Path:
Vyfde Afdeeling. Van de Collegien van Justitie, van de Politie [...], welken tot de Burgerlyke en Politieke Regeering der Residentieplaats behooren, [...]

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

188 BE s c HB. Y v Ir{ c van de Burgerlyke en Politieke 
]mpoft-en Tolcomptoir lban. Tot naricht der Vreerndelingen, 
die miffchien hunne aankomende goederen vry willen ma-
ken, heeft men hier brcedvoerig willen aanduiden, hoe men 
op het 1\.oninglyk Impoficomptoir rnet alle aankomen-
dc: Waaren, die of door trekkenl of hier blyven, han-
delt, 
AlleGoederen, die te water en tc lande aankornen, wor-
den door de Boekhouders aangetekcnd, zo dra de Schip-
pcrs of Voerlieden de Vrachtbrieven aan hun vertonen. 
Zy iteJ!en de bladzyde van het Optekeningsboek op de 
Vrachtbricven en gevcn dezclven aan dc Schippcrs en 
Voerliedm te rug, welken dezelvcn naderhand volgens 
bunne adreffen in de Stad rond bezorgen. De Omvan-
gers hebbcn het volgendc in acht tc nemen. 
1. Een Koopman of Particulrer, die Goederen ont-
vangt, vervoegt zieh rnec den Vrachtbricf by den Boek-
houder en coont hem aan, of de toegezondene Goede-
rcn hier in de Stad blyven, dan of ze in 'c Magazyn gebragt 
of in het land of buicen de grenzen verzooden zullen 
worden. Blyven de Goederen in dc Stad~ zoo geeft hem 
de Bockhauder cen gedrukte ccdul, waarmcde hy zieh 
op het lmpofrcomptoir tot de Waardeerders, die het be-
loop van den lmpofi naar waardy der zaken fchatten, 
begeeft. Deze fiellen dezelven dan op een daartoe ge. 
rnaakt Regificr, fchryven het nommer van hetzelve op de 
Cedul; en de Koopman, of wie het anders zyn mag, gaat 
daarmcde weder naar den Bockhauder Na dJt de Boek-
houder hec nommcr van het vVaardeerings-;egifrer in zyn 
Gruot-Boek heeft opgetckend: zent!c hy hem mec dezelf-
dc Cedu I naar den Waardcerder te rug, welke dan eene an-
dere gedrukte Cedul vervaardigt, waarop de Bezichtiging 
gefchiedeo zal. De Kifteo, Koffers, Baien en wat dies 
mecr
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.