Path:
Agtste Afdeeling. Van den Handel, Handwerken, Fabryken en het geen daartoe behoort

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

en lret gem daartae behaart te BERLIN Alll. Ajd. 325 
melatten, driedraadige Baracanen, half zyde Gamelatten, 
gemengde Coneentm, Arlequinen, Streekfergen, en])'ne glad-
de dichtgewevene ElenelLen , welken zelfs naar ltalie , 
Spanje, en Portugal verzooden worden. Zy hebben op 
hct zoogenaamde Eiland cenc zcer fraaie \Volwevery, ge. 
1-yk ook aldaar cn in de gcwezene Porceleinmakcry by 
dc Konin~s-Poart eene rncnig:e vVecfgerouwen, en andere 
Werktuigcn, welken tot dc Man :.J faCJ:uur behoren. Zy 
hebben hunne Wolfpinneryen in Pommeren cn in de 
Nieuwe Mark . De il:offen, die in dcze Fabryk gernaakc 
worden, rnumen zeer uit door de nethciq van 'c \Verk en 
clc fchoonheid der glans. 
DeI-leer JACon LAl\'GE, Koopman alhicr,heeft ook ee-
nc aanzienclyke Fabryk van \Vollen- Manufactuuren, 
waarin ook bovengemclde il:offen gcmaakt worden; en 
in 't algemeen vindt men in Berlin eene meoigte Fabry-
kcn van Manufactuurcn, waarin {!,roove en fyne Lake1u, 
insgelyks Serges, Efiaminen, Calami12ken, Gamelatten en 
andere \ Vollene il:offl:o, v:m eene byzondere deugdzaam-
hcid, gemaakt word~:n . Onder de Fabrykeurs van fyne 
Lakeneo rnunt PIE.TER RoussEL (aan ::ien Jf7ilgendyk by 
de Kopergragt) in 't byzondt:r uit, naardcmaal delfelfs 
V3der (die op hct eindc van de voorgaande ecuw te 
Brandenburg , de eerll:e Fa.bryk van Perpetuellen, van 
Flanellen, van Spaanfche 7Vol, en v::m Wollene Droguetten cn 
andere dicrgelyke il:offen, op de Engelfehe Manier, aan-
gelegd en her eeril: hct fraaic Scharlaken gemaakt heefc, 
welke thans in Berlin tot eene zccr grootc volmaakrheid 
gcbragc is) van Koning FREDERIK WILHE~M naar Berli1~ 
omboden werde , alwaar hy op zyne koflen de eeril:e 
Spinneryen van Spaanfchc vVol!c a:w~clegd, cn het eerfi 
fync Lakem van Spaanfche \Vol heeft lau.:n vervaardigec. 
X 3 DC!
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.