Path:
Zevende Afdeeling. Van de Geleerdheid, en van de openbaare Schoolen, openlyke Bibliotheken, den Boekhandel, en de Boekdrukkeryen

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

Schoolm, Bibliotheken enz. te BE R L IN. PIJ. Ajd. 277 
nieuwe Fredriksflraat. In alle deeze Vryfchoolen wor� 
den j.:ar uit jaar in ~oo Kinderen om niet onderwezen. 
Die daarin willen aangenomen worden, moeten zieh by 
den Heer RAUCH, Predikanc in hec groote Fredrilc.s-Bo~�
pitaal, aandieoen. 
� IBLIO THEI\ E N. 
Dc Koninglyke B rnL IOTHEEK. 
De Koninglyke Bibliot!Ieek is ecne der aanzienlykfie 
groodle en bcfl:e van geheel Europa : zy heeft haaren 
oorfprong aan de byzondere Bibliotheek der Keurvorfien 
tedanken, en is on:ler den Keurvorfi FREDRIK wiLHEUI 
DEN GROOTEN, als haaren eigentlyken Stichcer, in hec 
midden der voorige E_euw zodanig aangegroeid , dat de-
zel ve, op verzoek der toen Ieevcnde Raacisheeren, on~ 
der den oaam van Slots-Bibliotheek, voor de voornaam� 
flc Hofbedienden, Ra.ldsbecren en Geleerden ten gebrui~ 
J.:e werde opcngezet. Zy wer.dt naderhand onder Hem, 
zo wcl als ondcr z.yne Konioglyke Navolgers, volgens het 
gcm::~akte Ontwerp, dat 'er oicts, rakende de Geleerd� 
heid, in '�t minfic aan ontbreeken wude, aanzienlyk ver� 
groot. In 't byzonder droeg. men, gelyk in 't b~gin ~ 
voornamelyk zorg, om alles wat de Gefchiidenis van 
Duiifchland, de Gefclziedenisder Rejormatie, eo hctDuit-
fc!Je Staatsrecht betreft, met vele moeitc en kofien by 
een te vcrzamelen. Nadcrhand is dezelve door Gefchcn-
ken v::~n enkelc kofib::~are Werken van voornaame Ge-
leerde Pcrfoonen , ook door aankoop van geheele Bi-
bliotlzeeken,in 't byzonucr die van .SPANHEIM, aanzienlyk 
vergrooc geworden, cn de vermaarde LA. CROZE heeft 
reeds in 'c Juar 1715 overde Jcc.oo�oekdeelen ., :z.onder dt 
S " Uantl� 
..)
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.