Path:
Tiende Afdeeling. Van de Verlustigingen te Berlin, en in derzelver Nabuurschap

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

~So BEscUR.YVING v.an de Verlt.iftigingcn t.e BE&LI:'i, 
2. P'erlufligirq;en ten Hove. 
Dc Cour- en Gafa�dagen worden door den Hof-Fou-
Jier aangezegd, en ., is cc vooren reeds aangemerkt , ho:: 
de Vreemdelingen zieh ten Hove moeten Iaccn aandic:-
nen. Als de Kaningin open Tafel houdc, kan mcn hct 
Hof zien fpyzigeo. 
Bals, zoo wel verfierde als gemaskerde , worden ccn 
Hove dikwerf gegeven, eo de Vreemdclingen van Staat 
kuonen, als zy genoodigd worden, daar aan deel nemeo, 
maar aan anderen wordt hec by de meeltc gelegenheden 
toegelaccn, om hec aan te zien. 
Zync Koo. Hooghcid Prins HENRIK plcegt op den 
:qfien january, waooecr 's Konings Geboortedag invalc, 
in zyn Pa leis ceo gemaskerd Bai te geven , waar coe wel 
zes duizend Billetten nic:t alleen a::m 'c Hof en den Adel ~ 
maar ook aan �urgerlyke Perfoooen werden uitgedeeld. 
Elk, die cen Bjllec toonc, en bchoorlyk gemaskerd is, 
wordt ingelaceo. Daar wordc in twee Zaalen gedanlt, 
en aan de Gafien deelt men allcrhandc foorten vaa 
vcrkwikkingen mede. 
Als 'er by de Koninginne of by de Prinfe!Te van Pruis� 
fen Cancerten gegeven worden, welk dikwils gefchiedc, 
zoo is bec elk cenen geoorloofd te luifieren. En gecu 
Vreemdeling zal de gelegenheid, om de Koninglykc 
Zang!ters en Zangeren en vooral de voortreflyke Ka� 
mer-Mufyk hare kunlt te zien en hoorcn toonen, z.ich 
laten ontfnappen. 
3� Cllrnavals � Vtrmaakm. 
Het Camaval of de Vleefchtyd pleegt gemeenlyk in 'c 
midden van vV:incermaand te bt:ginnen, cn neemt tegeD 
.,
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.