Path:
Zesde Afdeeling. Van den Godsdienst en desselfs verschillende Huisboudingen, van de Kerken, van de inrichting van den Godsdienst en van de Godshuizen

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

B E s c �R Y v 'IN c 'L'att den Godsdimfl enz. 1~3 
Z E S D E A F D E E L I N G. 
Pan den GonsDIENST en deffelfs verfchillende Huis-
boudingen ; van de KERKEN, 'tlan de inrichting 
'IJan den GonsDIENST en 'IJan de GoosHUIZ.EN. 
De Brandenburgfi:he Provintim , behooren mede tot 
dit: !trecken van Dui~{cliland, welken fchielyk in 't be-
gin aan de bckende ht:rvorming van den Godsdienfl: doot 
LYTHER dcel namen , en van BerUn verfpreiddc zieh de 
gez;uiverde Chri flelyke leer , al ra-s, door de O\�erige 
Kreitzen van de Keurmark.. Na d�t te voorea het Paus. 
ilom ovcr al geheerfcht had, zoo nam Keurvor J JOA� 
CHIM de 11. rnct zyn gehee!e Hof de Lutberfche Geloofs� 
belydenis openlyk aan, en in 't jaar 1539 werdt het Hei� 
lig A vondmaal voor de eerfi:emaal onder beiderlei ge-
daame den 1 November op dea dag van Allerheiligen" 
door den toenmaligen �i(J"chop van Brandenburg MAT� 
TIUAs vAN JAGow in de nieuwgebouwde Domkerk uit-
gcdeeld, na dat dc Kcurvorfl: het daags te vooren in 
Spa1jdau gchouden hadt. JOACHillf de II. liet ook in de 
volgcnde Ja:uen ecne Kerkenordening inflellcn, hoe meu 
omtrent de Godsdienfiplegtigheden in zyn land hande-
len zoude, wa&rvan toenmaals zoo weinig als moge-
1yk was~ om goede redenen, afgefchafc werden, Zyne 
�pvolgers JOACHIM CEORCE l'n JOACHIM FREDRIK t 
weC.;en in die opzicht reeds vryer konden handelen ~ 
N lie~
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.