Path:
Zesde Afdeeling. Van den Godsdienst en desselfs verschillende Huisboudingen, van de Kerken, van de inrichting van den Godsdienst en van de Godshuizen

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

198 B Es c H-R Y v IN c 'Dan den Godsdimft en de.ffelfr 
woorrligen ~;roocen en fraaijen Tempel te bouwen, die 
in 'c jaar 1714 iogewyd werde. 
Deze zyn dc verfcheidenc Godsdicnfipartyen , die 
roen in Berl[n aantrcfr. 
1. Van de KERKEN en de INRICHTI-NG van den. 
GonsDIENST. 
Gclyk dc Inwooncrs van alle Pruiffifclze en Branden� 
bttrg{che Landen, voor het grootfie gedeelre, de Augr-
burgfc lie Confeffu: zyn tocgcdaan, zoo maakcn ook dt: Lu-
therfcl:m m deze R~{uientieplaats het grootfie getal uit. 
De Dttitfc!te en Franf che Gereforrneerdcn, hoe aanzicn-
1yk ook bunnc Gerneenten zyn, maakcn echter tc zamcn 
geoomeo, flegts een vierde of ten hoogfl:e een derde ge-
decltc daarvan uit, en dc l(atholyken zyo in vergelyking 
daarvan maar zeer weinigen. Alle de Stcdcn van Btrlin 
zyn ook , tcn aanzieue van de Lutherfche Kerken , in 
byzondere Parochien verdeeld; de Gereformeerden beb-
bcn eigcotlyk in 'c gchcel geenc, maar een ieder van 
hun kan zieh hauden, by welke Kerk hy wil. Doch 
wat de bedieoing der Sacrarr:cnten beerefc, in die opzichc 
heeft ook by de Lutheraanen, volgens eene Koninglyke 
Ordonnantie ccnc zekere vryhcid plaats , wanc zy mo-
p;cn ten A vondrnaal gaan en hunne kinderen doopen ta-
ten waar en in welke Kerk zy willeo. 1�1aar het trou-
wen en bcgraven is, zooder uiczondering, verknocht aan 
de Parochie, waaronder clk behoort. De Kcrk, m wel-
ker Wyk een Gefrorvene gewoond heeft, moet, wan-
necr hy als cen Arme gccne vrye bcgra\'cnis krygt, alles 
wat tot het begraven noodig is , bezorgen , doch hec 
fiaat zynen Naaftbefiaandcn echter vry, indien dac ge� 
fchiedt,
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.