Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

HI. Theil 
Derfflingerftr. 
— 108 — 
Diedenhofenerstr. 
20a Staegemaitn, M-, Nen- 
iicr. 
v. Wilrzek, M., Pol. 
Sieutu. 
21 E S lieber, 2., Rath 
zimmermstr. T. 
V. Roy, F., Portier. 
Hanfemann, 31., Dr. mcd., 
Priv. Docent. 
Sofcloff, A., Rentier. 
Salinger, 3-, Ksm. T. 
22 E Stuoll, Maurermsir. 
(Nr. 22a.) 
V. Ollech, F., Portier. 
Bartholdy, ©., Amtsger. 
Rath. 
Beseler, E., vw. Geh. Inst, 
Rath. 
Bieleke, G., Borkosthdlg. 
Blank, A. ii. M., Geschw 
Ketrzynski, G., Lehrerin. 
Le Liseur, M., Lehren». 
SBcuck, E., Bildh. 
Weppler, G., Geh. Kriegs^ 
rath a. D. 
Wintelmann, F., Kfm. 
22a E Knoll, Th., Mauren 
mstr. 
Boye, 9L, Kunststickerin. 
Brauer, L., Ww. 
Harder, H., Tischlermstr. 
Mankiewitz, H., Äfm. 
- R., mi). Eanit. Rath. 
MattheS, ©., Portier. 
Sandhof, 9(., Peusio- 
nairin. 
Spielhagen, A., Geh. Hof- 
Rarh. 
Stnbenrauch, ©., ilfm. 
23 E Michaelis, R., Ksm. 
Buchwald, S., Plätten», 
Chnstoffers, E., Amisger. 
Raih a. D. 
Lange, H., Leiterin. 
Rasch. P., Wirkt. Geh. 
Kriegs-Rath. 
Sloitl), 31., Brückcnwärt. 
Sommer, D., Mnsik- 
Lehrerin. 
- 91., Ww. 
24 E. Pauli, H., Uto. RechtS- 
mim. T. 
V. Poinmcr - Esche, H., 
Schuhm. 
Fräse, I. E., Gas- ie. 
Anl. 
Hirschlaff, E., Rentiere. 
Horwitz, 3t., Ww., Rent. 
Mneller, I., Ww. 
Schmidt, C., Rentiere. 
25 E Hoogewcg, G., Fran. 
(Hafen-Platz 7.) 
V. 4?ötschke, L., Kran, 
Maurcrmstr. (Berg- 
inaunslr. 4.) 
Feig, M..Dr.,©eh.Sanit. 
Rath. T. 
Hauff, E., Bankgesch. T. 
Rotznian», F., Brieftr. 
Rügnitz, O., Kutscher. 
Rumvus, A.. Waschst. 
Wolff, I., Rentier. 
28 E Stülcr, .6., 9lrchifctt. T. 
E Stülcr, E.». M., Frls. 
v. Bartfch, 31., Dr., Minist. 
Dircct. 
Blnniciifclb, S., Dr., er. 
Slrjt. T. 
Hölzel, A., Frau. 
Jagow, C., Pol. Wacht- 
mstr. 
Reiches, W., Portier. 
St-ni, H.. Ksm. T. 
27 E Leopold, A.. Fleische 
hdl. 
Bleich, 38., Ob. Lehrer 
o. D. 
Liffcwski, A., priv. 
Studienrector. 
Rösicke, E., Rentier. 
Schubert, F., BSckermslr 
Schulze, E., Gastw. 
28 E Weber, O., Bcrgolder. 
V. Girpius, E., Kutscher. 
Bur.d.^Fuß-Art.Brigade 
Albrecht, Dr., pr. Arzt. 
Arlt, F., Apotheker. 
Boffc, ©., 3iahmcnfbr. 
Büttner, H., Kohleuhdlg. 
Junker, 2)1, Bierverl. 
Mangelsdorf, A., Milch¬ 
pächter. 
Mcycr, H., Dr. phil., Ma- 
thcmat. 
Moritz, I., Schnciberinstr. 
Stürzingcr, G., Rcaistrat. 
- L., Geh. Secr. 
Wolf, P., Tischlermstr. 
29 E Anaell, 33., Rciitier. 
Götze, O., Portier. 
Leo, A., Die. Bank-Direct. 
Pifjin, E., Dr. med., Sän. 
Prochownit,J.Flcchtsanw. 
30 gch. z. Lützowstr. 69. 
Lützowstr. ->■ 
SW. Desiaucrstr. 
ouraersir 
Hafen-Platz 
Königgrätzerstr. -> 
1 E. Pohl, 3t., Banquier. 
(Grobbccreustr. 87.) 
Bnr. i. Wahlverein d. 
Libcralcn. T. 
Bchrcnd, L., Bcamtcr. 
Beperle, A., Ww. 
Brüning, F., Gifciib. 9lrb, 
Dorschler, I., Rentier. 
Dresjlcr. K., Ww. 
Friedrichs, 38., Beamter. 
SCoerCer, H., Bur. Dien. 
Lcist, C. W., Oel-Niedcr- 
lagc. 
Lnckwaldt, A., Ww. 
Oestreich, G., Kutschcr. 
Pickel, ')l., ilücheuchef. 
Pohl, 31., Baukgcsch. T. 
— S., Rcuticro. 
Reinccke, I., Frl. 
Rinan, M., Ww. 
Saatfeld, ©., Asm. 
Sckwabc,G.,Ciqarrenhdlg 
Stnmpe, Sl„ Portier. 
Vogel, 38., Schuhni. 
Wcdderin, M., Ziuinr 
Veniiictherin. 
Würfel, H., Schuhm. 
2 E Brcdow, M., Rentiere. 
V. Trzywicki, E., Schnhm- 
instr. 
Brcbeik, M., Rentiere. 
Francesou, P., Hofrath. 
Lichte,ifels, I., Äsin. 
Meckleuburg. (£., Bnchhdl. 
— 35., Bnchhdl. 
— S., Slciiticrc. 
Oberucck, H., Dr. jur., 
SlcchtSauw. T. 
Sello, O., ilfm. 
Stargardt.J.A., Vuchhdla. 
Wagner, R., Kunstlidl. T. 
Zierold, M., Malerin. 
3 E Schmelzer, L.,Privl>ticre. 
Bauer, 3)1., Stcppcr. 
Vehurodt, K., Pol. Bcamt. 
Block, L., Händlerin. 
Fröhlich, E., 3!äherin. 
Scljiicii, .6., Hankdien. 
Kattcnbnfch,C.,Rcchtöauw. 
Kohlbach, L., 38w.,Friscnr- 
gesch. 
Meier, F.. Milchhdl. 
Schapcr, (£., Gastw. T. 
Scharna, L., Schnciderin. 
Völker, I., Lclircrin. 
38eiuert, F., Älcnipncr. 
4. 5 E Reichs-FiscnS. 
V. Peters, K.,Post-Boten- 
mstr. 
Kaiserl. Postzeitungsamt. 
Vcnz, G., Postschaffu. 
6 E Probst, I. E. H., Buch- 
bindnmstr. 
Berliner Tarametcr - Ge- 
sellsch. Francke & Co.. 
G. ni. 6. H. T. 
Deutscher Bimetallisten- 
Bnnd. T. 
Aschcudorff,E., Nittcrguts- 
Boh/e, B., Ww., Rent. 
Francke u. Co., Forst- u. 
Gartenknlt. Gcräthe. T. 
Landan, Th., Dr., Arzt. 
Probst,C., Buchbinderei. T. 
Richert, G., Slknihininftr. 
Schwabacher,3l.,Aankgesch. 
— H., Bankacsch. T. 
Tornau, F.. Kaffenbote. 
7 EGrundsluckserwerbs-Ge- 
iiosienschaft. E.G.m.b.H. 
Bureau d. Bundes d. 
Landwirthe. T. 
Verkanststelle d. Bundes 
d. Landwirthc. T. 
Kapelle, G., Portier. 
Sauer, O., Weiugrobhdlg. 
Schrobach, I., Ww. 
Schröder, ©., Weinküfer. 
ka. Bcrnburgerftr. 10. 
Joachim, S„ Kfm. 
V. Wipprecht, ©., Tafel- 
deck. 
Daniel, 5f„ Kfm.' 
©awenda,W.,Posanicniw- 
hdlnu. 
Jacobi, L., Kfm. 
8 Jutze, W., Portier. 
Klink, F., Friseur. 
Knanth, A., Frl. 
Markwald, F, Kfm. 
Michaclies, Milchhdl. 
Salomoufeu, S., Kfm. 
- P., Ww. 
Trulssou, 91., Director. T. 
Wisniewski, O., Äfm. 
— W., Friscnrin. 
Bcrnbnrgerfir. ->■ 
9 I. a. Bernbnrgerstr. 20. 
E. Sulcr, L., Rentier. 
(Zimmerstr. 99.) 
Berger, S., Tafeideck. 
SleSle, H„ Sprachlchrcriu. 
Rofe, M., Kfm. 
Schellhardt, H., Ww. 
Stimpfl, St., Bnchbinder- 
mstr. 
Velil, H., Zahnkünstler.'s. 
Weiß, F., Producthdl. 
10 E Schulze, H.,Handelsm. 
Jlcuöt, F., Jngcu. 
Diciner, G., Schuhinmstr. 
Fcurich, E., Ww. 
Groth, B., Rentiere. 
Hal>n, A., Tapcz. 
Hildebrand, L>1., Rentiere, 
.ttosbahn, Ph., Tapcz. 
MatlhcS, E., Landrichter. 
9.11611er, S(., Privatiere. 
Tcschkc, M; Ww. 
11 E SSitt, H., Tapcz. T. 
Engel, E.. Schneiderin. 
Etzweiu, I., Ww. 
Jacobsohu, I., Vriimien- 
arzt. 
Lobrenz, 3l., Milchhdlrin. 
Picwig, L., Plätterin. 
Rauschcnbach, F., Schnei» 
dermstr. 
Schi», 3)1., Ww. 
Wolssohn, I., Kfm. 
12 E Sumpf, A., Rcnticrc 
lBad-ikifsingeu.) 
V. Mclzcr, A., Tischlcrmstr. 
Kosbahn, Ph., Tapcz. 
Lentz, Ant. u. 916., Frls. 
Pcnßoual-Jub. 
Schmidt,H,,Ob.Reg.Rath 
a. D. 
u. Starck, K., Rea. dlffesf. 
Struckmanu, ©., Dr., @er. 
Aflcff. 
13 E Daniel, L., Kfm. 
<S!rglivcrsir. 77. 78.) 
V. Ricp, F.,H., Pserdeb. 
Conduck. 
Vaumauu, E., Mchlhdl. T. 
BehrenS, H., Ww. 
Hoepfncr, A., Kfm. 
Iahn, L., Architcct. 
Kleiber, G., Kohlenhdlg. 
LichtcnfcIS, G., Rentier. 
9.1okraucr, F, Kfm. 
Moldenhaucr, C., Rentier, 
o. Plcffeu, G., Rentier. 
Würzbnrg, L., Äsm. 
14 E Roscnbaum, L., Ww. 
v.Dicpciibroick-GrüIcr,F., 
Frhr., .Major. 
Gros;, Geschw., 9)lodistinn. 
Haudc L Spencr'schcBuch 
hdlg. fF. Wcidliug.) 
Lauzkc, G., Zcitgs.Spcd. 
Lchmann, L., Stcllcuvcr- 
mitt. Justit. 
Mcthlc, P., Maler. 
3iosenbaum, O., Schlöffe». 
Wcidoni,W.,Herrcngarder. 
15 E Biltz, G., Dr. pliil., 
Schriftsteller. (®r. 
Lichterfelde.) 
EBrnssow,W.,31cctor a.D. 
(Pot-dam.) 
Borchardt. S„ Slacnt. 
Friedmann, E., Agent. 
Hemnanu, 9(., Frl. 
König, H„ Bote. 
Lenz, F, Buchdruck. 
Luban, A., Ww. 
Muchc, E., Modistin. 
Proskaucr, H, Fonds- 
makler, 
v. Sack, M.. Frl. 
Schcil, H., Frau. 
Schmidt, H., Portier. 
Sundcliu, L., vw. Hof¬ 
staats-^ - 
Tc^rup, ^ 
Tc.izcr, H., vw. Geh. Just. 
Rath. 
Wilkc, 3t., Hausdilii. 
Witck, S., Ww. 
16 E Probst,G.L.,Bnchbind- 
mftr. 
Bcitz, I., Portier. 
Gcuskc, H., Kellner. 
Henke, E., Stadtger. Rath 
a. D. 
Mannheimer, M., Kfm. 
v. Polczynski, St.,Oberst- 
Licut. a. D. 
Rosenstein, S., Kfm. 
Wolfram, K., Rentiere. 
Sieglet, M., Modistin. 
17 E Gerts), H.. Ww. 
(Nr. 19.) 
V. Boch, 3)' 
3)1., Ww. 
Greulich, I., Frl. 
Hindorf, R., Dr. thcol. 
Klein, H., Äfm. 
Krampe, A., Ww. 
u. Lesfeld, 9., Rentiere. 
Otto &Go.,M., Productcn 
hdlg. T. 
Roscnthal, M., Frl. 
Stein, Ww. 
Thysscn, F., Privatier. 
Weinitz, F., Dr. phil. 
18 E. Mütler-Grote, G„ 
Verl. Bn-liljdl. (Schö- 
ueberger lt|cr 20.) 
©riefe, 9s., Schnhmmstr. 
©rote’jchc Bcrl. Bnch- 
hdlg., G. T. 
Pndor, E., Kfm. 
Thiclc, G., Gch. Kanzl. 
Rath. 
19 E Gcrth, H., Ww. 
V. Bohnenstcngel, G., 
Portier. 
Frcnzcl, G-, Redaet. 
.vcimaun, O., Kfm. 
— M, Ww. 
Licbcl'fche Luchhdla. 
20 E Wcuzig, ©., Amtsr. 
(Köuigs-Wiislcrhausen.) 
E Wenzig, S., vw. Just. 
Rath. 
BartelS, 9(., Privatiere. 
Bohncnstcngcl,W.,Ponicr 
Kauffmann, H., Kfm. 
Schild, A., Mus. Lehren». 
21 geh. z. Hasen-Platz 4. 
Hafcn-Platz. -> 
22 l. a. Hafen-Platz 3. 
E Jagclmann, 35., Pri- 
iwtiei. 
V. Büttner, E., Verwalt. 
Bcnecke, P., Heizer. 
Beruadku, 3(„ vauSdic». 
BuddÄ, E„ Ww. 
Busch. H, Bahnarb. 
Dcntschc Electricitäts- 
werke Wolff & 31itf5.T. 
Hcuuig, 91., Ww. 
Juhrc, H., Rentiere. 
Koehlan, 35., Amlsaer. 
3iath. 
Snbolf, Gh., Ww. 
Tschirschmann, 9l., Depot- 
arb. 
23 E Pachaly, Kanzl. 
Rath. 
Vnffe, E., Rentiere, 
©embicki, H., Fabrkbes. 
Klink, E., Colonialwhdlg. 
Köhler, H., Portier, 
v. Äröcher, I., Director. 
Oppenheim, 3t., (Gnst. 
Schmidt), Vnchhdlg. 
Porte, Handelsm. 
Prüfer. Th., 9lrchitert. 
Troschel, I., vw. Geh. 
3)ledic. Rath. 
Weil, 31., Dr. pliil., Vib- 
liotliekar. 
24 E. Füllgraff,P., Rentier. 
(Friedenau.) 
E Füllgraff, 3f., 3Lw. 
V. Lehmpfnhl, H., Schnhm- 
inslr. 
Brandt, 9l„ Bohuer. 
Kuchenbccker, M., Wochcn- 
Pflegcrin. 
9!cve, O., Möbcll)dl. 
u. Cstau, L., Privatier. 
Petcrfon, H„ vw. Licut. 
Pfeiffer, F., Schnhmmstr. 
Satzcr, A., Äsm. 
Schmitz, M., 38ochcu- 
pflcgcrin. 
Schneider, G., Vers.Beanü. 
25 E. 91ordhaufeu, F., 3tent. 
„Herman",Deutsche Siede- 
luuasgef. 
Usambara, Kaffeban-Gcs. 
BInhm, 91., Ww. 
Friedheim, P., Gen. 91gml. 
— E., Stöbt. Lchrcrin. 
Fijrch, 31., Schncidcrnistr. 
©racbcrt, K., Töpfermstr. 
Hanibruch, 3)1., Fabrkbes. 
ii. Härtung, G., Major. 
Krause, E., Äammcidie». 
Kurella, O., Director. 
Lauge, G\, Ww. 
Ncumann, 2(., Plätterin. 
Ilordhcnsen, W., Geh. 
Kanzl. Diener. 
Scharfer, 38., Kfm. 
Stell, V., Färber. 
Ticlke, E., Näherin. 
Ticmann, H., Reg. Rath. 
Wendland, J.,Pensionair. 
26 E Schnitze, I., Rentiere. 
Ehlecke, W., Ww. 
Heuts, 91., Schuhinmstr. 
Knoll, E.< Pol. 38achtmstr. 
Koeuig, A., Privatiere. 
Lettin, S., Ingen. 
— 31., Rentiere. 
Oeller, 3t., Tischlermstr. 
26 Pannicr, 31., Geh. Ob. 
Inst. Rath. 
Thiele, G., Baurath. 
Wirth, E., Schneiderin. 
- Zilesch, 91., Portier. 
27 E Henow, A., Rentiere. 
V. Kroll, H., Masch. Führ. 
Müller, .y., Handekm. 
— 91., peuf. Zuqführ. 
Naetebus, 38., Privatier. 
Rose, 33., Dr.phil., Direct. 
28 EBindewald.S.. vw.Geh. 
Ob. Reg. Rath. (Slusicr- 
balb). 
V. Vollbrecht, G., Schutzm. 
Vanmbach,H.,9lnsbcffcrin. 
Dannenbcrg, Ww. 
v. Hardcuherg, G. u. 6., 
Frcifrls. 
Hildcbrandl.K., Rcihmg: 
hdl. 
Pacchtcr, H., Buchhdlg. T. 
Sohns, Olga, Pensionat. 
Werner, E., Ww. 
Wittc, Ch. Plac. Bur. 
29 E. Frankc, K., vw. Stadt- 
Rath. 
v. 91ster, E., Major z. D. 
LIaditiibncr, M., vw.Prof. 
Gliesche, 3i., Drkchsler. 
v. Haustein, 9(., Frl. 
Schcrnack, G., Ww. 
Schmieden, H., Geh.Just. 
Rath. 
Ticde, j(„ Professor. 
30 E Bans, L., ©ntsbes. 
Banch, B., Kohlenhdl. 
Bochlan, P., Rechtsanw. 
u. Budritzki, A., Frl. 
FriedcrichS, 9l., Modistin. 
Fricdrick, O., Gigarrcnfbr. 
Homaun, G., Redacteur. 
Oder, Bankgesch. 
Schmidt, M., vw. Dr. 
Schneemanu, F., 9lpoth.1'. 
I., Gonicrvcnfbr. T. 
Wallach, Th., Frl. 
31 E. Schulze, ©., Rentier. 
E. Schulze, ©., Hotclbcf. 
Guiham Hotel. 
31aii!rIjcil6a>„91efotm". T. 
Bücket, G., 9Jlobiflin. 
Baiiniann, F., Gomptoit- 
bote. 
Dann, 31., Llpotheker. 
©cirraS, P., 9intiirnrzt. T. 
©oldmanu, I., Dr., Pen¬ 
sion. Borsteh. 
Äunzcl, W., Grmikramhdl. 
Kramer, ß„ Particnl. 
Priefimeier, ©., Bur. Dien. 
Reichelt, H., Ww. 
Scheele, H., Korbmmstr. 
Thcnlivres, L., Rentiere. 
Tohüs, I., vw. Db.'Poft-; 
coiitmiif. 
Wiebe, 3)1., Frau, Wäsche- 
gesch. T. 
32 t Eilcrs, 91.. Maler- 
mftr. T. 
VrüSman», 31., Kfm. 
— I., Kfm. 
Eiters,Gebr.,Malerin str. 7°. 
Hecht, G., Architcct. 
Petzhold, 38., Ww. 
Schwarz, L., Ww. 
SBcihr, Ä., Ww. 
Iarzccki, 9)1., ?)lod>stin. 
33 s. a. Bcriibnracrstr. 27. 
E Sutcr, L., Rentier. 
(;iiminrritr. 99). 
Gvcll, O., Kaffenbote. 
Eisenach, G., Potüer. 
Elias, S., Fabtbes. T. 
Förster, T., Hebamme. 
Haafe, 9)1., Modistin. 
Knrz, E., Buchhalt. 
9)!essiiigwerk Marie»felde, 
Slichari) Schuh & Co., 
Maricnfclde b.Seriiii.T. 
(Strauß, G., Gandidat. 
Beruburgerstr. 
34 s. a. Bernbnrgerstr. 9. 
E. Lncas. H., Rentier. 
l@r. Lichtersclde). 
V. König, ©., Tischlermstr. 
9lndroSfli, K., Hnndchdlg. 
— 3t., Mnlermftr. 
Barlisins, Th., Slmtöaer. 
Rath. 
Bieaelmeicr, I., Ww. 
©eiisch, §., Kfm. 
Pei&el, W., 31egiftr. Vor¬ 
sieh. a. D. 
Prenfi, 3t., Dr., Biblio¬ 
thekar. 
Schneidcwind, H., Gastw. 
34a E Lucas, H., Rentier, 
(©r. Lichterfelde). 
V. König, ©., Tischlermstr. 
Bolle, L., Wirthschafterin. 
Btann, E., Mobelhdl. 
Horn, 9l., ©ch. Kanzl. Rath 
(i. D. 
Hübnet, H., Schlächter- 
lnftr. 
Jüugel, H., Rentiere. 
Rosmarin, M., Schauspiel 
leri». 
Wolff, I., Modistin. 
35 E Trciiherz, H., Ban¬ 
quier. T. (Dresden). 
V. Hoffmann, 33., Ww. 
Barczynski, 9(„ Simen.T. 
Berendk, G., Dr., Pros. 
— 3t., Ww. 
Glettwitzer Werke, I. 
Trenherz, Brannkohlen- 
grnben. T. 
Trenherz, I., Bankacsch. T. 
Wczcl, E., Dr., Pros. 
36 E Brann, 31., Rentier. 
(Brückcu-Allcc 23). 
Jcntzsch, ©., Maurcrmstr. 
Kurz, H., Ww. 
Sommer, 3)1., Tapez. 
37 E Engel, H., Ghcf-Rc- 
dact. 
E. Engel, O. H., Kunst¬ 
mal. 
„Biihnenhort", Hochschule 
f. Schauspielkunst. 
Ervcdition d. 3icichS- 
bolcn. T. 
Götze, ©., Portier. 
Hillioes, E., Schnhm. 
— 91., Bcrmietberiu. 
Maueke, F., Kammcr- 
mnsikcr. 
91icolct, E., Buchdrucker. 
Prcnf;, L., Ww. 
38 E Flcißncr, O., Fabrbcs. 
v. 91;tcr, H, Fihr., Prem.- 
Licnt. 
„VevilnS", Berlin« Vich- 
Bcrsich. ©es. 
Bernhardt, H., Klempner- 
mflr. 
Gulzcit, I., Pianoforlc- 
flitf. T. 
Lindner, H., Dr., Mcdiz. 
Rath. T. 
Meyen, F., Rentiere. 
Stichler, W., Schnhmmstr. 
Vogel, C., Bnchbindermftr. 
39. 40 E Metzdorff,P., 3!cn- 
litrr. 
Dittbemer, 9)1., Fra», 
Plättanst. 
Dreyer, 9)1., Slnlierin. 
Fromm, 2., Ges.Lennieth. 
Gedat, I., Bäckermstr. T. 
©ruh», H., ©er. Beamter. 
Huhn, £>., Schriftsteller. 
JonaS, O., 9)latltr. 
Kölln, L., Ww. 
Otto, 91., 35». 
Perl, E., Ww. 
Pfeffer, Frl. 
Schulz, D„ Näherin. 
Steffen, H., Ww. 
„Union" Intern. Verl. In- 
ftit. 
Wipplinger,K., Annoncen- 
Bnr. 
Zapel, I., 3tcnliere. 
Königgrätzerktr. 
N. 
Diedenhofencr- 
straßc. 
Belrorterstr. 
Städt. 
ffiafsnrocifc 
Trcsckow- |,. Sir. 
Belforierstr. 
1 Wasserwerke, geh. zn Gol= 
nmrerftr. 8. 9. 
Tresckowslr. -> 
2 f. a. Trcsckowsir. 24. 
E Bracke, L., Gaviarlidl.I. 
Bnmicke, 0., älgeiit. ©esch. 
©litmaitn, H., itanffran. 
Haafe, ©., Kfm. 
Koch,W.,Affckuianz.Secr. 
Kroll, P., Buchhalter. 
Müller, E., Schneider- 
nistr. 
Plosch, G., Schristsetz. 
Pötig, ©., Tischlermstr. 
Schön, ©., Lehrer. 
3 E Gründer, 91., Städt. 
Lelirer. 
Buchfiuck, F., Wachtmstr. 
a. D. 
Dittberucr, F., Maurer. 
Gerlach, F., Zimmerm. 
Klein, A., Bankbeamt. 
- E., Mus. Lehrer. 
Mehncrt, H.,Gigarrenhdlg. 
JKüllcr, L., Mctallarb. 
Ncckcls, E., Gonditor. 
Peters, 9)1., Ww. 
Rusche, H., ©oldarb. 
Stechert, £»., Kfm. 
— 9l„ Lehrerin. 
Toraafch, L„ Ob. Post- 
direct. AM. 
Weber, C., Stadthauptkaff. 
Rcnd. 
Wcaener.F.,Städt. Lehrer. 
Zachcr, P., HandclSm. 
4 E Stoof, G., Lehrer. 
Bcnk, Gf„ Maurer. 
Blankcnbnrg, G., Ww. 
Gords, 35., Kaffenbote. 
Dicmcr, H., Lehrer. 
Draht, H., Zuschneider, 
©title, 38., Postbeamt. 
Hanisch, W., Fnhrh. 
Hooge, G-, Beamt. 
Kehr, HanSdien. 
Kroschcr, E., 3Lw. 
Lichthorn, G., Kanzl. Rath. 
Martin, H„ HanSdiener. 
9!oack, 0., Lehrer. 
Otto, SS., Maurer. 
Thieme, 31., Magiflr. Srtr. 
Wermke, Bäcker. 
5 E Schmidt, 91.. 5lfilt. 
(Tresckowslr. 15.) 
V. Schmidt, I., Kim. 
Bischof, P.,Ob.Po!t-9lsi'!ft. 
Bode, 91., 991öbelhdlrin. 
Ssittmaim, E., 3J{n«iitv. 
Sccr. 
DombrowSki, ©., Maler. 
Franse, 3t., Handfchuhm. 
Fründ, F., Schuhm. 
©oetze, L., Beamt. 
Hager, H., Böttcher. 
Jago, G., Hausdiener. 
.(Halte, ©., itfii’. 
Slaljltr, G., Kürschner. 
fflaltheS, 91., 9Jlanicr. 
Melz, 33., Töpfer. 
Mütter, H., Vuchduick. 
Puppe, P., Dreher, 
illadlfe, L., Ob. Post-9l>üst. 
Schimmelpseunig, O-, 
Droschk. Kutscher. 
Tanger, F., Buchduick. 
6 E Born, £>., Director. 7°. 
3!chnisch, G., 9)lontenr. 
SJifas, I., Peniionair. 
v. Brauuschweig, S., 3Lw. 
Blistorff, H., Schlosser. 
Fischer, E.. Schuhm. 
Fvrtoug, Ww. 
Fiiedlä'uder, S., Kfm. 
Hahn, E., peus. Feu:r- 
wehrm. 
Havemann, 91., Drechsler. 
Kratochfil, 35., Schlämier. 
Kreitner, 31., Rohileg. 
Lepke, H., Portier. 
Siebich, ii1!., vw. Picdiger. 
3)larquardt, ©., Kellner. 
Metz^cu, H., 9.>lanrcr. 
9,llfni|c, F.. l.'oloitialwhdlg. 
Dkiibcvt, Th., Tiffljlcr. 
Pauli, 33., 9)li,'im'. 
Pfarr,J., Ob. Poit-Srffi't. 
Ptiiiz, H., ©oldwvhlg. 
Qnat|cha, T, itiuiifinev- 
mt'lr. 
Sliffert, G„ Magiitr.B> amt. 
Schrabback, H., Schlosser. 
Schubüuk, 91., Bic.ucrei- 
arb. 
Schulz, H., HaudelSm. 
— 38., Haussier. 
Schulze, 31., Tischler. 
Seidel, G., 338Jer. 
Stollfufi, ii., Aufwäiteriu. 
Thietke, 9)1., Privatiere. 
Toppel, 9)1., Stickerin. 
Voigt, G., Tischler. 
Wetzel, O., Znschneid. 
Wildt, E., Modistin. 
7 E Lelimann, O., ilfin. T. 
Benllel, 31., Siciitiere. _ 
Vicssiu, O., ä'lalcriiistr. 
Siele, F., Ksm. 
©cnzmcr, W., Schneider- 
milr. 
©öi-fch, A., penf. Fcucr- 
wchrm. 
Hellwig, S„ Ww. 
Langhaus, 9l., Haitsdic». 
Oliinstcdc, 91., Lehrer. 
Schiele, G., Bnr. Borüeh. 
©eifert, H„ Stepper. 
8 E. Lehman», O., Kim.' 
(9ir. 7.) 
Bchnifch jun., G.,@iliimti» 
wsbr. T. 
Busfiu, H„ Ksm. 
Ebcrlcin, L., Tclegr. Bc- 
amt. 
©öritz, 38., Zimuicrin. 
Havemann, 38., Bcamt. 
Henlschel, Fcucrm. 
Kittel, H., Colonialwhdlg, 
»lob, A., Schutzm. 
Klnpsch, M., 38w. 
Knschel, 9l., Pol. Sccr. 
3!e», Ph., Klempner. 
Palm, L., Posi-3lss!sl. 
3tichter, ©., Brenner. 
— G., Plätterin. 
SchodowSky, F., Tischler« 
mstr. 
Schröter, R., Maschinist. 
Tilgner, Th., Kfm. 
Welluitz, 38.,33nr. Borslch. 
9 E Lehmaiin, G., Rentiere. 
(Friedenstr. 9.) 
V. Weise, H., Bcamt. (Nr. 
10). 
Bmimcmamt, 38., Ww. 
Ebel, I., ©er. Setr. 
Zeichenerklärung; E = Eigenthümer; V. — Verwalicr; T. — Telephou-Anschlich.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.