Path:
Landesfinanzbericht

Full text: Jahresbericht Issue 2006,2 Landesfinanzbericht

LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN
5. Wahlperiode

UNTERRICHTUNG
durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2006 (Teil 2)
mit Bemerkungen zur Haushaltsrechnung des Landes 2004

Zugeleitet mit Schreiben des Landesrechnungshofes vom 28. November 2006.

Drucksache
29.11.2006

5/93

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

,$,,-#.
 ,0-#!#44,

/0"1(%%)
" (
4"14,-,5
+ 1,,-$,$(%%6

5/93

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

#7#1$8"$,1,$,$,,-#.

 !

"

! 
#%&	
&
'		&
()

*

 +,!
&!	-.
'	
	)
/0#
+		)
12
3 ! 4561
	(7&
!
89:

4;	
/
 !-<	
6
	
&*.
'
)
&7  '	 
 
 ! 

 

#  	
 
<.
 '
 

0  *  
    %  	 
7	&

+

/0#
+		 #,
&
04



!


0&3	!,!




=

0;)
&


!
)!6
0&#

&&

'+

43!




6

0

7%	0!	
/
 9
     
 
  / 
 
!

&

 
#	)
!
>
=)
;!4
 

	.?)
.!
6@
 	6
	



+

7%


4/#%0	&

'!

&
 )


 
	)
0	

7
&&
'4
 ? 9
  &
 &
   3


  

)!# A

  

 !6  'B6. & 
 	
 
'&!&



		0
/	"
C
3


I

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

>
)?
	3	7
!0
2
!&
+
!D
&

'!70+
	)

 

	
	  	 7 		 &
0  6
 	4  #
 @
 
   

@
0	!		'.!
6@
 	6
	

/
%		

&


!	   )
  +		 
	
 3
  

+
 
  0  
 
	 	 E!
  "

 

FAG
4H+		
I
A"

&
=. !

1
)
07J/&



 	  
 

 B
)
/&#
 6
 
72	)


!

)
 

	0 

1
 = /
 1
)

!) 
#
!


)
> 	 
  0    1
 
 E
 	4 

3&'	 

	)

)
&!
!		
	/
	4	
.0
#E
)

	

&.


+		
)!!


&
0		


Dr. Tilmann Schweisfurth

II

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

*, 1:5","	
	
 !!"#
	
$
	


%
&
@
	
!K
/#LC*3EK
'

-3
<@
	4)

&
'&!.!
6@
 		
	#

-
*

 !


H7EI
'B64

*K*

'

$(
)	
*	
+&

$,	
!"-.
/

4


.

M

&9
&
#
K

$,	
!0-.
/
1
2
#3

	
4
/ 
)	>)
E
=
	)C
K1
)
+
4

%4


+
6"!

-@
 )
1.


B
#2!M.
!#
<B	=
!	!
H2)
4


>A6.

	
I<
;)

3C

$,	
!+-.
/
1

/

#)	

	#
'5

'

*+
 
)
&

.!
6@
 		
M
&6
3;	3F.
G-
3&
-

$,	
!6-.
/
7$

C7	1
)%1
!F1+3G<*

III

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

/
3 #&
1
)
36
=
)

"

70

$,	
!-.
/
5$	

7)
)
4

)
1&79

$,	
 -5
		8
	

)	

/	?		/


#
C2

$,	
&-.
/
9

K4


+#
1
	
1
-)
B

;&#
>>E
	/

4

&
&
709

$,	
:-.
/
1
;#2	

)	

%

<
#4

)
 
.

6>	?	4

5
(


)	



5

3

/
C
&
3
*B	
#.
&!#	34
#29

IV

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

00" $,-:5","
78;7
-;


0.'


78'	


!

 
7	L<7;.6@F

-G0.'

7K81
> 
	

)
@'CC
7-8+
	
!CC<0.'

7<81
6+ 6@
	#

0CC<0'
,'=C
78+

D
	@
0CC<K
7*8	#

0CC<0'
,'=K
78D	#

0CC<K
7C82&+
	
!	#

0-M<KK
78&!	CCCK78@
#

2&+
	
!	#
6

&M-M<K<
787
9
.@0CC<0.'

K
7K8/
!
	.@0<0.'
K*
7-8'&!
7/)
'
6
!6-0.'
-
7<8

!		B	
<	#

0'
,'=
-78

	

!D.@0CC<-<
7*8.
FNG&.
F6G)
!1


	@
	=6

0CC*<0

'=.!
6@
 		
0.'
-C
781
'
,'=	#

0CC<<
7C8.
6FNG&.
F6G
2.@	
@
	=6

0CC*<0

'=.!
6@
 		
0.'
<
78>'
,'=	#

0CC<<<
78>D.@CC	@
<<

V

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

78
/'6.@CF+
>G0.'
K
7K8
D
7F;	GCC<0
'
,'=
7-8

2/#
F6'	CCC<

670.'

AK8>67CCC<

670.'
*
A-8'&!
76'	
CC-0.'

A<8P

	'&LK*7*3E<
A8@
 
	#F@'GCC0.'

A*81
	
6>6@
' #0'
A8@
	4)
K-
AC8
)
K-0.'
*
A8

;&#
K-0'
KC
A8@

'	.@	@
#
	"

<-K
A8@

7.@	@
#
	"
<
-
AK8'
>'
2!


	
7
<@
.6@0.'
<
A-8'
>K<F
/
)!

/'G0.
'
<*
A<8.

+

70
.'

	4

 
*
AC8'	662F9BA
G#

4

 
*
K0/>16
&

"
00F'
G*K
A87
'2'M'
6.4

F/
G0
.'
F1
-G*A8;	

'B6./#
F/
G0.'

F1
-G*<

VII

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

A8.4@6&!


)

.!
6@
 		
&#

#0'
K
AK87!		
;!4
 
)
)
4


"
-0'
4

VIII

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

0;5,-:5","
E

	E


7

7

7	

7	

 

?
 	#?

7


7
!

7

7!

/74;

/ )
  4

 
 7 F/6
4

G

//

/
)
/.!
6@
 		


/'

/
#&

/;/

/

/>1

/
 
!

/.

/	
	


/E


/4
E
	



/
;

/
63.!
6@
 		


/
3;

/

/B;7

/


/@
;

/

)

&

&


O7


O	 
67
6
J	

/2

/


;


	

/;

/
;	3



?

>9

>
9
	

.

		

!

@
	.!
6@
 		
;	3

'7;

'
 #
7
6;
)
&


'@

'!
'

'
 #



'2'

'
 #
)

'&!

';6@@


;
)
'
 #;	

''2

'
 #
&
)
'&!#2	

' 

' 

'


'
 #IX

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

'B

'
 #B

'B2>/E2

'
>
!E
2

'=

'&

'/

'
 #
!

7;

&/#


7;.6@

.!
6@
 		


/9


)
/&

9



/'

/'
!	
	L77;R
SR
S

>7


	)
7




.@


&
6.#
!6@



+1;

;
B	4
+
 

		

42B@

2 
 4

  B
	?	  ;&#
 &

E


42=

2
4

&
&

@





;7

;	

	

	#?

;	3@E

;	



;;

;

/
 !

)

)

;	3

;	
#!
3

;P

;)
&

;@E/.6@

;6@

)
.!
6@
 		


3
>@

@
;)
	
	7
	
!

3;


3 
 

3;=

3;
&

3>


36>
	6
J	;	3

3+2

360+62&

3E7>

@

 )
 3

 )
 
 7
!  
 >

F3


)
7
!>
G

32;

3


32

32

32E

32!

3
A

33)

3)
&

3=>

3=	

X

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

2


2


>;

>4

7E

3

34

!

!


>E=

>)
E
=
	)

>
1

>

!
 

>A

>
	

>+

>
	6+		!!

@	

@
	

"/

"


.!
6@
 		


"@7

"

+ 

+ 

+7

+		
7

+>1

+		> 

		

+2

+6


+@.6@

+		
)
.!
6@
 		


7

#


>

43;



3E


.!
6@
 		


23




>.6>
	6.	J	

>
7

)

7

.


&

.!
6@
 		
M
&63;	3

.
6/;

; )
  / 
 .
 &

 .!
6
@
 		
M
&63;	3F.
G	7

1/+

	 )
 
 7  A! 
 10 /
6 
+
 

23;

;)

.!
6@
 		


A

.!
6@
 		


A6!

B7

&
B
6


@
;.!
6@
 		


@+"+
6"!.!
6@
 		
@

@@;.6@


&6
&
.!
6
@
 		


=;

=
.!
6@
 		


=

&

XI

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

.;

.?	
 

.

.

.1

. #
	

.


.


.
A

.!
6.B2

.)


9/


99
M9


9		
M9		


9@1

9

 		


9=.

9
&	!


E;


E

 

T19@

4
1

!

T19@;.6@

;)
41

!
.!
6@
 		


E@1

E
 		

	

1/;

1
41/7@

@

 )
  7 	&

  	 

?6


!

1O

1
	 

1O3

1
	

1.


1
		

1/'

/'&)


+ 
)
	L7-7;

1+3

1
!2

2

2P;

2)
/2


D/2


/
&


;





; !
);/





9

 
&/'

/
#&)
#
	L7K7;


19@


 

!


7B9


7	)
B	&9


/2

2
4

#


6'&!	?	
	/
4


#!	 

A


A'


XII

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

A

3

AMA

A5MA5

	

B


B	#

B'2

B!
62&

) 

)
 	#?
	

@'

@
 
	#

@
.6@

@
.!
6@
 		



3

3


@,

@
,


@@

@
&



@E/

@
6@


)
/

@E

@

)




@E

@

)


@@63


@
&


3J	!

@&+;.6@

@
&!.!
6@
 		


=7

=


67&
&!


=/@

=
6/
#

=;

=	=	;


=


=
	

/

	/ 

@;;
@)


Drucksache

5/93

XIII

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

8,$05",,-,
//

//=

/6=)
	


/U

/J


3'

3

.@

.!
6@
 		


9>

9


9=

9

6=

21

261


3


&63

9





A


67

A3

A)


=



&##
=F
09>021
3G

KE




##
E.@
9F//0
A0A3G

XIV

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

*

Drucksache

5/93

	", "1,-

FG 
 
   #0 
 	 ; 
&
 

4
7/

@





FG 

)
& 7
7K-@
.6@	
36=
)
&36=
)


!		+4
 

)
	
,
1

420
7
'

&!6
	#?!=
!
4@
&



)
   )
 
 ?
 
 
& #0 & 
	 
 
 
	4 
 	 
& 
 6

"

	#?7
*77
7<@
.6@
	





FKG 
 
   0  "

  
	 

A)
!		'FAGFAG
6
7 
)
 &
0

&


 
 +		  
 & )
  '&!  	 

)
'
! !		 1
))



&

 
 +		
F
	2	
7
)

	#?L
7
23;


'
7

	
!
&
		.?

!
/

1
	02
@
&		)
"
&

V
 
)=4

0
	6
4!		=&
F
-MCG&

1
#
	
),
/
H.!
6
@
 		
%&
1

		#

IF
-M<G


 &
 
  )
  &#
 
 
   6
& +

  / 

 
 7J



FG 7	"


1
)
!
6
	
2)!)V#
7

@
&

@
&   
 
 &
  .4! 0  

1
)

	
&&0&
W?
6

 
)
	"

&


2

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

**

Drucksache

5/93

+ 1,,-,$4<-,;0"1(%%6=
.",,57"1.1 "	,17" ,'

#04,-,

F*G 1
)

	#?36=
)


&6
 
  
 )
  3,
 -  
 

@



	*"<		B
	@

@
;
M-	7	7
F;

@
D+		
"
-?@+

FCG 
 
   E
	#?! 
 3
  

@
	4)
 -  
) 3
  @
	4)
 
/0	#?LL63E
'



FG .
'
#!1
)
3


@
	4)
"
-!)
'


&6
7&/
#
2/)

>	
)
  3,
 - 
  )

 .#  
	#?
36=
)


A

B1,$$	,1 1,-:.,

FG 7	 <  
  
 

  ' )
 
3,
K


6

+ 1,,-

6' -4",
FG  
 3
 )
  3,
 -   
LL63E

/
FKG 	
		#?7
*7@
.6@@	L-73E
	<0	
'

0"

-
	
'
F
-MKG
6( ,48C"-0 
F-G !	#?"

0

&##>676
>6'	0&
	3,
-'	7
,&
*-0.'

 @/

@
	4)
-F
-MG

4

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93


  K 	#?   # &! 
   
34
K0K.'
&
	
K0K.'
3-6

3-
?0
!	#?;	
6
0'

F'52'		)*;?	4	
56	
(
7

B1,,$18, "0-0,

9
:

-		

*1'??? *1(%%% *1(%%' *1(%%( *1(%%A *1(%%6 *1(%% B# (%%)
6='E

(=&E

A=6E

&=E

%=)E

(=E

6=E

A=6E

!.8

#8

 !8

 8

"8

8

!8

!8

6=(E

6=6E

''=(E

'%=@E

')=&E

7 1,-",,4,

.

@=(E

)='E

=@E

F7",-,F;4"1
,4.;*,:1"1"#,,'(=(E

%=E

A='E

=E

A=E

%=6E

'&='E

=E

$!8
.#8
8
8

!8
"8
8
8

."8
".8
8
8

.8
. 8
8
8

"!8
 8
8
8

. 8
8
8
8

 8
#8
 8
"$8

.8
".8
8
8

6@=E

''=&E

'=?E

((=AE

'6='E

'(=(E

A6=E

@=)E

$8

" "8
#8

"$8
#.8
!8

. .8
$8
. 8

"8
#.#8
!8

." 8
"# 8
 8

..#8
 8
"!8

!8
$!8
$8

 8
8
!"8

(&=@E

((=AE

?=AE

)%=)E

?6=%E

'&=AE

)%=&E

('=%E

41",,4,

'=(E

'=E

%=?E

'=(E

6=&E

'=E

A=%E

%=(E

","-1	",,4,D

'='E

%=E

'=E

A=AE

(=@E

'=6E

A=6E

%=(E
/
	1(	'		)*;-)*;
13
		
	
	<)*;-)*;
13
-
		

	
		

5		


F7",-,F;.;
*,:1"1"#,,=0#,$
G",,5",-",,4,


	4	4	
;6		

;3	
*	

,3	
=		
			


2 !11#$"1.,4:&
-		

		
(		

*	
>'52'		)*;?


 8
8
$8
."8
"8
!8
@
9			
	
:		
1	
> ?
*	

,3	
> ?
A	3	

7	
> ?

		

			
> ?
%		&
'(	

			
)			

6

 8

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93

#!

 !"-0,



*+,

#, -0,

9
: *1'??? *1(%%% *1(%%' *1(%%( *1(%%A *1(%%6 *1(%% B# (%%)
'&&='

'&?&=&

'?(6='

'?6)=A

'?A&=)

'&6=@

'@&@=

')'?=(

.!

A%@=@

A'%=@

A((=)

A((=@

AAA='

A6='

A@='

A'='

F",-0,,$"141

#

6'=@

6A=?

6=A

6)&=A

6@(=(

6@A=

6)'=&

('=

F7",-,F;4"1
,4.;*,:1"1"#,,

"

(&(@=

(&=&

(&6=?

(?A='

(?6=(

(?A&=%

A%A(='

A'?6='

..

. #

.$

..$

.

..

.

$$

"#$
!#

#..
!

"
!
..
!

#
!##

. "$
!!#

.!$


'&%%=?

')')=&

'%'=%

'&6=(

'6?%=

'A6A=%

'(&&=6

'A%?=&

$

""!

 ".

."

.!

 

 !

!".

$
.!"
###

!#
."#
"#

$"
..""
"

#
. .
.!

$!
...
.!$.

"#
.!
.#"

"#
.!
.".

"#
.!
.!"

B8 "7 1,--0,

!

B	
'(	
-(	
-	
-
	
	1	

*,:1"1"#,-0,

#

)C	
>	
))?
	
-4		
D4	1E
	

	&
	
'(	

#
.
 $

#,$G",,5",--0,

$

A@=6

6=@

6'=@

'?=?

'@%=)

(@&=&

&'=@

'@=

;13

,3	
'


-E	
5	
(
	
4
'		/	


7	
9	

		
=		
			


$.

!$

#

#

..

!!#

.!

#

..#

$"
$#
$

.

." 
.$


#


$


..


.$
41-0,

@(@6=(

@')A=@

@%??=)

@(?6=6

@A%=(

@(6(='

@%()=

@%'A=(

","-1-0,DD

@(A)=&

@''&=%

@%@=?

@(@6=

@'@?=)

)?)A=A

)?66=&

)??=@	4	
56	
(
7

#, -0,

9
: *1'??? *1(%%% *1(%%' *1(%%( *1(%%A *1(%%6 *1(%% B# (%%)
!

'=&E

%=@E

'=AE

'=(E

%=6E

6=AE

A=)E

?=6E

.!

%=?E

'=%E

A=&E

%=%E

A=(E

)=AE

=?E

)=6E

F",-0,,$"141

#

?='E

6=?E

6=E

(=?E

%=&E

%=AE

(=E

'(=?E

F7",-,F;4"1
,4.;*,:1"1"#,,

"

6='E

'=%E

%=%E

A=6E

%=AE

%=(E

A=(E

=AE

.8

$! 8
"8

8
#8
!!8

.8
.8
#.8

.8
""8
!8

8
8
8

!8
 8
. $8

$8
.8
" 8

 $8
.8
#8

(='E

'%=(E

@=(E

=E

=?E

?=?E

6='E

'=@E

"8

"8
8
.8

 8
.!8
. !8
. 8

..!8
. 8
##8
."!8

..8
.!.8
."8
. $8

$8
..#8
#8
!$8

#!8
$8
. 8
.8

8
8
8
.8

!8
8
8
$"8

B8 "7 1,--0,

B	
'(	
-(	
-	
-
	
	1	

*,:1"1"#,-0,

#

)C	
>	
))?
	
-4		
D4	1E
	

	&
	
'(	

#
.
 $

#,$G",,5",--0,

$

@%=%E

((=(E

&=&E

(=AE

@@=AE

)A=6E

@%=@E

@&=)E

;13

,3	
'


-E	
5	
(
	
4
'		/	


7	
9	

		
=		
			


$.

.$8

""8

 $8

#8

$$.8

. 8

 8

 8

$"
$#
$

#8

!8

. 8

!8

 8

"!8

$8

!"8

'=(E

'=E

%=?E

(=@E

%=&E

'=E

A=%E

%=(E

41-0,

","-1-0,DD
%=%E
'=)E
%=&E
A='E
'=AE
A=%E
%=AE
@@
9		
	
;13

,3	
>$.?
5	
(
	
4
'		/	

7	
>$"?

		

			
>$?

%=@E

%		&
'(	

			
)			

7

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

F*G 
J	7
1
!



 
&
.?	0


	
A
6
/))
4/#

&
/	

K &
  /# 
)!)
0    	 /
6
!M9
1
< 	"
 <	
.'

F-0<YG
"
KF7G
FG #@
&	
		0-Y
7
4K-FN0.'
G



1
.//
)!)
0
	C0.'

4
)
,
7	0K.
'
  	 
 
 	 
 A FN0C . '
G 
!#
 
&)
4	K0Y0&
7&	
W


	"
<
)!)
 
	  & 	6    &
  
&  
			/
#&)
!6

7
!3.'
)
?
'
FC0YG/+		)
+

B
!3	
;/>>E&#
&
)<	
Y	@
,

)!
FCG /!
&

)!#A

>>
&"	)
.'
&	K0Y>D7

 >   
 ;	 
 K  0Y



Y.
!


C0KYF-G
&0YF 
&
&
 	 &#
  
   
 

    
#9&) !	


6A ,,-48C"-0 (%%6
F-G 
	#? "

 	#? L K3E F
67G & 
P
K--KC0-'
 ' 
 	!	#?'

FNM6'
G)	B

&K)
		
<)

3
FNK--KC0-'
G
66 + 11
F
	B	&
7
' #00K<0
 #
!
  
 2
  
 7&! 	

 4

 

		
 
#

1
)
2	' -0+ -<0.;
	
	
			
			
			
FG >	 '  - F>	
	G &
)
 3,
 -	+ 
-<F	)
/
6+
 G0.;F4

/
6
G&!
+


#)

&!  /
 FA -<KK.;G 7
  	
-*-0<-'

;

FCG  2
 )
  @
 
 & 
L<7  .!
6@
 		
 F7; .6@G 	
&#
!
+


#&.?
0	,347!		 



 @	-.#
-F;@E/.6@-0
CG

11

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

F

G0 &   )
  B
 
  )
 /
6 
+
 C&&


7



7&
	L-/
636
 .!
6@
 		
 F/
;G  
&   
 
;
 
  7   )
 /
   
&+		&
	7!		


F+ A	
		

'	


-

	 !"!#$%!&' (()!"
*-

	0
120
3"+,$-

	 !"!#$%!&' (()!)
*"+,$-./	


	
		

7)
/
-




%		&
'(	

			
	

FKG 7	A
-0.'
7!		F
-8<0*.'
G
  7  0     
)! 


 /
   +		  & )
 > 	
/
/

&7!		


/
-0.
'
)
0
!
+


#
)

/
  &! &
 / 
 


)! /E
6!
FL<7K7;.6@G
FKG 7 	 3  - %   )
  3 # < &
M*%
0&7
+ -<.;)

 7   


 0 &  

4? 
&   +		  L<77; .6@ FA -<KK.;G
C =
	;58
&

 @	K.F;@E/.6@0
<-G

12

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

#B

23,
-)

A!
7

!&
0&
>6
	
		7!)
@
)>
6
	 
  7  
 B		!
&2

>	
	)
/

7

A-<KK.;7)
B

)

/
6+
 
A
+ -<0.;

7FKXKK-XXG
	
	&

	 2	 
 3  #	 A FKX KK-X KX
X		
	
2)
A-<KK3-*-0<-'

FKKG 

>	
	 	>

!)6

0
;
)
3
6+ -<0.;07					
	


0&7
+ -<0.;6
	#?L<7;.6@@	L-/
;
)!)

FK-G 

&
	

	C)

	
& >	
	  	
	 		 
 
	

    	
	 
 
 1
5  >	
	


#
 
)07


7	#?L-/
;
					
		
FKA@0'
,$@+

H0"1,-,
#,	",7" "-,-

B#,1"-

$

H0"1,-,

41I	! 

G",,54","1",

G 5 4101-",	#
%'




%(


		1

%A

-(	

%6

D		!!"#!!"#

%

'(	

%)

1	

.

$#.

$...$

!

..$".". 

.!"$$ ..

 ! $..

.

$ !

.

$!#!

##$"

%@

%&

	
13
)


	1

B
	
1
*/


61
'	

'		

""!"!

"$!""$$

%?

G(	

'%

-(	

.

 #$! ##

.

!##$

!

$ " $$

''

5			
'(4	6

.

.

. !!

!

. !

.

! ...

''

((@6@)=6

)

'(
'A
'

=C	

	


	
+6		
	
13
5	
)



		6
41'(%%%=@% ')

##$"

" .$
A&6)@)='% AA

."...
)'''(%A=(

%		&
'(	

			
)			

15

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

F--G 
)
&7
	)
 	#?7

2
 2C0.'


7B
6
	 	#? L-<1
4

 F1/;G  	 


'	 #
=&

7
# 

=	 #
 	 H/
 .I 

  

=
+
3K0-.'

F-			&

 	/&
6

-	K-
9
K
	
@


> 
	
 !#!   &
 !#! )
  



#
   ,& 
 A 
	 / !D

/
@
&#
P


	
&F/
A**<<.;3KK<C'
G9)
0	
 7>
3
0
-MK0
<6K

16

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

2	
7
3
!

 
/
#

3
&.

#)
 
. 
 	 3 &&
F7@ 	,& /
G 
! 
  2 &
	 )
  > 
	  !6
#!

 1
) 
 3
  
)
     

)
8
P

 	 '    .
	 )
 '
#
0 &
0 
 


F-CG ;	6
+ 0.;*-F)
H
)

/&

9
I0!
/9G&
	3,
-	
C<-<*-0<'
)

FP

GP
#
2
F<G 7  /90 
 , 
 3#  /    4


'
0&
	3,
-#		+ 0.;*-
6
 .    7  	 --0*K '
0 
 
0-CY;	61
.;*-0

.
	)

'
#
0&
0

F.G	*-	!

/)
-
&
/9&

0	'
3,
-
.#

&6.

@@ 9
 *  L--3E.6@  
 9 
 
 &6../9.
)!
F<G E&
.
Y76

0&


.
7



7
	#)
	/9


.3,
-+ 0.;*-7

 -K0'
  
  2   /9 &
 
;	6
 

34#)


F<G  . &
 	 3,
 <  
 34   

)!0     	 		 	 
 # 2
#!#7

&


17

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

 
)0/9-K0'
&
)
3,
-


&

F 
	!#!	' *F.
	)

/0=+
G
F<-G >)
E
=
	)
B
#2!F>E=G	
3,
-!#!#7 
		
7
A **C F'
&
  ;
#0 76  7
)#G
&
 	   7 
 		 7	  A **CC
F'
  @

G  34  <-'
 
4 '  

!#! &
 &
 
  3E.6@ & L*32;-M<  

 @
	
!	3 
# E#

6'
4	ACA3)


34<-'
		"


<#
6'
4A*F'

	
G.AC	3,
K
F<E=
7!

)	
.4!0
.	/
9/&

6
# + **C!#!&7)
/

F3;
 -0 <0 G   > F3;
 *0 G0 &  /

!#
>

18

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

F<G >E=	3,
<!#!#!
AC
		'
+ 
	
!
+  **C  .4!0  &    
6
	F;GA**CC


)

6


=	;
=	F=;G0<3

 4

  3,
 )
   
 
7&! 
 & 
 )
  A **<< H& 




=;;)
A		;4



I
>	 2	 
 @
 	   M* &
 	 >E= 

!
	
!**CC**C-#.4!

#	0/
6>)
@


6
7!K
/
) &
  /&

  	
	 	 	  


#
!=
)/#

	 H1! )
 
  >I  ,#
 KY6 .&F<*G 
 
 &
  	 >E= 
#	 .4! 	

A**CC!
7


#
'
	# )
   
 ;&
 !
  7 )
 !)
@

 
 &
 9

.

 @

6


)!?


	

+


!&
!	7)

F<G B	


2	 H1!)


>I'#
	
@
6
7)

!
#!

!#!
	@



7)

6) !. "1,-481"-,-,
FE=

19

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode


	
 /
   7	 
 !  6
	
	
99&
FLK7
3EG0
&   	  @
  )
 

  &

.?	  >  # !4 @
 
	# F@'G 6
 &
0 )
  ! '
	# 	 3   F)
6 
?
 	#?@'G
FG @
&
	-@'34
0.'

#@'34
K0*.'

'
	#)

	
	LL*3-M<>
		-
@'0<.'

@
)
"+
)5
&
6&
,+-
7	13	
*


*			
*


4&
*,-41

4		

*


4&

(/(	

*


3			

*

7

*,-41

32

*

'??&

((?'=?

$.$

')A%=%

#".

'???

'@')=%

.#."

?@=@

!

(%%%

'6=@

.$

&)'=%

"!

(%%'

'@)=6

.#!$.

."@A6=

"

(%%(

'&)=%

.

!

"&%6=6

#"

(%%A

'6()=&

. ! 

!$"

"

&A='(%%6

'&()=

.

 #)?6=6%		&
'(	

			
	

FG 	3,
#7 
		@'KY

  '
	# >	 
 
 "
 CC  -  
> 
	
<<0-Y'
&
0@'

&


20

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93


D	

4=

	
4	13	
*

!
#8
)
&
9
5:
+
7@'='
=&

&=

=@
%=@

	
6'=)A&=%

=7	%		&
'(	

			
	

FG >	 3,
  &
 
	  
 .4!  L<7K
3MK;
	0&	;

 / FL-<7 3E .6@G0   @' 	 
 "
 
 	' F3	?	  G &"

FKG)

3-	-K-
2
)
 -M<
FKG >	 '  &
  
 	 9
 K <-0<.'
  @' 

/ 
)
 
 /
 
4   	      7 

		 @' 3 KK0. '
  0K. '
 A#  7 

		&
C0**.'
0-<0KY36
F9

KG&K*0Y
	K
)
@'W
#-
@	' -	
)
@'F
67!#@'
	#?L*732;-M
2
 
45#	/
	2	 
&

!
1
)	#3!)

21

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

6@ #0 ,$",5 ! ,!5"."",$-0,
F
	 

3 
50	
3

>	;

4?
@
.
L73E

#! 
 0  
 
 #0   !&
!	 7

&
)
7

	3

	#?!
#
.0

H/I.

	@

A 


0@

.
	2	H/I0)
&Y


70'P


;

&)
@


@
&
)
3	1
	
@
&

FG >	3,
-&
.
6-C0.'
6
 .
60.'

>	&
	
.
  60.'
  
&
  3
 -
&0.


&

F*G ;	#?9
K/&

	K-076>@M3
FM-G0&
' 

'
&

 .
6
)
7FAC*G
&	/

7
	
&
 !#@
&FE;
<6<-G0

;&>A670

.A6
-MC	<<-&

	 B

' #,&A
C*
 .
)
7

FG #&
 .


	
# 
A6/-MC

)


7

A&
,

4)

> 
	  !#! &0   	 6<F3;
*G


F*G >	&

@
&.
06@
/&

24
  	  K )
  ' 
 1
#

&
 P


 3# )
 1
 )
 

!	,&' F9
-/&

-G	2	
L3EL*32;-M<FZ!#!ZG
F*KG 97	
	@
1
6
/>6'
&#
' 
!)

F*-G 7
>6@
 /&


  
 	 

 

	4! )
  6
	
		3
#
76@
/&

1
)
' #

23

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode


  	
	 
	4  /   )
 
30 &   !,!
 &
 3,
 

0 
P


 9!
	
	
F*

1
&


.
6M.

#,' 
18

 +

&&
)6


*

9	/1		

%'




%(

<		 <		 
		
>?2
-
D
		
>H?
.!"

.!# #"

" !$!


		1

!##.#

!!$$

. . .

%A

-(	

#"#$"

# $.

 "#$#

%6

D		

 .$#$#

#!. $

%

'(	

.. """

..# 

%)

1	

%@

	
13
)



"."#

	1

B

$!##!

$

.#!". #
.. !!
. !

#

$# !!#.#

$##$"

!#! 

'		

. "$"!#

. $!"!$

""! "!$

%?

G(	

.!

#

.!$# $

!! .$$"

'%

-(	

# "

." #.

."..$$

''

5			

'(4	6

## !#$

"". !".

..."!$ $

'A

+6		

!""$$."

#$$"

!#" $.

'

	
13
5	
)

..!#"!

..! #$#

!$!!

'?%%@A&)@=%(

'&6&&(%A='6

6&@'A)A=&&

%&

	
1
*/


61
'	

		6
41

%		&
'(	

			
	

F**G 2
1
		-<*KK0'



&
0&
 &
7
!	
 
 
.?	 
 

 &  )
  
&
  A
6
) )
  4 3 	 A
 	 
   

6>6@
)
-&!
#=



24

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

.
  K0.'
  A C*- F3

 
;
  
 @

G 
)!0 

  
.

C*KK0'


25

Drucksache

5/93Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

4<-,;0"1

F*G P
3,
K-6
P
!)
'&!@
	40

0


6
  ;&#
 F'
!G '
# &
  	




@

' 	,17" ,-$4<-,
7+
;:

&#
$
-
&

*
	


-
		
;


5/	


-
&

*
	
!


*6


		14	E	


I


	64	E	

 ! .

5
9
4	E	

.$""

$#.

))		1	

. !$#.

B44"-,.1:4<-,

A(A&(%??''

$#.
.$"$
((%&??@&



8


!! $!"$.

H".

..

H.!.$

A6?'%?)?)

J)=&(

B4	E	


*		1
		

"!.!""

"# "##$

 # #! #

. 

!$# 

".

."$$ 

H. !

.#...#$@

. !.$

".!!!#

H$

. #" "

##$

H 

. $""#

.$#"$

. "!$$ $#

H""

(@6&??)%)A=?

'?6((6((@=A%

(?6A((%(?'=(

J@=%@

,3	
-
	4	E	
,	4	E	

	

				

".$"#

)			
>		?
B44!"1 :4<-,



8@
	
-
 

	
-
	4	E	
6
	
4

"$#
1
.#...#$
*
	




	
	E	3	

 


	
9


-
	4	E	
J)		
13
)

		1	K
	6		
6
	
		
6
	-
	4	E	
J5		


	
-(		(

:		
)

-9)
DLK
	
%		&
'(	

	

	


F*CG 
	4&

@
	4)
	'
3,
-	K-
7	;

6
	4

2)!&
-.*.'

4

26

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93

3

7
)!0&
	"
-	

0.'
!
( 	,17" ,-$B $,,$B $,4,-4,1
FG >	"

<!	

	
0
	=6
69
.!
6@
 		

0&

)
@
!)6
 
 
#	   4 3 	
  	
 
#! ' 

 7 
 '	 	 & )
  
 &
&
%/	
)
!
>
@
)@

	 3

 &
  
 
 .!
6@
 		
 	
A	@
&	
"

!)6
	
#
!&	
FG 9&
#'&!


 	 /	
!

 >	 7  /! 
/6
		0
?/&

7

(' $,-,$F",-0,"48,$:- "
FKG 
 
    -  6.
6'
6.
!   
6

 F A C & 7-G 7 , '&
   !'

 &:

&#
$-
&

*
	

'
		
-
	
-	
-
	
41

-
		
;


5/	


-
&

*
	
!


*6



8


$!$#.!#

# $!.

." $

H

!# #.!"

$$#!!

!##$"$!

H""

?@(AA%?A(A=%?

&6A?%%=A'

'%)@()6&(A=6%

J&=)&

%		&
'(	

			
	

>	"
<
1
6+ 6=
K'
0&
7

@
	)
@
,
&
	

27

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

!
$<


'&
.
'%@@@
'%(&A



*

.

?6??


))@?

@'%)

@6?A

&')6

&)&)

?A

"

%'6
A??A

!
(&(A
'?%
(A)

@)(

.$$. .$$ .$$

.$$! .$$ .$$" .$$# .$$ .$$$ . 

! 

%		&
-	
)
	

F-G ' @
 
 
#- , '&
 &  #
 
7< 7 2
	?# )
 .!
6@
 		
   F
9G&



##

FKEG
&&##
F=G<
!

&1
@
&!>"
CC6CC-

 #
 
 
 
   

 7 

@
.>!

 

 ! >  
 #>


#
7

@
 =#


# . 
 2
 
 9
 
&0    

  #
 
4? 
 '
&
 
 /0 	 
  

#&

J	!)
&=##6

0.!
6@
 		
'
C
"
&

&
!


"
&&
;
#
	=

!0&
&#
	
&&
1
6
+ 6@


- 



+
	
!9
@
6

	&+!
0


43
< KE8/

0
670A)
X=89
02610

0
&6
3X 
 = 
 2
#
0  /
  1
#  

.!
6@
 		
 FG8 .!
6@
 		
 % &
 1

	 	
#

0A6
-M<0


28

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

!
8
<)5+
&
26
9

&


=>

#


*
7	
*

"


-:
''
'F


!


.

.$$. .$$ .$$

.$$! .$$ .$$" .$$# .$$ .$$$ . 

! 

%		&
-	
)
	
			
)			

1
6+ 6@
.!
6@
 		
-<
&
!
	=6
#
>	@
&
&#
		7
&=
0
KE&	
,&4
&

6
#&
F/	
!6
&
	0#
%
%
!,!
/	 
"

	#+

30

H966I0 
 &
 
 ?    	  ! 


!

F3
G
!0K%	

 
 
  !,!

 '	# %  
 
	
@


3
)


 7/
,&
3

#
9!
	

&7

!0
	
K

29

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

!
"<

5


?5
2
+

&

8


8

	
			
5	

8


-:
''
'F

8
.#8
.8
.8
.8
#8
8
8
8
.$$. .$$ .$$

.$$! .$$ .$$" .$$# .$$ .$$$ . 

! 

%		&
-	
)
	
			
)			

>"
K-

.!
6@
 		

=
-0-&
0Y0
-&O,'
!


&
=7	0
KE=	6
!,#=
7



9!
	
	"
<FKK.'
G2)

@
6

 

/	/
&
)
+
6

D &  "
   <0 

  )
 .!
6
@
 		
0Y0&#
)


0KY
FG '

0&A0

,9!
	/0 A
 ! 20  # 7 
  +
 
 &

3		&

7&)

= 7* 0 	 .!
6@
 		
 % 	#? 
 2 


#%<,'&
F*'
G&&
)
=FCK
'
G
 
+ &
	
	


KE0&
#
B

	K'

,'=

 3 
#	
	@

!3#.!
6@
 		
1
6+ 6@

&
0#


<.'
 &
/
.!4/)
#>
&
0&


30

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93


/'69&D	


H7EI	Y

?F7*G
!
1@

26
9

&


=>
!



*
7	
*
-:
''
'F.
.


.$$. .$$ .$$

.$$! .$$ .$$" .$$# .$$ .$$$ . 

! 

%		&
-	
)
	
			
)			

F*G 7 
DF7


7G1
	!
@
&V	2	
#

=#
,'=.!
6@
 		
0=
KE7 * 
0

/


D
B

!
7@
?
26
9

&

.8


8

	
			
5	

..8
.8
$8
8
#8
"8


-:
''
'F

8
!8
8
8
.8
8
.$$. .$$ .$$

.$$! .$$ .$$" .$$# .$$ .$$$ . 

! 

%		&
-	
)
	
			
)			

FG 

A03
#
	@

 & #
 

	.?

)	

31

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

	
4
'	,'&

	?4

;	0&
	7
!

@

	3



!'&
'	&

V)
#
#"
!
40
!

B	

7!

>=
.
CC
"
,&	
Y
,#

'
>.!
6@
 		
V-
0Y0<&
0Y

CC!


-6Y6
.
!0&#
DKE	
Y


(( "$1,-$F",,$B $,4,-4,1
FCG @
	3


!
'&!
@


"
!1
 !)
.!
6@
 		
&
6
&
 +
!

!
  & 3
 
   



 =0 &    
! 7  & 
!D  74  
 '	   & / 

+
	).?	&

2,

	6
&
!	
FCG >
!					.	

&
&

 & 
 #   
? /  
 
6
   
 0	A	!)	
 7	
!	! 
!

#;

#!
FCG 
77<)!

.!
6@
 		
/0<&
)

 	 @
,
0 &  
 
  -  
4  	
)

%&!%

,'&
	"
<
)
=0&1
6+ 6@
-&


#

/!		&
&

FCG '  >!
 )
  V#  6  
		 
#
2
 	 
@
,
 

 /
 
  1
&
0 
 D  

 


@
"

@
##0	 
&32

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93

&	/

	 
'




0&7C )
#7

!7
#
@
#	"
<
	 
 
 +
	
! - 
 7 
 
7
,&@
	+
	
!'
,'&
B	&

	
		0)




6
"&

04
1
6+ 6@

!
A
9@
5%<


'&
26
9

&$B
	$%&'("	#
"#

	
	



	



	



	



	

	

	



	

	

	

 !"#
%		&
-	
)
	
			
)			

.!
6@
 		



=
-0/E2)
K./
&)
@
+!
0
-
!


6Y6.
!>&


	6

.
!0&

!
!
C&
FC .!
6@
 		
  / &
 
 7 
 96

  
 +
	  
 
! 
  

#!

74/AF
7G
!
!&5


C9
&
+7


 )'2


	

:'-.
3%.

	
	

		


	


	

%		&
-	
5


FCCG > 
 1 

  & K  <      

/
!
	
 	 /
	

 F "
  
 < "
G 

F<"
	
G!

0&7K
 

&&


!		&+!
+
,
F6K"G0		 7
9
	
73
)
>
/+


	,

	7
/)

 
		7
9
,&	A6
9!
	
3

"
)


36

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93

<'2

!
#D
'

5
+&25


	5
5;	5
)5

	
	
	
	
	
		

%		&
-	
5


7
/!2)!
6
&#0#
#
61
	
FG 
		.!
6@
 		

6
	
		+
&@
#


@
!&2

+

 
 
# 
 7 
 2 9  
 Y ;

 @
 -KY =
 
F+ 	
!G)

<*Y
6
/!&K
	&
 
	


#!
!

0	/6
	 
#
H+	 I
7

	
	


"

/		
?	
6
&	&
/#
0H#
6"	I
26
7
&
		'	
&		7776
2- 
 
   	 @
    
! 
)
)
	.
!


0		
'	
6
+	
	
	&
	

;

3#
?	
#!2


 
8K<
K V8
!	K<
- HA
 67IF777G)
4/#&
+

!

37

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

FG 
>
	0/


/
#

!0
!		
'297!	
	
=
!
&#	'
FG  .!
6@
 		
   0  
 /#6
&

267


(A 0 ",$	4!. ,-,
FKG 

	 		
	0 
!
0	
!
 
		 
)
 >	 2	   & 	
@H@

 
#	I 
	#  1
 &# 
  	   !) 
7&	
#
+ 	
!6

'
#

7
#

!
 
)&

F-G >	 2	 
 /  
	#? H#
6"	I  
&#!
!

&
0	
@	

'	!)
	#?2!)
&7

;)
7	/!
!
F 
	
/)
'
!	"
-)

K	-*0C.'

 FNYG77/)
6
--0K.'
	'3,

!	

7)
)
/)
'
6
!	
&KK0*.'

F*G 0

=
!

B
	

2!)
07
&

/)

6

)!&'"
-
*0C . '
  
 ! !)
 7 
  @	
,

!
$%
&'
!5D:
&5

99


&'
9$
"



*

51(	
	

(
 ..
51(	
>

*4	4	
		?


=7
51(	
>)3
1	?

=7A=)

!

.

.

=A
)=6

)=?

66=A

(=
()=@
'&=?

'@=A

'&=)



*

#

..

!

%		&
'(	

			
	

FG 7 
 
 
 '&! 	  
 6

0@	'
!;
)




&
/##
#


/!	
+ 	
!!&
/&
 

P
	
/)
'
!&

)
0
2! 
 /)
 
	 		
  7 &
/)
	34
/)

)!	)
		@
#
0&&#

>

40

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

	 		 
 
 
  
  F "


	 @
   & /	
!   F  /4!


G
'		"
<	0K.
'
4

 #.
	
2F0-.
'
G
)!6
)
0&
H I	/%

  0 .
 '
   


6/
#& )

  F
/'G< % & '	   

!
 

'
 #BF'BGF7)
7G/

< ;	#?L7K&/#
F7;G
 
! 	 	 7 
 		#  .
	   
 




20
/'&
A


 !	&

&
   . F7	 !	G 
	 ;&    #

 
 0  
/'  <  	 7 
 
 
 

!		!
)
&!
&

42

5/93

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

FG 3
/4!

'	.!6

6@
 		
)
=
)

KEFN--.'

&N-C.'
G0&B
 
	#
4
/

  2 FNC . '
 & NK . '
G &  )

 &! FN- . '
 & NKK . '
G 
)!)
  > 
4
/
!
!H/
I
.!
6@
 		
0	
&
!
B

> 
	
& ;&#
  / 	 2	 
 .
#0


&
 !	2
0
 +

&


+5 2 
+

&6


E


)	4E	
> "?B

GG

AG

.#. ."

! #

.$!"$$

# $#"!

	",,41
	",,4,$ .,$,
,,
	&

-				

*	


61	
M/	

'5;6		
>

	

B	?

1	
	
;	
4

)
&

.:< ,-:#,
#-,12J3
",$",,4,23

-:

*
7	
*

''

'F



*

AA?@

A'6A

(A('

A(A

6A

'&66

(@&

."#

.""

.#"#

."#

#

...

"

!!

!

#

#

!

!!

"

"

$.."#

.

.

.#

$

.".

. 	&


)*;

..

!

"

#

. $..!.#$

 .

.#

 .

.!


9	3	!!	",,4,$
!"1 ,,-

66'

6A&

'(

A(?

6

6%

'?'

$.

.

.

.."..

.".

 

.$.#

. 

.

. $

.!"A&A&

A&'

(66)

A)6

66%

(A&6	
1

;	


	&

	E	4	/C		

	E	3			
E11	
)		

	E	3		

4

		
)			

>	
*+?

","-1	",,4,

.

6)?

%		&
*		
)			

5	

	
B	


	
-	
)
		

43

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

FG 

	.!
6@
 		
0

6
##
&

	
&=#6
#
	
'
,'=F&<YG7
76
<0 '

B	


	

7
!		*

	&
&

3#
@
#
	=
!
 
5'F

&
26
9

&

=
>

	

')'


*
7	
*

	
	

?(?

&AA

&(6
+(		
	
-		1	

	


'?%

	
	

@?A

&?%

26

<3

&??

	

==!

=1

%		&
'(	

			
	

FKG 
)
   0    

!D .!
6
@
 		
	@

3,
K - 	0K1
 !
-K0Y
40
&
&


7'&!6!DCC<C

* 
7&


#7
7<		

 ,
)

 
 &
0 &   & 
		  H

6
!		IHB	
I
+!&H

	I
A
)
 

!		


&7
	H


#
	
7!		I#

E
!&
!	&
#
'	

B	

'
	

C >	 "
 CC<   # >
 
  #
   0   
B	
0	&
'	)


44

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93

!
 " 

  
&'? + 5 2  


!

8
-				

>F9,
.
"?
-		
	N	

!

!8

(?? (?@ A%' A%@)



*A(%% A(& A'@6

A%%(
(?'' (?(?
(&)?

8
8


8
'&?6.

8

'@ ')6'

.

.8


8

	
			
5	

!8'%%6
.888
.$$.

.$$ .$$

.$$! .$$

.$$" .$$# .$$

.$$$ 

. ! 

%		&
-	
)
	
			
)			

F-G 	@
&=##
4
&
	7KC.'
	"
<FAG


6

'
;	
F-YG
'
	
!
0

7!		.!
6@
 		
F
##

EG

<Y@
&

2
#
	=
F
+ 

.!
6@
 		
	@
6
&##
=.
	34
<-.
'
0 & 
  
 
&# 4
 & 	 /  
 'B

FG >	  	  < )
 , '&
 .!
6
@
 		
KK'

@
) 
)
3#F<*YG	
	


&/	
!6#
	--'

F*G 7)
0.!
6@
 		
&#
&


!
&0
!&H&I'
)6
)
4
'	@
#
=0

 
/
)
.
)
 
#
4
+			7
H
 
 
6
I!		

!
0
		7
>

!


>4

&4
7&
/&#

!

7
!

45

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

)'( #-,#$	,17" ,-$	",,4,0"(%(%
FG > .!
6@
 		
 &  
  #
 &
  46
3#"


)!#A

	/

'B 
  '	
 
 
 /4!
&! 
!'	
/'F+ !>>G	"
#0'B6

!
	



4

 
*6K
	 Y )
6&

 
 @
  &
 0   )
  )
 
 

&/F+


 !>>G
@  	 A

0    .!
6@
 		
 
#0

/'	7&+	 
;&#

-.'
/	"
&
#	

**.'
!0
?	"
!

&
F7G
7
)!#/4!
&!#!)'	
 / 
 @
  '&
 )
  '	
  ,#
 
K<'


	2


'	!	 F/6'B6.G0!
6
		

/4!
&6D#
FCG 
 
   
 .
  
 '6
	&!.!
6@
 		
#K)
%
 	=		K %	
.'


26
	F6YG
&
-
FG .!
6@
 		
&
'	
 
	@

&##
=

F!		'G
&
	"
&
*Y4
1
6+ 6'	&
=##
 &   
0   +		 

K @/
1
#
.!
6@
 		
FG8.!
6
@
 		
%&
1

		#

0A6
-M<0
<
K >
 	@
&
	
=	
	/>10<Y 

=
=	
Y 
0&)

'	6

0-.
'
)
-
4

46

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93


 
 
 !		 !
     &
0 &
 	
2	#
&
4

 
	&
7
!		

&#K
>&	.?7

 !>>
&
0

 
 
!		!
0#
9
#
>			&
/
)!6

!		

!
	
&
0-Y
>



2!)

+		

K >	 &


7	0	"
C6
/
#
J	
&
0
7#
&		"
<)#
J	 


47

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

)( -0,$,$"4/(%%
FG 9		
+ '	
&
0
 	
  7   
 
 7J 

&

+

&
!
+52
+

&6

E
 


)	4E	
> "?

B

GG

AG

.#. ."

! #

.$!"$$

# $#"!

-0,1
-0,$ .,$,
,,-",-41

	&

<		

	

.:< ,-:#,
#-,12J3
",$-0,23B

GG

*
7	
*
AA%(

(@)@

AG



*

('

A'&

.!!

$#

..!

$#

."

.

!

.!

?'@

'(&@

(%%

.

.
	&
	
4	
<	

..

 $

.

$"

$

$.

..

$

.$#


1	
	
-16

"

 .$

!

$!

#


;	

1	
	
;	


9		
	

1	
	
;	


;6	4	/
	

#

. 

$"

!.

"

.

 

!

$#

."

."

..

$.$

!.

$

!" .

$..!

.

..

.!

"

$"

..

$

"$"

#"

.$.

@(

&)(

())

@(&

'&?

&AA

6'

."

.

"

$

$

.

..

#

 $.

#"

.

#!

.

#.!


-(	

;	

E11		

+			

;	

	

+			

;	

(	

*	
-0,$
!"1 ,,-

"

.


	&

-4		

	E	3		


9		
	

	E	3		


;6	4	/
	
","-1-0,
G",,5",- $#


6%A

A)(?

(&'@

A?'A

@(@

(''?

(6'

('

6@

A@'

A6?

(&&

(@)

()@

%		&
*		
)			

5	

	
B	


	
-	
)
		

48

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93

)(' -0,$ .,$,,,FG =A
0;		0.
'
)

@
&
=0&
Y
.

2
.
&##
=

.
6.

18


.
	@	
.'



4

&+		0
P
6
!	  
 
 
 
 !		 !
 )
 
/	
!6#
=FNKK'
,'=G&	

FNKC*'
,'=G0
	&#&#0)
KK;)
=!.
7&)
!
1
0 &   &
 )
4 
 	 

)!)
0	@
	@
,

C.'
!&

F7*G0&
#!

&#
7&
!91
	2	 /6
K-&

!
 1
,G-%

,-5:
'
98
5
 2
 
 +

&  		>H
&&
  & 1 
  &

&5
>2&'
+
)
!
!


*
7	
*
		3	

	

''
		3	
-	

.
.


.$$#

.$$

.$$$.

!%		&
)			

5	

	
B	

	
-	
)
		

KK @"

23.@FAG%+		
0A6

26
9

&
#"

. 
.


*
7	
*

..
.
$

#


-:
''
'F

"

!
.$$. .$$ .$$

.$$! .$$ .$$" .$$# .$$ .$$$ . 

! 

%		&
)			

5	

	
B	

	
-	
)
		
=	K-#

=

H@
;)
.
	7
	
!IF3
>@G
)

#
)

2


F 

'=G A
  '! )
  
 .!
6@
 	6
	=&
	

	/


4
	

	 &91
	+


P
)?
&


?&	)
C.'


51

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

;&0&
.
34
 KC.'

).
34
-.'

4B
	&

&

B	  7
  	 +
  .!
6@
 		

?  &#
    )
 .
 )
 !
1
 	  .
  
 & )
  !
#
@
!
.


	B	

F6-.
'
G&&!
#F6-.'
G


FH
&&
 &1
&
&5 

>2&'
+
)
.!
. 
.
..
.
$
		3	

-	
		3	

	

''


#
"

.$$#

.$$

.$$$.%		&
)			

5	

	
B	

	
-	
)
		

52!Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

FG 7	@


.


2	C*.'
&

0&
1
/8


&
.
	1


K.'

!	@
	@
,

		KY!&
0

		"
K
		-<YF7 *G	
&

.?	


	1
&

2
 
 1
 '
  
 !  
  


&-<*FGK<FG0&
2)!
	 
 F<


;
 



!B


 #  7  	
	  	 @
 	 
/



	


	4


61

*'
,'=/


'
.
34
*.'
	

& 	 K . '
 

   4 B
	 0
#&	 @
 	=0

7
.!6

6@
 		
B
	/!&!4

1
&


)(( -0,$!"1 ,,-

FG > 
  2 &
  .!
6@
 		
 HI
.
34KK.'
	@
	

2
6
#
 = # ' P
 )
  '&! 
 > ,
'&
 )
 .!
6@
 		
  CC   
 /	
!#
 
7     . 
 C
 "
    #
  

)!#
A

>,'=
!0
&	
; 
 7 	 
 
    
& 
 
> 
 "
&  
 2)!   
6
9
#

0&	
/	
!6!
&


54

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93

!
9=>
26
9

&
#7
. 
.
..


*
7	
*

.
$

#
"


-:
''
'F


!


.$$. .$$ .$$

.$$! .$$ .$$" .$$# .$$ .$$$ . 

! 

%		&
*		
)			

5	

	
B	

	
-	
)
		

FCG  >D 	  .!
6@
 		
 


-6Y6.
!<0Y>	

V<
	0-Y0




;	04
7
&##
=
>D
K0-Y	"
CC-	
&C0Y


!
9

?+

+

&
!8

-:
''
'F


8

	
			
5	

!8
8
8
8
8
.8
.8
8
.$$. .$$ .$$

.$$! .$$ .$$" .$$# .$$ .$$$ . 

! 

%		&
*		
)			

5	

	
B	

	
-	
)
		

FKG  
 B
 )
  '&! &
 J	 &
70
'&!
'	!&
!
K >	 ; 
 /
  A - &
  7   >  


	
4'!7&


0
)
<
'
,'=	

55

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

'
41
	!!		"


'	!&
!	7&
!)

   
 9 

0 &   7 


!
.?	

&

FKG 



.?	&



20

0	

 !	 
 '
!
 )
 > &
  


 =  
 A K 
0   	 )
 

 


 
  


  +

  3
)
"
K-
P


2! # 
5


 9

  
 
 A'  
!
"+
5+


*


D4		
D4	4	
;6		

;3	

*1

*1

*1

*1

*1

B# 

(%%'

(%%(

(%%A

(%%6

(%%

(%%)

.. .! .!$ . ! . . $
 $

#!

".!

!!

"#!

##

?)='

&6'=6

&)?='

@?6=)

)'6=%

)%(=&!!

"

!

')6=6

6?=6

(&A=6

(%(=&

	"-,.",,5"1*,:1"1"#,,
>,			
		(	
	
5
"
5

	1
?

:		
1	

,12J3H0"1,-23$
:.,-48C"-,- $"1#0-,5

."

)AA=

 " .

A%&=&

%		&
'(	

			
	


)!0
	#?2!


#6

 
#
)

#
 	  / 
 
 

 !	0 
 
 6/
#& F
/'G 	#? L7- & 7K
7;F;	6
7

#
>0F+
G0)
4&

56

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93

FKG  7&
! 
 /
)! 
 
/' &
   	
/
A - @
>#
7
&


&7

/'0	H
I

>
	9
)
"
?-
2&
 
 )
 .!
6@
 		
 	 	5	 <-Y F7;
GKC  
  &
   < ; F7; G 0
&
/'<Y
&
	)-
$
5


9

#
,
D
:&'
&

 D@- 
(%%A

(%%6

(%%

"$.

#$!"

".!

>!
8
> 

!?
(6

8
>??


"

"

$! 

K","-1M"-,.",,5"1*,:1"1"#,,

()&=A

'?A=&

%

!!

"

	"-,.",,5"1*,:1"1"#,,

>,			
		(	
	
5
"
5

	1
?

D4	4
(
4	6	
	
	
5	

	
-)*;

:		
1	

.


,12J3H0"1,-23$K0","-1,M
- $"1#0-,5

@)=()%=(

AA%=)

%		&
*		
)			
1
9
	

	
=3	

	

	


'

!

'	


>
YFKG&-YF-G

;	 7		  < #  .4! 
 !	
@
& 
 
/' & @
,
 0 &#
  #6

>&

)!#&.*0*.'
&#
<

	0-Y

&
9
<2!
.


>
0
!	 

&0
	/
'B0

=)
'
	

>
/
)!

/'

0# 

7&
!2!


>	
"
 < #!+
		&
)
0 	  26
!


)

A


@


3
!

KC B
/
)!

	L7-7;F-G		
	 	 7 
 
 
 
 !		 !
 
  )
 6- 

&
-Y!	


/'
- ')
/

@
&&)


/'
7*

57

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode



7 
	0		7

 !
>>#
)A "11 ."1"-#,# "$",-0$..;$,,$ 1
FKKG 


'
)
"
<
	  +

 )
   .!
6@
 		

.?&
&##
=0.!
6
@
 		
 	 7  

 ! 	  #
 #

&

FK-G /7&)
1

&

+
 .'
0&.
)

4B
	
&
0	'!B

76

  	 +
  
)! )
  !
  H@
&I 	6
	+

&
	7)
#
	0
  	 
 Y 

 7 
 & @
#
 

	&
/	
!=	

!
7)
#

     B
	     )

;
)
)!
FK	 #  
 	
 +

   
7	.
*.'
0&#
3#

&
!#7/
>6'
"
-


+
	
.'

	 -
 

  	 =   !		 ' 
)!)
 



7)
&##
=
4

 	 
 
 

#
-K  7  
 
#'	)
0&	
&

	
!
+


<.'
&

FK*G 9'#

+
	?	

)7
 )

' 
!

	
/
4

	 
0


 

=

!6

+
&
!) 
)0'	 #


A

 & &  
 


 2
 
 7 
 ;  
  .?	 &  1
6
! 7
	&

FKG = &  +)
  & )
   

 
 0 &
 
 0  
  3#  

 +6


FKCC.'
G!		'#>	H"



  FAG % +		
 I 	  
 6


)'


0	&6
- @/
1
#
.!
6@
 		
FG8.!
6
@
 		
%&
1

		#

0A6
-M<0
-
-K @"

23.@FAG%+		
0A6
  )
 
	CC<-


6/
#6
&F
/'G	7


&	7

 
 

!		
!
*0.
'
 &&!6
	2	>4

7EF>;G	
	,#
@	K0-.
'
#
/

>	"
&

9F7;G
74

 !)
"
-


#
!0);&
&

0
9&!

)


 !<>6

&

	@
=

!
9

E
;&
	0
7

>

!

!
)



76

#


'

@
	

 !>>F<.
'
G8
45 > !: 1 5 
/'-- 	#? L7K7; 
 ! 6
 

  	  

!
 9
  	
7

 
 
!		!

45>?:15 )
 
 
FG&!6
&/
'B0;	00.
'B6

!
F'2'G0>EF/G-<
F-G )
2

 !>-&
=


#


0	2	>4

7EF>;G

@
)/FK0K*<.
'
 G
/'
L7-7;FK-G

	

&!0
/'&
	!	&#
0
J	'	

-- @7
&7
<

 !
)
		

-< @	@

.+
>>5


61

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

7 
  
 &
   +
!
 	 !
)
 F
;G0   
&) ' 


 !	 )
  &! 
 
	4  )
   96
&)
)
&!
'
.	
0 	
'

 !>&
@
&
0
?
-  L  7 - 7;   
/'6' 	 7 


&	7

 
 
!		!

'
!  >  !	 .?	0   


 
 0 	 

 !	 !
	 
 &

7
 &
  
 
 !	 .?	 & /  
#
	7

 !>	

@' 7,$,-,7".;,-;0$"B#	F",$,
G#1"110"1,K.01M
F-G 1
#	 
 

 !
 &
0 	 	 

 
2	<.
'
7E&#>	

   #
  
 0  ,#
 


 H7
EI
6



?
>

!
)!0
6@
&


/'
6&
'&!
#
6+		
?
/

9


&	/	
	
F/.G	


#
&

'


/
)
/
&


#
@

&


	
9&)
/' ++#
0&

&#0
H6


I0?	/
,
-

&


62

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93

!
 D@@+
,<
-.
..
.



 







2

$	#
"

		

!


.
! " # $ . .. . .

.! . ." .# . .$ 

%		&
O
..
5
 
9		(
3	

	
'(	
(6	
)

/
	

F-KG  9&)
 
 
/' )
  "
  - 
  / 
L7-7;0<L7K7;2

F--G .!
6@
 		
!)
"
K6<!#96
&)
&!
@
&

FAG
" D@C&%
?5:
+#

(%%A

(%%6

(%%


-)*;
1(		
D14		


8

.
8

!#
8

5	
		
	
'(1


8


8

.
8

5	
		
	
-
		

"
8

!
8

	1/

41

))E

@E

)(E

%		&
*		
)			
1
9
	

	
'(61	
*6		
13

	
'		
J51
FK

	
)'


()*+
		,+		
F-;	

D)
>	


&
;
4?


> 
	0 	  '	 
 + 
   
7  &
  
4? 7 
  '	 	
&)
4

 

		/
'B
&

7
	
A2

0+

	2
)
>
2
4?

65

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

F

A

#
7KG
.0
'	"
	&!
>
&


 A    
 "
0  
 
 
 

'	#0
)!.


/'-*'
,'=F	
"
<&

<<'
,'=A#&


K'
,'=


!
#	


?

9
9!,2(
-=>
'-%%

'-
'-.2
;-(<)&


*
7	
*

."

.!

.

.-)*;

Q
"!#
*


"

-)*;
	

+B'
>.8?

Q

*


!
.$$

.$$"

.$$#

.$$

.$$$.

!%		&
*		
)			
1
)

	
B	

F<G  ?0  )
 > 
 . &
 	 A )

&!
0'	

&6
 
 

 !	   
J	 	 
 
!
 3 
	 
3
#
&




A

)

7
#

!
1
	 .
=
0

'	

70;)
&)

!	&!
0	!	7)
1
0@
&0
   !  	)    #
   
 !

66

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93

&  '	 	    
& A 
 
/'
	L7K7;
&

 	  & A 
 

 !	   &
 
 	!	 
 @
) 0&	
/
)
&)
.?	&!
F<G !!	7%8


2%	)
+
	
&
.

=
03
%#

1%
6
	#?2!


0	;
 


-* )
2

7!


&

=7-
0&	'
"
<#



2


!
	6-'
,'&
!	7'	


!
$ 
5A&&D6
,-

=>$7

)7

)7
	


9!*

*	

*

*


*

*

+

34<

3$!

$?

<::$

<+

*

*	

*

*	

*

))

26

<3

<@

@+

*
*
*
*
*	
*

*

)!

)>%		&
B	


	
-	
)
		P
			
)			

-* @7
<;; 
2
>	#

  +
	   
 > 
0   70  

 &  / 
 

 
 &
0  
 


@


)!
- /#
&
'	
2	
/'	L7K7;67

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

7
    ##
 	  /   '
 

#

./J
/6=)
	


<
&#
 
0
&#
  
 #
 	 	
 
 	
 
!/ 
7#
	A	
0 +
0

&63 	 6C- '
 , '&
 #
   &  
/

0

	6-C'
,'&
	
.!
6@
 		

A)

F&B	
 
 
  
0 	)   7  4


7!&

F<-G  	 1
	 ?    
 
&  !	
B
0#
#<

6
!	  34 
  #
-C 
0 !4  &  

 
	)

@

.&!
'&/
;
#
<	7&)

&##
	
.	#9&
<
'

&
0/
	)
9&6
) !	
0
0 9&


> 	  34 
 

/'6.@

Y
.
!   	  !
 H
&
I 30 	 
 

P

 
 2!


0 
 

		
0   

>			

	#?!



 !6
	  
 &
  !)! 
  7 	  .
0+

	7

";
4?
)!

2


-C >	

##
<)
&!
<
&

< @
&
0A	8
&

 !	
H
I
&
36
08/+	*M0
--C6-<

68

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

F<
	
26+# !>
'

#
!=	0
=&
#!/#
	&!&
7


 

!
 
 	 3

 
 &
0   @
#


'B*!&( ",G<$ "(%%@0"(%'A
&('.#4$F" ,$*,14,1
F	@
	1

		 
	&. 
 'B6+# !  
 FAG  # # 
@
! 
 
   
  

 '

 


	

< )
  &  
 'B6

!
4

0 H+
I0  0< Y 
 .  

4

 
*K&
<0K.
'


**,?

4,$
411",-

'D5'

B11.#,$3

>*''?

)*,14,1

AF" 

A*,14,1

$G""1#
C 0:#,F" '

?F" 
%		&
*+B!
	?	
*3 


H+
IH2=&
#!/#I

04
KFG8


82	'&!
)!8=
B			;K8/J	/#4FG >	  
 !
 
 +# ! &
  7!# 
+#*1

		 


!
4
'B6+		 
)  

 	 	 >
 
 #
!
 +#

& 	 +# & 	 '
 #  )
 
 '&!
F'2'G'
 #
F'
G

71

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

 
 ;	 >

0 B2/790 'VB7  
N &


)
7


H'
 #


		
I

'
 #7
6;
)
&
F'7;G

	)
7


F>7G&

'
 #
&
 )
  '&!  # 2	 F''2G & 
'
 #
F'G
''2'4
*	!
>
	
		+# !0
&

4


	 	 / )
  # 2	 	 2	 
 7

6 

 !
'B


FG )
   H+
I    
 '2'  
 '
 


	
@
)8
7'2'
4

4
 

>0	

!

'&!0&
=

=6
&
#!
&
 !/
0>0
B	&02!
)>

!


'



'
 #/#
.
3&

1

		
@


7 #!/#B
	
&/#
/	7
	
!4

0
 
'

1

 
FG 7	)
.!
6@
 		

	''2
.?	 
 

 
 =&
#! 
 6  
&
0 

@

 
 B	&  
 

 
 D# 	 # 2	

&

&(("11 :1" ,-
FKG  @
 
 	 
 
 !
   
2	
&3


)
26
+# !
'B*8'
&
#<&*	

.

72

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93

>	2	H+
I'B62
'
		
;)

!FH9BA
IG4

#0
/
 
!F/>1G

+ F	+!

G	
	&
*<Y


'B<<-	
	

'
&

'B
2#
'B6


)!

/>16'!&

7
=
	@

'B<F.?

4

 
G	
B		2

	  
	0    
 4

  
 34 	 2	  
H+
I 
0 &
  	  />16'! 
 2
.H1EIF7
G
'B6/)

 H+
I6 &#
 @   
 664


 
E/
	'!
0&AC

@
A
,CF -
26


	;

)
 
1
#D8H
&&
%

E
,

B -"#,

	

*I	

*I	


.

*+Q.

*+.Q.

F" (%%@0"(%'A

*I	,1@E$4",.1$,"11$	
(
*!.

),5:*:)+,9:F,F-M

..#

#"!

"!!"

B4		(

	&%

	
	
	

'@(

@(=)

))=('

#,:-,5

*.

R=*:DM;

.$!

"$"

" 

B4		(

*

,*-*:

."$

#!$

" $

B4		(

**.

*--5+

 

"$$

".

B4		(

**

59*)+,9

..$

##

"$

B4		(

*9

M=A,D:9*:

!

# .

""#

B4		(

B11"1"	..1*I	;0@E$	
(,"11=0,1$4$	
'
*!

),5:*:)+,9-A*-M

.!.!

##!

#"#

B4		(2<
F

*

*D<;D9

.

##.

# #

B4		(2<
F

!"

##

"

B4		(2<
F

**

=5*
%		&
*

F-G )
 
2FH+
M1EIG,	

 
  P
4 )
   1

		 
	
 	&
4

,'&
"
	
Y	"
*
&
	"
K

0

1
6+ 6/#)
H2=&
#!
/#I

&
<<
<- 7
.
;	
'
&

	<-
<< 
@EF';G9
KM0M*

73

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

F	&
7
'B6+		&*
K
K0-<.
'


!

0<

4

2

#

A

7


!
	
>
     /
 
 H=)!I 
 ,& 9BA
662
)
	'B<6
F,&/>1,'=G&
!

>	
'!@

.	,&'&


#
).

'B6+		
!5

	AB 	
5
&	;


,D

- ,
8

9$K#,:-,5M

*


8

K",-1M

*


8


*



.

..".!$

.#

B

#!.

."

#

$

B

."

..

"$

+

."$

.

)

'%%

B44

&)@6

$

	G		BG-41 	",7#,D
8


8

.$"

.#

.$.

.!$

. 

.

.

.$$.!

."

."$

."$

.#

(A@A

'%%

''%6@

'%%

'%%

@)			

*6	(	
4
 "
%		&
)	

	
,			1

	
/
	
)
	
			
-	
-	5

M3	

-		
4
"""

F*G   * ?
 
 

!
 

 ''2 & ' 


34
&#
.&
		/)
6

#
>	2	/
2
&

A
.


>


)
0

&
# 7

&


&
#1
&

< 
B

A 	2	H+
I
		
.6
	
 @
&))
/ 

		
'
@
!


74

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93

(9


F
5
D6
,D

-

 

,
8

9$	G		BG-41

*


8

			GG@

*

414"11


8


*

	",7#,D


8


8



.$"

.#

"!

 "

!

."

.$..!$

. 

".$..

.

.

B

.

.$

$

.$

!

$!B!.$

#.."

+

."$

."$

!!

.!$

#

."

.#

''%6@

'%%

(@'&

'%%

'A@)

'%%

'%%

B44

@)			

*6	(	
4
 "
%		&
)	

	
,			1

	
/
	
-		
4
"""

7	@

7;		'&
A 
&
 
!
0  .!
6@
 		
0 	 	 '&
0 
4&
';
)


7

&

=
	 
)
 
 

&1

		''2M'
FG >	&
4

	*K)


CY


&(AF"1! ,0"54-",,$,,G<$!"#$
FCG 7@
#
'B6+			"
-
'B61
	'B62	")

!


F@EG<)

4

 
>	#

&
'B61
	'B62
H

)
+# !I?
F*G 7 
 ;
  'B6+		0 .  2 
H' 

 2	 I   ;	 
  'B6
+		  
	 
  @
 
 H

  )
 
+# !I	4B	
4
4

*?0&


2	 
/'&)


2	 #  
 'B6+		  "
  )
	0   
@
!)  
 2 ! 	 
 'B6;	
 )
 =	 
/#

<* 7
	@

)@

'1

7		0#.&)

4

< @EF';G9
6-M

75

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

F*G 
2	 #&
	/)
;


E 
1

		0
#
)
,


!


&
 
 & 

   


 
  
  

7


 1
 
 
#'&)

40.!
6@
 		
9	

+7
	
;	
E 
1

	6
	
'B6+		&
	"
*
0&

4
/
'B64

 

		)
#
&A ;.,- :,1!1",$,,G<$!"#$
F*G 9&
%7 
@#!
%
1!0)
B	
4

	?	*

  .!
6@
 		
  	 
 ! )
  1
)#! 



/
&A'7 1,-0<$G#,$:7 1,F*KG @,	.)
,E 
1

		
4

 
6
,&@
&60/61
)4
  #

/


67	
)

&

@
&
&
 
J	3

,&   @
&
 )
  1

		 
   6

&
2
	/

,&
&
 
'2' /

0 .!
6@
 		
0 
 
A)
 	 =
	
	 !

 
 '
 &
 	
 	 2

7

&'

&
670'2''


		
	'B6@
&4

&

#0  /
0 &  

!
 
!  
 @
&4
 !


&

'7;F!)''2G&

 
#
)
&
#.

&


	
J	'B6A&
0	2	
' #



F*	
@
&,&F&
G	/!
/
' !
	2
&#'
/
>
'2''
2
0

0
#2

	V
	
	

&;)
''20


)


&
.?
0
 
4

	?	
@
0#2!##6


&
	7
?	4
&

77

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode@
&	V


	


A&
F

G	')
'

.
	&



&A(F815 ""1

F*G 'B	0&
=
!
26
!

0/
#

!



4

!
.

&
      
  &  >
 
;

'	 #!
4


=#
'B6+		
7!

.
'
	 #

0

2&0/ 
		&#
3
0.
	4
7 ! 7
KK&K-A	+
D6	2
F**G >
4

 
&
'B6+		
.
)

 
   H+
I  2 %   )
 .!
6@
6
		
%34
4

!
&
7
0  &#
  1

		 
	 
 
 &
 
74	
,#
7
=

	
1

		 
	 
)	&
 2	0   1

  ?
&4
70&

)! 

'566/&
#!!

>	"
3)
 
)
#!
	2	
H+
I'B6+		.0
W6
!

		&
!/	'"
&

'
+	56 ! 7
<@EF';GKM
 3
&
B


4

 

!0&!
/
#!
7#6+		


78

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

F*G 
  	 '
	 	 
 'B 0  
 /
 

#!
/
=



2
!'.
)!

	 
2
H
	I947)

		70	
.?	H#I&&

!4
&AA#.",,5",-O#1,
F*CG  
 &
 
  
 7!
 
 

 
'	&1
	A	

'	 #

+
D)
&#
'B6

!

=

4

 
*&
/#


!


	
&
6


 0
	&
0


1
	
&
.
 
&
.
/

FG 7 
 ' 
 E 
 1

		 &
  / 
  	
@
#
#;	F&
4 4G 
 >	 2	   H+
I  E

 )
 
/ 
 

!
  	 B

)
 +
 

4

 2K )
   ##
  	 )
 .!
6
@
 		
#E


/#
'B)
'2'
'
3*<Y/)
''2&
/#
,&
&
 !

&<Y
FG 7
'
H1

#IF

1

#
	 E 
 1

		0   /) 	
 

 @
 	
	
    	-G    E

  3

		'B6+		
;	)
,E 
1

		
,H1

#I34&34

/ 7
<6<-@EF';GKM
K )
#P
7
>>@EF';GKM
- 7
@EF';GKM

79

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

> 	 		 5
 &
 /		0      .6!
H1

#I0/)

B
	)

	
'B<
&A6#.",,5",-4"11
FG @
 	 3

 
  /&# 	 
.!
6@
 		
!	.4!
/

+
	
V
	
/
3
 
	+


7)
	
/M#
61

		

.0/	2	4
6 

1


!		.


?2
FKG >	#


6!
6
&

 
 
 #
 &0
 1

		 !	
0

7
3	
!!
4

	?	%	
#7!
	%
&	4#
F-G .	   1 )
   4

 
 
0 	 2	 !
 '2'  '
  
&
 !  +
 .


 

   .?	   / 
  
@


*0&#!

;	
>&
)2!		0
  & +	   	 
 
4 '
 
'	&	 #

&

F&

4

 !B	!


	
< 7
<-@EF';GKM

80

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93?;&#) 	
0	

 40  
 / 
 

 @
 


&
0	2
F*G 7 &

 
  & 

 )  
) 
  4


	  
 7
)
 #
7!#M>   
 .?	  0 
 	  '! 
'!		/#
)2

 >6
 &
 0 	 
 ! + !  2#&
0
 

 !	 
>	@
6

>
	)
	

	/!0&#

 
 
   
	4!  )  &
#
 )
 .	!0   ! 
 2! &  


4

 * 	  
 )
 
    @
	 
!0 & 
 7 &

 1
,! 
  
2!)
	'	 #
0!#/&
A0


;

+
#2)!)A&
	)

4

	?	
@
)7	1
 
+ 
 

FG /
7
4

 !)
,=&
 !&
2=	

B
	
7>0/,H
I)
+
7
 &
0 )
 
   
! )
  

 

  >
   
 =  
 6  


4

 
 )
  A 
 4

#  /  	 )


 7#   4

 B
	 >  

)
 &)
0 &   )  & 
 


0/

/

	2	
B	

;76.


 @3	 0;

8H6)6
(
V#
 
>
	I08
/+/	0MCC
* @ A
 
 @
 
 

6'
6
 H'
 # 

!
 
/#8>&&
)2&!I0/
0
 @
/

0"

<0+ 

81

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

FCG ' 
2
	#&
	2	
'B6

!
4


#


4

 
	

.!
6@
 		

	3'
6.1

		

;&#
.!

)
'5
)

>
67
&
'2'6;
.
)
!
	
B
	

0
*
'



&

&63	
),
<2!! )

B
	
!
&2		<Y
.
	 '2'0 << Y  
 >! 
&63   Y  

/
FCG )
   4

 
   'B6+		   ! '&
  +# 
)!  4

  
 6

	&
0&
>
	2!! 		
;  )
 /)
		  +

	 )

)
/'
>

!
0/
	
0
&&
7*!4

!
	2	

 E 
1

		/
#
 B
)

	
)
B
	4

0/2!! 60;
6
C

C 7
K@EF';GM07
@EF';GM07
--@EF';GKM

82

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

*** G11 ,-,5;.,-$,$:7 1,	",5 ! ,%6P8.10"$*,,,4","1"4
%'

G<$,-$#$,"",-B,",-057$
0:#,G78,

 '

 *5
 		


 (

  
 9	
  *	
  


5

1
	

	

'

/
;  .
	 
 
 	  

 
 45
@

 
 
 ?

	
  1
/

	 
	  )	
@



545


2A,
'
/
	
2	2

	*5
1
		


*5

		
&#+ 15 5 	$

 ' 
 .		 
/
 	

/

 ! 
'
/
/  
 ,	$ 5 : '

/  $
,/$
	
%
'

;.,---,1,$

FCG 

 
&4

/	?	
;#  
& 
&
  
) '
 
)    **

) !
&
*0	4

	)
&


&
6
#
  
 7 
 ,& =
   ;
# 
&!	#?!0 =
!  
 
	!     &
 
1
)
3,
-
FCG ;	 L  7  +@ .6@ 4
 
 /
   7  
=
!!

;	7&
L/
;*)
;	
 !!

0    &
 /
   A
3
	;
0
8

* 
) !
&


)

&
	;
F/!#	 6
/
#!
B		4
/
G
	
&

/
 &  
4?
	 B	 A 3 
) !
&
 
)  )


4?
	A 

;
#6
 
!=
	;

* /
6  3 .6@ 6 /
;  
  
 /!	 	 
K.RF;@E/.6@
<-G0	

S

83

Drucksache5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

707
)0B
'
4
@
#
 
#4
&
X

) 
 )
  7  B
! 
 
&
6
4
&)
7&


&

#6
)

=
1


2#	1#

 !
   7   =
!!
  )
4

/
   A 3 
 FL K /
;G 
 
;	 
   
 &  7
) 
 
&
 
4

!
7
!

&
0
'
*
P
 
)  
 #!  '
 &  &


'&
 !
7    0 
  ;	   !
 

@

  /
  
 A 3 & 
&&#
FL-/
;G

(

;.,--0,"

(' G",,5",-,$G<$4<- ""1,
FCKG ;	)
/
&.
#

FL-7
+@.6@G+
 
);	 
6

&
#
?.
0
4

	
&

4

	4!#
"
D&4


6


8

* >'

84

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

	


	



		

5/93





D		 
		
 <1E
	
2

	
13
 1
-/
	
)


B
	(

)
(	

'		(
		

;6	


D1	

>D-'59	?

;6	(6	 9		
	


	
S	

B	
51
1

>B5'?

)
	



		
>'59	?

;6	


D		
 9		
	
 ;3	



	1E
	 S	

 		

	
;1	


		


	
;3	
;6	4	
/
	

-
		
1(6	
	
>-);?

)
	



		
>'59	?

;6	


D		 9		
	
 *(	1E
	

-	
 S	
1


	

		 -/
	


		

;6	4	
/
	

3	


		


9		
	

<	

)			


	

*		
13
D1
4		

@
X	'+		> 

		F+>1G


(''G11 ,-,$,$,,-#.
FC-G ;	
)
/	?	,&&M4
6

	&CYF:G/&
;	&
	
<Y 4

	 " 
  
) 
&
 &
  C   Y 
4

	 
 ' @
  &
 ! 
&


	3!&
@
&

!	FC	
	+76
&#
0&

!
#&
/

FL<7;G)


#1
4


FCG >	
	0)
&4

!		6
>&
#
#02
/
0
7
  9&)
 
 
 >4

	 



		


 
)0)

4


&
#
 % # 
 HVI
.%
7
60/&67


&
!

85

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

FC*G >			 
)&
0 4


6
&
#



&
F &

  1/+ .6@*KG 
		 &
 ! .   
&
6
/	&



('(B1 ,-,4$*,,,4","1"4
FCG / 
 >
164

  
&
   4

D 	 
 !
 
!0	14




@
&


#
!
!		

&.6
!4

&
0&
'	 #
)
&
9&6


&! 
'
/ 
 4

 
  


& 
  +7  
.5	D

 
2		+)&
,

0'
	&
&


&

FCCG '@
&&
&0;	6
		)
+
	/
	B	!)#
1

 ?0 &
  7
  


0  
 9& )
  ' 

 
	


 7
  &
   4

  	 +7 

#+	

!.7; 
)
FG 
7
60/&67



#  
 V 
 
  
!! >
   
B
&16'4


&7!4&  	 +76
  '4

 !
@

	44


'&
 
)0&&
 
 7		 
 
 4

	4! 
 !4

 
2
,&


&

 +		   
 24
 
   

3&


*K 	)

7A!
10/
6+
 .!
6@
 		


86

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

FG 
1
)1
,!

!4	

&
0
 
 .?  &
 / 
 '# 
 

!
0 '6
&
 !0'


&

&
6.#
!6@

F.@G
 
 ! '&! 
 
&
 !4 	 
  '
!M

	!
#74

)!

('AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FG     !
  !) 
 ' 	0  
4

	)
/	?		4

D<%*Y
)

'!#'
!		

&
0;6
	
0
/&

14

	36

#
+		
%&=
!
 
	!FL-K+@.6
@G%;	LC
;	

F;	3@EG
4?

>&
4
	
FKG  4

   
#! &
0 	 !) #
1
4

?
F-G 	>	
	!)2


	7 !

7		
4

	4!&!
/  4



  
0     +

 &
 &  .
	
4? 	 >9 -C6*-  @
 	 
 .6
 &
 
 #  
 
 
&
6.#
!6@
F
  7 ! & ;			)0 W	
0
+


	01
	'


. 
#
!#
7'&!

&
!

&

!
)
/
FG 7

&
#

?6

	!

'
&



)

.@		.'
@

;
##


;
#!


B
		
&


88

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93

!
&
	 09&!
)
 
)
2
&
!
FG >	
	24
'
6
!

7
!'

&
&
&


'&
 !
7 ! 
)
(((B1 ,-,4$*,,,4","1"4
FG .L/
;0;	;
4?

&

		
!
>	
	!4)!
!
'	0&
&
)
	
'
6

&
 

.@!

	>	
	

&
7
W	
;			)
6
'

#P


FKG ;		)
&
0
&


, ;
4?    H0	 &  				
$		 		 

    	1 

	 	 %			 
+ 	 


	++	  $
		 	 	 )  $		 		 		


	$2				34 7		);	&

	
0&
&

	7;


  
 ;	   0  !) 


P
	
  
&
  	
 
!		 &
 '
  
)
0    		) !		  
&
 4 &

F
)!#AKG

>
	!
F2
G0
@
4


&
0

&
6.#
!6@

 
F7&7	4G0!44

		


&

((AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F-G 
7
!'


&
&



7				+

&

!)
4?
/	


7
4?


#6

89

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

!/
0)
,


)
,1&'


&

 ;
4? 
 
&
 
     4
   )
4

&7
/
  
 ,&'
 ;	 &
/
6
A3
	;F#7G6

E&7)
&!		

&6
F
=
!!
G0!0;	;
4?
 
6  A! 
! F7 
 
 #G 
#! 		
!4
/;	6W	
&
'



(A . ";.,-,$#,1"-	",. ,4
F  "
   - &
  
 ;
 
 

4

	
K</	?	
&
#

8
'*		


;
$	
1	8
	
@

'+>1M>
16.\


K-


.'/6.

K


.'


+76.

K


K0.'


&:A

&!#A155

.	>@
BD<


.

*
>

)C	?
2D-<
*
>
..
)C	?

3 D
4

	
.'
+>16&>
16.06
!
;	&!		'	&

/.?	&
1
)
@@6+9
L--7
3E
/%1
)&!	#?!=
!

 4

 /	?	 % 
	#?  
)
  7
 
)

#!2)
&


	
6
&
&
			& 
)0.>9-C&
0'	
)
2#	6
!&'

,

90

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

(A'G11 ,-,$,$,,-#.
FG 
 
 #  )
 0 ;
4?  7 


&
#
	'
	!		


&)

>	1
)&
B
)
0

	 +>16 & >
16. 4

 
&
#
 	 
 )
  &
  .
   +
  ;	# 


&>	
	L-/
;
10
&!	#?!=
!



&
#

'  	 3
 !4    	
 	  4


/	?		
=
! !

1
	
)


&
+		E

M2&
3&

> 	 		 
&
 
 
0  
 
/		
	)

&
#
&
 
 1
	
 	#? >9 -C F
&
#
G 
 

&

F*G 
)


.4! )
&
!
  24
0 	 2	 
 ;	 
 ,&
3 '	
(A(B1 ,-,4$*,,,4","1"4
FG '
!'	


FL-/
6
G;
4?7

&
	47

7 '4


# 
>	
	M	)
/
6+6

 
&
0&70
>9-C.B	1&!
!
6


#B	


4	 &
 >	
2
>	
	!

24


&
'14

&&

	&
&

)
A	


91

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

FCG 
   '
#
 
 3  
 +		 )
 
3,
     3,
 	   
7)
&
;	3@E
#
&
0!)&


@
&
>

!
 

7;6&	
@

3 	3

!4	

3	

+		'
. ]
	&!	#?!
&#]&
!&

(AAG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FG 
 
 
)?  7  >	
	0 

2
!
)
&
'14

	


FG 

'>
16.

7;6.
	 @

 	 3  
 +		 &
  &! 
 @

7	 
 /	?	  3 ,
 =0 /

 9& 
 ' 
 >96@
   +
&
0

0&!	#?!=
!
(6 #1,"171
FG  /  +
6ME

&
 
#  
 1



 /
  0  =
! 
 3	?	
#4

#7
!4' 
@@6+9

-L--73E
/	
&#7&
&	4/
#
&

2&


0  
  #  @
& 
! &
  
')
 

 2&
  	 
 @
  &6



	>9-C6


&
#
	
6

/	?	0



0
=
!
/&
!)
2&

&
!

92

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93

(6'G11 ,-,$,$,,-#.
FKG 

#)
&!	#?0>	
	

)
#'#
7	
;	)

&
6

+
&

F*C'
,
 G
&
6

&
		
 
0

7	6
/

'
#,7&+
&
)

6
&
#
	&	

 #
. !	
7


 #)




	
>9
-C60
.

)
#0,&2	 

		
;
#
=
!&!	#?!0#
)


&
#
	
 #

7
;

!6

& 
+
&
8
,/$'	%5+&

A'


*C

&

"

:

A

0-

0

0*K

K0C

-0-

<-

K

-

<C

*9-C
&
 
#  7   >	
	  7 

0
>9&2	
4?#)

7
 
 
&
 
#  !4		 
! 

93

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

7
>9-C
1
)

&
#F	
	 	  	 =
  


D
)!&
0!
&90B	0


#6
7 !0	9


#	0 

  +
&
 !4 
     ' &
&

)
!)4

&
!)2

&/4
6



 	 2	  +7  
/ &
 &
  7		 	 	
1/+.6@*< 
0'		+


4


/14

&
'?6
		4!
&
'/
'		+
&


>	
	&


(6AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FG B
0>9-C
#/)
1/

&

##
0
	
)'&&

!
14

	F+>1>
1G	
.'
4

	

<Y	
>	
	
'	
  =
!  ' 0 
  	  

0 
!
;	+
&
3>96
+6

&
!4&3	0	
14

6
7	/!#!47&
	!

	 2&
 
 @
) 0 	  7	  


1#	2	3	

&
!4

*< 	)

7A!
10/
6+
 .!
6@
 		


94

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

A

Drucksache

5/93

F44,.,$G# -,-,,$	4!. ,-,$
,$,,-#.

F*G 
 
   0    
6

4

0'
01
)&+
&
6

+	'	 

>	
	
&
0		
	!
@
6
0&
 
	 @
&


 4

	F>
16.G


4




		&
>
')6

+
&
&
.0		>	
	
 )
4

/
&
#
&!
7			!

&

#.
'6
)

 !44



&
6

91
)	

/L--73E

&

	'


7
4?)
,7
/	?		
&


4?


&
	&
  '
  
 7!#  &!	#?! )
 
) &
 

		
	!
;	

&
   /
 )
 
)   
)
!
FG 1
)



95

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

	",5 ! ,%@P8.10"$","1"4.;" $,-=
",.1,$ 1
%(

 -!;.,-"4*,1"11.;1.#,-,4;,$

	<3
	=	

	
	

 !!"%5
*;	

$/

*5
		
$5
# 
 	25,
$, *58
 5 
 


2

 .
	$ 3
	
%
,		% 

	


=

	

'

;.,---,1,$

FCG 

)
	2	
1
)
3
-
 / 
) 	 >E= 
 7 &
 
 
 +  -< 

3
?

(

;.,--0,"

(' "1 %@@?&'(%'2	70:#,81,=111,-,$
;1,---,18,$,3
(''G11 ,-$,$,,-#.
FKG 
/	
.?	&


	 @
&

 
 3J	! F@@63
G )
  
 
> 
 =

  < '
  !

! 
 

 / 	 

 =

 &)
  
 P

 


)
3	)
/
F3;
-0<0G)

FKG  9
! 	 2	 
 1
)  
 &



&
0&	.
	)
/0=+

  	 	
	 !  3 2 F32G 6
 
 >
	 
 >   >E= )
  @
 	
3-
;	#?9
-K32/
)36

96

Drucksache

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

5/93


#7
07
)! 

;
#076
7
)#0.&
FKG 1
)

)B
0>A6;
#	

7
&
@1O9!&

'
&

1O

		

/
1O
*9!&
8
,5 Q

-41

G0"1

+1 

,0"1

A6/



 
)0)
/7

)
&

FKKG >E=&	/
 
 FL<73E.6@G&0&
'	7
34

/	
+ 
 ;
# &
 #  >	 
 7
# F'	G 	
1
9
#F7G
('(B1 ,-,4$","1"4.;" $,-=",.1,$
 1
FK-G .
	
!#


	0&!)

.?	 


=


&
FK0&
 
  .
	 
#9
7
> )

	

"
	


	#?
!)
1
,!
  =
   
	#?
 
	&
 



97

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

FKG /,
>A6/&
H5+		,6'+	,7/ 
	,6')			-+I>E=&!)=
!6

	.!
6@
 		
;	3>A6/
)!
FK*G /
 
 &
!)
('AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FKG .?	0   =

  < '
  )

0 

##@
&

FKCG .?	!
  	
	0 )
  9
!  
  
) .?	 9
-K 32 
  /  
.?	0  
   		  0  
		#/

=

<'
0!)


(( "1 %@@?'(6%'2	",,4,4"1,-=!1,-,$
15,-3
(('G11 ,-$,$,,-#.
F-G  >E= 
	  =
	)  2#	  ;#		
  

) . 
 &
 
  	 CC  	
&
  &  '		
 *<'
F0<'
M*G   		
 
K'
F0<'
MG)
,&
=
	
'

 >E= 
  #
 '
 
 . 	4 9&&

.
0  1
   7
0 & ' 

0  . 




*   1
 
 A  
&
    1
 )
  
&4
9.
77
&=


A	/)
'		
<'


98

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

(((B1 ,-,4$","1"4.;" $,-=",.1,$
 1
F-G  >E= &
 !

  . 
 )
  ;#		
 )
 
) 


! 
 &
 ;
 
 1
  '
  2
 )

.
&
!)	
&#

((AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F-G  . 
 )
  ;#		
    	 .
! & 
!/
! .4!	.

;

	>E=+
(A B#,1"-
(A'G11 ,-,$,$,,-#.
F-KG ;	#? @@9
  L*3E**  	 & 1
 F@
676
1
 G	7


>	>E=
7
,

7.


F--G 	A<&7		
	2

)
9&
'
	#

7

)
F-E=&
	
! +  @
&&! 
 ' 
   
+  
 ' )
  #	 7
&  


!F"/<0AK0-G

** ;&#

2	@@9
LL*63E

99

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

(A(B1 ,-,4$","1"4.;" $,-=",.1,$
 1
F-G >E=7
'	 

A

F44,.,$G# -,-,,$	4!. ,-,$
,$,,-#.

F-*G 

#


0.?	 



=



F-G 

#
.0>	
 !
 
 @
#
 #
=
 !4  7  
  
7 

 1
,! & 74 
 1
,! 
 )
 
,&
3	 
 0

 1
,! 
 )
    3	  &
 )
 
>

F-CG 7  1
) 
 H1#!I 
 >A6;
#  )
  
 

 >A6  
  !) 9  =
!

&
	

)?

100

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

%A

Drucksache

5/93

;.,-$ 1.<$,-$,$PG<$0"
",$,$/-,$,1 ,

 4
@ 
 7
%


 
	
   	
	B	
 !!" 



?


4




/#


'
'
1

)	
*	
4
@
7
%


1%
@5,5

 
	 
2
	
  )	
	 5


 %5
% ?
@





1
2
#3

	
4$


.

 
 

 
 1 

  ?/
%
 
1


	
	


' 
 )	



5   

 
	
*5$
	# 	 	 )	
 


	
$1$ (5
			
)	
*	
	
#(5
	@

/
 	 
 
$ 2
/
*
/
  
 /

CD
	
$

'
4
@
7
%


55
	
@



5	


%
	
,	


'

;.,---,1,$

F<G 
 
 4


+
6"!	
3,
<
'
&
 !	#?	
'
46

4

		
	.
	)
/0=+

6
+ 
'&!
+
6"!
.!6
F+ G# 
)0
;&#

4

	
6
&!	#?

&


101

Drucksache

5/93

(

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

;.,--0,"

(' R..,1 " 1-0,=G<$,-$",$,$/-,$
,1 ,,$7",-,$$4#-.",
	,17" ,(''G11 ,-,$,$,,-#.
F<G @
 	&##
=F9
0&63G&4+
.!
6@
 		

,'&
&
7
+
	;	
>2
'&
+
&)
	/
6

)


7

#
>
7
	;	.!
6@
 		

))
	/
0
,)
	=



&
##
=
F<G 9 	 	 .
	 )
 /0 =  +
 

#

  .!
6@
 		
 &  
  34 

4

	0	@
# 
 7 
 +
6 "!
44


F2

;	&
&
0<Y>	3! 

2)!

'&

7

 
6*6,#
 .
	

+ 
#	0!!

 
 	
'&!)
 
4


+
6"!
('(B1 ,-,4$#1
F<-G .
	)
/0=+
	0
	
  3  M*   2	 
2

.4
&
 !@


+
4


,
#!

102

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

F<	P
	),	

&
 !		

F<G .
	)
/0=+
)
0


+ 

	
'&!&2 #
7
;	
B

+D&
0
&/#
!
@
'
&

4?

!0   
 > 
 !
 +
6  "

		)
 &
  +!
 . 
,!  ) 
 
9

0


&
	.
	

#6
&!&
!)B	
!

)+
&
+
6
+


E
.
 
)
6

+
#4

>	
&
'&



0 && 	 	
 !
 &
 2 
 &

	)
('AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<*G 
 
 &0   +
4

 
 ,  

#!
./!



+
    
 3&  .
	  
@
 	 3  ! 
 7
	  '
 
#

 	 0   34 
 +
  .!
6
@
 		


' 
	4!)
 
)7 
+ &)
    '  
 	 3

 


	
>

4


+
6
"!
!
=)



103

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

F<G 
 
 
&
0   34 
 4

 
 +
6 
"! 
	
'&! &

!434

 4

	  &  
 7 
 +
  "  

		2#	&
!		;!4
 

!4
E
0&
A
#
4

&

(( 0",-:#,#, -0,$",$,$/-,$
,1 ,$$,$
(('G11 ,-,$,$,,-#.
F	 2	 
 
	
/
	 -M<		

		
K'	 /0
4


+
6"!
4


&
 	 < '
  K< '

4
 +
6  "! .!
6@
 		
  @ C@+"G  
 	
/	K-K
)
474

#
0
7
	
!4

	3,
-
!

&)




!

'
#

FG  '
4
4

-	
	

7
 
 1
 
 	 @+" 

 
 
 
6


&07
+
4


!0

+)
B	&!	 
;)0 && .

 
 
&0  	 	 1
!  -

P
 
&
07
)!40,
&	 #
&
		&

(((B1 ,-,4$#1
FG .
	)
/0=+
0+
6"6
! 

'
D
 	
1
 &   )
   
 '
 	 7	 

 @ 4 &
 7 ;
 
 &
 3 
    	 
 
   +
6 

104

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

"!,&


&
>	2	
B	
1
! -)

&

 
! &

 .
	 
)0 && .

   	 	 1
! 

 P
  7   +
6  "!

)
!4'	.
	)
/0=+

	
0

7
	
!4

!	 
0
	

1
,!

	4
((AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FG 
 
   9&! 
  	 
  
+
6"!&

0

+
!

	

0
		FG
&
./!
B	1
! -)

&B	
'CC<&


0
;&
!'
=
&  


# 

 

 
!     6

0    
  . 	 1
  


&&01
)
#&/#6

#
A
#
FG

(A #,$1G<$"1 ","
(A'G11 ,-,$,$,,-#.
FKG 
 /  	 .#
 < 0   .
	 

4


+
6"!
2

/

'


&+

2&
>

 @+" &   7 
)! & 
  

 4


 	 !
 /
    ! 


B
0
2


(A(B1 ,-,4$#1
F-G .
	)
 /0 =+

!#
0&
;
))

2 
#4


+
6"!6

105

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

4
.!
&
 !
 +
 !
.!#
2.
4


!4 V#!

 )
  +
6  "! 	 

!
 .
 
&
! &
  2 
  
 
V#

)


'
&)
 6
	#
!
#'P
	
&7
2&)


J	! 

	


(AAG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F	3!


@
&

1
)

!
)

(6 7" "-,-$G<$4"11
(6'G11 ,-,$,$,,-#.
FG >"
-<
@+"!')
34

/&)
	
'
	&
/

0
&
.
/)
.6


		    
 7
# 
 '
 ! 
.
	 )
 /0 =  +
  '
	  
 /&
!!	)

7
/
@+"=
46


	
!/@+"
=
  


 
	 
&  0  ! &
&
0&.
	&
!)
')
34
&	'


106

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

(6(B1 ,-,4$#1
F*G .
	)
/0=+
0!)
')
&)
,&'4


+
6
"!
&

@+"
@

#&

!/


 &'
&@


0&4

!	
.
	
&
0&
7		 
#		@+"?
(6AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FG 


70
@+""

-<!4


	&/



( # $,$:0,$
('G11 ,-,$,$,,-#.
FCG 97!
@+"	 
)
	
/&
4
6

	)
1
,!
+
6"!!		!6

!		
	
4
	)0
>
)
&6
)
/
>7!

@
	
!  = & 
 

&  .
	 )
 /0
=+
		@+"	0#2

	
)
&

((B1 ,-,4$#1
F*G .
	)
/0=+

&0
@
&
/4

&)
'

!
	
(AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F*G 

#&
)
	0&@
#
0
 6
>
)
	1
	
!
'
#6

107

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

			,)
#?
!0&@
#
0!!
6
&	31
	)
)
6
##!
'5!

() #;",$,$/-,$,1 ,", ,0-
#!#44,
()'G11 ,-,$,$,,-#.
F*G >	"
K.
	)
/0=+
	@+"

 /
)
 +
6  "!  .!
6@
 		
 	
'
4

>	@
#


1!&
	
1
,! 1

#	#? !	@
#	>
C6/
)
0
7
	@+"


'

77!&

0
/
)
0
/#
 #
;#)

@+"	.6
!	)
		1

1
,!
&


)
4

1
,!H

I0	#?4


6
	
 	 	 1
,!  		  1
 4

#
&

()(B1 ,-,4$#1
F*KG .
	)
/0=+
	01
,!
	2	7
?
";
&	>
&

	#7+
6
"!		
&
@
76


34
&
!#
	P

0>
	6

)
!
@
)&
>	;
@
	
 
    
 /&  	  /# 

 #
;#)

0

	01
,!


108

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

()AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F*-G 
 
 
	 
#
 )
'
!#


#	#?1
 
'

 /
)
1
,!
	 	 & >
 & 0  &   +
6 
"!	
7
&
0

7
	
@+"

'
;&&
7


 7  ! 7 
 /
)
   !	 
!

		1


A

F44,.,$G# -,-,,$	4!. ,-,$
,$,,-#.

F*	2	@





1
	!/
)
6

'
4

0	!)7
	
6

	7&
	+!	!0
.


	7
	
+#B
#!!	
2!   
 '0  @
  )
  
	 	
<K<'
)
	02!/
)

 
)0& 
1
	&
&

('(B1 ,-,4$#1
FG B
#!!	
#	
		.
	)
/0=6
+
		
	02!/
)

 
)0&	!&
0.

	
7
	
+)

&
1

7
	
)
&
		0!
!6

;
)
7&
.


'
#
+!	
A
0

	451
7
	
 	!
 


111

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

('AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FKG +!	&
	.	


 01
	

#B	K0<.

>276
K@!
#	7
	
% 

<Y
#.

%
F-G B


	B
#!!		 !

!2 
0
'
 #;
0#1
)
.H'&
I2!/
)


0

&
	&&#

F



!B

0	
=
!

&'&

B
#!!	&	

.#

112

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

F*G 7 9
  
 )
  B
#!!	 	


	

+!0

7
'&
)
3,
<F
G
>67)
"

-)
&
3
B
#!!	0
7)
1

	7
	
&0

)!1
>	 '

&
  B
#6
!!	' 
B
#!!	/
2!
/
)


)!
6


=
!
?
FG 


)
!

0')

'&
&
/
)
!	
&

(((B1 ,-,4$#1
FCG > 
 
	 
&  .
	 )
 /0 = 
+

0	
	1
)

@
!
@
)
&
0=
!
 
	#?
&)

FCG B
#!!	 
#	7				 .
	 )
/0
=+
0
=
!


/
)
+
)!'	9
6
/

/
)!
4	4@
)/7A6E)6

	'
0)

=
)
@

			
7
	
 )
   3,
 <  
 '&
  +
6

#
&
&
!4
' 

	K'
)

 .
	 )
 /0 =  +
 )
 &
 0  
9
)! 
 & '&
 
 &0
 B
#!!	    !	  !    
 
;


B	#/&

	&#

113

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

((AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FCG 	
@
!
+	 5=
6
!
'
0  )
 


0
	'0&)
.

'&
0
@
!!	
&
'
!0
'
;.
'&

 
#

!40&
	
9
&#

4
6
'


FCG 

!

0
=
!

7&
!  /
)
    0 	 	 2	 

7	
)	/0
)!&
'


+
!0&B
#!!		90

'&
&>	9
)
/
6

'
!
!4L*73E


=
6
!
1
.?	

FCKG 97
&#&0

.  

  
&
 +  
0  
  

&
7		B
#!!	
.
'6
&
	
>677&B
#!!	
0
	
'&
&#0#)
'6
@


7
	)

A

F44,.,$G# -,-,,$	4!. ,-,$
,$,,-#.

FC-G 
 
 0

 

0 

B	!)
>
	?	=
!
6
	#?@@L*3E7 !/
)

FCA6.6

	

FC*G .
	)
/0=+
' #
*   
 3	  
<0K.'
 )
 & 	
@
#*<<'2'6	A
#
	

     4

	 &
  A
#
 
 	 

&FLLK0--3EG&#

FCG 
 
 1

		607&!6
4



&B	
>A62	9	


W

	4



/4	2	
V
 
)


115

Drucksache

5/93

(

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

;.,--0,"

(' "1.1 ""1,1,-,
(''G11 ,-,$,$,,-#.
FCCG  .
	 )
 /0 =  +
  &
=
!
 	 @@9
L*3E  
 1 

4


)

	.#
1
.?	
	
 #
 &
 / & &
 	 
 	 7 
  )

@
& .  34  
 0.'
 
8 *-Y 	
 

 
) &

('(B1 ,-,4$#1
FKG >	 3!   @
&! 
 4

 &  .
	 )

/0=+

0=
!
P


 7   >   	  + )
  
 
7&;	
/
&

FKG >
;	
7)
.
	)
/0=
+
0
1=
!
0

('AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FKG 
 
   
 70   .
	 )

/0=+
!=
!
	#?@@9

L*3E
)

(( 	.# -#,1# $,-101,F" $G<$,(('G11 ,-,$,$,,-#.
FKKG   .!
6@
 		
   	#? 
 '
# 

1

		  	 E 
 1

		   .!
6@
 		
0

116

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

4

 
0

7
0
)
 

1O7;

)

,
-M< 


)

--&
	
)
61O4

3
)
+	2	
/	!	"
71O	
B		*0.'
F<-0..G

FK-G 

0

)


)
  E 
 1

		   .!
6@
 		
 & 
,#
 B	
  .1 )
   '
!
 	#? 3E 
&
>,#


)

&
,&

 @
#  1O 
 
)
   


 7


)
 
1O&'
!

4

	.?	!


)
 
1O&
		
&

FKB	
&

1O

.?	!

4

1O
)!
FKG 9/

0
>0	

	E!
<	K<1O4

&
/
)
6
<**	E!
<
)
/

FK-G '

 
#
1O67

118

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

!
A
+

!
 &:
)
5;

8J

%		&
*		
)			

FK
/	
F)
34
4

&
7

+ 	?G &
 
 	 + 
 

 
)

)
 
 
 4

 + 	  
)
 &
  


 

A
#
4

&
;
#

+! 	    	 	
 4

	 
 
)
 	 @
 	


)
(A(B1 ,-,4$#1
FKG  .
	 )
 /0 =  +
 )
 0   

 
   .
	 	 >    .
	
,

7&

B	
.1 
7.
	&
0,
2
7



&
&

B



0&
4  ' !  
!0   /
) 

 
#4

#!07
+	&
;
 	 7 
 
)
 !


   / 
 4

 
  
 
 
  
#  
  7
 


1O
)!&
0 	 
 / 1O

2

4

)


119

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

7 E!
 -   
#
! 

#
0   ! 7
  4


 0 
0   4

	4! 4  

 '	 
 &	 #
     4

	6
 
	&
!
(AAG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FK*G 


!
/	).
	
	  & .&
! 
 

#
  &	 #
  
 >A6
.4

 '
   
 7  	  !)
 !
  
0   
	40 
0 
  /

 
#&
!0


(6 1"-"1$G<$,(6'G11 ,-,$,$,,-#.
FKG 7 ;
 
 V# 
 4

 >A6.  
 

 . 
 

#
  	 	 #
 ' 
 
7)
&
=
 
&


!		

#

7
0
!)



>A6A!)


)



4

 
 >+6+	  
 
)
 !4  
   J! 

&#
3
&

#!0

'B

9!

4

	?	
(6(B1 ,-,4$#1
FKCG 4


7
+	 



>A6A!   7 	

  
 
 ! 
 .  
#"
7


#

FKG .1&
&
,#
B	

)
.
	&

'&!
>A67&120

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

(6AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FKG 
 
   
 70   9! 

4


( #I1.<$,18-,1!,- 48C"-,"1$+
('G11 ,-,$,$,,-#.
FKG 9
;
4

&



9

 . F1
,!4

G 4

 7
#  1
,!4

 	 	


#
	.1


,
J&

4
    V#  # +  &  7	 


."7

	
7

.

7
4;
#

FKKG .1


#


	7?&
!
&)
4

4)
4


	&


7


 	 > 	  .1 &
  0   ?


4

*<0KY
1
,!
#		@	
0-.'

?@@9
KL--3E*#	 

&&
)

((B1 ,-,4$#1
FK-G  .
	 )
 /0 =  +
   0  
7


@@9
KL--3E
	7
>&

9
7
7

1
,!4

.1	#?7

>A62!7)
34
41
,!	
0

 #'
1
,!4

	 #
/&

1
,!1
,!
#&
	#?2
>
	 
)&

* 7
#  & 	)  
 /
 
 9&!  7	 

& 


 7  	 7
   1
,!4

 
 

  F
 /
 
 	 	 &&! 		#
7	
P
)

G)

121

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

(AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FK 	0  8
)	,	59					F&
G1,59	333:2	333
	+2	 3I
	
.1>0&

341
,!
4

&

FKG  .
	 )
 /0 =  +
   #
	?	)
 
  	  +
6  7 

#
() G<$,-,$	",15:#,
#4!1 -0BS14,
()'G11 ,-,$,$,,-#.
FK*G >.!
6@
 		
	
,
MC)
7
 
)	
 .	!  @
&  O	 
67
6
J	 FO7
G 
0
&		
O7
6AJ 

&
O7
!	2	

>A624

&

FKG 3
)
@;	37
)
/)!=
!


 7&! 
 >A62   	 >
7 
 7)
 >	 '
 &
   =
!
  	!
 O7
6
A

F
)! 

'
G		
FKCG >@

@;	30@
>
70
)
  ,#
 @

    
 ;
# 0  
 
!
	.	!	O7
&
9=
+
J	4

/
A
#
/
&

  

 !)    7
 &
 

)
' 
#;
#
/

4
2

!40
7>	
	E!
<	K
O7

&
	=

0.'
4122

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

FKKG E&
#O7
	.
!
'

&
0 &
  7
   =
!
  		 7 
7


0<.'
&	Y&


FKKG / 
 @
& 
 O7
   
 &
 	 

@

&.
	)
/0=
+
 
	
  9
  !
 .!
6@
 		
  <0
O7
	L<-7
;.6@


	

0
&?	B

&



'

 P
 
 ;
#   
)
 
 # @
6 
9
B

)
	
X
1
5
.





	J	
E
!0

7O7
)
 
'
0
K+

FKKG 'O7
	#?L<-7
;.6@
.
	)

/0=+
7






 =
! 
 4

  O7
  34  0.'
 	 


()(B1 ,-,4$#1
FKKKG  .
	 )
 /0 =  +
   0  

 	 J	
 E
.!
6@
 		
  
)!
)"
	2	
7
	O7


0

 	   
 9  O7
 	 .	!
 C
 7 
  4

 )
  =
!
 &
  < 
J	

 >	 
,
 MC &
   
)
  
)
  

J	E
 	 .	!


96


O7

#"

	!

 '
O7
	
7
C	

&

()AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FKK-G 
 
 

  

 0  &

'
O7



123

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

(@ ,#0$F40+54# 5-$*"1 ","
(@'G11 ,-,$,$,,-#.
FKKA62 
#
!'
	;&
 	#
1

&
 &8


7
&

)
1O
.#
K0 

)
		'


<0+ 4


3)
		'
=#
!
*C


<
)


FKKG 7 ;

	7

&!=
!
 
&
>
&0
.

2
@;	3
	
! =
!
 
  
	 ' 
4
 @
&&  

0  
 
	 

#
 	 


 4


#


(@(B1 ,-,4$#1
FKK*G .
	)
/0=+
)
0
=
!


;

/



.
!&!
	#?
7#7				.1

 

 @ ;	3 !
 &
 =#
 
 4

 
   	 *
=
!4
=
=
&!
1
&!0

   ')
 
 1
!0 !  ;
#  


   =
!
 		 &
 / & &
 /	
 

!=?&
"
5
		1

!

	4


	0	
1

0
=
!
		&


*C =#
!
 )    
    O	 
 B
 .  	
/
J	  

 
&
 &
 

 7 '    ,	
9
  O	 
 &
 	 ;
 / &    2
 
+
		/,

		
	


124

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

(@AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FKKG 
 

7	 !)
4

/)

/

#
&@
&6
	
&
	
(& ..,-,$G<$,-:#,",11":,"C7,$1. ,
$4,#0$F40+
(&'G11 ,-,$,$,,-#.
FKKCG 
 7	 
!=?& )

=
!

)
  @ ;	3  7
 
 @
&  
  .1

  
	
 
  &
 
  @ ;	3 

.?
@EM7 
!
	

	.1


1
!87OA>@/
7/.1
&0	


!
7

@;	3>	'
&
	=
!


 @ ;	3  
! =?& H7OA>@/
I  H
.72A/
I
;L7K9
-@EM7&

?
FK-G /
9

#&
.72A/
7OA>@/
	
7 
<<Y<Y0
#
9

#	.

4

  Y  Y  ; 
 
.72A/
  

	 


.72A/
)
	7 
<
56=
!)

1
!



#
  
 &
 

0  	 -;--< 
)

1
#6  >
	
 
 

	 
 
.72A/
 
88(	(	+('	%		
 		:2	<3===; 
#=3===-		>
+,	(	???477

	K-<
&
 &   7 
 

  .1  
 .


?
'


!

 '!
 = F8 =
G0    +	 	 1O  /	
  
#.	)

0+
1
#
&/
	
1O&
=?& 
,


?
	E
#
	4/
,1

		

125

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

!
" 

5
'
!

	;

9 !AD

71,-$,5 $
*#$,$B#$
"


!
!


<7	/	
9
1E
	/	
.
.


5(

	
	1E
		

5RMD)

4

	

.!

5(

	
	1E
		

-5,M)

4

	

.!

5(

	
	1E
		

5RMD)



	

.!

5(

	
	1E
		

-5,M)




	
.!

%		&
<;
			
)			

(&(B1 ,-,4$#1
FK-G  .
	 )
 /0 =  +
 )
  1
) 




(&AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FK-G >	#3&.1


7
%
			1
!		7
%&

	
.


	@EM7&
(? 1,15,$*B""1",$,B ,
(?'G11 ,-,$,$,,-#.
FK-KG /
#&9>
	

&#
?
B

0


&
&
!	

 9&
!
@

&)>




 &#

& B! )
  7

 
 >A6

  
 

 
 
&
 >A6

 	 /
 
 7	
  
6
&
!&
&
		&

126

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93


&
 &
&
!		>

&M

@

 
    

 7
  >
  6
7	
 
);J	!7	)
@
&


	

 +

FK--G .
	)
/0=+

#	0	2	


.?	

0	'
6
/		)
>A6

&
!
(?(B1 ,-,4$#1
FK-
0 

6 

J	G


#
#0
#)
'2

9 
 >
	!   >
   
 
# 

@
&
.
	)
/0=+

	2	




#	
0



>
7  
6  =

  >
  
 
	#? 	
    



 & '
0	
7!#


(?AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FK-G 
 
 
)?  7  .
	 )
 /0
=+
0	2	

.?	

0
	'
/		
9
>
	!
>




A

F44,.,$G# -,-,,$	4!. ,-,$
,$,,-#.

FK-*G 

#/0
 

 

0    !) 4

	?	 
=
!
  '
!
 	#? @@9
   L*3E

)


127

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

FK-G 1
)



128

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

%)

Drucksache

5/93

0;,:- ",+# ,

	1
2
#3

	
4
	

?	*5


$
7	

*/#.

/$
5


/8	
45
%


$,

B/

;
,	

*5$


#5	

5


	


	
*


$	

	


 		

 5


  )	
 *
  
5
 

$


	
,5
$	  =	

 
 	$

  .


 


 
5


*5/

F5
*5
 .

	/


5  2
 
 '$
 *5
 .

/$
 
	
 
 $


2

	
	@
	
%5

)	

;


	
$
	

=%5

)	
*5

	

 


 $ @/
 
/
  E
 %	


1%
@5,5
 	 F
	
  )/

	
$	
  
 



#	

	
,5
	
.

$*$

#*5
./


)/

	
$	

	1
2
#3

	
4	

	
5





	;5
55



$'

;.,---,1,$

FK-CG .
9
.!
6@
 		
F3;
.6@G 	 < "  
 
 
  
#
! 

'
&
!7	
37
)

>
	 &
  3  
 
 '
  ;)
0
/
#')

0				
&
!)
A#!& )
  > 
	 1
0
	

'

!4
'
)

7
@
)



		70	2	
V
 
)
   3  	2
 .
	 )
 /0
=  +
  !#
0  &	B	 3 
 

#	 
 ;
 	 0  @

 )
 

129

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

	#?@

;)
&'&

; ! 	   &
 /  &
 


#&=
&


 
)0 '	 4 &



A	!	 5H
)
I 


(

;.,--0,"

(' 	",,4: 17-,,1 ,,!,-,,$
:!8114	 :#,0;,15,-,
(''G11 ,-,$,$,,-#.
FK<G 7@


.
	)
/0=+

)

	
"

#	0&#	;)
#

CC-		+	
	
3)
3!)+!


 ;)
#  
 	 1
6  
!&!

	#?)
 
) 	LK-73E0&
'	 
  #  
 0   3
 

=
!  
 
	!  L * 7  3E 
? 
  
3'	



34
FK<G . 
   "  
#	 
 

3	;)
&&
7 
-.0
#  " - 
0  
  3  ;)
  
;)


  	 +	
	 
 ! /
@


	9	
<4
	&

@3)7 
	^"

)

	
#	30&
'	

?0
;

P
&
4		P


7 
26

0&.
	)
/0=+
6
#4
#
	!4

130

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

FK<G >	 P
   .
	 	 2	  		

 	


L 7<
3;.6@
 
'


	@



3 
)


 &  '#  2&
!	! 
  
3
;)

('(B1 ,-,4$#1
FK'#	
7
6@
4


!		0&)

+)&

	#?7
@
4
#
!!


('AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FK<-G 

#
7.
	)
/0
=+
	3!)
)!

'

	;

#	7 
#
2&
			6	.&
!


	@
)

'
;)7	
!	!&	
'

)?7!).
	0!)
	#?7

@
43&
!

131

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

(( " ,-,"1-,151	",,4!#1,5" 
(('G11 ,-,$,$,,-#.
FK<#
3

	3;.6@)
 A#

)
3&

#
)

'



&3
)
 

 
# E

	 &# =#
  

.

3=
)
6& 0
&
)
 

#)
&!;)
&'

FK<G )
B

9
	
;)
#)


#03)



0&	B	)
 ;)


FK<*G 9 7  
  
 
 
 @
!)  


!	 
3L7<
3;.6@	


V
;)
&7	#?L79

3;.6@& '
	
0
&	 B	 )
  

  
 3 
;  
	  ;)
0 /
# 
 '  
  
)

&
3'
 A
#

4
@
&)

;
#3
LL*70K-
73E	

#'	

 

132

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

(((B1 ,-,4$#1
FK<G .
	)
/0=+

20
3

 0#+

;)
#)
@
&


	
0L
7<3;.6@H+62I

)

3


 =
!  
 
	! &
 
 
 
  3; .6@
	
0    	 '
	 
 3 )0 )
 & A# 
;)
0/
#
'
7
/
)	;&


0'
	

#!0&
3#
+ )   
  0  	
# > 
	 



9
)
&

#LK7K3;.6@

)!
03.?
3;)


'
3#
;
; 

&

#&0#
 
2	3;.6@
		 ' !4    ;
) 
 '	  

0 
# )
  
 
!
  
 ;)
6
#0
#!&

 B
#    	 
 
  ,#

'	 34 
 K '
 )
0 
 7&)
 
'

2)!	;

@

&


3	'
0@#!

;)
#
)
 
)
((AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FK

 #  1
!
   
)
0 &  
1		+

&&
0
   & 
 /
	   ,& /6 

@
)
 &3

#

&
# >  
	 .? &
 )

 +  
;)
	  0 & @
6  9
  
6

0 
 
  1
	!0 ;	! )

H

6I
3
&F
	0302
	
G &  
	#?  
!0 & !!
 2	! 
&
!0&7!!


FKG ' 3   
 	#? 9
	
 

 ;)
6
# )
  A	  ? 
 
!
  =
6
#,&1
)
	.?
!
A
  @
&6  /)
0 )
 
 /	  	
@
&!F@&+;.6@G

;
#0

FKKG >
@#3;)
#7&

+!
&
;)

	#?@
LL0
K7K@&+;.6@0&
/!
)


	 >

#0

)!&
3   )
   
 3
&
@
&)
 0   !!
 ;)
# 	 A 	 
.
)

0	
!&!

(A(B1 ,-,4$#1
FK-G .
	)
/0=+

!#

83
	
	70+!135

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

;)
#0+!

 
#	
7&

;)
!!)
 
)
'	 
0

!A
@
&6/)
0&

30 
!
;
	)


'	 0 #	 )

 +   ;)
	
0
.
	3
(AAG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FK
 	  ;
) 
 2
   
! A
 
@
&6/)
&
0	
;)
#
)
A	?
 
!
=
#
F/)
G   7 
  
 1
) F@
&)
G

	
&


 
   
 9
	
  )
4 @
&6
)
# 	 &! 
 @
!
  # ;)
6
&!0
	
'
		
!
(6 	",.;,-:#, -4",,B1$",-0;,0570"18-,",
 ,0-#!#44,
(6'G11 ,-,$,$,,-#.
FKG  /

  	 B
 	  "
 < 
 
 
 ;)

 )
 '
  !!

#  7
  9
 K  
 ; 
 W
 
3
	 	  7  )
  
!#
 
  	

4.4!0	
)
)
0

 #
  O0  V# 
 3   &
&
 /;/0
KK

136

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

> 
	 

 7  4

    = 
	&


FK*G >	.!
6@
 		
	#?L3;.6@;)

)

 
	   	 
    
#   	 &

D
7
!
)
	2	


 

 3 
)  )
 1
	

 &  	 	

	&
93

FKG 
 &
 @

 
 
   3   

&
 2
!    
 	 

B	4!
7
3')

	
 
)
 
#0    3  
 34 

@
)   .!
6@
 		
  9	
 	
#
!0'	 
;)


0;
#
	#
)
&

FKCG 


 '	)
3
')
 	
 
)
  
	 
	
0 	   	
;)

)
/74;6'	 #
0& )
	+5	
	
)
 


	=
-M<

/74;6'	 #
3 -;

>7
&
Y7!		
)

7
)!
2)!

@
&	
&
KY	2	
'
@
&

)

FK*G 


7
0/	

	
)
	2




#  0 

0   
 ! 

&#04

)

0,0&

!&

'
/
	
.
HK86+

I. 

7	0
7!)
@

;	)

 


  	   @
 
 7 
  

 
	
)

'.)
0#
1)

 @/@
;0B
	<0/@
;'0

137

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

34<'
 

	
0&/#

)

&
0
X ;
)#!&
,

+ 
,#
K'
& 

	
<'


FK*G 7/)
/

&

 K

3>
;	3	H760+6
B
#
F6G3 % I )
   
#
 

 
! ,

 #D
/
03
 "
		
)
	B	<
. '
  
&
 # 
& /74;6'	 #
 	  Y 

)

&#
0!4		
	 "
	
	
)
<.'

&

FK*G P

	&#

#P
!
)
	4@6&!


)

3.!
6@
 		

 ;
&+9

&%'


 
:


&'
+
)
%6
 
6B1$",.G8-!!

G# ,


,":"181,

-..#
T

)	.!
U
. 
T

..
U
."
T


T

. 
T

#$
T.!
T


	1		
2

1	

. 
T56	1	

.$
T

$
T

)		6		

.$#
U
. 
T

#
T

)		61		

..
U
.. 
T

#
U
!$
T

9	$"
U
"."
T

,	6	1"
U
 "!
T

-(6	1	
	

	
2
+6	(

%		&
*		
)			

FK*KG @

+	02
6


0)
	
4


!0&
 )

  	 ;
 
 > 
	 
  '
6
K 3>
6;	30 760 +6  
  0 -X 3>
6;	30
760+6
B
#0<

138

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

L-7
@&+;.6@	7
!!			


	
4
7! 

	,	4

! 

)
0
;
 
 P

  H
I  B

  H

I 
6
#
FK*-G '	
3)
0
7
7
/#

P
6


2		


	

&
0
;)
4<'
 

	
&K'

,#

K'

(6(B1 ,-,4$#1
FK*	 /
 B7 &
  

)

&
.	3
6>
	6
 .	J	 F>.
G 
 >	 "
    
 
&
;)
!!&

((AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FKG 
 
  0   
 @
 
 


)

7.
		/
B7!!!;)


 &

	 


 
  
&#
 	 	 	 / ?@

 
 7 


143

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

;)
#;

&>	P

)


!

!7
.

@

FK*G 

		
+0!		
/

 	
  &
    .
	0  ' 
 

)
 
)
)
 
 	 0 .4!

/
)
;
	@
 
)
(A H0<1B1,$,815
(A'G11 ,-,$,$,,-#.
FKG  .
 &  
  <'
 )
  /
 
 


0#
=
!
	'


A#!0
   34  
   .
	 	 2	 

@
! 
0+!
 
)
/


#)
A#!	'!		
@
&!.!
6@
 		
F@&+;.6@G	-CC0
)
	471
FL7@&+;.6@G0&.
0
&   ; 
 'M;)
   /&
 
A#!)
,&1
,!
		




A#!	'
1
!#&
	?/

)
7
	.
	

 .
 	 /& &  	  ? 46

@



7#
3 #


)
41
0

<'
)
	)

4


&0	
A#!
.
6.


 
# 

  >	   .
	  34 

@
)
!
(A(B1 ,-,4$#1
FKCG .
	
#	0 +! 

 .

#&

+!

.
	


144

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

0;)

.
A
#

4@
&
;


	?


(AAG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FKCG 
 
  0   .
	  #
@


@
>	P

	
7

.
34<'
/

7)

.
0	@

3	)
4


+
)
470

;

   	 )
4 @
     )
 '  

)0&&P

)!


(6 	0 ",$",1
(6'G11 ,-,$,$,,-#.
FKCG 
;

	0!.?	0

E

	;

!404

&

=
	=
 	@
&&&
/%&
 / 


   >
	#!0 ')
  V#6

J	 
 .
  
	 % 
 
 ' 
,!

 

.?	
 .
&
 &  
 
)     1
)0  		
&!
)
@
&&

!4
(6(B1 ,-,4$#1
FKCG  .
	 
#	 0   
  
 
 


7;

 

P

&1
)
47&
>	P

&
&#
			
	!)4


!
&!
&
P


145

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

(6AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FKCKG 
 
 	  	 .
	0  
  

3  
 .
 1
,!
#
&
1
,!
+


@
!4
4



4   1
,!4

 & &
 '   
 7 

P
 
)&
0&&

7
!4
( ;.,-$7,$,-,7"
('G11 ,-,$,$,,-#.
FKC-G >	 3,
 K 
 
 @
 K0-A'
 
;	 )
   
&  
) /  @
&&

 
 
KA'
  .
	 # 	 
 1
) 
&! 
 @
& 
 	 
 B	 
 1
) 
&
/9&)
&! 
@
&
 

!  
   1 H/)
  
I0  
/
"
#


.

	
	

)!!
B
)
'	
@
 ! 
 &
  
 

 @
&& 
)

!
((B1 ,-,4$#1
FKC 
	 


4

	  =
&
  
 # 1
! 
 
&#
7 !)
/

'5#
&
,
2)
		!4

7 0 
 '!		!;

 7	0

7&
!3&


'5#
0&&'!)
@
	@
 
'!)+ 
	4
('(B1 ,-,4$#1
F-G  .
	 )
 '
#
0 &
0 
  
 & 


  
  ! B	 
@
&

2!)
)!
('AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F-G .
.
	)
'
#
0&
0


1
)

&

149

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

(( +#7-0"1
(('G11 ,-,$,$,,-#.
F-KG  .
	 )
 '
#
0 &
0 
  
  
<
?;3&
/
0

; 0 ! 7
#  3&
   .
	 )

'
#
0 &
0 
  
   2)! 

')3&

F--G 
7	)
B	&9

&
F
7B9G0
#)

3&

'#0,	'63&


?; #
&
F-
!

!
3&

?
/
(((B1 ,-,4$#1
F-*G .
	)
'
#
0&
0

)
0
2)!
')	3&
0&
 
   P
&		 !		   	 
7B9 
;   !
0   
  # 	0   J

/
			
)
&		 &
!47
 # &  .
	  	 	 
7B9 !) )
  ;
4? 
3&
		

150

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93!
#&
0&
)!0	
),
7	?'&
	)
((AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F-G 
 
   & 
 &0      # 	
3&
#!01#	7

&

  
   

 

 >	 9 &
  
 !
;&	
>	P

)?


.
	0!))
73&
		
7B9
		
(A ,1-:.,
(A'G11 ,-,$,$,,-#.
F-CG 7

	

70)
	2
	'!4

&&
E
,0
!7&
@
&
	#
>
&
7
6


2
	B
	0

6

;
B
		,
1

1
0

6
	3&

#0

6



 0

6


> 
	@

&

6

	/
61

	4



=
   '


  !!
 9&0  
 
  
'&

)!)

F-G .#	7


)
0)
/&
# 7	 )
 &
 =
  )
  &

>
	
)0	7
# 

2
!4


151

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

   7 ) 
 	 3&
 
 # 
P
 
)
	
#
E
	4	
=
7	/
61

	4)
0
7

4

&
0
'5#
&&

(A(B1 ,-,4$#1
F-G  .
	  	)
 
 
&0   



B
/

4

!	
7	

!4


>!)

4

#&.
		



7

(AAG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F-G  
 
 	
 	 .
	  
 4

! 

0
&
7;
;


&

3&.
	7!	7

4

 

		
,9
)
)&	 #


7!7

&7	


&
;
04

!		
(6 ;.,-$	T"1,5-.8$,(6'G11 ,-,$,$,,-#.
F-KG B	  &  
 3&
  !		0 	 
7

3&
62&0
3&



'5 #
 0   !
  
0 	  


  
 +
   
 /


 )
 

"

)!&


 #  7	 )
 &
 
) 	)0 &   &
!0 & 

&	 #
 )
 +   
	  ! 
) 
 

152

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

&
  
 
 B
	 	 
)! 	)
,7!!	
 
)#
F--G /
1
)
'!		
C&	 #



0
C&	 #
)
'!)
+ 
	4
&'!)@
	@
 
)
>##7	)
&
7
6
 
)	)0 '5#
 
 	
 '
  

@
	4&
&&#

(6(B1 ,-,4$#1
F-	&@
&.!
6

@
 		
  
 4 


   
 '&!

0  	 
 	/  

7)
1+3!
'2)!;#
/1+36@


&

F-KG 7 '&
.!
6@
 		
 7)

1+3,'&
-0*'
	"
CCC<0**'
	"
-		
0*'
&	-0Y<
F-KKG =

7)
1+3

;

!
0

7CC&
8
!
 1!5:
8<3&(
&
'


 


MT

C

 4 -.
 FH
 


IG

0 
 34  
 A   
 34  
'!		   
  1
! 
  4
  

.
)
	@
	4
A
#01+3
&
F-K*G 
 2
 
)  
4  &
 @
# & 
'
  @

   .&! 
 2
 
)
1+367
	)@

/ .

/&  1+3   ;
    .
   	
@
	4/
#9
 /&
2

@

	2 

		 !)
'
  =
	 
  &  W
   7 

/&
1+3
F-KG ;1+36/&!
!/&
0&&

.
	@
	4/
#&
0


/) 
4&
@
#

159

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

/
!

.!
6@
 		

;

	
		0 1+36@

 /		
26

   0 	 
 .4!0  /&

 
 
!
&
	!4

(

;.,--0,"

(' .7,$"-;.,-$!<, ",,$7"1.1 ",
8 1,",$. ,$#4,11"#,$	4"11 ,-$
.;#5#1,",515,$,	",#44,
(''G11 ,-,$,$,,-#.
F-KCG 9
  @
 
 1+367
# 
 !
 & 1
) 


4&
@
#0&)
&	1+367
#
)

1
&+
'!		
)
1+367
#


!!
'
	
/)
!

	 
4	 & 
 P
 
) 
 7  / 	
'!		#7
F--G ';
?
7

)@

!)
'
!#

 
4
&
@
#!

!	&

&!@

!0
;
		
)1+367

0

>	
KY
1+36@

&/0
#
!
>
0KY
9

 


B

;

F--G P
 
)
7 
4&
@
#


2
X

1
)
	


' 

 1
) 
 1+367
#  @#! &)
 ,  

'
2
2 
)

F--G > 
 & )
&  
  1+36@

 F -<  ---
 @

 &
  /
  !	
G ! & 

!	

'&&
0&
'!		
&

@
	4
	&


160

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

('(B1 ,-,4$#1
F--KG "	
	
!	
#'6

)   ' &  7
  
 ) 



1
)
	
.

('AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F---G 
P


1
)
 
4&
@
#
2 
!4	
2

&

F--
&

161

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

   
 
 
 1+36@

 )
 
 
 
4
7&
	


#1
) 
50

!  . 	
 @


&

)
# 2 
		    9

  7 
/

F--G  1+36/& 	 2 &   7	
 

&!
0*Y0Y
(((B1 ,-,4$#1
F--CG "	
	
)!
0
&    2! 

 ' 
0 
!		

((AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F-<G  '
	   '!		   
&

 @
	4 ! 
 ,
 

  2
  
 
/)
! 
)
!4
+
0
2 
0?!
)?&
 7  "	
	  .
     2
	6

0'
2
&!0
)?
(A 
,5",$;"1"-,-$",00F"1
",11,$,U,$,-,$!<, ",,$7"1.1 ",
8 1,"
(A'G11 ,-,$,$,,-#.
F-<G  2
 
)! 
	#?    

  

W
 
 
4  &
 @
#0 &  & 
=6&+

0

'
(A(B1 ,-,4$#1
F-<G 7
"	
	&#?


162

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

(AAG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F-	
1+36@

&
!P
 
)

  /
!

 > >
&&
 7	#0
 	 !  
 P
 
) 
		  	 !
/&
 
 
! 
 &
 '  
  & 7	#
!0    /&

 
 
! ) &
 '  
?	# 0
 /
!

 !!
3&

/
!

#/&



!&

5  9 #
 1
) 
  /
!

  
&
0	7CY1+36/&/		

2
 

 
&P
 
)O


01+36@


0	P
 
)
7)
/&

 )
 
 &)
 &#
    ;
 
/
!

 
 		 )
  1+36/& 
)
&

7&/
!


P
 
)

 
4  &
 @
#  

 	 	 &
2
	'
?
@
#'
	0

/
!

1+36@


!		0	'

7)
 /&

 )
 	   '  2
 2 	
!	
'
)
/&
&)

	
	#?

F-<

;
   )0 
#  =

  
) >  #
 
 2 
 
  
 =

0   P
 
) 


4&
@
#&

;

)	,&


=


,7	
&	
"
 >	7	


=


,#
	7
@
6"
6

F-*	
1+36@

"
0
;
P
 
)W

 
4&

@
# 
		 0 
   -0Y
 1+36@

 !
7&
!/&
F-KG / <0-Y 
 7

 
  W
 & 7  1+36
//0Y
7

&
@


 
4
&
@
#0
1+36/&	26

 )
	
'; >
 &
 <0KY 
 1+36@

 &
  1+36/& 0  


'
!#
0W

@
#7


0
  &
 	 &
   @

   ; 

F--G ' !D0     '  P
 
) 
W
 
 
4  &
 @
#0  ')
 

 
 . 0  7 
 
 


  
   "

&	
7

 W
!4@


 7
&W

1+36/&&!

()(B1 ,-,4$#1
F-	 =  
  
 '
	4 
'

   2
  2 
   26
&0 
   7 
50   &
 7
;

@
&7/)
'
	
'!		!D


(@(B1 ,-,4$#1
F-G "	
	&	

&#

 2&  
 )
 2
  2 
 	6


(@AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F-CG 


)?1"	
	
(& 	",15:#,	50"1 "1,(&'G11 ,-,$,$,,-#.
F-*G >.!
6@
 		
&


4
'
&
/
 

		1+365 &=.6/
 

		 * 

 
  0   7 
 1+36/
6


		   

! 

   
 /!
 

 @&&& !65
* 1

		7	

=.
	0&&&&	
	

167

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

/
 

		
2

&
)
0
2
/
 

		0
 

		
'56
&
	
A

>>
&#
2
  2 
 )
&0    >A6) /

&) 0 & /
 

		 # &
0 
 

7


9!4 

7
!
!	
1+36'
(&(B1 ,-,4$#1
F-*G "	
	
	4;
0/
 

			2	


@
)3	
(&AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F-*G "	 2
  2 
   .4!  0  1+36
/
 

		   2
 &)
 
	  
#
7 
 '
	  )
  1
!  '!		 &)


   @
 &  

# 	 
)! 
2
  2 
  	 )
  ,& 
 
  

@
)A!
	




)?   1
5  "	
	0    ;
 
	40
/
 

		
(? #1,!,"$.#4$+1
(?'G11 ,-,$,$,,-#.
F-*KG 
 
   >
& 0   1
5 
&
 / 
 1
   1
! 	  
 W
 
2 
 1+3 
 .
&  
 /
   / 
;&
F
!MCC-	G

(?(B1 ,-,4$#1
F-*-G "	
	
) W
1+362

168

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

(?AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F-* 
	 
/!!
0')

;)
)
20@
 
	  '  '
 &  '
4 
  
  
.


A

F44,.,$G# -,-,,$	4!. ,-,$
,$,,-#.

F-*G '
&


7&)
1
!F1+3G6
&
!&
!	2!


2
	1+36
2 >	 P
  "
&  ;
 

0  2
 
2 
  	 = )
    
 

	
0  +& 
 2
  2 
  #
! 
.?	

01+36@

!
!4
F-**G 1
)



169

Drucksache

5/93

'%

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

$.,+.1! 815,#7"G11 ,-,0"$;.,-
$+ 1,$"1.1.;,-",$
/1"5:# 5-,1 1B1 ,$

;

%/2*%
$	


$/$
	,/$
  

 ,
# 5 
 
 	*5$$  )	

1%
@5,5
$


,	

F	

	

*5
	,/$


%	


; /
 
 5
 %
 
 
  58 ;	
 $ 	


;
	
 
5
 
 
  ;	
 	  


 ;
	
 

2$5 
 	
 %5
$
 
 
,

   

7
	*5$
 .

		
  .	

 %


 
	
 	 
#


 J$
 
 ?	
/$
  
	
	$ 
	
 

 .

5
5
5E
5)	

		

%
#	
	


 J

 


 =

# .

		
  .	

)

.$

4	
%
*7$*5$	
		
%


	
5


5$


	
*5

%
.	
	
;
		%5
/*5

.	



	

.8'

;.,---,1,$

F-*G >	 
 1
)  
 
  &#
 
!) /
  3 #  .!
6@
 		
 
)
)

 )
 	 ** 3 #0   
 @
 	 
 
)
 &
 
 
 
)0  
 /
)! 

/4!
&! &
 ;# 


 0   


 
 
 7  		 ;
  & 
 
		
	
/#

B

;

"&

&
!

170

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

F-*CG >	 & 1
) &
  36  =
)
 

"F"@7G


 
 
) 	1
)
7 )
  ;)

 
 ; & 

 

  ;
 
  
 '
&
 
 "@7 

 	 
@
'


&

;
4?

(

;.,--0,"

(' $.,+.1! 815,0"54/(%(%
(''G11 ,-,$,$,,-#.
F-G .!
6@
 		
 
) 
 )
 ) " 
/)&0 

0 2!6=!0 B!
	)  9

0 
"

  =	
   "  9
 	 	 **
3 #
!)/
3 #&

!	.?
'&!

/4!
@

&'

&

B


;		
#


'
	#


4
	

	00;
 	0


 3
   ;
 &#
 
 2 7 
 
'


)
70
C**

&
0
P


0
	B

&#	&
,

7
.&)

7
;
@

	
/7
K
'
 #.6

! 
  2 
 ;
  
 
	 B

  	 3
	 	   !		


A#
&
)
; #	[
=
		[	[)


#

	0	
	[

;0'
			
)
P
		B

 ;
7
>	

&'



7	);	
!),&
B#

171

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

   
 

   
 
#

#	 3
)
   
P


F-G "	)
0
 


0&CY	5	C<Y
/#!


   '

 
)!0 &  	 

	 /
 
3 # 
 &
 	0 
 & 3 # 


@
  !	   ' 4 

 /
  	#
;!	
3 #,
&;
 &
 
 '

 2 
0   "	
	 

/

		/
C<Y
F-G 
 
  
 
  2  '6


!0&

2 


&
0,


+7




	?		

"	
		#?)
4



!)

.?	P
0;,	


&
	)0

 
	!
).
6

 &
!4

)
  # 
 
  ;
) 
 =
! 
0
!
	
?	7&
7#

?
77/)&

0	

4?
 /	?	 
  &
 0  !

 ' 

.4!	"

F-KG )
  3 
  	 "
  	 	 &
 2)! 

/4!
		
!;2
&
9
7 "	
	   	 "
  /
 
 <
3 #"	
	0
'&

C-;
&
7
;	"
<

  ; 
 
 '&
  A
	 & 
"	
	&
C-; 

'&


	1
,!H@
	'


I

F--G  	
	   
 3 
 )
   	 

1
6  /!     3 # 
 )
 
	) '&


172

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

.!
6@
 		
 

  ;  '&
  7
6

 -
0
0
K0K
<<
"
 

 
    	
	  0  
7

 
6K6,#
;#
!;
 
/4!
 
	"
7

 		
3#
	 &
0 
     


 3 #  3
 '


   	 "
   
  
 ;	4!
 
<* '&
  /
   3 #  1
 
	
	   
 0       

'&

**0<; 

'&
&

('(B1 ,-,4$#1
F-
';
?
)
;.!
6
@
 		

7"	
	"

#7)

7=!0


9
&)


/)&

174

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

(((B1 ,-,4$#1
F-CG "	
	#
3

#

)
0
1
,!&


((AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F-CG 
 
  0  
  O 
 @
&6

  
 @

 
 =
! 	 

 
   '

 
 		0   4
 /#


 ;
?,0 
 
 
)
  

6

&
0 &#
  .4! 
 '
4 
 =
! 
"9
&@
 + 
	
	#
/

0/

67
(A G11 ,-,0"$;.,-$+ 1,$
"1.1.;,-$/B1 ,$
(A'G11 ,-,$,$,,-#.
F-CKG > 
 "@7 

  	 	   1
  
+
!&
 #  #
 @

 
 
 @

#

=4 &
 ,&  
 
  	 
 )
 7		0
	1J
	

)

>9#'
!
!0
/
#
 

&
!0&
5
W
&#

96&
3

7;0 

#
	/


0&
3!
!

=
&6+! /)& 
   ! #0  A
 
#! 
+
!0&
4
'
7 
		
"@7

K	
'
-	
'
 
;
)
	

71
)

B
)
)
4;

175

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

F-C-G 

 
&1
)7



	0
!D  	 '0 
  	  !
  0K  0

&

)
		

7)
/#

C3
&

F-C 
	&
"@7


 	0 	 7  
0
 !)!D 
> 
	
#

    7
  	 ' & 




)
0	#
 7

	 '  

 3
   7
    & 

0 ! ,  L  7  
 ;)

 )
 #
 


&

F-CG 

&
0"@7

4
7
	
7 !
2>
/#

& 
  '

 	 
 
 7
 
7
	

/
4?

.
7

!4	/ +

&
0!
'&#

&	 
0"	
	
	
7J.!	
/

 &
7


		.!	)
3!
!/)&
"
#
;7
	
	 	
&
'	 .!	   0 
 .!	 
  
;
!  
0   !    

 
7
	!/!) 
	!	

#!&

F-C*G 7


20&
;
+
!

	-)0;


&
 
 
   7
	0 1
5)
  '6
  +
! 7   
 ; +
!6

176

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93



 
		 ) % & )
 A
!
 

 	 %
)
;)

)
;
F-CG "	
		4)
&
!P
 +
!

  
  6
)"


=	
;
  
 /
  &)
0 
#  
 
!#	 
 '!  &
  
4 +# 
 ;

&
02)!
7
	
7

#
(A(B1 ,-,4$#1
F-CCG "	
	
	
"@7


	
)
&
7
3

;;	@


;)&
  "	
	  
 7   ;
+
!!
&;


(AAG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<G 1
)	&
(6 	7"1,-$/B1 ,$.",7"1.1 "4

1	&
L
;/Q>
&
7&  2 	 7 
 4
 / 

1)
#
1
.!
6@
 		
LC
 1&
34'
	0&
16
)


#!	26



7&
!

(
('

;.,--0,"
-0,$,$.;$";0<1 "B#5" " .

(''G11 ,-,$,$,,-#.
F<CG !		;!4
 
"
-7)
)
4

	
<0C.'

	

&	)
!


180

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

 !


# 	  
	 7 )
 )
4

 
34  	 
 <<0 . '
 	   !		
;!4
 
"
-	
0*.'
	

& 
0  	 7 )
  '
) 
 7 )
 
)
4




&
!
!


#!
)
)
4

4	 
!7

+		
('(B1 ,-,4$#1
F<G 
	
	#0&"

-	
0*.'
)
7
!		;!4
 
)

)
4

	?	K
+
 
 ; )
  

 ;

 	 7
  
'
&
	
 
)!)
  
  ;  
;

7&)
)
4

"
K
-
	

'



	
"
    
)! &
 !4  


 , ! 20   +)
 
 & 0 &
#7)

('AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<G /    	 ;

    	 
2#
 	 7&
!   7& 
 !		 ;6
!4
 
 )
  )
4
 
 )
    L  7 K 
6

@


.
"
	
&3,

>	
	&
+)


&)
3,
-	34
.
6
)
)
4

	3,
KF.'
G


 ')
  ;

 	  
 #0 
 &F	'A<C<G

181

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

((H0;,$."5"1
(('G11 ,-,$,$,,-#.
F<G @

&	


  !		 ;!4
 
     !
 
!

 
# 	   P
)   
 0 Y  	 
 
<0CY)
B
)
'
P
)
	
	
	
	&
1
)	!

  
 !

 
 	 P
)  
0  P
) 

  !
 . 
  4
 +&
!40
!
!


0/'
)
  ;&#
 )
4

 
0 
 4	4! 	

 +  
   3
  
B
 
 
 
  
)    7& )
 
)
4



	/

&0
.

   
 0  .4! 
 +#	  
  0 	  &  	 

 
7
	!&30

&

(((B1 ,-,4$#1
F<KG  1
)
  
     !		
;!4
 
    P
) !  	 
'
!  
	
	 . 
 

  
6

 	 "
 <  
 
 @

) #
 
7		)
&
97
	
	!4
B
)
P
)+		4
+&
  .

 
 +		   .4! 
 +#	 
0
0+

4
P
)
#)
!40
,&+		
&#




!	 50	
&

"


!4'	

!
#
&0

7&
!
"
&


182

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

((AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<-G 
	
	
	#0B
)

P
)

	!
0&!)
6
	&
!4P
)0Y&<0CY!4
3&
0/	
)
&&
@

#
+

!
)
E
	
W

6

<	434&1
;6
	
 
 &  L  7  

 
34 
 P
)    !0  &
0   	


 
 @

# &
 
 
@

'
&

B

(A	.,-$-0,.;$";0<1 "B#5" " .
(A'G11 ,-$,$,,-#.
F<	
'
 !  &
0   
 7 
 !		
;!4
 
  
 7 )
  )
4
 
  F
AG

183

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

 # ! '
 (
';
)
&5 5:
 
 :
;

& 

5 
 
E

$




 !"#
	

"
" 



$%




& 

	



'

"&
	


9=

.#!.$

>

-
1


. . 

$$" #.

.#$!

".!.$

$$..

	?

-	


	

.$"

. #!"

$$ .

.$$.$

"#.


		
1

$$

. #!"$

$$#!..

.$$

""#$#


9=

. ."..

.. ".

.###

.#"$.

" .

-	


	

.$$!$

..$ 

.$#!

.#"#"#$

"#$!


		
1

. .$

..!$ !

.. 

.#"#"#$

"#$

!
9=2-

."!!

.$"$#

.".#

."$.

#""#

-	


	

.#$" #

.##.

..."#

."$!

# .#!


		
1

."!!

.$"$#

.. !#$

."$!

#""#.


7
!#

0&.
6


!		;!4
 
!		;6
!4
 

7
)
0&776
&)
)
4



/

&


.
	7)
3	
6
?
'
	#7&
7)

)
4

0
7)
4



6
)
7

%	)
"
K%7
)

;

0&7K-!	6
	7&
	
	)
)
4
6

&
+		7)
7#34
	
<'
0&7;
)
/


184

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93


 &  !40   	   L K 
6

  @
 		
 @
 
  
 34 

&
 
	 !   
  &
0 &   #
7&)
)
4

"
-&
&
;
)
/

&
(A(B1 ,-,4$#1
F<G  '#  
0     	 
!
	  )
  @
 
 &
0 &
 	

	
	
	
	
!

!


#&
 
&
0.
	0
>670	
0!

!
(AAG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<*G  7 
 !
  !

 
# )
 
 ;	30 	

	
	  	 
    
 
7& 
 )
4
 
 
 70  & )

7#   
 ;

 
&  
 ;	3 & 	

	
	    	 
    


#7&)
)
4

>


 
	
	 
0 &   0  )
  /


!

!0&!
!


#
&
 

F<G  
	
	 	 !) 
0     
7&)
)
4


/
&

&
 	 0   
	
	 	 >	
	 
#0 
0)
+		
/ )
' -H



I F /6=)
	
G  7		 	  !		

#

9
	40#7&
)
)
4

	34
&
!		;!4
 



	&


185

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

(6 ,,-:#,,$",$-0,.;$";0<1
"B#5" " ..-,$:#,18,$,-,
(6'G11 ,-,$,$,,-#.
F<CG 
&2#
	
7&
!7&
)
6
4

0


.
6&.
	
 !>6+
6A


@

)
"

6
	
3,

 
W

&6
@

!
0&
		
7&
!
,#
	
1

	7&
)
4



#FL7K

G
F<G 7
2#
F
;/>QG7
!		
;!4
 
)
)
4

	3,
		
---'

4B	/

.

	
	-
&!		;!4
 

4

	
		.
	3,


06
&	---'

	1

7&)
)
4

6
34	
0<.'
	3,

&	3,
34
0*.'


 	7&)
 )
4

!
4?
;
#
=
!
 
	!
F<G =
3,
K-

')


;

	7
'
&
	
!		;!4
 
6
.
)
)
4

34	.
'
7@


.
	&

	
	;
!		
;!4
 

F
-M*G

@
@


.
	&

4?  L  7 K 

    ;
# 

=
!
 
	!.
34,#
.
'
	
1

	7&)
)
4

K
	 
 K0 . '
  - 	 
 0< . '
 
 0  

186

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93


	
	  	 

 ! '
	 
	0

	.
	&,



(6(B1 ,-,4$#1
F<G 
	
		0
@


)
26
#
"
	
	"
K
)!&
!40
  
  #  
   
 

 & 
3
34
@



7
F>	
	0	
	0
	
	G
!		 
#  P
  B	   /
)!6
#!
,&2#

@
)
&


	
		
@


.
34---
'
@

	
F<KG 97
	
	#3,
K
-

')

;

	7
'
&
	
6
.
)
)
4


7!
&6

#)
!40&	>6+
6A

9

6

2)
;


#

#;

)
'	 #

)
4

6
4
	<
)
4


#
 /
)! 
   "
 K  - 
 
;

  .
 	 /
 
 )
4






&
#<*	
&
#)

(6AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<-G 2
 )
  &     !		
;!4
 
	7)
7&	2	
)
4


   

  @

  .
6 &
.
)
)
4


 
@




 
	 @
 
#	 )
  B	
  /
)!#!  2#
  	 )
  34 

@


;
	


#	

187

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

@

&  
	
	 	 		 	 
 @

 
/
34---'
&

!
	
F<>

 ;

 	7
 '
&
	
 &
 	 ! 

)
4

&
	
	<
/

&
)!
(

F ,-:#,. -7#,- $,$4,$!. --15

('G11 ,-,$,$,,-#.
F<G / 	 <  K 1)
  #
 '

7
#1&0-*1&340
'
  '
 	 & !		  

 &
 
  
1&	 #
0   
	 #
 &
  )
 <'

1&	.


188

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

F<*G  /
  1& 
  
  	 < 
K<
/
K- 

7 !2	<%/
3;	7	

LL7	 !?
+;/Q>>F
G
;/>>F;

)
7
G
%

		&
99

'
"
<	
"
<K-#W

&6

)
/
34<-K0!4

-
#/
1)

	  >!  	  	 7 
 
	 #
  
'
)
#
 =


&
F> & & =
  /
3;   
;/ Q>>   
/
)!  
 / 
     34 
34
/

'&4
@
&&

	&@
&

0

@
?
@



A

F44,.,$G# -,-,,$	4!. ,-,$
,$,,-#.

F
 
#
 
&
  & 
  
 7 
 -M<,&
;

	+

 	 "
 CC* )
  ;		?	 =
 
) B
 

@
3
	#)
B	A	?	FA
3B6/G
/
+
@@;.6@		
	



192

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

 @@; .6@ )
 & 	 

 
&
   	 
 
!
&/	?	
	B	
0&/

+
CC*		&
=

 
#
   

 /	?	 .
 )
 

+#
+
34
0.'0	
	

7&
	+
')

0
P


+


@
#


@

		&

('(B1 ,-,4$G",,54","1"4
F


/&
!  
 /&
 
 
)! '
  , &
 

70   

 /	   ' 
  
 /	?	0 
 @

   /  	

@#
=
	&


9
#!1
! )
# B&#
!

/

	
2!#&		

&
!4

194

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

(A ,,- "1,-,.;57";,- 8,$
(A'G11 ,-,$,$,,-#.
F<-KG )
  '&
 
 /
)!#
 &
 !
 /
)! )
  + 
&
 
 
! 
 
 // .6@  7
! 
3
!)

;#

*0C'


7
!&
	<*K0*'


)
/
)!	&
/!&/
!
//.6@0
 7&  // .6@ )
 7
  @
0     	
!
.
##/!
(A(B1 ,-,4$G",,54","1"4
F<--G  	
	  	0 
# &
   &

@
#9!/!>	
&
7



)
&0	!	
;
#
!		'@
)
7
!)
	
(AAG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<-	P
/
))

9& 
 ;

# 	 

  	
	 	


.	/
7


04

+0 
 
 & 
 /

 
# )
 

9
( -0$".,,$. ,5,:#,84,
('G11 ,-,$,$,,-#.
F<-CG )
.?	"		&

FC0'
G
1F<<0'
G/#	
/&


7
#	
/


)
=
7


34
7
#
# ! /

 & &
 )
  
 
 /#	

		
0
0
1/#		40

4&
&
	/@


 1 
 /#	  	 7
 # 
 // .6@  ;
 
7
&
34	--0'
	#?=
#!7

)
	)
)

&#
	


196

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

@
 B&#
!  
 ;&#
0  / ) 

7&

((B1 ,-,4$G",,54","1"4
F<<G    
   &#
7



##	/



 &
 )
 
 

  &
 &
 3 

;&#
	
!0
	01

)
0
'	   A
 
 
 /#	  
 /	 )
&  
;&#
 )
		  
  ! 3
 )
  + 
 /#	 
&#&
0	
?7&D&

/#	
)!

!4  
  
 )
  
),
   # + )

&
6P
&
#

&

(AG# -,-,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<<G 
 
 		  '
#
  	
	 

+ 3
  ,0  
 // .6@  2 
 /	 	
<K 	 
 
 7 )
  
 
 /#	 
;   	 
 & &
0   

	  
@
) )
  P
&
  
 /	 # 
 

 
  ,  0    
 7&
 

/  # # !)  6  


/		&

() 1",-:#,:";,
()'G11 ,-,$,$,,-#.
F<<G @@;.6@?"

/
)!)
V
!
/
)!)
+
+
&


/

@
 
  )
  3 &
!  & /
)! 	 "
  !4
B
	#?!   &
 /  /
)! &
 
7)
;&
!
)

@@;.6@

197

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

7!)
/
)!'
@


34	
<<0*'


()(B1 ,-,4$G",,54","1"4
F<
  !
0 )

 /	?	0 &  / 

/
)!#
	
 
!&0!) 
)&
0

//.6@!	 !
#
1@.?	
)!
!'
@


,
7


'



@
#/!
	4'	 



F< 	 @

&
!  
 /&
!

 	 K
=
 0		/
.?	'7 

7	 <   B	&	
	 	 7
  =7  

/		3&0
7B9
)
 @



	

B	&	
	
	CC&
HK
/&
	I 0   & 
 
 
 @
 &#

&
0&		@

;	
@

 &
 
 & #  &
 9		0
&/
@E/47B9
)
7
@

	

;	
/#B	&	
	

)
0
/&
!


=
&

@
  
 
   =
0  
B	&	
	&

)
@
	
 
 9		 
?0  &
  /  9		0
&/@E/

7B9



	
0
)0
7
	2	
'B67


@E

@


	&

 B	&	
	 4 )
  7
 
)  !

  "
 %


0	7

	#?
# 
)!4

202

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

A
	
?

&0
/		#0
;

;&

('(B1 ,-,4$
47 14","1"4
F<G H 0 		 * 			7)'+			 	
	
			/+	6				1	
*	-	 
	 	 * 				   			 

	 

	3 0	 

			 	 			1  333 	+	  			 	 

				
+			 +	 			34
('AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<KG 
 
   
 7  B	&	
	0 


	&	@E/6!
	@


   A 
   0   
 '
 
&
&
	B	&	
	&
!0
	K@

&
!/&
!

)
+#

	!
7
6@



&

'
 ?  	
 
 	 7 
# 	 B	&	
	 #?

70

&
&
0
/

@


)!
(( 8, -4Q7" "-,-5"14,$7,$,-
,7"
(('G11 ,-,$,$,,-#.
F<-G . 

 	 - 

  B	&	
	 

	L79
<3E
)
0&


H'
&
  9 
 +#
 1
	I F7	
 
7B9 2!G 

 & 
 &	 #
   16/&
!

 

1	/
+#
0
@
&&6

) 
 
#! 	4  B	&	
	  	 		 

2=7

203

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

/	7
4
'

	"<
! 
)#
 @
&& 
0 & 	#? 7	 
! 	
C  7 
	#? 	
   /
 		 &
 
B	&	
	  	 & 0  

@
&&  #  .  7 
 /	?	 	
#
7B9;&B	&	
		
	
7
#=7
#
/&
			&"


 /&
	 	  
	0  &	  4

	 

&! 
 @
& 
 @
)    	  4


@
 
)
 &
 	 '  
  
0  &
;
)B	&	
	/&
		KK-
#
0
&/	?	
	
 	
&

B	&	
	0	 =7	

 )
  
	#? @
 @
&& 
 7
 
=

&
(((B1 ,-,4$
47 14","1"4
."@" 80	 		 	 )	 
		 	+	 		 	  /
*
			 
	 			3 333 , 		 $	   
++ 	
 		 		 		 	 )	 
		 
3 0	 
+
		
 		&A		/
*)			&A	
)	 
	
	+	3333

 		 (  	 B 	 		+	 	
-+	1  		
	C			1
				6		
				/
*				/		 		 
	3 0  		  	 /
*  (		  <"3#=3<==" 
		A	+	+	1		-++		 	 	
 -		 
 <"3##3<==" 
		1 	+   & 		1 	 
* 	
		 		

+	30	B 		
				$2						 	33334

204

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

((AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<G 7;


@
	&0
&

# @
#
  /&
	  
  !D
'

  @
&&  B	&	
	 
0
  &

 )
 "
   &
 !  	
B	&	
	

		

2
  =7 #  
# 1
	 
 9
  
)

@
&&  4 '
 	  B	&	
	 

7


!		<	


 @
  @
&& 
0 
 
 =7@
&&	*<
9'
.B	&	
	0&	

1
)
	
!
	@
&&	K
0


1
)

+#
1
	0@
&& 
)
(A 8, -G"$ ,$
(A'G11 ,-,$,$,,-#.
F<*G 
=7

	K)
/
+#
	
/

 &  +
 	  
 
/!
K0<.'

7	C
B	&	
	&
;

7
0&	
7B9
&=

@

)


/267F
D/2
G	/!34
0*<.'

9


=7
?	7
9
'
#0&;
)B	&	
	
/

&  

 7& &  
 7)
 
+
)!

205

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

B	&	
	
#	0/

7	
&;F!	 
70/!	
0**.'G
'
W
 

  &# 7   
	  0 
! 
B	&	
	  	 Z1
)
	
! 	 @
&&Z 	
C- /!  
 K0<.'
  
&  
7B9   
B	&	
	   

 @
&& 
)  
 34 

&#7	#?&


+#
	/

	
/!34
 
 K0<.'
 &
  
/267 0  	 /!  34 
0*<.'

0?
	/!34
K0<.'


&
/!
4;
9
#	

  34  
 0**.'
0  
 /
  9
 
&

B	&	
	# #
@
&& 
)
	)0   &&     9
# )
  	 &#
7

 
 

  B	&	
	 0  '
 
 

1
)
@
&	
(A(B1 ,-,4$
47 14","1"4
F<G 7)

&
		9.

7B9&#


@
)&0/
	
 !
@
 
 
8,		5+		#D					 	+			1
	  333 + 	 	 	 * 	
 		  	+	 3  
/	+333 			 		333		34

 2)!


  34  -<*C0C- '
  
 	 &6
	 #


&#


)!&


206

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

8E	
 		 					F			59			B	- 
	(F	-+	
 		 	$
	- 
				B	-	3333
0	 $			 	 		+	1     (
    
 			5+		 		* 			 	 
* 		A)		#D3=G3<==#	133334
(AAG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<CG 
 
 		  '
 
 1
) 
  9
#
 9&!  4

#! 
 + '
 # , 
/
0
79
#

;	

'

  &  & &
 
  

W
 # 7  34 
 0** . '
 
	 &

!4 '
 & 
)! 
 0  
 =7  / 
 +#
 	
/!34
0*<.'

	)
&
	/
&#
!734
K0<.'
;

340**.'
&

9
#H
I
7!)&

7
4

0
/&
0
7

1+


+#

			7


 '&
#


0+#
		
7



&

7 W
&
/		

&#7	&0


)? 
 
  '  B	&	
	0 !)
W
;

;
/
FW


7
/!G


A

F44,.,$G# -,-,,$	4!. ,-,$
,$,,-#.

F<*G 
  	4  / 
   B	&	
	


0 !) &  
0 
 @
 
)

9		
>
&

207

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

  ; 		 &
 
 /&
	 )

.?	0

0
#
#
@	

'

@
&&!D208

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

'6

Drucksache

5/93

F;5
,1 1,-$78**$,,-,$
541"0$5-<"-,77"1.1 ",
, -,

 )	



5 
	  *5 )	
 
 3	@ 
 25
*/


/

 ?
   9

	
  ./  <

 
 

$

 ;
	
 , 
  

  '
 
  $

'5,5

#	


)



?%5
#	9
	

)	




	



,#5


9

	
	


	
5

?




'

;.,---,1,$

F<*G 
 
 
)  
&  7 	 A K
K*.;H)
B

;&#
>>E
	/


4
&
&
7I	
7B9
&
0	


=
6/
#2!
=
6/
#
H
 6.
I F!
 9
&	!
G0 H.
 'I F!

1
	GH/6
6
IF!
&G
CC
)C=
6/
#F=/@G&
	#?LK7
9
  H=
  .!
6@
 		
IF=;G 	 K 9	

CC F;@E/ .6@ CC0 
 CG  B
 )
  ;&#
 >> E

?
&
&
7)


;	#? L  7  =; &
  B
 
 ;&#
 
 / 

'

;&#
.?


=
4


2
)

 =/@ 
 &  .?	 
 '
) 
 B
 
	#? H2 
 4

  B
	?	  ;&#
 &

E
IF42B@G	<E!
-07	/.6@-0
C-

209

Drucksache

5/93

(

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

;.,--0,"

F<*G ;	LK3E)
7

&
0&


		&!
)0
>

'
)&>
&
	&B	6

&
!


 
  
 70   
 @
  

4


;&#

	?	
)

(' "1,-,.;01"441F7
(''G11 ,-,$,$,,-#.
F<*KG ;	#?@@9
LK3E1
,!4


0&&
)
0&
@
&#
&


&#
 
B
	?	F+
M

#	
G	!!
;&#

&
!

1
,!0
			
	>	=/@&)

	4B
	?		'
	
&!0&

 ;	 
 B
	?	  1
,! &
   


('(B1 ,-,4$
47 14","1"4
."HI 8333 0	 + 	 %	 		A	   ! @< /% 
				30			%	 		- 
59		J			30	$		3"3#	 
	1
		++		B		9		 		2	1 
	*	+	0+	59				
34
('AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<*

'
)
B
7# 
)	)0
    B
 # )
  4

 ;&#

6
	?	 &     
 
)
    

>
 >	/&4
 &
 B
 #&

    ;&#
   	 
  &0 &
.?	
=/@)
&
0!B	&	
	

)0



(((B1 ,-,4$
47 14","1"4
F<**G 8333
 
1	)	 	2			
)	 			+K	%	 			
	3 0 	 	 9	 + 	 &	 	 
	 /	' 

	2		1 	 (	!!1
,!0V#
V#
.?	!
(A "1.; ,-$"1,-#,F7,$,(A'G11 ,-,$,$,,-#.
F<*CG  B	&	
	 
) 0   B

   
& 	4 &
 3
  
 
  !0  
=/@ CC 
 C . '
  <  
  . '
 4

	 )
 
B


@
))
0<.'
)
*0-<
. '
 
A
 
 

 
! 
 4

	 !
=/@  B

 

0   /
# &
 
4 
	)7
0=/@

0&)

7
)=

4

	!4;	.
=/@

#
0
/ 
  & 7 
 .)
0 !	 
 
 


0;	.)
0<'


"

#/
#
<'
@
&&)
'

/


0

0.)
&<'
 

"

4
(A(B1 ,-,4$
47 14","1"4
."D= 8333B-		)		2	
		/)		 
&		  	
3 0	 	
	 	 %			  	
%				  	 %			 			  	 
+   
 		30		+		B+	2	
 3	 
,		3333
 				&			1

212

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

	
			 + 		1+		+	3, 	 
	:		
	34
(AAG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<G 
 
 &?0   B	&	
	   76
4

;	A
	# 
)	)0&&=/@

&#
0B

&
)


&	 #

 0

	'	0	
&!
)

A

F44,.,$G# -,-,,$	4!. ,-,$
,$,,-#.

F<G 
	#?LK3E


@
)
;&#

&  
) 0 # 3	  
  
4


&

&#
&
)

F<KG 
  	4  / 
   B	&	
	


0
 4

)
B
	?	
42B@?
+


213

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

	",5 ! ,'P8.10"$","1"4.;0"1=
,$,$,17" ,'

B18$10.<$,-.;!":1#$,"",-,$*,
1,$15,-4C,4,

 ?/
%   		

 (
 *5
 
$	8
	

 %

 
	

;	
)	



5

/


%$
;/	#%5
	*	
/%
45
@
,	
$
	
;


$	8
	

$

*	
	*5


$
	$	
J
/	

'

;.,---,1,$

F<-G 

	
#4

	.
6

6>	?	 
	'	
"
-

;	 
& 
)'
4
'
!		
/#	
  


#
 & 	 4

 .!
6@
 	6
	
F>G
)

F<7 
	'	
A


#4


F<G ;	0
#4

 

				
&
0 
#!A
)
;		?	@
6

214

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

&&)
.

6>	?	
	#?;

/2
!/	

#4

	

4


6

1
+

0
	




)
!.
.?	

@




(

;.,--0,"

(' 
4.,-$#$,"",-,$*,1,$15,-4C,4,
(''G11 ,-,$,$,,-#.
F<*G 7

 
);	&#
1
)
	
.

6>

#	)


 34 
 & , '	?	 

 &  ;	

CY
&&)
!.

&


34<'
	'&
> 
);	&

#4

	&
<'

,'	?	0&
4?

70&!&


'
0)


&&
>	
&

'

 
   !) 3)
  	  !	)
3	0C*'
4

0!)

H.!
4

I0
	/!@
&&0

('(B1 ,-,4$","1"4
F<G .
	)
0;	!4
/2	
2	
,#

@
)
#4

	.?	
 2
4

#


6'&!	?		/;/

4


#!	 0#
	'
.
	)
7
0
/&!	<.-

215

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode


@6A	

&!.

;# 


')	
  
) P
  34 
 4

  


&
 !0&&
#
!
)
!.?	0&)


&

>	3!

4


#P
		04

4
	


@
#	@
&&	)>7



)!#4

	
	3



'6
)	
&
,	!/
#
'&

 !0   ')	
 	 

  7 )
 
=
&   #  	 
 7  
0
!4
,
!4


0)

.
)
>
 
  .
	  
 ;
  4


  34 
'
)
	&!	#?
('AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<CG 
 
&
 ' 
 
 @
)  4

	 )

#

6'&!	?	
;	

/2&
!
!&)
'	

&
0	 
)
	)"

&.?	
  
 ;	 	 /
 
 .

  >  
7  
	 '	 
)
 &
 ' B
 	  
 	
.
	 

')	

F	?	7 
	
'	0
#4

	34)
'
M	[9#
&
0	#?
/2
/
>
4


 
)


	 0B	
1
)
>


)
&<'
.
	 
)01
)6
!)!		/
&)

&
!
7#!4
!		

&#
!&

(((B1 ,-,4$","1"4
F 




)
&
)
')

/

34'

7&B


1
))
.?	0

+		 
)&
0
7&
!

((AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F

0

)

217

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

3

/

0
1
)

'
/
&


&
0&
/!	
3
&


	2	74


	#?LK
3E#?

(A 	", 1,-$-0:#".1,
(A'G11 ,-,$,$,,-#.
F  @
4? 
&
-)
/2	 7& 
@E/)
 

/

 F77
/2G0 
  	
 /	?	 


 
 0  2   =
 
 2  	
"

)!)
0&7&@




'
)


		
;	#&

(A(B1 ,-,4$","1"4
F 	

 # &
  

  34  Y 
 4

		
0&4


7
!
>
	   
 2  . 
 &	 #
 
 


@

@
&&	5		"
'
)&&!)
@


@
&& 
  


#
 	 > &
 	
0 	 A

0)

F	0<"
G&
)
&@
#	


/


)!)
)
!)	'



  

 

   @
 
 &

/

?@
&& 
)	>&

'#
(6(B1 ,-,4$","1"4
F    	
 ;  /
0 
 

 '
0 &  .
	  	
 

 	

0  4

	
   	 +

	 
  7
 

'	?	#	'07

)!#

C '
 )
  @
 4
 7
# 	 
 7
&
 6=


6 	
	
0F7	/.6@
KKG

219

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

	 > &
 
 	 0  7

  ' 
 
@#! 
)9(6AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F 
!!
 #   	 A

	 
 
  4

#
&

	&

(AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FG 

		7)
.
	
+)




	
!
0&	;
	
A

	
&
#!		!4

220

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

A

Drucksache

5/93

F44,.,$G# -,-,,$	4!. ,-,$
,$,,-#.

FKG 7 & '
 
 1
) 	  
 
 	
.
	0P

E 	


#4

8#!)
1
)'	?	0

&4&
<'

#0	>
!		/
&)

&

9<"
'

	;

#4

.6@

/
)!
)!
;	
06
&#!
'	?		@

 


&
.

6>

#?'   .4


  34  & <'
  
&
0	!)Z.!
4

Z
;	?
&#
  

 

  	 =  
 +
  ' 
 

#4

	   /  
 & 
#.#


)
)


2
@
&&'  


0 7

)!# 	 > !

  # 

 '  +

	 
 ) 
)
0 &  
7
 4
0  
 /	 
 4

	4 )
  
;		?	
 

7P#

&
0'	?	 
)
 <'
  7 
 
#4

	   
 
/

 
	/


		&


221

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

F-G =
#

	/


#4


7&
@
		F@E/M@EM@EG)
&
F		
 B
	-+$
	1
		  0+ 	 )%
 F! G0 	 " < 


9	+ ;	!)
/B;7

*0.'
X  )
    1
,!#
  )


&

!
;	!
0<.'
4

6
	
&

C.'
&#

/

&
&

 
 

F


G0
)

@


)

/B;7
)/

&
C
;	3F/B;7;	3G"
K	
K0*.'

	#3
@
)
FG 

;	

/B;7
2!
 


(

;.,--0,"

FCG 
 
  0   ;	
 
 /B;7 	
"

&
'
	 
 
&
!0
  
 

 
 ;	
 ! &
 @
  )
 
/
    & 4

	 )
  
7 
 &
 &
 
 '	     

223

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

!		
&/B;7;	30



;	

!&
@
 
FG >	7 	@

4

#!

1
,!0
>

!


 0

/)

)

/B;70	4

	34

*.'

)

	/6
&7 >%&! 	"
<&%
	

(' !. "1,-481"-,-,,:# 18,$"-$-1 1
(''G11 ,-,$,$,,-#.
FG  
/B;7;	3?7	

 0-.'
  	 # 3 
 @
) 8  	
@
	4 
 0.'
 )
 >0  	 @
& 

-0.'

!
7
FG 3
 
&
)
3,

 	 ;	
 
 @
 
	#  
 0.'
 
3
    @
 
	# )
 >  		
/B;7;	334
0<.'
	&
3&A
@
 
	#
FKG 
9	
@
 
	#)
/B;7	
    ;	
 
 24
 F
8 

+		GL-C7+@.6@
('(B1 ,-,4$,$!11$1
F-G      7  
  
  # 7  
  


 	 

/B;7 ;	3  	 "
  
    
 "
 ! 	


)

/	?	
0#
/B;7;	3
.

/


.?	F/'

1
G
@
)
>	P
+		,
	2	
>
	


224

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

7Drucksache

5/93

%/B;7
&
C%.!
6@
 		
F>.7;G

.?	 
	#
('AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F
)
3,
0

@


!
'
	#@
&
7
#
#
34


 3#  @
 
	# 4 7

 & @
 
	#   
 P
 	
3  
 
 3    7 
 3 

24

;	
 ;	



L-C7+@.6@

#
4'
#

L-;	3@E7.4!
24
0	2	

>.7; )
   @
  
    

0 !
 @
  7&  

X 
  
 

	
@
?;
#
3&
6!

FG 
7&@
 
	#&


0
 
/B;7;	3
	
@
)
0&
	


&D#

     /B;7 ;	3    
0 
   
 
	"
<	0<.'
!
(( +#.",,5" ""#.;$,#44, ,+ 1
(('G11 ,-,$,$,,-#.
F*G ;

/B;7;	3 
&

@;
   # Y 
 ;0 
 @; K-Y 9 	
;

      )
  7
 
 /B;7
+
;
0&
'	

) !  	 
#      &

2!

225

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

FG >	


	
/B;7;	3
!#
 )

 
 P
 
 ;  
  
 &#
 . 

2
)!
  !    
   
 ;#
 

;
&

FCG ' 
 2!  
 
  
 '	6

/B;7;	3
&
&0./


	0
'

0101
!'		
C.'

 
&
 A
 

 '	 
   )
@


16
 


#&#
/

D&
+		/
&
0	

/B;7;	3	
'

4&
 	
;

 
 0  @
  
 7 
	@
&&
 &@@
	4
#?
!4
FG >	 .    /B;7 ;	3 	 
  /
 ;	3
F/;G
)



&
.&
!
/;

@

0
)
7&!
/
&@
)

)
 
 3 !		  P
 
 9
 )
  /
H/

&
CI@

&
)
@
)
 	 0*<.'
  B	
 & *<'
  	
'
!

! 
  /B;7  0 ) 
 /; 
'#0<.'
7!&
	0
 
/B;7;	37	
@
) 
)
7  34 
 @
)  
 !
 	  


&0/B;7;	3
	'
!#

'
  9
  
 /B;7 ;	3   
0  /; 	 
'
#



(((B1 ,-,4,:#,,$!11$1,$
FG '2!0 

'	

07

 >
K"
# /

/
%	
 7	 CC*% )
 0K. >

226

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93


&
/

&

/;

!	#
@

0. &

FG  /;;
	
/;&
/;!
#

70


#

=&
1
#
H
)/
I7
1
'D 	&#

/

@
)0
E

#

V#

>	P
# 34

 ;	
)0 
& 
  
0   +		 
		
)


@
 	.#

	
((AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FKG 
 
 
/&
>&
/;
H!
I

0
?	
)
2!0
/

0	 @


)



1

!		

@
 	3
"
  	
  /  3
!  
)

&7

 !@


;
4?


A

F44,.,$G# -,-,,$	4!. ,-,$
,$,,-#.

F-G  /
  
&
 &
 )
 
    
 

@
 
 
&
 >	& &
  
   W?


 
43

!7
0 6
0 +		    4

	 & .
0  


!


/!
F	
&
1
)

&



	
   
4

0   &&   ;
# 	  

/B;7&

F*G 1
)



C @L-K+@.6@0L;	3@EL*3E

228

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

'@

Drucksache

5/93


40",,":"181"-,,

57-08$5",4+< -08$

 9
*/ 	 
 $ 
 4,
	*
 


1
$%/ 
 
 		/ # 5
 $*5 
 5

/8
5

(	

2		8
	

$
":!!!!5
,	

 2	%5
 
   !! G 

 1
%5
 *5
 
&!!!!!5 
	

 
 E


  *
	
 )@ 

)


#

,

?	$

3
:!!!!5

5
)

*
#(	
$
/

/
$
 
	
 	
 
	 ;


# 	
# 2	@ 

45
	

 5 ;


 	
 	

	 2  ; *	
 *
	 9	
 $ F	
/ 
 
 *5
 
	 
:0!!5$)	
9
*/

%

 )	



5 
	  9
*/
 ,5

# %
 	
 

		8
	

 	 
 2  2	 
 )

	
 1%
@
5,5
$%$


'

;.,---,1,$

>	2	
'

B
#
)


 
)

 
 	  .
! 	 /  34
  . 
+4
 

	4  7 
 
 
)    	
+4
 

K<'
0 #
	-<'



 
 &
0   /	?	 	 
 C '
 

&
  1
) 
  
 1  
# 
2	
0 
 /&
 
# +4
 

	4  


)
/	?	'


 
)0
'	 
1
)+/F"

0A
<==I4 

230

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

?
&4 
!  &
 
 #  
 2! 
 ' 

!


34
0&H	
		
 1
	:2		(			+	
	I'
!&
 1

	 
0 	 	 
 2
  ! 
 34
!	 5 
3/;6/	?	


('AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FKG   CCMC* !
  <-  KM-  CK 


 0   '&! !& )

 &
 
!'
&

B
#0+ # 
	&

	"
	

 
;
?4
4&0
 & B
 
 	 
  B#!
=
 34
%& 	
 

%
 
 4
 0 !    +D )
  &
 7 

34
! #
B
#
(( #1,,$$,
,
(('G11 ,-,$,$,,-#.
FKG 
-<'
.
!MKFK'
G


/MKF<'
G

0
+#
)!
/   
 
     	 *
;&
!0 7& 7
# 	 
 
@
)&
!+	

	
=8 P

 
 

 6  
	8 
7 & B
  	 
 0 

	
.F#0
)!G)
#

1

	&


231

Drucksache5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

'
4
' 
8
>'#&
 4
1
 



' 

2  
 
 @
#
 
    

7
	 F74  +	   
 ' G

8
/   ;&
! &
  )
    


7&9
#



!	=&
1
&
	=
/&
!
		

+)
&
0/	?	&4 F
3&
!
0101
);)
G
1

+#6
#
)!
(((B1 ,-,4$
,":"181
FKKG B
#)
8H,				1	
B	
	
		1	%	+	)	 	:	
	5			1
+ 30	
		 		 
)+		&			
	 		B					4 
B
# #  7)
  
  	 1! )
 H
-	M1 +	  +	
	1  (		 	
   	 
+			/		 		2	I'	
IA			
				I B
# 7&!
 

)0 &
 
 8 )	
 + 	
		 %	 		 			  	

							
-	
		I
((AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FK-G 

0
1


 
 
 +#  )
 0 	 +4
 
6

/!

''	=
!
 
	!
/)
&


 @   B	 
  
0 =&
  7

232

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93


#!

9 &#
  

 @

  
	#?
 / 

/	?	

&

,0
	D


7
	-<'
.
!

	#?
 1  
)
 
 B		?	  &#

1
	
0B
#
&?

0	

' ;
))
+)


		1
&

(A 	.; ,-$"1,-:18-
(A'G11 ,-,$,$,,-#.
FK )
 
2 
)
&
&
7B
#
&0
/

 )
  1
) 
 '
) 
 

# &  	6
&
 
 )
  1
) 
 
  2!

&
0
!!.#
@


)
(A(B1 ,-,4$
,":"181
FKG  B
#
&  8 )	 	 5+ 	 + 	 
								 +		(					 
5		 	 -	 		4 !4   
B
# 	0  H5+ 	 		 + 	 	  			
		:		
		I'#2 
)

B
#
;&
! 
)7&!	

	'
 
)
B
#

233

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

(AAG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
FK*G  B
#
&   
  /

  
1
	&


&
		7)

 /&
  +4
 

	4 
 B
#  
 	
3
07
&
&
)
0

&
 
	@
&


FLK-73EG0

	;

(6 "10;"1"-,-:1- ":",01
4 -,,$
 8
(6'G11 ,-,$,$,,-#.
FKG > 
 	 
  
) 

 &
 




 B	 & 9#  34  	 <**0 '
  	
7 
   /
	    &
 7?
	 &

2

B
#
(6(B1 ,-,4$
,":"181
FKCG B
#

)!03&
!

	
7
!   
    	 @
&
 

B
#
& 
  & &
  /  
&

)
 +
 
 7
  ! 7 ! )
 7&

 B
	#?!  &
  	 
 
)
HN	
		
		$	IH	
	+	I&

(6AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F-G  HP
I&
 '
 
 
  
& 1
) 

 '
   B
#
& 

0   )

3&
!

    ; !  
 #! 

)

234

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

( ",0,-,$0,,-$ ,,- "1,-,
('G11 ,-,$,$,,-#.
F-G ./"
-

 7
!

1)
16/)
&)


B
#
&&
		
 1 &
  

6  3E7>6!
	  & 
;
	1

1

	

'
)
	



3


((B1 ,-,4$
,":"181
F-G  B
#  	0  
 7
!

 
	#?
 &
  ! @
0H			A	+	 
		 	 /		I 
 1)
 & >	 . <   
1)

0H			5+				333				I
	2	8	A			 	(+ 		4#
&
 '
 
) 
 B
#   7
! &
 	 +&
	
(AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F-KG E
B
#0
;


&
	4;&#
63
?!#
0&

() ;07,()'G11 ,-,$,$,,-#.
F--G B
#
&16/
/	?	
   
 2 / 		 + 6  P
&
#
)
& '  
 
 @
  +4
 
 

/!#0  
 - '
 )
  
 @
 

.0B
#
&
+		

235

Drucksache

5/93

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

()(B1 ,-,4$
,":"181
F-
 &#
  


 0  
 	 
 '
 & 
 3# 
 /
# 


 
) 3 FK< '
G )

 &
  
)
 
7

&

#
(@(B1 ,-,4$
,":"181
F-G B
#
&
707
%&
2/


 %  )
  	) 7
 	 2 /  
 )

/	?	 	 2	  + /  )
 & 
 &
 


 
 )
  7
 ,  !) /	?	

)!
(@AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F-CG B
#
&
/3 

 )
 !  
   ! .?	 
0   


236

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

Drucksache

5/93

P


&.)
//	?	 &


@  
 +	 5# 
    3P 
 

 
7
)
B
#0&
	
B
#
)
.?	
+/
(& "0,-,$-0
(&'G11 ,-,$,$,,-#.
F<G B
#/%&)
 	=&


 % 
 3&   
 
! 
# 
 

! &
 )
  
  
  L K 9
 -G @E/M7 

'

	#?)

#@
4
/!
)
    T 7
  @

 &

# / 
 7

 &
  
# 	   


 ' /
   /
	 &
  
?
(&(B1 ,-,4$
,":"181
F<G  B
#
&  H		 			 0	  (	 	
			I 
)0 &  
&
 '&! 
 


&
! .?	 
 7  
 34
! #  !)

 	
(&AG# -,-,,$	4!. ,-,$,$,,-#.
F<G 
 
     CCMC* 
	 7 0
/
	
4?
34
!&!


@	
B
#	1
	
	3,

K 	 & 
  	  B
 )
   ' #
F@

2


.G
&#0	/!')
!
=&

#!
B
	
7

B
##?


237

Drucksache

5/93

(?

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 5. Wahlperiode

F815 "=:4"$0-7,1"0#1,

(?'G11 ,-,$,$,,-#.
F



1
#


!


!


!

240
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.