Path:
Zevende Afdeeling. Van de Geleerdheid, en van de openbaare Schoolen, openlyke Bibliotheken, den Boekhandel, en de Boekdrukkeryen

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

Schoolen, Bibliotheeken em .. te BE R LI N. VII. .Afd . .253 
hunne GoufJerneurs. Zy worden, op kofteo des Kooings,, 
in alle declen vry en op eene buitengemeene goede en 
met hunnen flaat overeenl,omflige wyze onderhouden. 
De Koorgangers , welken, buiten de gemclde vyftien, 
met goedkeuring des Konings , daarin opgevoed worden, 
mocten alleen alles betalen. Zy gaan allen in eenerlei 
gewaad in blaauwc rokken met zilvere knoopen en ligt-
geele onderklederen gekleed, terwyl de Gouverneurs roo-
de rokken met ligt geele opflagen, en onderkleeren dra-
gen. Zy eecen zeer goed, hebbeo huone eigene Bedien-
den tot hunoe oppatnog, en krygen Maandelyks een ze-
ker zakgeld, om naar huo welgevallc::n aan kleinigheden 
uit te geven. Oe Profe.fforen woonePJ reeeds in het ge-
deelre van 't Gebouw, wf'lk in de H. Geeft-firaat ligt. Het 
Opperhoofd vao hec Cadmen � Corps beefc over deze 
Schikking hec bewiod 
Het ADELYK: CORPS VAN DE CADETTEN'. 
Die Corpt van jonge Eddlieden van 8 tot 16 jaaren 
heefc zyne ftichting aan Koning FREDRIK WILHELM te 
danken. H y liet de weinige Cadetten, welken reeds Ia 
Sutti1j, Maagdeburg en Berlin waren, in 't jaar 1720 tot 
een Lighaam vereenigen en de zoogenaamde 1v!enagerie, 
alwaar coen ter cyd wilde Dieren bewaard wierden, tot 
een Gebouw voor het zelvc maakeo. Het beftaat uit 
236 Perfoonen, hoewel zy gemeenlyk meer in getal zyn, 
welken in 4 Compagnicn verdecld worden, die van 
4 Ca pieeins eo 2 Luirenants gecornmandeerd worden: 
en alcoos een Overflen of Generaal tot Opperhoofd 
hebben. De jonge Edellie ,ien worden op het Cadetten-
Hoj niet alleen in allen Krygs � E:xercitien geoeffend , 
rnaar leeren ook aldaar den gcheelcn kleinen Soldaaten-
d:euft,
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.