Path:
Zesde Afdeeling. Van den Godsdienst en desselfs verschillende Huisboudingen, van de Kerken, van de inrichting van den Godsdienst en van de Godshuizen

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

196 BEsCHRYVINC 'V4n den Godsdimfi en de.ffelft 
men in veele opziehten ook alomme zeer gelukkige ge� 
volgen ziec. 
Voor 't overige is men buitcnslands zeer kwalyk 
van den toefland, waarin zieh de Godsdien~ hier be-
vindt , onderrieht , indien rnen zieh eenigszins verbecldt , 
oat hier in Berlin , federd eenige jaaren een algemeene 
Gee!l: van ongeloofen onverfehilligheid in den Godsdienft 
onder de Inwooners heerfchr. Hoc uitgebreid dezelve 
ook voor een gcdeelte zyn moge, zoo vindt men echter 
Refiderztieplaatzen en andere grooce Steden in Duitfchland 
waarin het ongeloof, de ondeugd en de verdorvenheid 
van zeden nog veel meer dan hier plaats hebben. Het 
i s inderdaad een zeer fchadelyk kwaad , welk echter 
natuurlyker wyze in volkryke plaaczen veel grooter dan 
:canderszins gemeenlyk aangetroffen wordt. Berlin beefc 
veele geleerde en deftige Predikamen , en de Godshui-
zen worden byzonderlyk op Zondagen van Hoogen en 
Lagen zoo fierk bezocht, als op eene plaats in de Wae-
reld: het Hof en de Stad konnen veele uitmuntende 
voorbeelden van waare Godsvrueht en Deugd opleveren 
cn miifchien viildt men hier rneer in 't verborgene een 
waar Chrif.l:endom , als in verfcheidene andere volkryke 
Steden, alwaar men van den aandacht en grooten iever 
voor den Godsdien!l: zeer veel ophefs rnaakt. 
Niemand inderdaad wordt in Berlin wegens byzonde� 
re gevoelens, rakeode den Godsdicnft, op eene geweldi-
ge wyze onderdrukt, maar elk, die zieh als een goed 
cn getrouw Burger van den Staat gedraagt , geniet voor 
't overige het onwaardeerbaar geluk van valkamen vry-
beid van geweten. Doch , fchoon mell miffchien hier 
van alle SeO.en, onder de Chri!l:en aanha.ogers vindt, 
zoo fiaan echter geene dan de Godsdienfiige V ergade-
ringen
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.