Path:
Vyfde Afdeeling. Van de Collegien van Justitie, van de Politie [...], welken tot de Burgerlyke en Politieke Regeering der Residentieplaats behooren, [...]

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

J9~ B t s c I!R Y VIN c cva1z de Burgerlyk.e en Politieke 
van Zouc, welk voor rekening van den Koning ver! 
kocht wordt. Het is in Nieuw- C�ln aan 't W ater op 
het Hof van 't Eout. 
1� Het BEWIND over ltet BRANDBOOT of !zet 
HouTRECHT. 
Toen het uitfluiten van de bczorging en de inkoop van 
het noodige Brandhaut, voor de Refidenticplaats aan ce-
ne Konioglyke Geoctrooyeerd,.: Braodhout-cornpagnie 
was overgelaten, werde ook een Koninglyk Houtgerecht 
tot befliiliog van de voorkomende Gefchillt:n opgercchc. 
Dit beaaat uic vcrfcheidene Leuen van dc Karner van J utti-
tie ea van de Keurmarkfch::: Karner. Hct vergadert in hct 
Huis van WERKENTIN, op den hoek van de Paardeflraat 
1\ien hceft ook daarvan boven in dc Vierde Afdeeling 
reeds gewag gcmarkt. 
8. Het AnREs-CoMPTOIR. 
Die heefc de bezorging van de Imelligemi::-cedul, welke 
driernaal in de weck uickornt, waarin zaken, die gekocht, 
of verkocht zullen worden, Perfonen, die hunneo dicnfl: 
nanbieden , de Dagvaardigingen vao Schuldeilfchers cu 
diergclykc Nieuwigheden, bd:end gemaakt worden. Dit 
blad ftaat onder het opzicht van het Generaale Poa-Comp-
toir, maar de Inkomaen worden in de Kas van her groo-
te Potsdamfche Weeshuis overgeleverd. De Befl:ierdcr 
van deze Kas gelyk ook van hec Bewind over het Wees-
huis is de Mioifl:er van de Krygs-Kamer ( tegenwoordig 
zyn Exccll. de HEER VAN WEDEL.) 
9� De Jchi!Jdngen rakende de ARMEN. 
Deze behoorcn ook hier coe, maar zullen bekwaame~ 
lyk in de volgende Afdee!ing Yerhandehl worden. 
ZESDE
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.