Path:
Vyfde Afdeeling. Van de Collegien van Justitie, van de Politie [...], welken tot de Burgerlyke en Politieke Regeering der Residentieplaats behooren, [...]

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

Regtering te BERUN. P� Afd. 173 
}Juizen , (*) en derzelver Eigenaars, waarom hier vat1 
dc Vryliuizen een byzonder Hypothtkenboek gehouden 
wordr, waarin de fchulden, waar mede zy bela(l zyn, 
afgerekend worden. In de twedc Raadsvergadering worden 
de Proceffen der Gee:rimeerden of Bevoorruliten, gevoerd. 
Men noemt in Berlin alle de zulke Guximeerden, die 
niet onder het Rechtsgebied van den Magifiraat fraao, 
waartoe volgens eene nieuwe Koniriglyke Ord�nnamie 
alle die genen behooren, die geene burgerlyke handtee4 
ring hebben , dus moet men daar onder rekenen :t1le 
Adelyke Periboneo, en die in Koninglyken dieoll fraao; 
allen, die eenige tyrels voeren , alle Vreernden enz. In 
het tweede Rechtsvervolg korneo de zaken voor de 
eerfte Raadsvergadcring, en in de derde voor de Opper-
rechtbank of Oppergerecht van Appel, van welk aanzie� 
nelyk Collegie wy reeds in de vierde Afdceling gefpro� 
ken hebbcn. Na de uitfpraak van den Magiflraat en het 
Stads-Gerechtberoept rnen zieh op de tweedeRaadsverga-
deting , als wannecr aan de derde Raadsvergadering bet 
derde Rechtsvervolg is. De Kamer van Juflitie ver-
gaden in 't Collegiehuis in de Lindenflraat, alle Maandagen; 
en 's Woensdags en Vrydags voordemiddags om 8 Uuren. 
Het Keurmarifche Wees-Collegie rnoet hier nog korre-
lyk gedacht worden, dewyl het, zoo wel in de gcheele 
Mark als wcl byzonder in deze Hoofdftad, hec opzicht 
ovet de bezorging van alle mioderjarige Pupillen van 
Ade-
(*) Dit zyn anice hollf!~rd lmiztn in de R cfii!mticplrlflts, ~~ �elke door 
t c1u Keun�urflelykc of J>oni.'.'!flyke bcgunj/if!ing 1�an !Iet R ec!usgebied der 
N agi{/rcat 1'.:11 r./!c burga!y!:e lr.j/cn , als H izc!Itgcld cn dtrgelyken, ins� 
t_t~rks Ytl ll de bclaj/ing op1t1m grond m ?'an dc huincfling da Soldelen ont-�cgt:J zyn. lld cerJll! bcpin ;dt rzdl'Cil �wt:ren , dc L ccn;otdert,.z l 'an t!e 
� urgttn , touz 11{1/JU lyk , de K~u1')'0rjlcn dt E f;ena~rs ' 1an z ekerc lmiznr 
mct l 'l)'lledt n bcgnnjligticn, 1J'ar.rroor ::;� de B11r: (II !ut SM in &t'l'll/ 'l'ttn 
r:ouJ te lzulp moejim kome~r.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.