Path:
Vierde Afdeeling. Van de Hooge Landscollegien, welken in Berlin gevonden worden

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

u 4 � Es a H R Y v r N G t~an de Hooge Land.r-collegim 
1749 den ftaat van de Jullitie in alle de Koninglyke Lan .. 
den door den Grooc,Kanfelier, Vryheer vqn CoCCEJI op 
f;!enen beteren eo onwankelbaaren voec heefc laaten llel-
Jen eo dat de zogenaarnde Codex Fredricianu.r deze 
fchikking vallgeficld heeft , beftaac tegenwoordig deze 
Karner van .Juflitie uic drie Raadsvergaderingen van alle 
drie te zarneo, eo van de Opperfte of derde Raadsverga� 
deriog in 'c byzonder is thans zyo Exc~IJ. de geheime 
Staats en J ufiicie- Minifrer de Heer noavru.E Prefidenr. 
De tweede Raadsvergadcring heefc ook nog eenen byzon-
dereo Prefideoc, ende eerfie eenen byzond~ren Diretl:eur. 
De eerfre Raadsvergadering is hec vereenigde f!of en Cri-
mineele Gerecht, de Rechtbank der Jooden en hec Cri-
mineele Collegie. Het Hofgereehe, welk eertyds ooder 
den Hofrnarfchalk en Hoofdrnan v:m he: Slot frond, was 
eeneo geruirnen cyd een eigen Gerecht en werdt ee.rit in 
't jaar 1738, maar de Rechtbank der Jooden, eo hec 
Crirnineele Collegie in 'c jaar 1741 rnet de Karner vnn 
Jufritie vereenigd. In burgerlyke zaken heefc deze Raads� 
vergadering h:~ar recht van gebieden op het Slot, op do 
Slotsvryheid, over de lagere bedienden des Konings, over 
de Vryhuizen en een gedeelte van de Rivier de SPREE; o-
ver de Jooden, in zakcn beneden de roo Ryksdaalders; 
en voor 'c overige in alle verongelykingen en zaken bene, 
den de 50 R yksdaalders over de Perfoonen , die onder 
de Karner van Jufritie ftaan. In Crirnineele Zaakeo hecft 
deze Raadivergadering niet alleen hec R~chc van gebie-
den over alle Perfoonen, die onder de Karner van Jufti, 
tie fiaan, en over alle lagere Rechtbanken( welke an� 
~ers e~n Crirnineel Gereehe hebben) maar zy velt ook al-
tyd vonnis over alle Crirnineele Zaken, die aan hec Minis-
~eric uit de andere Kooinglyke Landen worden aange-
bragc;
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.