Path:
Zevende Afdeeling. Van de Geleerdheid, en van de openbaare Schoolen, openlyke Bibliotheken, den Boekhandel, en de Boekdrukkeryen

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

S:hoolen, Bibliat!:d:m mz. te BE R r. IN. VII � .Afd. 27S 
Konfl:werkeo, een }.fodel-Kam~r vol van Mathemati� 
fchc en l:'hyfifcl:e Infl:rumemen, en eenen eigenen Kruid� 
tuin. Alles is teh befi:e der Schoolieren aangelegd, en 
zooder cwyiTd zal de coekomeude tyd oog verfcheide 
Schikkingen en Verbeteringen, cen aanziene van de ge-
fh:ldheid deezcr Schoole, welke in haare grandleggingen 
reeds zoo loffel yk cn uirgebreid was, oplevereo. 
ANDERE SctJOOLEN. 
Berlin heefc buicen de gemelde Hooge Sclzoolen en Gym� 
najien, nog cene grooce menigte van laage Schooleo, en 
geenc Kerk word 'er gevonden, welke niet een of meer 
van dczclven voor zieh byzonderlyk heefr. In de Do� 
rotlteenflad is eene middelbaare School, als ik ze eens zo 
noemen mag, in welke een Reetor, een Collega, en een 
Schryf-en Reken-meefier ftaan. 
De Guarnifoens Kerk heeft eene School, waar in de 
Kinderen der Soldaaten om niet in 'c Ieezen en fchry� 
ven konnen onderwezen worden. De Voorzaoger, de 
Orgalifi:, eo de Kofler der Guarni(oens Kerk. zyn daar in 
Collegaas, woonen in 't Schoolhuis, en moecen dagelyks 
twee Uuren langooderwys gceveo.Ten tydevan FRE.DRI~ 
den I. werd reeds eeo oud Gebouw, nabyde Kerkgelegen~ 
daarcoe gebruikt. Doch Koniog FREDRIK WILHELM Jiet 
in 't jaar 1 722 de cegenwoordige School, gelyk ze nll 
is, mec de nicuw gebouwde Kerk, re zarneo frichten. 
VRY - SCHOOLEN. 
De Vryfclzoolen in Berlin zyn in 't begin van deze Eeuwe 
opgerecht geworden. Derzclver oorfprong hceft mel! 
aan een Legaat vao de overledeoe Weduwe van den 
Veldmar fchalk van sp AAN te danken , welk .z y, tot her 
S 2 bc-
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.