 
ftleinschniidt, C, Fntiih. 
Kohly, 9l, Manreipol. 
Langer, C., Loeoinotivheiz. 
Laner, 91., Former. 
Meitzet, F, Schlosser. 
Stidjtcr, P, Bilbh. 
Sdiölllrr, C, ftohtenhdt. 
Sdjriibn, 91., Manreipol. 
Töpke, Th, i'i.,eiit. 
'iicltr, W, ftnpseifchmied. 
4 Baustelle. 
E. Bangesellsch.Humbolbt- 
hain. 
5 Neubau. 
E. Schmäbede, ftfm, 
(Siuiiicmünbcrstr. Ü4n.) 
U Baustelle. 
E.Baugefelt>d>.Huinbolbt- 
hain. 
©raimitr. ->• 
7. S Neubau. 
E. Lur,Mauiermstr.(Pntt- 
bnserslr. 51.) 
9!orbbat)u. ->• 
-<r Schwebte, str. ->• 
Baustellen. 
E Wollank'sche Ciben. 
Holzplatz. 
E Wollank'sche Erben. 
Bruuö, Zimmerst!'. 
Baustellen. 
E Wollant'schc Ciben. 
Schönhauser Allee. 
Banftetten. 
E Woeniger'sche Eiben. 
Ziininerptat!. 
E. Wocnigci'sdie Erben. 
Langcufchc!b,Zimi»erinstr 
Woeniger'sches Haus. 
E Woenigci'sche Erben. 
V. Pieisia, L, Wiv. 
David, W, Fuhrt). 
Maas, K, ftnlscher. 
Baustellen. 
E. Woeuigei'sche Erben. 
SBcrf. Schwedteifir. 
Norbbahn. 
9 Banstelle. 
E Bangesellsch. Hnin- 
boldlhain. 
10 'XeiiCau. 
E. Scholz, 3t, Baumstr. 
(Ramlerstr. 10.) 
11 Neubau. 
E Scholz, 31, Baumstr. 
(itamlcrflc. 1(3.) 
Grannslr. ->■ 
12 Neubau. 
E Bosse, L, Maurermstr. 
(Ramterstr. 28.) 
13. Neubau. 
E Nosenbanm, 9t, Mail- 
rennstr. (3Jr. 14.) 
14 E Roscnbauni, A,Man- 
rcrmstr. 
Berwcin, W, Schntzm. 
Bock, L, Mechanik. 
Böhme, R, Schuhm. 
Dörrheide. Ch, Drcchsl. 
Duckect, 38.. Maurer. 
Eber, O, Hilfsheiz. 
Finte, C, Pserdeb.Schaffn. 
— E, Schlosser. 
Günther, 91, Töpferinstr. 
Hachniann, L, Weichcnst. 
fticsclack, C, Maurer. 
Kornett, H, Kutscher. 
Lache, 9t, Posthilfsbote. 
Leufchner, SB., Maurer. 
Metzer, R, Bür. Assist. 
Möget, 91, Pntzmstr. 
Müller, P, Wedmflr. 
Paht, H, Gcmentcur. 
Richter, 6, Bremser. 
Rosenbaum, SS, Maurer. 
Sommer, E, Schlosser. 
Spiefj, SS, Bädermstr. 
Voigt, 3t, Maurer. 
Bolliuer, 9t, 9tgeiit. 
Worlitz, S, Former. 
Zander, 9C, Kutscher. 
15 E fyraitfr, G, Bnltcrhbtg. 
Sitte, H, Tapez. 
Diener, O, Ob. Tetegr. 
Assist. 
Doffe, G, Käsesör. 
Drasbo, R, Pferdeö. 
Schaffn. 
Folgmituit, C, Maurer. 
Hellweg. H, Schlosser. 
Hiiize, E, Dreher. 
HsWaiui, O, Ob. Tetegr. 
Assist. 
Wienerstr. 
1-6 Holzplatz geh. z. Wie> 
nerstr. 48. 
Zeichenerklärung: E = ©gcnipact; V. — yrrltraltet; T. = Telephm-3tnschlutz. 
15 flafchlc, B, Näherin, 
ftliiigbcif, H, fttempiier. 
Kübel, H, Ladirrr. 
Kostka, F, Hilssbrems. 
Kninbier, E, Fuhrt,, 
ilurzhalo, E, HilfSbienif. 
Leitzke, M, Lehrer. 
i?vitz, 91, Pseidcb. Kutsch. 
P(.ul, F, Tapez. 
Pep-r, Schlosser. 
Stabil.'s, C, Manrer. 
3ic()6ti.;. L, Fabrkaib. 
3!cller, F, Gastw. T. 
Richter, W, Eiseub. Diät. 
Schäfer, P„ Wafchsca». 
Srijuli), C, Schunifteiiifeg. 
Sebastian, L, Tischler. 
Trocvnofi, 3t, Dachdeck. 
Wege, 3t, Brieslr. 
Werner. L, Sdjlossnmitr. 
Sienedv, F, Lehrer. 
SSols. gen. Gottschalk, 3t, 
Hits-brems. 
3(itjr, O, Sieiiifetz. 
10 3(binitiistiatioii. 
V. Leiche i-.eii, F, Schmic- 
dcmsir. 
Bcder, O, Schlosser, 
Biasch, I, Ww. 
älnjdi, W, Mauicr. 
ClcmcuS,3t.Klcmpuermltr 
Dnhre, F, Milchhdl. 
Glück, 3t, Balinbeaint. 
Giäuzig, C, Sd)losfer. 
Hoffmann, H, Wagenmstr 
Hovpe, B, Gastw. 
Hufnagel, K, Tetegr. 
Beaml. 
Sernicv, F, Siaurer. 
JonaS, H, Bodenmstr. 
ftirschke, P, Putzer, 
ft'oljlmct), H, Maurer. 
Langseldt, H, ilimmcrm, 
Lerche.jun, F, Bur.Borst. 
Lidjteuberg, 9t, Maurer. 
Metzer, 3t, Kellner. 
Miethling, 8.3t, Ob.Posi- 
Assist. 
Pallesch, F, Aianrer. 
Rogge, 91, Sltinlr. 
Schilling, 3t, Zimmern! 
Schönbeck, W, Steintr. 
Trzebiatowski, H, Zini- 
nitnu. 
Unverzagt, H, Schaffner. 
17 E. Sdjiroch, C, 3tenticr. 
(Frieseuslr. 13.) 
V. Arudt, 3t, Loeomotivf. 
91pel, W, Steindruck. 
Bergcr, H, Tischler. 
Seiubt, U„ Frl. 
Hansen. M, Tischler. 
Heinrich, E, Ww. 
Horn, 9t, hiastw. 
Serie, E, 3iäijeriit. 
ftcgel, E, Äfm. 
ilcnucv, O, Konditor. 
Jlniestebt, M, Näherin. 
Knoblauch, H, Schuhm. 
rlratzeuberg,l5, Sdjneiber- 
mftr. 
Krüger, H, Maurer. 
Lauge, D, Ww. 
Litmii, E, Maurer. 
Lüdke, H, Üocoiuolivtici’,. 
:N>itschko>vöty, 31, Tischler. 
Müller, C, Schlosser, 
Pieschke, C, Tischler. 
Schweiger, 91, Fitzfchuh- 
sbr. T. 
Schränkt, I, Sdiichm. 
Sonneuberg, Ch, Tischler. 
Speer, I, Sdjtoffcr. 
StaSzeit, M, Erint. 
Beauit. 
18 f. a. Swineniündersir.öl. 
E. Block, C, Renner. 
(Charlotienburg.) 
E. Hacnßtcr, 31, ftanfm. 
(Bülowstr. 82.) 
V. Breher, I, Buchhatt. 
Kerber, I, Zimmerni. 
Künkert, I, Maurer, 
itotimia, G, Schlächter. 
Lcmfe, C, Schuhm. 
Müller, H, Schutzni. 
Pest, W, Ataschiueumftr. 
Pofstii, F, Weichenstelt. 
Schwarz, H, Schutzni. 
Wiechcrt, C, SDtatcr. 
Swinemünderstr. ->■ 
SO. Glogattcrstr. 
Wienerstr. 
Rcichenbergerfir. -> 
7 Nenbair. 
E. Seitlich, Malermstr. 
(3teichcnbcrgeistr. 85.) 
8—11 Stätteptatz- 
E Dotti'sche Erben. 
Febtknhauer. I, Fnhrh. 
12—15 Holzplatz. 
E Stabt Berlin. 
Blicfeiici, C, Holzbcaib- 
fbr. 
18 (ich. 3. ctottsiiiltrUfer 4.4a. 
-<r ct’ottöiifec Ufer. ->■ 
17. 18 Holzplatz geh. j. 
Kottbuser Ufer j. 
19 Zimiiielplatz. 
E. 3acqitior & SeeniinS, 
Baiikgcsch.Mit b. Stech« 
bahn 3. 4.) 
Müller, L, Zituuieimstr. 
’O Stätteptatz. 
E. Sotli’idjc Eiben. 
Febkenhauer, I, Fnhih. 
21 Staustelle. 
E. Sedtrius, Bangnier. 
(aufterf).) 
22—21) Baustellen. 
E. Dotti'sche Erbeu. 
3tc!chcubcrgcrstr. 
27 s. a. Rcicheubcrgerstr.103. 
E Basch & Bamberg. 
Kflte. (Obcrltiallstr. 19.) 
V. ;iieliu6fi, F, Maler, 
trdnig, 9t, Schutzni. 
Gntsche, fii, Slfiit. 
Hcllwig, C, Schützt». 
Knorre, P, Fabrkarb. 
Pilz, F, Colonialwhdlg. 
Plilchke, 9l, Schntzm. 
Echarffcnbcrg, ®, Äfm. 
Schrantm, 91, Ww. 
28 E. Linie, 3t, Maurer»,str. 
(jtaitfciir. 9). 
V. Müller, ffi, Maurer. 
Böttcher, O, Schlächter- 
mitr. 
Bulsso, E, Oiuitib.Schaffu 
Fleischer, H, Werkführ. 
Geticke, 91, Bildhauer. 
— 3t, Metallichleif. 
Hoheifel, H, Zimtnerm. 
Kittet. I, Gürtler, 
ftröbel, E, Ciganeuarb. 
Liintwitz, SS, Bäckermstr. 
Mctsckintat, H, Tischler. 
Metzer, G, Schntzm. 
Möbins, K, Tifdjltr. 
Rotte, 91, Drechsler. 
Proll, O, Heizer. 
Riege, M, Mafchinenführ. 
3tüts, H, Tischler. 
Stödel, P, Drechsler. 
Bogt, IV, Tischler. 
SSngcncr, L, Schriftsetzer. 
^ühlSdoiff, 3t, Borarb. 
29 E Scharnow, W,Kleutp- 
nermstr. T. 
Binder, 9t, Tischler. 
Bnchotz, F, Fabriarb. 
Fischer, 91., Ktitscher. 
Froului, G, Sleintiäg. 
•sjattfe, G, Fabrkarb. 
Hill>cbra»dt,R, Fabrkarb. 
Hoffmann, 3t, SJahnbcamt. 
ftermes, F, StationSgch. 
Kittel, R, Ciqarrenarb. 
ftröljl, F, Tischler. 
Laubvoget, SB, Tischler. 
Liesse, F, Maurer. 
Lukaschek, I, Schilt,m. 
Müller, 9t, Schneiderin. 
Pechhan, P, Fabrkarb. 
Peschet, W, Fabrkarb. 
Scinefc, H, Steindruck. 
Rübiger.H, StationSgeh. 
Scharnow, 31, Steinsetzer. 
Schiller, C, Pianoleuch- 
lerfßv. 
Schutze, O, Bttchbiud, 
— H, Drechsler. 
Ultrid), 3t, Glcctroiechn. 
9tnst. T. 
Weide, P, Schlosser. 
30 E Frisch, F, Schankw. 
Becker, H, Schriftsetzer. 
Dürre, 'Jt, Graveur. 
— 9t, vcuf. Maschinist. 
Faust, G, Heizer. 
Friebrich. 9t, Heizer. 
Gäbet, H., Gasanstalts- 
arb. 
Hahn, J,Oimtib. Schaffn. 
Hennig, R, Schrifigiejj. 
Janke, H, Packeiir. 
ftiflig, G, Hansdien. 
Kliiluer,9i,Pferdeb.K»ifch. 
Knobel, H, Tischler. 
Loeper. I, Bttchbind. 
Lutz, G, Maschinenb. 
Marg. 9t, Dachdeck. 
Martin, O, Malcr. 
Metzner, 9t, Ctaviewrb. 
Müller, F, Schntzm. 
Münch, L, Cigarrenhdlrin. 
Paetsch, 91, Droscht. 
Knisch. 
spinnet, §., Biiestr. 
MOtiooß, I, Feunwehrni» 
Rüdieger, E, Kauzlist. 
Sackuiaiitt, A, Reisender, 
Schrodt, G, Schlosser. 
Schutz, E, Möbelpol. 
Strack, W, Manrer. 
Süßiimiin, E, Handetsm, 
Theurig, Hauswart. 
Tittel, C, Fcaiser. 
Trenn, C, Hausdieu. 
Wendorf, C, Fabrarb. 
Wenzel, 9t, Siafchlnntli. 
Wimmer, P, Ctavierarb. 
31 E. Frisch, F, Schankw. 
(Nr. 30.) 
Betidria, 23., Oliiniö. 
Schaffn. 
Binber, I, Tischler. 
Bulgri», C, Schutz»!. 
Burgward, B, Schreiber. 
Deuscr, G, Schlosser. 
Fiebler, P, Täschner. 
Gaiewsti,O,Critn.Beamt, 
Gäitig, E, Hansbien. 
Glaser, P, Meiallbreh. 
Glawe, H, Kteinpucr. 
.6til)ii, G, .Milchhdl. 
Hitttze, C, Geldbricftr. 
Kahlert, H, Tischler. 
Kaliich, 91, Zimmerni. 
Kenner, P, Schriftgieij. 
Krüger, I, Stcltm. 
. Knitz, O, 9(iifd)tüg. 
Lassahn, C, Ob. ^ctcgr, 
Assist. 
Lchmanii, 9t, Ww. 
Lembke, F, Fabrarb. 
LiteaS, R, Bergolber. 
Mocse, G, Tischler. 
Müller, F, Petit. Schaffn, 
— F, Tischler. 
— L, Zitnmertnstr. 
3t!niicbcrg, F, Lederarb. 
Schikowski, G, Hauswart. 
Sdimibt, C, Telegraph. 
3tspir. 
Schmonz, A, Radier. 
Schulze, C, Schriftgiefj. "■ 
Thal, H, Desiuseeteiir. 
Tomomski, M, Schuhm. 
Trcnkel. F, Ksm. 
Bielitz, L, Kummiarb. 
32 EKnobel, F, Eigeuthüm. 
9truotd, I, Bahnbeamt. 
Bettiug, N, Feuerwehrtu. 
Boiau, 3t, Tischler. 
Dicttrich, SS, Fabrkarb. 
Fuji, P, Bnchdntcker. 
Gebier, 3t, Fabrkarb. 
— F, Polierer. 
Gottschalk, O, Schntzm. 
Grothe, P, Schlosser. 
Hetstg, L, Gastwirthiti. 
Hitler, ®, Tischler. 
Jacob, W, Barbier. 
Fahti, H, Mechanik. 
Katnbowskq, I, Böttcher. 
Ktack, I, Sattler. 
Klnck, H, Gürtler. 
Kluge, Fabrkarb. 
Labjoti,H,Markth.Beanit. 
Langowsky, F, Fabrkarb. 
Ludwig, 98, Fabrkarb. 
Mcttbe, C, Tischler. 
Metzner, C, Jnstru- 
menlcttm. 
— O, Jnstrninentcnm. 
Ncumaun, H, Kutscher. 
Panl, M, Metalldreher. 
Piepeiibringer.E, Gürtler. 
Pophauken, H, Schntzm. 
Prillwitz/H, Fabrkarb. 
Statt bei, K, Tischler. 
Ratte, H, Bahnbeamt. 
Reddchafe, E,Handetsm. 
Riedel, Lcderarbeiteriti. 
Schopinsky, L, Orattib. 
Schaffn. 
Schütze, P, Fabrkarb. 
That, G, Dcsiufccleur. 
Tillmann, F, Bcrgoldcr. 
Troche, R., Pserdeb. 
Schaffn. 
Werner, O, Maler. 
Wicke, H, Former. 
Zutogdzt», O, Gürtler. 
33 E Bnrchardi, 9l, Ksm. 
(Niederwallstr. 21.) 
V. Weiiling, M., Ma» 
Bräunlich, Ö, Buchbind. 
Bnrchardt, O, Ksm. 
Diedmanu, SB, Ob.Telegr. 
Assist. 
Dowe,G, Vollzieh.Beami. 
Eichard, P, Mechanik. 
Fischer, L, Ww. 
©laufe, H, Papiechblg. 
Granmantt, F, Tischler, 
gänchen, A, Schnhmmstr. 
Kieck, I, Packmstr. a. D. 
Kiieiftl, W, Vorrichter. • 
Michael, 8, Schubm. 
fabft, H, Loromotivführ. 
chulze, O, Tischler. 
Schwanz, A, Cr>m.Bca«t, 
34 s. a. Wienerstr. 49. 
E Engel, R, Rentier. 
E Goyer, H, Rentier.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.