Path:
Zevende Afdeeling. Van de Geleerdheid, en van de openbaare Schoolen, openlyke Bibliotheken, den Boekhandel, en de Boekdrukkeryen

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

2~�~ �ESCHtt YVING van de G2leerdlzeid, openhaart 
ken tot hct Gymnafw behoorcn, enover dc goedcrcn, wel-
ken zieh volgens lnventaris da3.rin bcvindcn, ovcr hct 
fchoonmaken der Keukeos, Kamcrs, G:m~cn en Schoo-
Ien, over de brandfpuiten , vuur�emmcrs , watcrpuncn 
eo wat dies meer zy. Hy omfangt ook alle viercndecl 
iaars de Kamerhuuren , welke v;m ieJer Alumnus 3 
Ryksd. 18 Groffen eo het Hautgeld, welk 1 R yksdaalder 
uitmaakt, en dcet daarvan naderhand rekenfchap. 
De Pedel moet , behalven zyne Bedicningen in bct 
Gymnafie, en by den Reftor en de Raad~vcrgad~ring der 
Profefforen, ook in alle andere V ergaderingen , die ge-
houden wordea, ten dieoO:e O:aao. Dc Deurwagter moec 
de poort eo de deuren van 't Gymnajie ter behoorly:..:cr 
tyd open makeo, en dezelve ook weder toefluiten, gely!( 
hy moet ook zorge dragen, dat niemand zooder zyn weteo 
uit of ingelacen worde. De zogenaarndc Calefacturs dienen 
tot bewaring der vciligheid, zindelkheid en gocde ordc van 
het geheele Huis. Zy moeten met hunne Vrouwen dc!: 
Morgens, geduurende het Gebed, op dc Karners alle dc 
:Bedden opmaken, alles zindclyken fchoon hauden en vce-
geo. op vuur eo licht acht geven, in den \V inter vuu-
ren aaoleggeo, de Lantaarncn in de Gangen opO:eeken, 
des nachts beurtelings wacht hauden, en de Scholieren 
oppatren. De Politie - Bedimde van hct Huis wordt 
van de Infpeftoren , in de waarneming van zyn Ampt, 
al~ een Bode gebruikt eo moet de jooge lieden, die O:raf-
waardig zyn, in de Arreft-Kamer of de Gevangenis bren� 
gen en opOtJiteo. Wat het oppaiTen der Zicken, onder 
de Alumni betreft, daar voor wordt op de befie wyze 
gczorgJ. Daar is niet alleen ecn byzondere Artz en 
\Vondhceler voor hct Gymnafie aangeO:eld, maar dc G~:�
neesmiddelcn worden ook om niet uit de Koninglyke 
Slots-Apocheek gcnaald. De
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.