Path:
Eerste Afdeeling. Plaatskundige Beschryving van alle de Straaten, opene Pleinen, en merkwaardige Gebouwen der Steden en Voorsteden van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

m �voorn. Gebouwen van BE R L 1 N. I. Afd. 67 
Eeuw toe op hec Slot zelfs was, zoo fiondt mi!fcbien 
dit RoEI.ANDSBEELD op eene plaats voor of binneo 1n het 
Slor. Her nieuwe Gebouw op den hoek naar de lange Brug 
toc, vcrvat in zieh een gedeclre van dc Zilverkamer; en 
op de cweedc verdieping eenige van den vertrekken des 
Koniogs. Op de dcrde cenige Karners van dc Koningin. 
In hct oude Gebouw van den Keurvorfi JO:\CHIM woonen 
cenigc Pcrfoonen, die . tot den Huft1oct behooren. In 
het Gcbouw, door den Keurvorft FKEDRIK wiLHELl\1 op-
gcrccht, worden de Karners, op de bcnedcnfie V crdie-
ping, welken zieh v~n den hoek -der Cavaliersbrttg tot in 
de Lufl:gaarde uitfl:rekt, de PooLSeHE KAMERs genoemd, 
zcderd dat AucusTus de 11. Koning vao Po!en, by zyn 
vcrblyf te BERLIN, aldaar gewoond heefc: zy zyn met 
prachtige Tapyten verfierd ende Vcnfierglazen van gefle-
pcn Spiegelglas. Deze Karners plagten tot vVooningen voor 
vreemde Vorfl:elyke Perfoonen, als zy zieh in nERLIN 
ophieldcn, gcbruikt te worden. Op de twcede verdie� 
ping woomle wel eer de Prinfes wiLHELMINA VAN 
PR urssr::N , die tham door haare hooge Echt\�erbinrenilfe 
Princelfc van ORANJE cn hec ooglyn en ficraad zoo wel 
als de hope der Ned~rlanderen is. Ook zyn van buiten 
mar de zyde v:m het kleine Slocs-Hof eenige Woonin-
gen voor Koninglyke Bedienden. Op de derde verdieping 
zyn de gewezcne Karners van Koning FREDRIK den I.~ 
welken nog met al het huisraad verroond worden. In 't 
byzonder zyn in de galdery die groote tapyten merkwaar-
dig, welken uit de erfenis VJn ORANJE afkornfiig zya 
en de bee!dcenilfen van eenige oude Naffaufche Vorfien 
in volle vVapennifl:ing vertoonen. 
De z.yde naar de Plaats 1:an Tut Slot befiaat, gelyk alle 
de nieuwe Vleugels onder Koniog FRE~RIK: den 1. ge� 
E 2 bouwd,
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.