Path:
Vyfde Afdeeling. Van de Collegien van Justitie, van de Politie [...], welken tot de Burgerlyke en Politieke Regeering der Residentieplaats behooren, [...]

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

184 BE s CH R Y VI N G 'Van de B:trgerlylcc en Politieke. 
fersbrug. Alle de Eigenaars, die aldaar woonen en vertie-
re inwooners fiaan ondcr deszclfs bewind. Het hccft 
verder het RechtsgebicJ over een gedeelte van de Rivier 
dc Sprce ; ( want het ovcrigc behoort aan het Hofge-
recht) over alle deiviolcns, die zieh in en om Berlin be-
vinden cn over verfcheidene Drosfa<: rdfchappen in de na-
buurfchap van Berlin. Over cenige zaken moeten de 
Viffebers, Schippcrs, &kkcrs cn Brouwcrs voor. hetzeJ. 
ve verfchynen. De Gerechcskamer is op het :t-.Jolcnhof 
en alle \Voensdagen en Saturdagen des voordemit.ldags 
om 9 uur wordt 'er een Rcchtdag gchoudcn. 
VI. Van rverfclteidene andere CoLLEGIEN m Schik.-
kingen, gemaa.i:.t tot welzyn rz:an de Hoo.FDSTAD. 
De vyf Collcgien, in de voorige Afdcelingen gemeld, 
bchoorcn cigenlyk tOt dc Rcgeering dezer Refidentie-
Stad; doch daar zyn nog andere Collegien, die eigenlyk 
aan de Rcgeering der Stad geen deel hchbcn , maar 
flcchts tot welzyn der Refidcntieplaatfe opgerecht zyn, 
cn die derhal ven nodig zyo voor eencn vrcemdeling tc 
kennen. \Vy zullen op deze plaats bekwaame gelegen-
heiO hcbben, om daarv:m te fpreken. 'iNy ficllen de� 
:zelvcn hier, zooder oogmerk van eenigen rang ,naafi mal-
kandcr.::n tcr nedcr. 
I. Het PosT-CO.MPTOIR 'L'an lzet HoF. 
Hccfc dc bczorging v:tn alle Brieven, Gelden en Pak� 
jcs, die in Beriin aankomen, van daar gaan, of daaro-
ver gezondcn worden. Hct bellaac uit eenen Poamees� 
ter en elf Pofl-Secretariifen. Dezen zyn belafi met het 
bczorgen der Poaen , dk a:mkomen of vercrekken, 
welk in 'c Po!t-Comptoir by den ingJng aao de rechcer-
hand
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.