Path:
Tweede Anhangsel. Lyst de Bouwmeesters, Beeldhouwers, Graveerders, Fynschilders en andere Konstenaars, die, sederd de tydem van Keurvorst Fredrik Wilhelm den Grooten, in Berlin en Potzdam, geleefd hebben, of welker Kunststukken aldaar te vinden zyn

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

504- L f' s T der Bouwm., Beeldh., Grau. , Fynjcl1. 
ninglyk Sloc, zoo als het naar het denkbeeld van scHt� � 
1ER gebouwd zoude geworden zyn, mct bchulp van J. 
w. HECXENNAUER op zcs bladen in 't Kaper gebragt. In 
't Jaar I 706 ging hy wcJer naar Neurenberg en fiierf in 
'c jaar 1713 als Hofbouwmeefter tc Bareuth. 
J AN BAPTISTA GAYOT DU BUISSO!':, ecn uitmuntcnd 
Bloe;nen- en Oofc-fchilder, uit Frankr)�k g~boorcig, woon� 
de lange ce P.lapels co naderhand te Rome, aiwaar PESNE 
zyne oudll:e Dochcer nouwde. Als d:::zc naar Berli1� 
rrok , nam hy zyn' Schoanvader mede, die mdcrhand, 
naar Dresden eo Warfehau ging, op welke laacfte p!aati 
hy in eeoen hoogen ouderdom flierf. 
KAREL SYLVA DU BOis, in 't jaar !668 te Bru.ffd ge� 
baren, kwam als Hofdaosmecll:cr naar Berlin. IIy bc~ 
zat eene buitengemeene bekwaamheid tot her fchildercn 
van Laodfchappeo. Hy fchilderde op dc wyze van RUIS� 
DAEL, eo eeoigen vao zyoe Stukken zyn van zynen ver. 
trouwden Vriend IINTHaNY PES NE, met Beeldeo opgc-
fmukt geworden. Hy ftierf te Copenick in 't Jaar 17 53� 
JAN SIGISMUND E�ERT, fchildcrde kleir.e Stukken op 
kapere Plaatcn, en was ook in de \Verktuigkundc zecr 
bcdreveo. Hy fiicrf in 't Jaar 1727 in eenen hoagen ou� 
derdom. 
]l1N FREDRIK EOSANDER, Vryheer van G�then, was een 
Z�weed van geboorte. Het is oiet bckcnd, op wat wyze 
.hy a:m 't Hof van den Keurvarft FREDRIK den III. ge-
kamen is. Het gemeene zeggen ondercuiTchen is, dat hy 
Q}s Hoofdman ovcr de Ingenieurs van het Leger eerft in 
13randenburgfchm dienll: getrcden is, welk waarfchynelyk 
.is, dewyl hy geduurig in den Krygsdienft gebleven, cn 
ook by trappen opge:.Jammen is, wam in 'r ]a:1 r I 701 
W~l'dt hy MJjoor; pmtrent het Jaar 1703 Qycdle Luitc� 
mnc,
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.