Path:
Eerste Afdeeling. Plaatskundige Beschryving van alle de Straaten, opene Pleinen, en merkwaardige Gebouwen der Steden en Voorsteden van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

70 BE c H 1t YV IN G der Straten , Pleinm, 
fchen de beide Portaalen is de algemcene Schatkamer da: 
Domeinen, de Geldk.as der Belafiingen cn de Hoofdkas 
der Impofirm. Maar aan gcne zyde van het tweede 
PorcaJl vindt mcn de Succe.f!iekas van ORANJE , s:}c 
Kas V:ln den Hoffioet, de ZotLtk.ar, dc algerr.eme Krygslws 
ende algemeene Kas van de Domeinen. 
Op de tweede Verdicpiog zyn de Vemckken des Ko-
niogs, welken zieh \'an den wacerkant cot aan het twee-
de Portaal uiLfirekken. Op de zaal boven den ingang 
van dit Purtaal is de \V acht vao de Lyfguarde, welke 
dngc:lyks. ze!f ; w:mnccr de Koning afwczig is, optrckr. 
N.wl: her rweeJe Poreaal, volgen dc Karners, welken 
cerryds wylen Prins HENDRIK V.AN PRUISSEN zaJigcr gc-
dachten is bewoonde. 
Op dc derdc Verdiering zyn de Vertrekken van de 
Koniogin. Op den hock tegen over dc Steekbaan is 
de Regifiratuur van de algemeene Fiuantie-Kamer. Op 
de vicrde vcrdicping zyn wooningen voor de Hofbe� 
dicnden. 
De zyde 11aar de Slots � Vryheid is van den Vryheer 
EosANoE:t VAN COTHEN gebouwd en hceft daarom een~ 
anJcre verdeeling der Vcnfiers, die ook eenvoud1ger 
verfierd zyn. In 't midJen vao dczen gcvcl zicc mcn een 
groot, vrywat vooruicfpringend Portaal , welk de 
Hoofd-Ingang van hct Slot is, cn waarop, naar bet oog-
merk van den Bouwmccfier, ccn hooge Toren ( *) gc-
zet hadt rnoetcn worden, 't welk echter agter gcblevcn is. 
Het 
(* } TJc P.nn[.-fingnng vr.n tlil S/ot konde nitt t:nr!as a,7JI{Jt!q;d ".,,rtf.�,~, 
om dct ""I bcgotwen wh
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.