Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

67 v. Slrnim, O, Prem. 
Lient. 
’ Kinder, SB., Ww. 
Gerhardt, G„ Rentiere, 
©ractzer, £., Asm. 
©ntljmamt, H, Rentiere. 
Heller, G, Ww. 
Hoppe, H, S!fm. 
SinitBiimim, H, Ks«. 
Strammer, ©, fifiu. T. 
Männig, H, Rentiere. 
Sünnforo, M, Rentiere. 
Sämifch, W-, Bildhauer. 
Echalow, F, Schankw. 
v.Wartenberg,O.,Ha»Ptm 
Weiland, SB'., Tischler, 
v. .^schock, E, Ww. 
ES8 E (Snimnaiib, 91., Fabrl. 
Bernhardi, SB., Dr. 
pliil, Pros. 
DSrfling, F, Maurer. 
Göbel, C, Kassenbote. 
Gro&itmiw, L, Bank- 
Deamt. 
Henninger, SS., Bücher 
Sieoif. 
Hofsmann, A., Magaz 
Verwalt. 
Inschka, F., Ger. Stet. 
Stnbler, L, Milchhdl. 
Laffleth, ®., tznspect. 
Sicfijdi, O, Kellner. 
Michalowsky, 91., Schuh m. 
Pelita, E„ Klempner. 
Naonlin, L., Schneiderin. 
Scheel, L., Ww. 
Etelzner, R., Bildhauer. 
Gijlocstet, 581., Kim. 
Tannhanscn, I., Bnr. 
Beamt. 
G9 E Wolfs, SB., Zeichner. 
(No. GO.) 
. V. Schröter, F, Schnhm. 
(Nr. GO.) 
Dorisch, I, Klempner. 
. Eetfchmann, R., Flafchcn- 
kaftenfbr. 
©isbcrt-Pniower, P., Re¬ 
dacteur. 
Haeckel, G, Fabrk. 
Jaroby, 6., Fabrk. 
itleiii, H., Musiker. 
Kor», L, Sfm. 
Krüger, 91, Maurer. 
Kuhnke, Fabrk. 
Küter, 23., Klempner. 
Lachmann, E, Fabrk. 
Mannheim, G, Slfm. 
Perfieaner, 91., Fabrk. 
Pisk. I., Kfm. 
Proskaner, H., Kfm. 
Reuter, R.. Glaser 
Schikora, H, Schirm. 
Schnitz, G, Sfm. 
Umtauft, R, Beamt. 
Weffel, 3, Porlier. 
Witte, G, Plättanst. 
Wolle, M, Schneiderin. 
GO E SBolff, SB., Zeichner. 
V. Schröter, Schnhm. 
Velow, H, Rentiere. 
Blnhm, F, SSorkosthdl. 
Dieckmann, F., Tischler, 
©inzcl, F. St., Slflroitoui. 
Haselbach, Th, Rentier. 
Hitzig H, Tljeat. 'Agent. 
Nehi», Ph, Rentier. 
Stammler, M., Fabrkbef. 
Gtcgemaiiu, St., Geh. 
Rechn. Rath a. D. 
SBcflpljat Ch, Inge». 
Witlfeld, 6., Ingen. 
G1 E l')oldmann,O., Genre- 
Maler. ISteglitz.) 
V. sttninwieoe, 91, Jnstrn 
mentenm. 
Albich, 9t, Frl. 
Aech stein, G, Ingen. 
Hermiann, 51., Heilgeh. 
Jaeobiohn, M, Hanptm. 
o. D. 
Sohl, 91., Rechn. Rath. 
Lesung, B., Rentiere. 
Paul, F., Postassist. 
ZIeim, 6., Gastwirthin. 
Schenk, G, GigarrenfCr.T. 
62 E Schmidt, H, S&mi- 
Direet. (Golonic ©rn- 
ncwald.) 
V. ftoch, S., Slrdjitect. T. 
9161er, G, Hotel-Direct. 
Babich, 91., Kfm. 
©ohr, I. P, Ingen. 
Holtfrctcr, C, Kpn. 
Klaffte, G, Kfm. T. ([. 
Nachtrag.) 
Loebet, H., Kfm. 
Warsal, 31., Ncntierc. 
May, 31., Gaslw. 
Richter, G, Kassenbote. 
Woelfert,L,Pofamenthdt 
Urbanstr. 
03 Holzplatz. 
E Stadt Berlin. 
FrederSdorf, ©, Holzhdl. 
64 Holzplatz. 
E Stadt Berlin. 
Jouentz, W., Holzhdkg. 
Schultz, G, Breniimathdl. 
Bacrwaldstr. 
SBifmSftr. 
Leürnann'fcheS Hans. (74.) 
E Lehmann, 91., Fnhrl). 
(Sajittzcnfir. 68.) 
H olzplatz 75. 76. 
E SiscuS. 
Sitelf Ijmer, Gebr., Ban 
nnternehin. 
Sezepan, iVl, Eisenhdl. 
Plan-Ufer. -> 
NW. Bimhofstr. 
A. Knvfcrarabeii 
Heqelplad 
Kupfergraben. ->• 
1 fa. 91m Kupfergraben 6a. 
E. Heiitfuiä, M., uro. Dr. 
Jriqaug, Ch., Plätterin. 
Inntcr, (£., Znichneid. 
Krebs, H., Goldarb. 
Kubitza, £., Koch. 
Langsdorff, L., Näherin. 
£el)i SB., Schneider. 
Ne^edcy, I., Schicider. 
Paehlike, L„ Kaneubote. 
Niesbeit, 6S„ Btuineuhdl. 
Schulze.si-.,F.,A!chlhdl.r. 
Tyüue, H., itfin. 
Zach, ftammcijägci'. 
2 E Dmhm'sche Eiben. 
V. Druhm, 3t., Banqnier. 
SUcrger, 91., Handelsm. 
SBithicr, ©., Kfm. 
Drnhni, C., Ww. 
Eörlich, K., Schlaffer. 
Inst, H.. Frl. 
SD!ijiiifirr,91.,SchiiT)mmfit. 
Meyer,Th., Hoflieferantin. 
Nordheim, M., Ksin. 
Sparniann, R., Stfnt. 
Thiine, H., Cigarrenhdlg. 
3. 4. E Kgl. Ob. Hofmar- 
schall-91int. 
V. Hoffnmnn, R., Kgl. 
Salon - Kammerdiener. 
(Nr. fi.) 
Brachwitz. ©., Kgl. itanv 
inerdien. 
Gojjniann, F., Kgl. Hof¬ 
lakai. 
Gräbitz, Porlierfran. 
HousadowLki, Kgl. Hof- 
rath. 
Härnig, SB., 91>ntSdien. 
Jarbot, N., Kgl. Kammer- 
lakai. 
Jardiuier, I., Kgl. Hof¬ 
lakai. 
Krause, 91., Kgl. Silber- 
dien. 
Link, P., Kgl. Sommer- 
dien. 
Lorke, P., Kgl. Kassendien. 
Malo, H., Kgl. Hoflakai. 
Mau, ©., Stgt sanjicibicu. 
Neuinann, F., Kgl. Hof- 
fourier. 
Rolle, I., Kgl. Kammer- 
dien. 
Schiller, G., Kgl. Kammer- 
lakai. 
Schmidt, H., SgLHorlakaL 
Seitz, F., MgL Schlof;dien. 
Thiedke, H., figl. 9(mti- 
dien. 
Thysseu, N., Kgl. Hof- 
fonrier. 
Biese, E., Kgl. Leibsäger. 
iBerucr, F., Kgl. Boteu- 
inftr. 
5 E Kgl. Ob. Hofnmrschall- 
91m t. 
V. Hoffmann, N., Kgl. 
Salon-Kannnerdien. 
Böcting, K., Mgl. Salon- 
Kainuierdien. 
Bruchmnller,Th.,Kgl.Hof- 
jäger. 
Buchmam!,A.,Kgl.2amew 
lakai. 
Denccke, K., Kgl.Ob.Hof- 
^ fonrier. 
Finke, £., Kgl. Hansdien. 
Franz, K., Kgl. Salon^ 
Kammerdien. 
©ander, M., Kgl. .Hof. 
jäger. 
Görlich, 91., Poriierfrau. 
Hagemeister,F.,Kgl.Kanzl. 
Dien. 
Heim, O., Kgl. Frotteur. 
Hoffmann, Kgl. Postsecr. 
Höften, H., Kgl. Hoflakai. 
Jaeschke, 6., Kgl. Kellcrei- 
dien. 
Jä;osch, 8., Kgl. Damen- 
lakai. 
Kalbhenn, 9t., Kgl. Hof- 
jäger. 
Älofc, Sß., Kgl. Hofjäger. 
5 Koch, E„ Kgl. Gasauzünd. 
Latzel, I., Kgl. Samen- 
lakai. 
Leithan, Ww. 
Lenim, W., Kgl. Schloß- 
dien. 
Müller,R.,Kgl. Mnndloch. 
Peter, L., Kgl. Portier. 
Scheffter, O., Kgl. Damen- 
lakai. 
Schilling, E, Kgl. Leib- 
säger. 
Schlott, E., Kgl. GaS- 
anzünd. 
Schröder, R., Kgl. Silber- 
dien. 
Stolz, K., Kgl. Silberver- 
tofill. 
Waguer, K., Kgl. Hoflakai. 
SVandrey, 91., Kgl. Hof¬ 
lakai. 
Weigand, Ph., Kgl. Keller- 
mstr. 
Wrede, 21., Kgl. Garde¬ 
robier. 
6 EKgl. Ob.Hof-Marfchall- 
Slmt. 
V. Hofftnann, St., figl. 
Salon - Kammerdien. 
(Nr. 5.) 
Bosse, F., Kgl. Silberdicn. 
Jhlenfetdt,J.,Ägl. Schlojj 
dien. 
Schennemann, 91., Kgl. 
Sjjorlier. 
Schneltuth, H., Kgl. Küfer. 
7 E Kochhann, 91., Handels^ 
richlcr. 
E. Kochhann, G., Stadt^ 
rath. 
Deutsch, M., Bankgesch. T. 
Hempel, W., Portier. 
Kochhann, Gebr., Pro- 
ductgcsch. 
Salonionfohu, M., Ren 
tier. T. 
Senator, H., Dr. mcd., 
Prof., Geh. Mcd. Rath. 
Bollmcr, 91., Hof-Schan- 
fpieler. 
8 gelj. z. ©eorgenstr. 43. 
9 geh. z. ©eorgenstr. 42. 
Hegel-Platz. 
10 geh. 5. Hegel-Platz 1. 
11 E Stadt Berlin. 
V. Wiloke, O., Kaff.-Bolc. 
Krankenkasse d.Berl. Gast' 
hojsbes. T. 
Böhler, 91., Buchhdlr. 
Lippold, E.,SchncidermItr. 
12 geh. z. Dorotheenstr. 1. 
13 geh. 5. ftupfcrgtabcu 7, 
Kupfergraben. -> 
W. Bayreutherstr. 
(geh. zn Charlottenburg.) 
Kurfürstenltr. 
Witten- 
bcrg-Pl 
ormfcrffr. 
S buraerstr. 
Kurfürstenstr. 
1 E Breslau, Sß., Dr. phiL 
Profess. (ansjerhalb ) 
E Engel, P., Rentier 
(Königgrätzerstr. 125). 
V. Hecht, C., Gärtner. 
Albrecht, ©., Eisenb. Bau 
inspect. 
Dein, H., Privat. 
Hcnifc, O., rerw. Ritter- 
gutsbes. 
Hnth, P., Dr., Amtsger. 
Rath. 
Kirchhoff, H., SÜSirkl. Geh. 
Ob. Reg. Rath. 
Marckwatd, SB., Dr., Priv. 
Doz. T. 
TiburtiuS, 31., Ob. Forst- 
instr. 
2 E Schlestnger, H., Dr., 
pr. Arzt. (SWallner- 
Theaterstr. 39.) 
V. Weidner, F., Schnhm.- 
mstr. 
Redact. d. Deutschen 
Tabak Ztg. 
Ebert, SB., Sciscnhdlg. 
Finger, ®., SBaschanst. 
©leim, W., SBirkL ©ch. 
Ob. Sieg. Rath. 
Hedemann, N., Sammet- 
gcr. Rath. 
Lewmstcin, 0., Dr. pl;il 
Mathieu, L., Rentier. 
37 — 
2 Siiifj, 9t., Privatier. T. 
Schütz, P., Rentier. 
u. Itiigei'ii-Slcnibci'it, 6., 
Frhr., Schriftsteller. 
Wolfram, (5., Kammerger. 
Rath. 
3 E Blanck, G„ Schiffs- 
Capit. a. D. 
V. Sllcmcnä, I., Schnhm. 
Crantz, H., Major z. ®. 
(ritgeliuautt, L,, Jlfm. T. 
— & Go., Bankgesch. T. 
Friedrich, 31., ScnatS- 
präsident a. D. 
Lohren, 91., Rentier. 
Meyner, G., Ww. 
Rausche,O.,Fruchtsasthdlg. 
Schönfeld, 91., Kfm. 
Tülff, >5., pw. 9irg. Rath. 
4 E Staut, E., Schissö 
capit. a. D. (Nr. 3.) 
V. Ianack, >H., Portier. 
Berg, E., Kutscher. 
Böhmer, K., Major. 
Co^mann, H., ftp». T. 
Crnsc, P., Geh. Ob. Reg. 
Ralh. T. 
Holtgrevcn, 91., Dr., Geh. 
Ob. Just. Rath. 
Spiesbach, SB., Bötichcr- 
msir. 
Szynkarek, 91., Flaschen- 
1)01. T. 
Thielinan«, M., Kammer« 
ger. Rath. 
VagedcS, SÄ., Geh. Ob 
Fin. Rath. 
SBcinbcrg, P., Kfm. T. 
v. Zwicklitz.M., Privat. T. 
5 E Hei),zctmann, O-, Kfm. 
Ccntralburean f. Smi6: 
wirthfch. C. O- Hciiv 
äclmaun. T. 
Schlobbranerei Hohcn- 
Schönhauskn. 9lct. Gef 
91nd'ersson - Müller, F., 
Rentier. 
Fischer, SB., Rentiere, 
v. Foelkersahm, M., Ren¬ 
tiere. 
Heinzelmann, P., Kfm. 
— H., Fabrkbesitzerin. 
Kulie, SJt., oui. Rechn. 
Ralh. 
K üp, Ä., Snb-Dircct. 
Mantiier, M, Kfni. 
Müller, H., Ob. Post« 
Assist. 
Poetschkc, M., Rentiere. 
Rosenberg, 91., Dr, Che- 
mifer. 
Rosenthal, R., vw. Dr. 
Schönrock, G., Bäckcrmslr. 
Schnltz, 58., pw. Oberst- 
üieut. 
v. Skolnicki, E., Ciaaretten- 
hdl. 
v. Streit, ©., Gen. Lient. 
z. D., Exe. 
SBilfe, 91., HauSreinigcr. 
Wolff, G„ Privatiere. 
Zeipel, £)., Rentiere. 
6 E. Petcrs-Deftöract, M, 
Rentiere. 
V. Thiel, I., Schuhnnnstr. 
Becker, H.. Kanzkist. 
GiiSlin, M., Ww. 
Gerhards, E., Oberst z. D. 
Granuko, Tb., Masseur. 
Kes;ler, 91., Äw. 
Kittel, M., Dr. mcd., 
Frauenarzt, 
u. Leithold, Ph., Stfnt. 
Machoi, K., SBriuflt. 
Peters - Scfleract, 9L, 
Portr. Maler, 
p. Stumpff, I., vw. ©en. 
Lient. 
7 f. a. SBiitcitbcrg Platz 4. 
E Schoeps, ©., Dr., 
Rechtsanw. (9tlerander- 
str. 53.) 
V. Rofenthal, H., Verwalt, 
v. SUotljmcr, SB., Prent. 
Licnt. 
Goldman», M., Rentiere, 
v. KczewSki, £)., General 
d. Jnfant. z. D., Gje. 
NippraschI, F.S., Kfm. T. 
Noche, G., Conditor. 
Schwarb, M., Frl., Rent. 
Simon, K., Fran 91potbek. 
Elrehblow, P., Colonialw. 
— 91., Rentiere. 
u. SWickede, G, vw. 91d- 
rairal, Exe. 
-4- Witteuberg-Platz. ->■ 
8 E GiirliuS, A., vw. Land¬ 
ger. Rath. (Außerh.) 
V. Nickel, I-, Portier, 
v. Klees, 91., Frau. 
Erdtmaun, L., ©eh. Ob. 
Finanzrath. 
Leipoldt, C., Reg. Rall). 
Mandt, O., Corv. Capit. 
Nodenstoik, M., Kolonial« 
luhblg. 
Bayreutherstr. 
8 Schwarz, SB., Plättanst. 
Werner, F., Fadrtbes. 
9 E Keninitz, F., iWanrcr= 
mstr. T. , 
V. Hansch, I., Arbeit. *• 
Berndt, SB., Zimmerver- 
miellierin. 
SSöinstciii, G., Dr., Che- 
niiler. 
Bnes, H., Frl, Seifen 
hdlg. 
Snjse, 9t, Omnib. Schaff». 
Eichhorn, I, Pferdeb. 
5iutsch. 
— I, Pferdeb. Schaffn. 
Eisenach, SB, Briestr. 
Frommknechi, £), Fabrk. 
Heinrich, 38., Maurer. 
Kaatz, O, Tischler. 
Sliuiscr, S, Hausdien. 
Lehmaun, H, Pserdeb. 
Kutsch. 
Otbrich, 91, Modistin, 
v. Pawelc-z, F, Biee- 
91dmiral a. D. 
v. Sachs, SB., Hanptm. 
3. D. 
Schmeling, 31, Major a.D> 
Schwarz, I, Kutscher. 
SBeigdt, Zimmerm. 
10. 11 E. Hindermann, SB., 
Sleiitier. (Steglitz.) 
V. Funk, ß, Beamter. 
Portier. T. 
Bannscheidt, L., Frau 
Rechn. 3!alh. 
Hempel, L., Schneiderin. 
Kenel, M, Prioatiere. 
Könneman», SB, Frl, 
Kindergarten. 
Krache, 91, Prem. Lient. 
Knhii, 91, Major a. D. 
Laske, F, Bau-Jnspect. 
Meistner, E, Berqrach. 
Quicker, 91, Magistr.Secr. 
3!ohnert, E„ Rentiere. 
Roepell, C, Rentiere. 
Sackur, H, Dr, Fabrbcs. 
— M, Fran. 
Schleswig, E, Rentier. 
Schmucker, F., ilteniiere. 
Stcrnal, E, Schneiderin, 
Stüwe, P, Geh. Dicgistmi. 
Tlioma, G, 91pothek. 
Tölke, SB, um. Pccm. 
Licnt. 
SBendt, 91, Portier. 
12 E Halbach, R., Maler. 
Bense, H, Klenipnermstr. 
Frisch, L, Weingrohhdl. 
Galle, M, Kfm. 
Giese, O, Oberst-Licut. 
a. D. 
Halbach, O, Maler. 
Klemm, H, Bildhaner. 
Mcrtcns, E. u. $t. Ren¬ 
tieren. 
Nadoiny, SB, Maler. 
— M, SNodistin. 
Nenmaun, H, Geh. Post- 
Rath. 
«. Ranzow, D, Graf, 
Goto. Capit. a. D. 
Scherman, 91, Bankgesch. 
v. Seckendorff-Gudent,L, 
Frhr, Major a. 2. 
Spitzer, 91, Kfm. 
v. SBiümatm, G, Kgl. 
Landrath a. D. 
Wittwer, R, Netonchir- 
anst. 
Wünsche, I, Senats- 
Präsid. 
13 E Silberberg, H, Kfm, 
(Magdeburger Platz 4.) 
V. Holiii, SB, Eigarrenm, 
Pol. Rcv.I.Charlotteiibg, 
v. Bandenier, Th, Frau. 
Brandt, O, Bitdh. 
Braun, W, Kohlenhdlg. 
Fiedler, H, Brnnnenbau- 
mstr. 
Fischer, G, Modistin. 
Fiiittr, M, SB». 
Gladisch. F, Spot. Lient. 
Groebenschütz, Ob. S8er- 
ninlt. Ger. Rath. 
Hansch, S, 91uft'cl|. 
v. Siiiper, E, Rentiere. 
Orth, E.N.3L, Malerinnen, 
v. Pourtalis, S, Gräfin, 
Rent. 
v. PrzychowSki, H, Major. 
Schlenkrich, G, Frifenr. T. 
Schmidt, F, Sitratägcr. 
Rath. 
— SB, Pre«. Lieut. 
Stolzmaun, P, Hanptm. 
14 existirt nicht. 
15 E Fischer & Eollberg, 
Nutzholzhdl^ (Kottbuser 
Dainm 90—91.) 
V. Johow, M, 91rchitect. 
(Slngsburgerstr. 18.) 
Otie, D, vw. Gen. 91gent. 
Rohde, H, Pol. Seer. 
Sala, 91, Versich. Beamt. 
— 9t, Rentiere. 
Säwert, 9t, Portier. 
15 Schlamien, 91, Abtheil. 
Vorsieh. 
Seile, K, Milchpächt. 
Sonnenbnrg, H, Geh. 
Seer. 
Tebrich, H, Kfm. 
SVelqer, A., Äiaterialw 
1)61. 
16 I. a. Angsbnrgerstr. 18. 
E Fischer & Collberq, 
Rutzholzhdl. (Stottiu)er 
Damm 90. 91.) 
V. Aohow, 3£, Archiiect, 
T. 
Hedcinann, G. u. H, FrlS, 
Laiigner, G, Geh. 916- 
micalitätsmtli. 
v. Olszewsti, L, Ks,n. 
— St, äiruticr. 
Sasfran, R, Plättanst. 
Sclnnidt v. 911-enstadt, SB, 
Lient. 
Schönlicht, 91, Rentiere. 
Schöpfer, P, Gastw. T. 
Schröder, SB, Post-Jn- 
spect. 
Schwahn, P, Dr. pliil. 
91ugSbnrgerst>. -> 
Baustellen. . 
E Preutz. Hypoth. 91ti. 
Bank. 
Strafe 50. 
Gasanstalt geh. z. Augs- 
burgerstr. 88. 
Holzplatz geh. z.9tnge-burger- 
ftr. 83. 
91ugsburgerstr. -> 
17 s. a. Slngsburgerstr. 17. 
E Hanuo, 91, Rentiere. 
(Mohrenstr. 19.) 
V. SBcnuug, K, Schichtn» 
mstr. 
Burghardt, G, Heilgch. 
Dowc, O, Jntend. Secr. 
91ssist. 
V.Häscler, 91,Bildhauerin. 
». Held, G, Vorsteherin. 
Jaeger, Ö, SBirtL Geh. 
Ob. Reg. Rath. 
Jouamie/A, Oberst a. D. 
Kämpfe, M, Grzicherin. 
Lehmann, S, Gm.SBcrtr. 
Maier, G, vw.3iechtsanw. 
Schröder, E, Gastm.T. 
Spiegelthal, L-, Gen. Kon¬ 
sul Z. D. 
Wecfe, 91, Vorsteherin. 
Zobel, E, Gencralmaj. 
z. D. T. 
17a E Hahn, ©., Apothek. 
V. Bormann, E, Tijchler- 
mstr. 
v. BognSlawsk, A„ Gen. 
Lient. z. D, Cre. 
». Ftzenptitz, C-, Stasi«. 
Koch, G, Colonialwhdl. 
u. Rathenow, 91, vw. 
Oberstlient. 
Rnhbanm, M, Dr. jur. 
Ob. Verwalt. Ger. 3iath. 
18 91dm!nistration. 
V. Koch, 9t, Schneidermstr. 
91moldt, M, vw. Geh. 
Sieg. Rath. 
Beckmann, H, Kfm. 
Bnrstert & Fürstenberg, 
Dr, Ehem. Laborat. 
Fabrice. K, Kfm. 
Furitenberg, F, Dr, 
Chemiker. 
Hagemcister, K., Tischler. 
Herzog, H, Sargmagaz.T. 
Hcnocnrctch, SB, Hanptm. 
Otto, 3t, Kutscher, 
v. Pederzanl, I, Schrift¬ 
steller. 
SMirbach, SB, Mns.Lehrer. 
Rothschild, 9t, Rentiere. 
Schmidt, L, Jnhbrin e. 
Mode-Atet 
Schwarz, K, Bäcker. 
Sophar, M. SB, Schrift¬ 
steller. 
Staude, .8, Postfchaffn. 
Völcker, L, Alalermstr. 
19 E Hui), I, Architeet. 
(Uhlandstr. 189.) 
V. Krause, E, Schnhuimstr. 
Arnheim, I, Kfm. 
v. Eichoszewska, 31, Frl, 
3ient 
Fischer, O, vw. Domai- 
ncn-Pächtcr. 
Ickcl, Geschw, Rent. 
Kollbcrg, B, Ww. 
Lehmann, L, Rentiere. 
Lindemann, F, Ww. 
MalleS, 91. u.M, Modistin. 
MangelSdorf, F, Kfm. 
v. Merkatz, G, vw. Major. 
Montag, H, Fabrk. 
Radke, O, Bert Buchhdl. 
Scheffler, W, Eisenb.Secr. 
Schiffer, E. u.M, Holzhdl. 
Schröder, E, vw. Maurcr- 
mstr. 
Theil Ltt. 
19 Schwarz, SB, Colonialw- 
851(1. T. 
SSarhitberg, L,vw.JngeN. 
Wilhelm,,, Th, Stfnt. T. 
20 E Tuchniann, W, Gigcn» 
tliiim. (Motzstr. 84!) 
V. Melzer, G, Schneider¬ 
in ftr. 
Schwestentv.3!otIicnKrcnz, 
Prio. Krankenpflege. T. 
Lraennig, Th, Slfm. 
Stiitdvinaicr, St, Sergeant 
Socbbelcv, H, Spriuattoc. 
Einst, F, Schaukln. 
Franz, 91., Kgl. Lottene- 
Ginnehm. 
Klaner, G, Oberst. 
Maier Ehelialt, O, Ritr- 
rnftr. o D. 
21 s. a. Worinscrstr. Ga. 
E. Joachimsoh», M, 
Siubholzhdl. 
9h)e, 9t, vw. äiittmftr. 
Dröhmer, R, Slftu. 
©rnneberg, SB, Rentiere. 
Änrzhals, P, Slfm. 
Rolhichild, 9t, SBaitguicr. 
SBaltcr, SB, Reg. SBnil« 
mstr. 
Womiferftr. ->• 
22 f. a. Wormserstr. 6. 
E Hchdntann, ©., ftfnt. 
». Below, 11, Hauptm. 
Borginann, P, ©astw. 
Ehria, 9t, Koch. 
Fiirth- 9lachcner-Spiegel- 
mannsactnr Carl 3tom- 
bcrg. T. 
Keller. L, Ech.Ob. Lnstiz- 
Rath. 
Natbansohn, H, Ziegele!» 
bes. T. 
Riederich, SB, Porti«. 
Storni)arg, C, Kfni. T. 
Stüue, Ä, Rentier. 
Teske, H, Schnhmmftr. 
Berdries, Th, Rentiere. 
Wack, K., Major a. D. 
23 E Kleist, H„ Dr, Ob. 
Stabsarzt (Achenbach. 
ftr. 5.) 
V. Bremer, K, Schneider» 
mstr. 
Cornelius, M, SBirkt. 
Gch. Ob. Reg. Rath. 
©aede, H, Oberst-Lient. 
ErasniS,P,Teppichreinig. 
Anst. 
Grübnau,G.R,Posament- 
whdl. 
V. Neefe, G, SBirkt Geh. 
Ob. Reg. Rath. 
Nreolai, Ä, Prem. Lient. 
Podien, G, Tischlermstr. 
Neinick, 9t, Ob. Verwalt. 
Ger. Rath. (f. Nachtrag.) 
Saal, G, Reg. u. Baurath. 
Zcitz.P.Lfm. (fSicchtrag.) 
21E Lcszynsk», S. I, Snb- 
Dircct. T. 
V. Nahn, Th, Portier. 
Benzel, I, Gastw. 
Bnrow, M, Delicatessen- 
hdl. 
3!athan, M, Sprivatier. T. 
Peterssen, 6, vw. Ob. 
Amtmann. 
Wallerstein, F, Vertreter. 
-<r Kleiststr. 
25. 20 s. a. Kleiststr. W. 
E Schwerin, H„ 3!ittrnstc. 
z. D. ICHarlottenbg., 
Joachirnsihalerftr. 5). 
Vcnjami», B, Kfm-T. 
Graeauer, SS, Holzhdlg. 
Schrimmer, F, vw. Dr. 
Schubert, G, Gärtner. 
Sommergnlh, 9t/ Reg. 
Baumftr. T. 
Stranh, I, SJärocurift. 
Fesche, S, Gastw- 
27 E Bonrjan, 21, Rentier 
V. 3iiltner, H, Schnlim. 
Slurbai f. Kohlensäure« 
bäder (Lipvert). 
Gelineck, H, iOiitjoi' a. D. 
v. Knebel-Doeberitz, Hv 
©eh. Ob. Reg. iltatl). 
Koch, SB, Dr, Schrift¬ 
steller. 
— L, Schriftstellerin. 
Lcntz, 91., Ww. 
Lindig, M, Dr. jur. Geh 
Ob'. Req. Rath. 
v. Loga, B, Ww. 
Dr. Locwenstcin'S Bureau 
f. Vermitlelnug litera- 
rischcr Geschäfte. T. 
Rothe, 9t, Wirkt ©eh. 
Ob. Reg. Rath. 
Slucerli, G,31ittcrgiil5be|. 
u. Strnbberg, O, General 
6. Jnfant z. D. Erc. 
SBeljiier, O, Dr, Staats- 
aitw. 
28 E Mariens, H, Tischler 
mstr. (Nr. 29.) 
V. Böhrn, F, Strteit 
Zeichenerklärung: E — Eigenthümer; V. — Verwalter,' T. = Telephon-Aiifchlub.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.