Path:
Derde Afdeeling. Van het Koninglyk Hof

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

1-3!! � ES C H ll Y V IN G van !Jut Koninglyk 
regeerende Abdiffe van Q.UEDLINllURG; dc Heeren, door 
den Hofmarfchalk den Heer van Meden; de Damcs door 
dt: Opperhofmeefiercs,Mevrouw de Weduwe v1n M~t4-
pertuis. 
A:m zyne Koninglyke Hoogheid den Mark{!.raaf vatJ 
Schwedt door den tiofmarfchalk Heer van 1Vilmersdorff. 
Aao zyne Koninglyke Hoogheid den Markgraaf Hen-
rlrik; deze plaats van Hofmarfchalk is cegenwoordig O� 
pcnll:aande. 
Aan hare Konioglyke Iioogheid de regecrendc Abdiffi 
van HERVORDEN, worden de vreemdeo aangediend door 
den Heer yan Bonin. 
De Courdagen, de fchikkingen van de vermaaklykhe-
dcn op Vall:enavond, de Ball's eo andere buicengewoo. 
ne plegtigheden, zoo wel als de rauwen van het Hof 
worden aan den Adel door den Hoffourier bekend gemaakr. 
Op de Courdagen by de Koniogio en op de toegangsda-
gen by de Princes \Veduwe van Pruiffen vcrfchynen de 
Dames altoos in Samaaren met Hocpclrokken, Doch by 
andere plegtighedeo wordt uirdrukkelyk aangezegd, of 
ze in Samaaren of vliegende klederen om met of zbnder 
hoepelr.ok mo~ten kamen. ln5gelyks wordt ook altoos 
by dc B:~ll's aangezegd, of het cen ver(ierd of gcmaskerd 
�al zal zyn, en in het laatll:e geval of men in Domino, 
dan met een Momaaogezicht van CharaL1er, verfchyoen 
moet. 
De Officiers, die in dienll: zyn, verfchynen altoos in 
hun eigen gewaad aan het Hof; maardie van de Ruitcry, 
wanneer. zy hun Hof by haare Majell:eit de Kaningin 
makeo, zooder Iaarfen. Ook kunpen de vreemde Offi-
cieren van dc Ruitery, die in dieolt zyn, wanoeer ze 
willeo, in hun gewaad, doch zonder !aarfen, aan het 
Hof
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.