Path:
Eerste Aanhangsel. Beschryving der Koninglyke Residentiestad Potsdam

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

~.31 Besc n R Y VIN c 'V!!n dw Godsdien� en defft!fi� 
twce verfchiliende huizen. De Jongens zyn in 't oudo 
buis, welk io de Fredrik{tad in dc J :igerftraat gelegen is, 
gebleven en de Meisjes heefc mcn in een byzonder Ge-
bouw, welk aan de Franfc!ze Kerk in Berlin tocbehoorc, 
en naby dezelve in de Kloofterftraat ligt, gebragt. 
Aao elk der beide huizen is eene openbaare School , 
verknocht, waarin men gedce!relyk om nier, gededrelyk 
voor een gering School- gcld Fran.fc/;e en Duitjche Kin-
deren aanneemr, welker gcral in ieder School uit I 20 tot 
140 befl:aar. De Leerlingcn zyn in vier C!affen verdeeld, 
ieder van welken zynen byzondercn Leermeefl:er heefr. 
Her Bcwind over dc E~�olc de Ch'!rite voeren ,�e~rt cn 
Perfoonc�J , vyf van dc Or.dertekenaars; ( dezcn zyn Huis-
vaders, die zieh verbonden hebben! om jaarlyks iets rot 
onderhoud \'LIIl het Huis te gc,�cn) vyf uit de Leden van 
en de vier overigen uit de Hoofden dc Cu!onie der Fami-
lien. Zevcn aanzieolyke J uffrouwen van de Colonie heb� 
ben, onder den tytel van Dames Direftrices, het opzicht 
zoo wel ovcr de huishouding van hct huis in 't algemecn 
als over hcc gedrag der jong\! Meisjes in 't byzonc.ler. 
Volgcns hec Bericht, welk de E cole de Charit e jaarlyks 
drukken Jaac, beloopcn dc ko!l:en rot onderhouJing vau 
dcze fchikking op 7000 Rykdaalders. 
De ColleCle, die jaarly\s in de Franfche Kerk der Stad 
ten dien einde gedaan wordr, de Gefchcnkeo van den Ko-
ning cn hct Koninglyk huis, de vafl:gefl:elde Giften van 
andere weldoenders; en de Jnrreffen van de hoofdfom, 
welke door het maken van Legaren aan het huis gcko-
men ds, benevens alles war de Schoolen, de Kofl:gan� 
gers en de arbeid der Kinderen kan opbrengcn , hcbbcn tot 
nu coc eene lnftelling in fl: aa t gehouden, waarby de Colanie 
zoo vecl te mecr belang becft, om dat zy de elende uit 
den
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.