Path:
Agtste Afdeeling. Van den Handel, Handwerken, Fabryken en het geen daartoe behoort

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

rm 11et gwz daartot belzoort te BERLIN Vlll. Afd. 323 
wy die mec veele moeice hebben by een vergaderd, niec 
voor vohnaakc op, vecl ecr verzocken wy eenen j ~ge� 
lyken en byzor.derlyk de Heeren Fabrykanten zelfs, om 
dar gene, welk tot volmanking \'an dezclvcn kan dienen, 
aan ons mcde ce deelen. \Vy denken, dar 'er nog ver� 
fcheidene Fabryken voor banden zyn, waarvan wy nog 
geen bericht ootfangen bebben ; voor 'c overige hopen 
wy van elken goedgun!l igen Leezer, dar hy, indien 'er 
iecs mogt uicgelaaccn of niet recht opgegeven zyn, gce� 
neo argwaan d::1ar Hit zal crck!-: t:n , als of het mec eeu 
kwaadaartig oogmcrk of om iemand [ chaade toc tc bren-
gen, gefchied ware. Her gebrci-:: a:m gocdc berichten 
kan alleen ons in eenige dwaling gcbragt hebben, doch 
welke wy, zoo ras \V'f becer onderrecht worden, gaarne 
willen vcrbeteren; 
lYST DER VOORNA Al\fSTE MANUFACTURIERS EN 
FABRYK EURS TE �ERLI~. 
a) Wollen ManujaEtuuren; 
Dc Koning FREDRIK wiLHELllf Jeidde den eerfl:ea 
GronJflag tot deeze Wollen -1\fanufactuuren, wanncer 
hy tcrfl:ond in den beginne zyner Regeering den uitvoer 
van de Inlandfehe Wo! verboodc ,er. gedeeltelyk deWe-
veryen, welken zieh recds in 'c Land bevonden , be� 
fchermde en vermeerderde, en gedcclcelyk van buiten-
's Iands Wevers, Verwcrs en andere Perfoonen, die daar 
toe benodigd waren, tot bevorderiog der Fabryk.en, met 
groote koll:en komen lie~. De eerfre Vruchc zyner Ko� 
Dinglyke zorge was omcrent 
X2 Het
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.