Path:

Full text: Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger nebst Adreß- und Geschäftshandbuch für Berlin, dessen Umgebungen und Charlottenburg (Public Domain) Issue1866 (Public Domain)

19« 
Teltowerstraße — Thiergartenstraß»'. 
2j Srtet'cr, Fleischwaar tu* 
ftäiibler. 
Witter, £>ititor. 
yl 9lrlt, S-chaulwirth 
Neuther, tim'nn'MDiiifir. 
(Strtc, Wiv. 
tfcrbcmcrten, Schuhm. 
Korb er, Schassner. 
tütibner, Eist'kibahttl'Mtr. 
Clever, 9)loiivcrDvllrr. 
Rosenscib, (5kh. ü’cnijlcl 
Sccretoir. 
Stolzer, Mattrerpolier. 
'Willi), Seifnii’blr. E. 
Zimmermaun, Teiegra- 
vhenheamier. 
LÄ. 2ti Da.isrcllcn. 
tiitibnrr, Maurcrmsir.Eo. 
27. 28 Lanstellen. 
der Berlin-Anhalt. Eiscn- 
bahn.'Aesellsch. geh. 
20 Becker, Bademeister. 
Bredow, Rentier. E. 
cyrtep, Postbeamter. 
Pcrlewitz, (gifuteiber. 
Schneider, Schuhmacher. 
30 der Berlin-Anhalt. Etfen- 
bohivCBeitUtMl geh. 
Ebeling, Schuhmacher. 
Hartwig, Äeamter- 
Dassel, <Sifettbichtibciimt. 
Masse, liutfeiicr. V. 
Sifrtcfe, Eifenbabnbe.nnt. 
Srcde. Crlfeiibohiibetimt. 
31 kaltstelle. 
aOiittcr, 2nwel,'er. Eo. 
fl2-U ÖjiifkUcu. 
U5 Fi'riicr, ^uhrherr. . 
H^llmoibt, Scl'nftgie^icr. 
Äener, Tnitichviubleu 
Werfe, 2&tv. $2. 
Sommer, sjjlxilcr. 
2,eu!itz, fluhrherr. 
36 Wcthcöbii, Siechen- 
t)aiu. . 
v. öeihiucn^rg, Hei- u. 
Dc.rivredtqer. 
^ansUow, Diatonissin. 
37 ‘Z-öbel, Ta/elbecker. 
bischer, Auster. 
.fcu'Pertf Dlle. 
licHuMNl!, sJvVU!(l)L'COf)t. E. 
Marinas, Eisenbahn-Be- 
bvamur 
NJutt, 1>pcft(.'fWcr: 
&chitfrnm, DMcHtivamter. 
Kafsirer. 
38 Baustelle. 
ßmin-'cb, (Sarhier. Eo. 
siO v BcgucUn, Assessor. 
Bia-wontt, Kuihlfiraif). 
^gqer'., Simuirrmfir Eo. 
M.uiick, s2ihu():n. V. 
Noldeche", Oi'crlötibccgcs 
tichtdAlffiffsr. 
Nuß, ^fl'Tifisiellsr. 
Sachse, Assessor. 
S^affer, Aoitfuivt:». 
Titele, Ciieribslf’sU'comt. 
Weber, iHcuticr. 
40 Dera. (SflKiwer Ne- 
giftrater. 
Colberg, Kaufmann. 
Geltet, Lehrer. 
ftiuV- ivonfnuiini. 
Karincnqleßer, Vnchl'alt- 
.tvusfintomi, ÄLn.'. 
5i*:c'uij»ubt, ^.iriicul. E. 
Olbcrmaun, Seeretair. 
ed-i'it. Rentier. 
(2<-U, v5rf)t{bma(Hcr. 
ßrart* Ww. 
41—43 Baustellen. 
41 (riecht, ^chvoTiicr. 
Schmidt r (Partner. E. 
45. iliMislfUcu. 
Walter, 2'tüvclifr Eo. 
47 5Brti«3'iviiHii!n, 
Pö.iei, Zimme.'polilr. V. 
tLiic^:!. Dkblf)b!r. Eo. 
Salewoli, Eisenbahn-Be- 
oniler. 
49 Ritze, Äutfunmi. E. 
tSrti.'.le, ‘lö'rtfubrer. 
Winter, S'hankwlrrh. 
40 Dreier, Kaufmann. 
(Yr.issow, Exeeutor. 
Hin, Nentier. E. 
Jttttner, Geh. Kanzlei- 
Direetor. 
Kr-^r.'p. liKenbiihnbeanii. 
Lochstadt, Schaffner. 
Schubert, Ww. 
<2('?i.ViHv Tischler. 
50 Daune,Posainenllerw.- 
OSnblcr. 
Hin, Rentier. Eo. 
Panttier, Wulirlmr. 
PhUipp, Schuhmacher. 
SväZb, ff»6rl/rrr, 
Q>trl:ber, B.ubier. 
51 Dells, Dachdecker. 
Hartleib, Qtkrffzthrer. 
Preis. RSibrittiiU. K. 
51a Arnd, UDcrliuhtcr. 
Benecke, Erstttbahribeamt. 
Böhme, Zirnm^rporier. 
Helfe, tZ-dniiiUvinh. 
JVaiTaibt?/f. 
Preis, Fabrilaru K. 
t&urnaiijc. i*e(0in0livfsir. 
Winkter, Eifektbahubcatttt. 
Aimmermaiiu, Kaufn,. 
52 Dietrich, Burcauvorft. 
3echoiu, AictllaÜenhbir. 
Keil, Schutzmann. 
9teufert,ftebti:vW)bfr. E. 
Richter, Schlachkcr. 
53 Apfelbanm, Nagelschm. 
Berg, Leeometivführer. 
Bergec. Ächtthmacher. 
Deck, (Bdv Serrelair. 
Burckn, Droschkenbcs. 
Giefei, Lieut. a. D- 
triefe, Lec?m>.'lii.'führcr. 
Hollauv, Zlmlncrm. K> 
3ovl‘c, ShctHiiUriis’b(r. 
5v‘cch, Geh. Secrerair 
ÄeppLlicl. Dreschlenbes. 
Ku'i^e, ?(cuiar. 
51 AauileUc. 
Liuduer, Iiaurermstr Eo. 
tö BunHe!. üoc.'niciiüfufir«. 
Ermann, Telegraphist. 
tikiToiv, Tlschter. 
Mcit'er, 0choisiur. 
Xiti-rc!, ech.uitivi.ih. 
Mayer, .rtawiuami. 
Ncnmann, Mclallogravh. 
£aml(;f, ^uhrtrerr. ß. 
Siöckner, Buchhalter. 
55a Demerl, Bnllerbvlr. K. 
G^rimher, sz-lbrs'err. 
Imme, Schlächter. 
Lehm^nn, Maler. 
9)i.ubt, Dacl'dccker. 
Viersch. Flltns'err. 
Wu:kler, ^uhrl'ur. 
.r)5b Archer, ^cl'rl;err. 
Br<se, o\ktus»v''iit!er. 
D.'emrr, '2Jiuf(Hit':er. 
(yrutnxmlb, iVioiucrp:!. 
5>ant:e(HTq, Reulier. 
Äevbcmoiiii, Maurermei¬ 
ster. E. 
.fvttbna», Haiibelomann. 
Miicfv, 5«.'aiifmanj!. 
Thiermann, 2lechaniku.-!. 
Aierlew, Elsendahnbeamt. 
55v W:(;Mu 
G.'ss?rv. Tischler. 2o. 
AO itiibiu', ^efnurateur. 
Scerelarr. 
Dlmminri, Bucker. 
öelliMfbi, Buchhalter. 
Koch, Rentier. Ko. 
— Schlosser. 
Zahlmeister, 
‘ytutuibt, Mehlh^libltr. 
'Isihjcr, Tischler. V. 
giofiVach, Leeemelivführ. 
Wick'N^mr, Schuhmacher. 
57 Moskau. 
Echauiet, 30IV. Ko. 
58 Lndicke. Kunstgartn. E. 
59 !Lenl;eld, .‘Kaufmann. 
Brandt:, P.'rlicnlicr. 
Groß, oärt'cr. 
(9nmbmoini, Schantrv 
Hoffmeifter, .Korbmacher. 
.Wmjer, Schornsteinfeger. 
Schollmantt. Schmidt. E. 
WriUr», 4'cllcjduilrV. 
Zeid!?r, üji^.ivrle-jir. 
tiO v- Mitzel, ^uchhatier. 
Molkenthin, Pestbcauik. 
Müller. Bciuuniern. L. 
Schlllimachec 
Phrlipp, Maurerpolier. 
Eie.iniu»d, Postbcdnitcr- 
Ül. 02 Baustellen. 
St:r-'.'e, Jn^e/üenr. Eo. 
Tcni?cll,oscrbcrg. 
Mi'iller'fchcS 
Miiller, Prcbiqer. E. 
I. <2-chöllfnq*fche(i Hauc^. 
Preutr, Mehlllöndlcr. 
BchiiUtwv Michleubef. E. 
II. Schäiling^chekt Hauü. 
Kreter. W»v. V. 
SchäÜ:'»^ 9M;lf»bcf. Eo. 
Hopf'sche Brauerei. 
Elnenreich, 5öraueicL?ÜCs 
fjicr. Ü. 
Vaulrni, Inspektor. 
Schmlbrbaner. Araumslr. 
ScqeL'rccht, ^'ef/niirtikur. 
V. Hacre'scheü Ha«cr. 
V. Hacke, Hauptm. Eo. 
Ccitipclljofcr /cli. 
(f. a. Hagelöl'ergttstrahc.) 
Schadotv'sche^ Hanü. 
b. Berl.:Anh.,Eiscnbahn- 
Direktion qeh. 
Czchatefky, Beamter. 
SJtcberen', Schriftsetzer. 
Salzmann, Gärtner. V. 
Tempclhofcrstraßc. 
(f. Bellcallicincesirabe.) 
Tcmpclhoftr User. 
(Am ll'nU'eitigen Canül-User 
Von ber BelleaUianceslraOe bis 
jitr Bcrrin-Petvdam-Dlagb^ 
bürget* Eifenbnhn,) 
l an der Bellftiilliancestr. 
1 Anstalt nie sittlich Vcr* 
waheloste Kinder, vom 
1. April Hafenheibc. 
Ei'qell.'rechr. Erzieher. 
ificvvit iiöirtßfchafterln. 
Mricke, Er^kehcr. 
Namluc, Jnspeelor. V. 
Nomberq, Erzieher 
Sael'inH, Erziehkr. 
Sundberji, Lehrer. 
2 2)läl.'chkU'L?z!ch..^l,ist^ll. 
Sicrmaim, Dlle, Lehrerin. 
Manhai, Hauiiutittcr. 
Nolte, Han.ruutter. 
3—5 Friedberg.K'aufni. Eo. 
Funk, Anwelser. 
v. Köhler, Mllineistcr. 
Lorentzen, Dr. z.tut. 
VriiÄnee, 3icimcr. 
S.HcUi], Kausiuaun. 
ü ffliebl'erg. Kanfinann. E. 
ÄOifch» jyabritstni. 
7 Ceuriel, UOn?. 
Elöner, Maler. 
Haas«/ Dlle. 
Ho!;ln§er. Holzhblr. E. 
jVeder, Stmnierpcsfcr. 
.V.uiu’r, Vi'comciiVfübrcr. 
Mutier, A’tiufnmtn. 
ä ä^eUuiq, Schuhmacher. 
Denekendorff, Brämttr. 
G5ro.fc/  Beainler. 
Heine, (dcli. Lecreiair. 
Holiinzer, Holzl'dlr. Eo. 
Johlite. «Bchiitifivirls'. 
3ni3, Gel,. Secretalr. 
Weif, Zimnierpolier. 
0 Bär, Schankn'irth. 
D.i nbeloiy, 0rf'uhma cher. 
Cae»ey, Buchhalter. 
Enqelmann, Eisenbahil- 
Beamter. 
Hupe, Ger-Assessor. 
Lutte:, Rentier. 
Muti/schall. Äw. 
Wiiipfcb, Ur., Professor. 
Slcl'bf, Sicniicr. 
Stocker, Particuljer. E. 
10. U Eger, HolU'dlr. Eo 
(SieU'rccht, Holzauw. V. 
Sommer, Weh. SJlegiftr. 
12 Mrielv, G:h. exped. ®ccr. 
AVulicfe, Schlosser. 
Stößer, Fadrrtant. E. 
— QQiv. 
13 .duschte, Holfl&blr. E. 
Ü Glesiel, HvlihMr. Eo. 
ühuleutönn, HoUamv. 
15. lt> ü'rjebheim, skabr. E. 
17 Reimami, Kausm. E. 
13. 10 Holzhausen, Gafetier. 
Grunow, Holzhdlr. E. 
Kinkerlin. GeschäflSfuhr. 
Marth, Viclnaiienhblr. 
Dreyee-Becker, Kfm. Eo. 
Moellctthef, Zimmcrpol. 
"0 Schillina, QK>id,ia’uici. 
Seckt, .Kaufmann. 
21 V. Bmncr, 
v. Biilew, Hauvim. E. 
v. Gelcmlcr, General 
Hnncr, Äimrunnm. . 
Koblauk. Particulicr. 
V- Schlickmann, Präsib. 
Steil'tfanbl, Biibhiiirer. 
22 Llhrcnbcl u. Aeit, Farben- 
Fabrik- 
Buucndahl, Ww. 
ISuch, Fabrikant. 
Fi»lckv.Fincrettstcin,Graf, 
Ä>ber)JJJnit. sl. D. 
Gaehl, Diätar. 
Hcrrmnuii, ^anpl.Lranr» 
Assessor. 
Lanbauer, Fabrikant. 
Seit, .Kaufmann. K. 
— Ww. 
p. Wartencleben, Graf, 
Oberftlleuk. a. D. 
23 Vussi), Diatar. 
(träfe, Stabtger.-r)!. E. 
John, Sipolheker. 
Keller, LLirkl. Zustizrath. 
Ärufe, Äüitfmoiin. 
Oehl, ^Kt’iuicr. 
i». Podcwikü, Wrv. 
SchnnN, Hoizhäudler. 
Seyfried, ^rem.^ieul. 
5rvie^ci, 2tz<tmific«f;blr. 
26.^ Bergbaus, Dr. phil., 
Professor. 
Engel, Ä'ttitfittium. E. 
— Ww. 
(tzerblch, Posibeaniter. 
Lierfe, Sr^aker. 
Dlollenhoff, Buchdruüer. 
Plersch, Werlfnhrer. 
v. Salnittth, ^ittkttkiftcr. 
Schonemann, Wrv. 
Äöandel, L>eam:er. 
24 Harvecfcr, Golbarl'citer. 
Helbia, Amvdfcr. 
Ä^aake, Fabrikant. K. 
25 Holjplak. 
Hibow, Hoszalnreiler. 
ElNchig, Ncnlier. Ko. 
Sch.'ffer, Holzhandler. 
26. 2/ b. Äcrlin-Anh. Eisen¬ 
bahn steh. 
Dal'lmanr: u. Um1, Ach. 
lenhc-udler. 
Harrte!, Vlnweiser. 
27it ber Verlin-Anh. Eisen¬ 
bahn geh. 
Slciii, Holtflinvtifcr. V. 
28 Anqer, Äaffircr. 
Borchert, Portier. V. 
Dahlmann, Kaufmann. 
— u. llno, Kohlenzesch. 
V Esebeck, Oberst a. D- 
Freuriuann, Dv. theol., 
rtuT- Ceiisistcrialrarh. 
Gravenborst, OOtutScr.s 
Assessor. K. 
Kaweran, Turnlehrer. 
Unruh. Graf,Slabrrichter. 
29 z. Lrcbbinerstr. 15 ach. 
Dittmar, Rentier. Eo. 
29 u. 30 
an <lcr Trobbinerstrasse. 
3ü v. Derimth, vw. Reg-N. 
Herbig, Ww. 
v. .suubcl, Varonin. 
.^el'le, Ww. 
Äosser, Ww. 
Lampe, Posamcutier. 
Lücke, Kaufmann. 
Niephagen, Rentier. E. 
Pclemcin», Rechiunißci-yt. 
Pranq, vertu. Gjth. yietih. 
Remmert, Schlächter. 
Sander, Vermess-Rev. 
Schabe, AaityclDieitei. 
y. Stiilpnagel, Hauplin. 
Teicrler, venu. Sbeist. 
Tummelet), Lanbschafle- 
maler. 
Wolss, Kaufmann. 
Zanber, Rentier. 
31 Gaffte, (Sduthmiuficr. 
Graifunder, Geb. Rcg.-R. 
v. Grolmanu, Haupim. 
v. Lanzizolle, ötitjer. 
— Dr. ti. Prcf. 
r. Lyncker, Major a. D. 
Möller, DciUiZnspect. E. 
Müller, Hauptinami. 
SanbUthi, Hauplmann. 
Ct 5vur, A.Uifmoim. 
i’schiviblcr, Regier. titib 
'iliiuri !l». 
>J 2?i rn '.i.niicrvollfr. 
T;vf,ssct. E. 
Luke, Maurermeister. V. 
Möller, Obcr*5öiut 3»iv, 
Pinseler, Schotitivml'. 
Kitzati, Kaufmann 
33. 31 Olberg, P^ckmciUu 
Schmidt Buchluilier. 
Aierling, .L'vljomvciKr 
Zittnncrmann.Helil'dir K 
35. 3ü Hübner, Hclpmi’citir 
Simmerniiiim und Le/'„, 
Holzliändler. E. 
37 b. RiiCu» geh. 
1'. y>t'bflfd))vi»4b/ 
Geh. Ober-ssinaiiz 
Lnrean bet Kiusl-^utt 
1?ramknat.eo»im.,„o„. 
V. Hage», Ober. lMm. 
forftmeifter. 
— ^berforstmeister. 
Rtjbta, Schiibmodjct. 
Schulze, (3eh. M,nni{i> 
bleuer. 
37 an <W Berlin-VotBdf«i'V 
Magdeburger Eisenbahn 
Eljicrnrjncifrijiilphilj 
1 an der Fricdrlchsstr. 
1 Bega-, Äaufmanu. 
Dzrlss, Ww. 
Butrerbrodt, Schm:-'!. 
Eickermann, Ww 
Hclt'erg. Schuhmars'cr 
Howe, Tischler. 
Lntze, Schiachter. 
tRcacf, Schlosser 
Pärorr', Aaufmanu 
Reinicke, jVaitfmatin 
Gaf^itiaitn, Sttpp/iiit.'ü 
2 Albrecht, Ww. 
3)iofel, Kanfmaitn. fci 
3 Hkrtze, Pensiotrair. 
Lenk, Schuhmacher. 
Voricsset, R^st.uir^iciir. 
Schutj, Schantivir!.'. 
Seelmann, Insp^l.'i. 
Siue.ifeld, ^liti'htirfau; 
Besitzer. K 
Sperling, Glaser 
4 Collignon, Ww. 
Hcrzderg, jV.-tzfmnim 
^LlUenfeld, L::chdruckeru. 
Besitzer. K 
— F., Buchhandlei-. 
5 Kgl. Tl'ikrarjneischlile 
z. Louisenstr. 5(3 (ich. 
Cljici-flstrtcujirnjic. 
I an der Bdlcvucstrasse. 
1 z. Dietoriastr. 1 §eh. 
Kabrun, Rentier. Eo. 
2 Giering, Portier. 
v. ,v Miiblui, COt:fi-(5.6 
2brr-2ufti^Na:h. 
Traube, Professor. E. 
Warner sou., ?yieiuii-r. 
2a Lobenberfr, Hoizhdir. 
Lautenbach, Portier, 
v. Thiele, ^r.-L!ent »i-T. 
Tüdbecke, Zuuineemstr. K. 
2b timdiiid:, Particulicr ^ 
Schacfer, Kaufmann. K 
v. Scnben, Baren, Kom» 
melhe»r. 
3 Neikliart, Dr. mcd. il 
3a Israel, Rctuicre. 
W.'lf, Kaufmann. K. 
4 lKrici, Lnndra'h a. D. E 
-ja Werfen, Kaufmann. E. 
5 f. Matts)ititirchftr. 1- 
Mu,u-r, Weh. Con'incr^ * 
Rots). Eo. 
5 u. 5u an d.öatthäikirchstr. 
5üMe>)er,Commerzien-^.!H. 
Stodrr, Ritlergurobesikcr. 
6 Speck, Kunstgartner. 
Lolckari, (Soumierj-% K- 
7 Treuherz, Rcb.icteur. 
Werrh, Sanilätörath. £• 
8 2akcbfon, Dr. jnr. E.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.