Path:
Zevende Afdeeling. Van de Geleerdheid, en van de openbaare Schoolen, openlyke Bibliotheken, den Boekhandel, en de Boekdrukkeryen

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

~2.76 BE s c li R Y v IN G 'Vall de Geleerdlzeid, opmbaare 
betaten van eencn Predikant voor de Armen maakte. 
De Heer RAUE, die de eertl:e Lutherfche Predikant in 
het groote Fredriks- Hcljpitaal en ook de eerfie was, 
die dit Ampt bediende en naderhand Provooft van 
Berlin werde , leiddc in karten tyd meerder kleine Schoo-
len aan, waarin de Kinderen van arme Ouderen om niet 
in 't Lezeo, Schryven, Rekeoeo enden Godsdienfi on-
derweezen , en van Bybels, Katechismuffen cn andere 
Boeken voorzien werden. Euelmoedige vVcldoendcrs 
onderfchraagdeo deeze aanlcggingen door vrywillige gif-
ten. Zyn opvolger , die tevens ook Lutlierfche Predi� 
kanc in 't grooce Fredriks-Hojpitaal is, ontler wiens op� 
zieht de Vryfchoolen fiaan, zcttede dit werk wel voorr, 
maar dewyl de Giften in de volgende Jaaren vermin-
derden , zoo nam het geral van twaalf zoo zeer af, 
dat in 'c Jaar 1715 van dezelven maar drie ovcrig wa-
ten. De nieuwe Giften , welken naderhand haar coc-
\'ielen , maakcen dat de Opzicnder dezclven weucr 
vermeerderen konde, en coen de Vryfcho0len in 't jaar 
17 46, door de zoogenaamde In fchryvings- Gd den , wcl� 
kc.: te vooren , by 'c incekeoen van Leerjongeos, tot cc� 
nig Ambachc, aan de Kerken becaald wieaden, eene Jaar-
lyks vergroocing van haar Fonds kreegen; zoo groeide 
ook haar getal roen weder tot negen aan. Sedert hec 
]aar 1 7 40 zyn verfchcidene Legaaren cen voordeele der 
Vry�Schoolen gemaakc geworden. Door deeze cn den 
onderfrand van verfcheidcne W cldoenders, welke nog 
]aarlyks daar toe geven, worden 'er tegenwoordig in alle 
Steden dezer Reftdentieplaats , te zarneo vyftien onder� 
houden; als Vier in Berlin, Vier in C�ln, Ecn in de Fre� 
driksflad, Een in de Dorotheenflad, Vier in de Voorfle� 
den, en ecn nieuw aangelegd Meis jcs- School, in de 
nieuwc
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.