Path:

Full text: Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger nebst Adreß- und Geschäftshandbuch für Berlin, dessen Umgebungen und Charlottenburg (Public Domain) Issue1866 (Public Domain)

Prästbentenstraße, Große — Peeuzlauevsteaße. 
161 
1 Mnasse, Ufirmadjtr. 
Slartk, iBvnbagcnobtr. 
2 CakowSky, Böttcher. 1 
Cohn, Äiiufahtim. 
Drwitz, Kaufmann. 
Hab«, Lel-Rafsineur. 
Stoktini-, Kaufmann. 
Sckulz, Restaurateur. 
3 Busse, Kaufmann. 
Dettsserr, Porticulier. 
Dreß, Kaufmann. 
v. GarHen, Gebr., Kauf! 
Liebe, Kaufmann. 
Lohde, Sanit.-3talh. E. 
Poppelauer, Kaufmann- 
Schultze, Schutzmann. 
3 u. 4 am Monbljouplata 
4 Bader, Kaufmann. 
Vaumann. öteniicre. R. 
Mroendorf, Siaufinann. 
5 Speicher. 
Philipp, SZfftlierr. Eo. 
s> SdimiM/A\uir>;nnn.Eo 
7 Budig. Kornmcffer. 
Mefer, Ww. E. 
8 Lobn, Kaufmann. 
Gille, Kaufmaurr. 
Äaiil, MMiifma»«. E. 
Saar. flOtv. 
Schneider, Kaufmann. 
9 Bam'ch, Lithograph. 
Verend.', SuAf)an6fer. 
pahndrich, Eiscnhdjr. E. 
Friediander, Particuliee. 
d.Hüifen.BuchdrackoreLbef 
Keßler, lU>TWfldxr. 
Siedorv, Schankwirt 6. 
Wassermann, Partirulicr. 
— Lehrerin. 
JO Nader, Fabrik,,nt. 
Fackndrtch. Lehrer. 
George, Schneider. 
Kahie, Justizrach. Eo. 
Äriifitr, Kaufmann. 
Mendrlfohn, Muficnfofrr. 
Naqelschmjdt, Stiiy» 
Phliippotlial, Rabbiner. 
%mtde, Schuhmacher. 
in am Haackcchea Markt. 
UrLDk«tclij!raßc 
(Klciitt). 
1 an d. Neuen Promenade. 
1 HMchiiiidt, Dlle. 
Xttyvlnt, Lelirer. 
ä:ehnfte!n, Puhhandlerln 
Meikr, Privat,vachler. 
Veit, Aanqrrler. B. 
2 Aren, Dr., vract. Arzt. 
— H-, Kaufmann. 
Bluinenihal, Kaufmann. 
Donner. WfttaHenfobi. 
Less/r, Kaufmann, ß. 
Liepniann, Kaufmann. 
Losch, Kgl. Diener. 
Schelz, Kasst'ndie»ker. 
3 Lader. Küffttbrriinereibes. 
Mjz/morm, Kentierr. E. 
Gehn, Hanbclsmann. 
Sranfe/, Buchhalter. 
Aei/er, sdebr-, SBcffft iu.% 
Fabrikanten. 
Lchrnanu, Werkfuhrer 
Aryer, Schneider. 
Mönch, Mehlhaudier. 
Schonlank, Kaufmann 
Schröder» Klempner. 
3 an der 
nroa&<m Pr'tUiilenUnatr 
4 am (Uonbijouplatz. 
4 Kitbltr, Fournitthdlr. 
-Sohrnberg, Ww. 
Huvart, Friseur. 
Lachmann, Clgarrenfbrki. 
Lamprecht, Gutsdef. E,». 
Arndeimann, Schneider 
Zchcidlg, Cafetter. V. 
grtjriibt, frischer. 
Zieveri, Fischhändlecin. 
, Wagner, Schlächter. 
•» d-Dcmkapjkel geh. 
Ziadhorn.Domschullehr. 
GnHk, Echuldsrstcher. V. 
5 Domschullrhrer 
Mmrrr Lehrerin. 
Akatho, Domschullehrer. 
^Zape, Domkuster. 
C Neue Traaspc'rr'Äersichk. 
riuigS-Gesellschaft For 
tUtiti. 
Oldenhurger Vcrstchcr 
OeleUschafl. 
6?owftejn, Wolltzaudler 
Xia$, Kaufmann. K. 
7 ftctieu , Speicher * Gesell 
schafl. E. 
Dnllnch, Condücr. 
Cohn, Spediteur. 
— Ww. 
frischet* Aactkculicr. 
?rrjeblQtider# Bauquier. 
Ärunberg, vetfoantmittK 
Artifcmarf, Over-Jnw« 
Krjiflftv ^ariicuher. 
Uihiiivvf Kaufmann. 
5<t*ufier. 
•caltucj, Banquier. 
Swnpe/, Kuzifitiaim. 
Uii.>'r Sohne, d'ommiss. 
Geschäft. 
7 an der nerkulosbrucke 
prcttjinncvßrfllic. 
I am Prenzlaucrthor. 
1 Stctterqebaude. 
Äonhoss, Steuerr?luffeher 
Siwmmuanni €tcu<touf 
fei)er. 
l.i Ojrtiueivatb, Fabrikant. 
Hcil>c, Schneider. 
Hesse, Victuatrenbandker. 
«Öocn# iWttfttiatm. E. 
Jaceby, fiOir* 
Mansch, Negislrcilor. 
Schuiz. Schneider. 
lUjlidj, ßöitfcsfrati. 
2 4>crtt, Kaufmann- E, 
KuUack, Sämeidcr. 
Ncvier, Maler. 
Ueberhvlz, Tabackobdir. 
3 Fitting, Maurerpolier. 
.Perms, Handelsmann. 
4'om, Kaufmann. Eo. 
Köhler, Darb,er. 
tiueud, Handeiümann. 
l'a Steche, Dergoider. 
i Dlcch, iBfumctirianbfcnu. 
Braun, Schlcrchrer. 
ven Ende, Kaufmann. 
Friedrich, Kaufmann. 
Lach, Ktiufnianu. 
yiufeivoti), Barbier. 
Micinboib, Kaufmann. E. 
Taraschwlh, NenUcr. 
ii'rfdio', Kaufmann. 
<t\iaPhen 4 xi. 5 
Mnienstraßsc. 
5 Liederley, $8urcac/23ptn. 
Liucte, jffitmnmlfur. 
Mahler, Kaufmann. 
0ield>a$bt, Robritatit. 
Scholz, Schaukrvirth. 
Schulze, Klempner. 
ÜÜ^chomulb, Cafetier. Eo. 
(> ä^criiino, Kaufniaun. 
ß5iy.$bd, Mw- 
Horrel, Paniculierc. 
Husse, Mehitiandler. 
Kurjmaun, chostraih. 
Miraß, Sattler, 
gtiug, ^tobtMift. B. 
Schulze, Liittnalienhbir. 
Selbiger, Kaufmann. 
Voge!' Schul)iuacher. 
7 Dtx. Seiler. K. 
8 Kaufmatun 
Äelll-err,, Dest'llakeur.E. 
Zaffe, A)w. 
Kuschewih, Lederzurichler. 
0 Bolte, Kaufmann. 
Stactlcb, Äaitwlrth. 
Ditlmann, Schmibt. 
Htrschberg, Prvdurrcnhdl. 
Kraule. Kaufmann. 
-- Kuchenbäcker. 
Meicke, WildbLndleriu. 
Paul, Hanbe/üinann. 
Schade, Kaufmann. E. 
Schulze, Schuhmacher. 
Seüo, SZtwitr. 
10 Baumgart. Kassenbiener 
Gornow» Fabrikant. 
Gruben. Ww. 
Hirte, Tuchmacher. 
Kandutsch, Riemer. 
Müller, Seidenwirker. 
Rrewend, Fuhrherr. E 
11 Buncier, Fournlerschneid 
— Schnetber. 
— Schuki-.nacher. 
Lehmann. Schuhmacher. 
Secger» Schantwirih. 
Weiß, Schuhmacher. 
Zavp, S6)antwirtb. E. 
12 Wich, Kaufmann. Eo. 
Biebersehl, Ww. 
Cotzn, Handelt uann. 
Li'nz, Partieu'ier. 
Marcuo, Mmitlehnr. 
Marzilller, Hanbelümann 
Manchkc. Gasthofsbefitzer- 
Akusche. Posameutier. 
Oplö, Tabackofabrit. 
Seugfchmtbt. 
Salrnger, Uirctdcßänblcc. 
Siewert, Hetlgehuile. 
12 a Duge, Makler. 
/ ssoefterling, Kaufmann. 
z Echnlraker, Kaufmann. 
Turpc, Backer. E. 
13 Baresel, Kürschner. 
Brobeck, Kaufmann. 
Brokil, ivpfer. 
Cbrirkoph, Dachdecker, 
ssauitmann, Sdnieider. 
Rentier. E. 
chulschulldt, ffuhrberr. 
Heinrich, flrotteur. 
Hirschderg, Handelsmann 
Hcssmann, Schutzmann. 
Xnui'U. Kaufmann. 
Kerftcn, Pol »Seeretair. 
rjehucrdl, Sluct.»l5ommiss. 
Llndncr. FabNkanr. 
Meyer, Agent. 
Noack, 8vw. 
Jdd)A Fuhrhcrr. 
Pflock, Barmhönbler. 
Rau, Schutzmann. 
9iuuge,Ww. 
Schmidt, Postbeamter. 
Schnitzer, Stellmacher. 
Schulze, Schuhniacher. 
Speer, Fabrikant. 
Strasrer, Schankwirrh. 
L>cnus, Schuhmacher- 
Zeuuert, Ww. 
14 oelte, Angelder. 
Kleiufclder, Schlächter E. 
15 Schuhmacher. 
Bauer, Schneider. 
Blech, Mitlilenbuuer. 
Haase, Tafeipecker. 
Krause, Fuhrherr. 
W)l, Beamter. 
'Lcher;, Barbier. 
Schild, Kanfmanu. 
Schmidt, Uhrmacher. 
Stall», Kürschner- E. 
Tiescler, Schaukwlrih. 
Neh, Maler. 
Wangeniieim. Kaufmann. 
16 Culner, Ww. 
Fischer, Ww. E, 
Kadifch, Wir. 
Küpper, Kaufmann. 
16 u. 17 a. d. Hirtenatrasse. 
17. 18 Elfrath, M^elfiihrh. 
3rmisd), Kaufmann. 
Otto, Gastwikthi.: E. 
Sd)irrmeistrr, Ww. 
Srrenge, Handelsmann. 
19 Bersthauer, Kaufm. E. „ 
Borchrrdr, Bottdier. 
Dorgharbt, Schmidt 
Delcour, Weinhandler. 
Iahn, Kaufmqun. 
3chaun(d, Nagelschmrdt. 
Koche, Stuhlflechter. 
Lowenbern, Schuhmacher. 
Nuchel, Telear.iphift. 
Schulhe, Ful'rherr. 
Ävllanb, Schuymachrr. 
20 Braun, Ww. 
Gehn, Kaufmann. 
Dahms, Handelsmann. 
Guttmann, Kaufmann. 
Haase, Ww. 
Hasser. Ww. 
Mayffahri, Lommlssion. 
Mumme, Handelsmann. 
Opiy, Schneider. 
20 Pasche, Schuhmacher. 
Quanbi, Schuhmaun. 
Schlick, Äoufmflny. E 
Schlitte, Ww. 
Wchenkel, Feidwrtel i. d 
Kren-Garde. 
MnNer, Barbier. 
21 Heynke, Taback-händler 
Minde, Fabrikant. 
6d)Ulv Butlerhdlr. E. 
8imniermann,Pfrrdek,dlr. 
22 ÄUnianii, Kaufmann. 
Sippe, Schneider. 
Tlrenbt, ^Ld)ankrvirih. 
Bor liammer.Rentier. Eo 
Driesener, Hmmacher. 
Liepmann, Ww. 
Sann, Messerschwidt. 
Sasr, Ligarrerrmacher. 
Sdronert, Tafeldecker. 
Weinhardt, Handelsmann 
Wcrnicke, Wollsortrrer. 
Wienete. Schmidt. V. 
Wille, Sch?osscr. 
Zelewütl), «chukimochcr. 
2$. 21 9lrte, Tuchhaudler. 
Borhainmer, Äemier. V, 
Mischer, Ger.Assessor.Eo 
— Norspcdjreur. 
- Dlle. 
Franke, Buchhalter. 
tiMbfldn, Handelsmauu 
Kaul, Kaufmann. 
Vestiny, Kaufmann. 
Maas;, Wollhoudler. 
Mencuö, Kaufmanri. 
Müücr, Nal'/rr«. 
Norden, Kaufmann. 
Vankow, Kaufmanu. 
)>iidmrb, Kasse,fchanker. 
Niditer, Kommilstonair. 
Ätosenbrrg, Äe^/rrr. 
Sdhid)iel, Htinbe/tiMian» 
Bch.'tiftcbt, Dr. u.üchrcr. 
Aorrcl, Desrillateur. 
25 (Sildtr Fabrikant. 
ß5iilfd>, Schneider. 
Heiiergott, Schneider. 
Hertel, ÄedrtSanwall und 
No/or. Eo. 
Michaeli.-, Kaufmann. 
Nuppe, Schuhmacher. 
©.UjiMQim, Lackirer. 
Steurich» ßanbiuittß. 
Walenberg.Hanpe/ümantl. 
Wigflert, Glaser. 
20 Mefrmwt, yämftcfrtbfer. 
Beisser, 0/rirf^arnfaörif. 
Dellschau,Kaufmann Eo. 
KalcZi/n6lj,Hausinfpecl.V. 
Puivrrmücher, 6omm»sf!e- 
nair. 
Neurucr, Schneider. 
Rosculhal. Ww. 
.Wückere, Zuckcrsteder- 
Echwrnzfeuer, Schantw. 
Boael, Sdriosser. 
27 Bchriug, Mehihäubitt. 
Gauert, Felleuliaucr. 
Hahne, Schttf'nmcher. 
öa»isd), Tischler. 
Kämmerer, Fuhrmann-V. 
Müller, Naaeifchmtdt. 
Nehbohm, Maler. 
Sduneling, Lcteran. 
Schramm, lautier. 
Sd)ulz, Kaufm. Eo. 
Sutölveky, Händler. 
29 Hoerlel, Kaufmann. 
Kleemann, Vacker. E 
Schröder, Ärstauraienr. 
Stein, Kaufmann- 
28a Daumer/, Produciettü. 
Biedermann, Zeugfchnl. , 
Danziqer, Kaufiuann- 
Erdmanu, Bedeumstr. 
(9linih/r, Schmidt. 
Hilbebrandi. Gürtler. 
Hoppe, Kaufnrantt- 
UeRf#ii, Molcr. 
Lisse-heim» OptituS. 
Meste, Schneider. 
Prenzler, Schuhmacher. 
Samuel, Schneider. 
Sckenl, Kaufinann. 
Itutfcr, Dpedttrur. 
— SOro. 
Wiener, Synagegen-Be 
airrter. 
29 Ball, Schneider. 
Achtens» Kaufmann. E. 
— Kaufmann. 
Bergmann, Sdmeider. 
Blumenreich, Ww. 
Carow, Handelsmann. 
I 29 Günrber, Schuhmacher. 
’ Hänbel. Kaufmann. 
Herz, Vonirulier- 
^uttr, Drtdicikr. 
^o,?igsbera. Schneider. 
Man'fch, Musitiehrer. 
rrioth, Banquier. 
Piuner» Aadrikant- 
Bragrr, Kaufmann. 
Samter, Kaufmann. 
Schober, Graveur, 
^chroever, Fubrherr. 
Sdnilz. Böttcher. 
Cafeiier' 
Boigt, Lederzurichtcr. 
3l> ITichn, Kaufmavtt. 
Dätzne, Ww. 
Eulner, Bonbonfabr. K» 
Schröder, Deftillstcur. 
^viekermann, Zwlrnfatr. 
Volkkrliafl, Schuhmüchrr. 
31 Airiltiit, LVw. 
Kropsteck, Lientiere. 
^enmann, Kaufm. E. 
Samuel, Koufmaun. 
31 u. 32 a. d. Alexandcratr. 
32 Cral'ö, Bäcker. 
<?d*er/, Nremer. L. 
HobnieN, Stubenmaier. 
Kufrer, Schutimc-cher. 
Liitauer, Buchbinder, 
atathenotu, Drechsler. 
Ä'ckßmauu, BalLier. 
3<! n. 33 a$a der 
Mtcn Schiitienatrasee, 
3-t Damerow, Kaufmann. 
tytridc, Sllemet, V. 
Hfls;«e, Deftittatevr. 
Qlvtplc, Lberaczt, a. O. 
titrier, Kaufmann. 
Schma, Maurermür. Es. 
.14 Liaug, Schlächter. E. 
35 HenHe, Kaufmann. 
— 2- K. und Mahls« 
Spedtleure. 
— Rentiere. Eo. 
Mrafft, Schuhmacher. 
MaOleiv, Kauf«. 
N,el)ls. Milchpachter. 
9fcc/fe, Schaukwülh. 
Noll, Ii)d)itr. 
Selramann, Referendar 
a. D. 
Staus, Kaufmano. 
35s Hcnfif, Ww. E. 
Leistn-, Kaufmann 
Sceliq. Kaufmaun. 
S/; Pieper, Bäcker. E. 
37 Larrh, Destillateur. E, 
L^acr, Kaufmann. 
Aralitschrck, Buchßafttt« 
Johannas, Kaufmann. 
-Leeisch. Äss'ltent. 
.^pfml'erg, Uhrmacher. 
Schröder, Pol-Wachtmst. 
Z«mve» Sdiankwirch. 
38 Bottd-er, Ww. 
Cdtraif Schlosser. 
?uh»k, Agent. 
Müller, Tischler. 
Ostriwey' Bud)bluber. 
Schaub, Ww. 
Sdmler, Tavezierer. 
LLalltS, tdcifenfltbcr. E. 
Jallo, Schneider. 
'Kawoty, Kürschner. 
3Ü Born, Maurerpolier. 
Gt'tiiii, Privalsecretoir. 
Dietzel, Äarbler. 
0)erhiß/ Maler. 
Frc,berg, Le6rrr. 
Grauzew, Trichter. 
Heimctnw, Schuhoachtr, 
vatig, Zeichner. 
JMihl, Ttichler. E. 
— Ww. 
Lange, Taschner. 
Monzheimcr, Ww» 
Müller, Fuhrmann- 
Philipp, Geschäfts-^nhaö. 
iliansd)t, Teleqraptztst. 
Rasteuberg, Ww. 
Qttchiberg, Kaufmann. 
Wedel, Tischler. 
Winter, Fabrikant. 
40 David. Dr. mcd. 
Hempel, Ww. 
Hoizstamm, Amtmav«. 
Krämer, Alcrschä'nkr». 
Dküller, Sauger.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.