Path:
Eerste Aanhangsel. Beschryving der Koninglyke Residentiestad Potsdam

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

4-22 BE sc H R Y v 1 N G der Koninglyk, 
vcrcerd heefr. Waarfchynelyk is zc toen nog geene 
Stad geweefi:, rnaar fe.denl het begin van de 14de Eeuw 
is zy onder de Seeden gerekend. 
De naam fchynt uit de Wanda:~Jfche taal afkomfi:ig ce 
zyn , fchoon men met geene zekerheid zeggen kan, wat 
hct e!;enlyk betekent. De eerfie lnwooncrs zyn ver" 
moedelyk Vi!Tchers gewccfl:, en hebben mar alle wa~r�
fchynlykheid aan beide zyden van de Havel h!.lnne 
Wooningcn gchad. l\fen plage nog ten tyJe van Keur-
Y01l1 FREDRIK den II aan dezc en gcne zyde dc Ha'I.Jel 
tc zeggen, cn dc Huizen, welke toen tcr tyd, als dc 
groote 1\eurvorfl: daar aan begon ce bauwen, de St;tu 
uitmaa}\ren , fronden rncefl: allen dicht by de Havel. 
Dczelve heeft de Straat van het Slot af naar de l\Tieuw-
flad aangelegd en de Koning van Prui!Ten hecfc het ovc-
rige 'er roegedaan. T.:n tyde van de Markgraven van 
het Hui_s van LUTZELilURG is dcezc Stad in vcele hau-
den en ren laaril:en ook onder de gehoorz1amheid van 
de Heeren, van ROCIIOW geweefi. SICisMuNous, Keizer cn 
Iv1arkgraaf van Brandenburg wees deeze Stad aan den 
�urggraaf van Neurenberg FREDRIK den VI. tot eeneo 
Bruidfchat voor zynen Zoon JOHAN aan, wel!..:eze echter 
na dat hy onder den naam van FREDRII< den I. Keurvorft 
geworden was, de Heer van ROCHOW met gewcld ont� 
uemen moeft. SeJerd dezeo tyd is Pot-.dam altoos by 
~e Hoofdiinie van het Keurvorficlyk Huis gr:bleven, tot 
dat bet voor het affiervea vao den grooten Keurvorfi, 
aan de Weduwe van den Keurvorfi, DOROTHEA, tot een 
\Veduwcbezit gegeven werdt. Als dezelve in 't Jaar 
1689 in Carelsbad geitorveo was, heeft EREDRIK de llf. 
naderhand Koning , deze Stad van zyne Heeren Brocders 
in 't Jaar 1690 gekocht, en voor zieh cn zyne .Nakome-
\ingen weder in bezit genomeo. ln
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.