Path:
Eerste Aanhangsel. Beschryving der Koninglyke Residentiestad Potsdam

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

Rejidentieflad p o Tz DA M. 1. Armlt. 423 
In 't Jaar 1731 verklaarde Koning FREDRIK WILHELM 
dezelve onmiddelyk voor eene Stad. ln 'c Jaar 1737 gaf 
hy aan de Stad het groote recht , dat allen, die zieh uit 
andere Stden of Droifaan.Irchappen derwaards zooden 
begeven, van alle helafl:ing op de Goedcren, welke zy 
van hunne voorigc woonplaars daar naar toe fronden re 
brengen, ontheven zouden zyn: die voorrech~ is ondcr 
den cegenwoordigen Koning door een Rejcript van 15 
Novemb. 1743 (*) bcvdl:igd geworden. Keurvorft 
JOACHIM I. wilde ze tot een Vefiing maken, en liet in 
't Jaar 1528 eenen Wal opwerpen en eene Grafc rnaa-
ken. Maar de verdere volvocrin;; van dcze onderne-
rning bleef achter. 
Kooing FREDRIK wrLHELM maakte het cerfl: eenen aao-
vang, om Pot�zdam fe.derd hec jaar 1720 met fraaie Hui-
zen te verfieren , en nam een bdluit om de Stad merke-
Jyk te vergrooten. Reeds hnge te�vooren, hadt de groote 
Keurvorfl: de Graft , welke van Keurvorfl: JOACHIM 
begonnen was, lacen dempen, en mec Burgerhuizen be-
zetten. Oe Schuflerflraat flaat op de gewezene grafc. 
De thans regeereodc Koning heefc door hec bauwen der 
prachtigile Huifen en Paleizen, als ook, door de aanzien-
lyke vergrooting der Stad, Potulam ongemeen verfraaicL. 
Voor de tyden van Koning FREDRIK wiLHELM verdeelde 
rnen Potzdam in twee deelen, het eene deel was geoaamd 
de Stad en het andere de Kiez , en de Inwoooers van 
de Kiez moeO:eo, zoo wel als de Beeren, voor het Baljuw-
fchap Hofdienfl:en doen. Maar toen naderhaod van de-
ze Kiez eeo gehee!e nieuwe Stad gemaakt is, welke den 
naam draagt van Nieuwe Stad, zyn de Inwooners van 
dezen lafl: onthcven. Men 
(.') Z ic M~L i t:.S Cu:1tin. Jl blar!z. 1r.~ . 
Dd 4
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.