Path:
Zesde Afdeeling. Van den Godsdienst en desselfs verschillende Huisboudingen, van de Kerken, van de inrichting van den Godsdienst en van de Godshuizen

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

'Ytrjchill. Husi!zoudingen te BERLIN. /71. Afd. IO$ 
gerecht, doch van binnen oog oiet voltooid is. TegeD� 
woordig begint mcn daaraan weder iets te bouwen. 
De uirerlykheden van den openhaaren Godsdienlt, 
zyn in alle Gereformeerde maar niet in alle Lutherjcht 
Kerkeo evcn eens, fchoon de laatfien eenerlei Liturg1e 
hebben. De Gereformeerden hebben, gelyk bekeod ist 
nooir vecle plegrigheden daarin waatgeoomcn, en de o~ 
penbaarc Godsdieot1ocfeniog ten allen tyde zeer een-
voudig ingericht. In deze ecnvoudigheid korneo de Lu~ 
therfchm in alle Kerkeo, welken zy met malkauderen 
in gemeenfcbap bezitten, uitgenomeo in eenige kieinig-
hcden, met hun over een. En dar de Kerk van St. Pie� 
ter met hun in die Stuk eenigszins overecngefiemd heefr, 
hoewel zy federd hct jaar I 7 4 I wederom begonnen 
heefc meer uirwendigc gebruiken der Lutherfc!Jen aan te 
nemen, zulks gefchieddc op uitdrukkelyk bevel van Ko� 
ning FREDiliK wiLHELM. Toen deze Monarch dezel� 
ve na den ongelutkigen brand in 'r jaar I 730, van 
den grond op wederom hadr Iaren opbouwen, zoo wil-
de hy ook zulken eenvoudigen uitwendigen Godsdieoll: 
als hem meefi: behaagde, daarin ingevocrd hebl>en. Doc!t 
in de Kcrk van St. Nikolaas en in andere Kcrken ~ 
die onder het roezichc nn Berlin ftaan, vindt men de 
inrichting van den openbaren Godsdienft nog overeeo-
komt1ig de gewoonten der oude tyden. De Wirte 
Choorhembden , waarmede de Predikanteo by het waar� 
nemen van hunne opcnbaare bedieningen zieh kleeden, 
het zingen van her On-:.e Vader, benevens de woorden 
der in Helling van her H. A voodmaal en de zoogenaam� 
de Collcctcns voor de Altaaren, dc brandende \Vafch� 
kaarfen op de Outaaren, by her uirdeelen van het Sa-
crammt en dicrgclyke dingen meer, zyn aldaar, even als 
iD
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.