Path:
Eerste Aanhangsel. Beschryving der Koninglyke Residentiestad Potsdam

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

470 BESCHRYVING van den Godsdienfl, Kerlan 
den daar uic gelaten, Men gct!fc haar ook eenen By� 
bei en Gezangboek , welk alle de J ongens by hunne 
aannerning mede krygen. 
In die Meisjes- Wceshuis zyn een Gereformeerde en 
vier Lutherfche Leerrneefiers, welken volgens hec be-
vel van den Koninglyken Seichter gehuwd rnoecen zyn. 
Een getal arme Jongkvrouwen, wier Vaders in 'c Leger 
of ergens anders gediend hebbco. gcnieten hier dezelfde 
voordeelen als de Cadetten in 't Jongenshuis, Zy zyo in 
de Kledinr, van de anderen onderfcbeiden en hebbeu ce-
nc Franlche Dame tot haare byzondere Opzichcereffe, 
waarvan zy de Franfche Taal en daarcnboven naaijen en 
hct maaken van Optooifels leeren. 
Het Ga/lhuis 'Van het Wees!zuis ligt voor de Poort, 
en is voor de Zicken van beide Huizen, welken toc be-
tere oppaffing daarhcen gebragc worden. Het heefc zy-
nen Doctor cn vier byzondere Chirurgyns. Twec van 
dezelven woonen in 'c ]oogens-\V ceshuis tot het bezor-
gen van beide Huizeo en twee in 'c G:Ul:huis , orn de 
Zicken by te fiaan. Ook woont alroos een Lucherfchc 
Leerrneefier in 't Gafihuis, d�: ovcr ce zieke Kinderen 
het opzicht rnoec hebben. 
Wat het bewind van deze groore Schikkingcn betrefc, 
het zelve fraat onder den Staatsmini(kr van hct Krygs-
bewind (tegenwoordig zyne Excell. den Heer van WE-
DEL) die te gelyk altoos Opperhoofd \'an 't Weeshuis 
is. De Bevelhebber van de oude Guarde ( tegenwoor� 
dig de Heer Overfie l'an LESTEWITZ) heeft het nadere 
bewind daarover. Het opzicht byzonderlyk in huize� 
Jyke zaaken wordt van de drie Leden van 't bewind waar� 
genornen, welken in het ]ongenshuis woonen, en waar 
onder de door den Koning aangeftelde Hoofdman vao 
be~
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.