Path:
Tweede Anhangsel. Lyst de Bouwmeesters, Beeldhouwers, Graveerders, Fynschilders en andere Konstenaars, die, sederd de tydem van Keurvorst Fredrik Wilhelm den Grooten, in Berlin en Potzdam, geleefd hebben, of welker Kunststukken aldaar te vinden zyn

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

49::> L T s T der .lJouwm. , Bccldh., Gra'D., Fynfch. 
bauwen en Molens te Ruppin-, was in de Waterbouw-
kunde zeer bedrcven. Hy heefc de Sluizcn tot de nicu-
we Gragt te Millllrofe, onder het opzicht van PHILIP DE 
eH lESE gemaakt, ook zoude hy de Sluizen by 't oude 
Tol-comptoir in Berlin hebben helpen maken. 
b. KoNSTENAARS onder Koning FREDRTK den I. 
Onder dezen Koniog zyn de Konil:cn en de goede 
fmaak in Berlin zeer toegenomen. Hy beminde de pracht 
en alles wat verrukkelyk voor 'c oog was, waardoor de 
Kon!l:en veel voordeel genooten. H y vondt, wen hy aan 
't Roer der Regeering kwam, reeds verfc_heidene goede 
Bouwmeeil:ers en Schildcrs tc Berlin, waarvan wy bo-
ven reeds gewag gemaakt hebben, maar hy trok nog ee. 
ne menigte Konllenaars tot zyn Hof, en liet verfchei-
dene jonge Konflenaaren op zyne Kollen naar Italien en 
Frankryk reizen, om volmaakter in hunne Konfl: te wor-
den. Hy bouwde het Slot te Berlin, en dat te Charlot-
tmburg, hy verfraaide Potz.dam, Oranjeburg cn andere 
Lufl:-Kail:eelen. Hy vergrootte de Galdery met Schilde� 
ryen. Hy liec verfchcidene ftaaije Standbeetden maken. 
Hy rechtte de Akademie der Konflen op, van welker tocn� 
maligen en tegenwoordigen toeil:and wy hier ook karte� 
lyk iecs zullen zeggcn. 
Verfcheidene Konil:enaars, waaronder sci-IL�TER de aan-
zienlykfl:e was, badden zieh terllond, na dat de Keur-
vorfl: de Reg,eering aanva:ud hadt, omtrent hct Jaar 1690, 
uit liefde tot dc Konfl: vercenigJ, om eene byzondere 
Akademie op te rechten. 
AVGUSTIN TERWESTEN, WlS mede een V3n het ge� 
zelfcbap. Deze was het ook, die dc gelege-ohcid waar-
nam, als de Keurvorfi in 'c Jaar 1694- zyn ~enoi:gen ovcr 
eene
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.